Частина II. Забезпечення застосування

магниевый скраб beletage

Стаття 31

Якщо Договірна держава має дві або більше територіальні одиниці, в яких, від-повідно до її Конституції, застосовуються різні системи права з питань, які є предме-том регулювання цієї Конвенції, то вона може в момент підписання, ратифікації абоприєднання заявити, що ця Конвенція поширюється на всі її територіальні одиниціабо тільки на одну чи декілька з них, і може змінити свою заяву шляхом подання ін-шої заяви в будь-який час.

Ці заяви доводяться до відома Генерального секретаря Організації Об'єднанихНацій, і в них мають бути чітко вказані територіальні одиниці, до яких застосовуєть-ся Конвенція.

Якщо Договірна держава, зазначена в пункті 1 цієї статті, не зробить заяви намомент підписання, ратифікації або приєднання, Конвенція буде діяти в усіх терито-ріальних одиницях цієї держави.

Стаття 32

У випадках, коли ця Конвенція містить посилання на право Держави, в якій за-стосовуються різні правові системи, таке посилання припускає відповідну правовусистему.

Стаття 33

Кожна Договірна держава застосовує положення цієї Конвенції до договорів, якіукладені в день, коли вона набула чинності щодо цієї держави або пізніше.