Частина III. Заяви та застереження

магниевый скраб beletage

Стаття 34

Дві або більше Договірні держави можуть в будь-який час заявити про те, що до-говори купівлі-продажу між продавцем, який має комерційне підприємство в одній зцих держав, і покупцем, який має комерційне підприємство в іншій з цих держав, нерегулюватимуться цією Конвенцією, оскільки ці Держави застосовують з питань, якіє предметом регулювання цієї Конвенції, аналогічні або подібні правові норми.

Стаття 35

Договірна держава в момент здачі на зберігання документа про ратифікацію абоприєднання може заявити про те, що вона не застосовуватиме положення цієї Кон-венції до позовів про визнання недійсності договору.

Стаття 36

Будь-яка держава на момент здачі на зберігання документа про ратифікацію абоприєднання може заявити про те, що вона не зобов'язується застосовувати положен-ня статті 24 цієї Конвенції.

Стаття 37

Ця Конвенція не торкається дій конвенцій, що укладені або можуть бути укла-дені та містять положення з питань, що є предметом регулювання цієї Конвенції, заумови, що продавець і покупець мають свої підприємства в державах-учасницях од-нієї з таких конвенцій.

Стаття 38

Договірна держава, яка є учасницею будь-якої існуючої конвенції про міжна-родну купівлю-продаж товарів, може в момент здачі на зберігання документа про те,що вона застосовуватиме цю Конвенцію лише до тих договорів, які підпадають підвизначення договору міжнародної купівлі-продажу товарів, що міститься в такій іс-нуючій конвенції.

Така заява втрачає силу в перший день місяця, що настає після закінченнядванадцятимісячного періоду від набуття чинності нової Конвенції про міжнароднукупівлю-продаж товарів, яка буде укладена під егідою Організації Об'єднаних Націй.

Стаття 39

Не допускаються інші застереження, крім тих, які зроблені згідно зі статтями 34,35, 36 та 38.

Стаття 40

1. Заяви, зроблені відповідно до цієї Конвенції, направляються Генеральномусекретареві Організації Об'єднаних Націй і набувають чинності водночас з набуттямчинності цією Конвенцією відносно відповідної Держави. Винятком є заяви, зробле-ні пізніше, які набувають чинності з першого дня наступного місяця, що йде післязакінчення шестимісячного періоду від дати, коли вони були одержані Генеральнимсекретарем Організації Об'єднаних Націй.

2. Будь-яка держава, яка зробила заяву згідно з цією Конвенцією, може відмо-витись від неї в будь-який час шляхом оповіщення Генерального секретаря Органі-зації Об'єднаних Націй. Така відмова набуває чинності з першого дня наступногомісяця після закінчення шестимісячного періоду від дати одержання повідомленняГенеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй. Коли заява зроблена згід-но зі статтею 34 цієї Конвенції, така відмова від дня, коли вона набуває чинності,спричинення дії взаємної заяви, яка зроблена іншою державою, згідно з цією самоюстатею.