2.3. Загальні умови продажів

магниевый скраб beletage

Міжнародним торговельним центром ЮНКТАД/СОТ розроблені Загальні умо-ви продажів, які наводяться нижче.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОДАЖІВ

Обов'язковість умов

Якщо не обумовлене інше, дані умови продажу є обов'язковими і не потребуютьпідтвердження. Будь-які поправки до цих умов повинні бути зроблені письмово ПО-СТАЧАЛЬНИКОМ (далі іменований ПОСТАЧАЛЬНИК) і застосовуються тількидо передбачуваної операції.

Постачання

Терміни постачань приблизні і можуть змінюватися внаслідок страйків, поломкиустаткування, нещасних випадків, локаутів, перерв у роботі або діловій активності,війни, форс-мажорних випадків та інших не залежних від ПОСТАЧАЛЬНИКА при-чин. ПОСТАЧАЛЬНИК також не несе відповідальності по будь-якій затримці абооплаті витрат або штрафах, спричинених будь-якою такою затримкою.

Ціни

Якщо немає письмової домовленості про інше, всі ціни розуміються як «франко-завод» (відповідно до останнього видання довідника «Інкотермс»).

У випадку якщо в період між підтвердженням замовлення і постачанням товарівмали місце коливання у вартості сировини і робочої сили, ПОСТАЧАЛЬНИК маєправо відповідно змінити ціни.

Відвантаження

Усі ризики по товарах переходять до Покупця як тільки товари покинули тери-торію ПОСТАЧАЛЬНИКА, або як тільки ПОСТАЧАЛЬНИК яким-небудь іншимчином передав товари в розпорядження Покупця відповідно до письмової Угоди.

Якщо Покупець не дав ніяких певних розпоряджень щодо відвантаження, ПО-СТАЧАЛЬНИК здійснює відвантаження в такий спосіб, який він визнає потрібним.Проте ПОСТАЧАЛЬНИК не дає гарантій, що буде вибраний найдешевший спосібперевезення.

Страхування

Згідно з письмовою Угодою ПОСТАЧАЛЬНИК може забезпечити для покупцястраховку; у такому разі ПОСТАЧАЛЬНИК не несе відповідальності за вибір стра-хової компанії або невідповідність умов страхування можливим позовам, які випли-вають з постачання.

Скарги

У разі скарг на неналежну якість товарів або їх недопостачання чи недовідван-таження ПОСТАЧАЛЬНИКОВІ негайно після отримання таких товарів відправля-ється письмове повідомлення. ПОСТАЧАЛЬНИК не несе відповідальності за втратуабо збиток, що мав місце внаслідок невиконання Покупцем цього пункту.

У разі виправданої гарантійної вимоги ПОСТАЧАЛЬНИК може на власний ви-бір замінити товари або провести їхній ремонт, або видати кредитне зобов'язання насплачену чи перераховану суму за умови, що товари безкоштовно повернені ПОСТА-ЧАЛЬНИКОВІ на склад.

Відповідальність за продукт

ПОСТАЧАЛЬНИК несе відповідальність тільки за особистий збиток, якщо можебути доведено, що такий збиток мав місце з провини або недогляду ПОСТАЧАЛЬ-НИКА чи інших осіб, за який ПОСТАЧАЛЬНИК несе відповідальність.

ПОСТАЧАЛЬНИК не несе відповідальності за збиток, заподіяний рухомомуабо нерухомому майну, який виник після того, як товари перейшли в розпорядженняПокупця. Крім того, ПОСТАЧАЛЬНИК несе відповідальність за збиток, заподіянийрухомому і нерухомому майну лише на тих самих умовах, що застосовуються до осо-бистого збитку.

У останньому випадку відповідальність ПОСТАЧАЛЬНИКА обмежена, і ком-пенсація ні за яких обставин не повинна перевищувати USD ХХХХХХ.

Покупець погоджується захищати ПОСТАЧАЛЬНИКА від усіх позовів і від-шкодовувати йому всі витрати і витрати, які можуть виникнути внаслідок особистогозбитку або збитку майну клієнтів Покупця чи третіх осіб, який мав місце внаслідокдефектних товарів, якщо не доведено, що такий особистий збиток або збиток майнумав місце виключно внаслідок незадовільного дизайну або неякісного виробництватоварів.

Проте ПОСТАЧАЛЬНИК ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-який випливаючий або не випливаючий з цього матеріальний збиток, втрату доходуабо винагороди чи будь-яку іншу непряму втрату.

Гарантійні зобов'язання

Якщо не обумовлене інше, товари ПОСТАЧАЛЬНИКА мають гарантію протя-гом 12 місяців проти будь-яких дефектів матеріалу або роботи; у разі їх виявленняПОСТАЧАЛЬНИК повинен бути негайно повідомлений письмово. Ця гарантія, повибору ПОСТАЧАЛЬНИКА, може покривати ремонт, обмін або виплату компенса-ції щодо згаданих товарів.

Ця гарантія не поширюється на товари, якщо їхній незадовільний стан зумовле-ний поганим поводженням або робилися спроби їх ремонту, або до них внесені змінибез письмової на те згоди ПРСТАЧАЛЬНИКА.

Ця гарантія також не поширюється на товари, якщо вони використовуються вінших цілях, ніж ті, для яких вони сконструйовані і призначені, або вони встановленіі експлуатуються, порушуючи рекомендації ПОСТАЧАЛЬНИКА.

Умови платежу

Усі товари продаються на умовах платежу, вказаного в інвойсах ПОСТАЧАЛЬ-НИКА. Будь-яка затримка платежу дає ПОСТАЧАЛЬНИКОВІ право затримативідвантаження товару або анулювати невиконані замовлення. Із затриманих плате-жів стягуються відсотки.

Розмір відсотків указується в інвойсі. На цей момент вони становлять 1,5% намісяць.

Покупець не має права затримувати платежі або виставляти зустрічні позовищодо поставлених товарів і послуг.

Право власності

Товари переходять у власність покупця тільки після того, як повністю сплаченаїхня вартість, включаючи відсотки та інші витрати.

До тих пір, поки товари не сплачені повністю, Покупець не має права:

а)         вимагати товари або документи на них;

б)         використовувати товари як заставу;

в)         проводити страхування товарів чи вважати їх повністю застрахованими.

Патенти, торгові знаки і т.п.

ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує, що товари, які виготовлені та поставлені ПОСТА-ЧАЛЬНИКОМ, не порушують прав власності третьої сторони в тому, що стосуєть-ся патентів, копірайта або товарних знаків в XXXXXX, проте не дає гарантії, пря-мої або непрямої, що такі товари не порушують вищезазначених прав третіх осіб замежами ХХХХХХ, особливо в країні Покупця; таким чином ПОСТАЧАЛЬНИК ненесе відповідальності по яких би то не було позовах про порушення таких прав і незобов'язаний відшкодовувати збиток, що виникає внаслідок їх порушення.

Місце судового розгляду

Будь-яка суперечка, якщо така виникне між Покупцем і ПОСТАЧАЛЬНИКОМ,вирішується на основі законодавства Данії Морським і Комерційним Судом у Копен-гагені, який обидві сторони визнають як місце судового розгляду.