2.4. Міжнародні торговельні терміни (ІНКОТЕРМС-2000)

магниевый скраб beletage

Сторони, що укладають контракт, найчастіше недостатньо інформовані про роз-ходження в торговельних порядках країн, де знаходяться комерційні підприємствапартнерів. Це може призвести до спорів, судових розглядів, які тягнуть за собоювтрати часу і фінансовий збиток.

Щоб позбутися цих проблем, Міжнародна торговельна палата (МТП) в 1936 р.розробила торговельні терміни, що являють собою універсальний набір базовихумов, знання і застосування яких полегшувало здійснення торговельних операцій.Вони ґрунтувалися на міжнародній торговельній практиці і звичаях. Збірник на-зивався «Міжнародні правила тлумачення торговельних термінів ІНКОТЕРМС»(International Commercial Terms). Зміни в ІНКОТЕРМС вносилися в 1953, 1967,1980, 1990 роках. Зараз ІНКОТЕРМС діє в новітній редакції 2000 р.

Базисні умови постачання спрощують процес розробки і укладання контракту,допомагають партнерам знайти спосіб розподілу відповідальності.

У контракті купівлі-продажу базисними умовами постачання є умови, що визна-чають:

а) права та обов'язки сторін щодо постачання проданих товарів:

— хто і за чий рахунок забезпечує транспортування товарів по території країн екс-портера, імпортера, транзитних країн, а також при перевезенні товару морсь-ким, річковим, повітряним транспортом;

стан вантажу стосовно транспортного засобу, що визначає зобов'язання про-давця за встановлену в контракті ціну доставити вантаж у визначене місце абозавантажити товар на транспортний засіб чи підготувати його до завантажен-ня, або передати транспортній організації;

зобов'язання продавця по упакуванню і маркуванню товарів, а також зобо-в'язання сторін по страхуванню вантажів;

зобов'язання сторін по оформленню комерційної документації згідно з діючиму міжнародній торговельній практиці вимогами;

де і коли переходять від продавця до покупця права власності на товар;

б) момент переходу ризику випадкової загибелі чи ушкодження товару і витрати,що можуть виникнути у зв'язку з цим.

Зобов'язання продавця і покупця, наведені в «ІНКОТЕРМС-2000» по кожній збазисних умов, перераховані в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Зобов'язання контрагентів

А. Зобов'язання продавця

В. Зобов'язання покупця

А1. Надання товару відповідно до умов конт-ракту

В1. Сплата ціни

А2. Оформлення ліцензій, дозволів і вико-нання інших формальностей

В2. Оформлення ліцензій, дозволів і вико-нання інших формальностей

А3. Оформлення контракту перевезення істрахування

В3. Оформлення контракту перевезення істрахування

А4. Постачання (товару)

В4. Прийняття постачання (товару)

А5. Перехід ризиків

В5. Перехід ризиків

А6. Розподіл витрат

В6. Розподіл витрат

А7. Повідомлення покупця

В7. Повідомлення продавця

А8. Доказ постачання, транспортні докумен-ти або еквівалентні електронні повідомлення

В8. Доказ постачання, транспортні докумен-ти або еквівалентні електронні повідомлення

А9. Перевірка, упакування, маркування

В9. Перевірка товарів

А10. Інші зобов'язання

В10. Інші зобов'язання

Отже, базисні умови постачання визначають, хто несе витрати з транспортуваннятовару від продавця до покупця. Витрати, які несе експортер, включаються в цінутовару (іноді вони досягають 40-50% ціни). Базисні умови встановлюють базис цінитовару і впливають на рівень ціни.

ІНКОТЕРМС містить 13 комерційних термінів, згрупованих за чотирма різни-ми категоріями. За кожною умовою визначаються обов'язки продавця і покупця подоставці товару і встановлюється момент переходу ризику випадкової загибелі абоушкодження товару з продавця на покупця.

Використовуваний при позначенні базисних умов термін «франко», або «вільно»,означає, що покупець вільний від ризику і всіх витрат по доставці товару до пункту,позначеного після слова «франко» («вільно») (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

ГрупаЕ

Відправлення

EXW

Франко-завод (із заводу)

ГрупаF

Основне перевезення не оплачене

FCA

Франко-перевізник (вільно у перевізника)

FAS

Франко вздовж борта судна

FOB

Франко-борт

Група C

Основне перевезення оплачене

CFR

Вартість і фрахт

CIF

Вартість, страхування і фрахт

CPT

Перевезення оплачене до

CIP

Перевезення і страхування оплачені до

ГрупаD

Прибуття

DAF

Поставлено на кордон

DES

Поставлено на судні

DEQ

Поставлено франко-причал

DDU

Поставлено без оплати мита

DDP

Поставлено з оплатою мита.

Зміст базисних умов:

І. Група «Е» вимагає від продавця лише надати товар у розпорядження покупцяна своїй власній території і тому він не несе жодних ризиків та втрат з доставки ван-тажу.

EXW — «франко-завод (франко склад) продавця» (назва місця). Ця умова по-ставок передбачає, що продавець виконав свої зобов'язання з доставки товару в мо-мент його передання покупцеві або уповноваженій ним особі зі свого підприємстваабо складу. Продавець (якщо інше не обумовлено сторонами в контракті) не несевідповідальності за навантаження товару на транспортний засіб, наданий покупцемі за його митне очищення (оплата необхідних митних зборів). Покупець за власнийрахунок забезпечує відвантаження і транспортування товару до пункту призначенняі бере на себе всі пов'язані з цим витрати і ризики. Таким чином, ця умова поставокмістить мінімальні зобов'язання для продавця; відповідно і ціна товару, який про-даний на умовах EXW, буде найменшою порівняно з іншими базисними умовамипоставки. Однак ця умова не повинна застосовуватись, коли покупець з причин, яківід нього не залежать, не може виконати або забезпечити виконання митних фор-мальностей, пов'язаних з експортом товару. У цих випадках поставки необхідно здій-снювати на умовах «франко-перевізник» (FCA).

ІІ. Група «F»-термінів вимагає від продавця доставки товару для перевезеннявідповідно до вказівок покупця. Договори на цих умовах відносяться до договоріввідправлення.

Групування термінів, що позначають базисні умови постачанняв «ІНКОТЕРМС-2000»

FCA — «франко-перевізник» (назва місця призначення). Ця умова означає, щопродавець виконав свої зобов'язання щодо поставки товару на момент передаванняочищеного для експорту товару перевізникові, якого вказав покупець, у названомумісці або пункті. Якщо цей пункт у контракті точно не вказаний, продавець може навласний розсуд вибрати пункт передавання товару перевізникові в межах обумовле-ного в контракті району. У ряді випадків (при транспортуванні залізницею або пові-тряним транспортом) договір з перевізником укладає продавець, але робить він це зарахунок покупця і на його ризик.

Ця умова поставки може застосовуватися при будь-якому способі поставок,включаючи змішані перевезення.

Під перевізником розуміють особу, яка відповідно з договором перевезення, зо-бов'язується зробити або забезпечити транспортування товару залізницею, автотран-спортом, повітряним транспортом, морем або внутрішніми водними шляхами, абозмішані перевезення. Якщо, відповідно до інструкцій покупця, продавець повиненпередати товар особі, яка не є перевізником, то вважається, що продавець виконавсвої зобов'язання на момент, коли товар перейшов на відповідальне зберігання доцієї особи.

FAS — «вільно вздовж борту судна» (назва порту відвантаження). За цих умовпоставки продавець виконує свої зобов'язання щодо доставки товару на момент,коли товари розміщені «вздовж судна» на причалі або на баржах-ліхтерах у вказано-му порту відвантаження. З цього моменту всі витрати і ризики пошкодження товарубере на себе покупець. Покупець також повинен забезпечити митне очищення товарув країні експортера. Відповідно ця умова поставок не повинна застосовуватись, колипокупець з об'єктивних причин не може забезпечити виконання формальностей,пов'язаних з експортом товару. Умова FAS застосовується тільки в разі морських тарічкових перевезень.

FOB — «франко-борт», або «вільно на борту судна» (назва порту відвантажен-ня). Умова поставки FOB означає, що продавець виконав свої зобов'язання щодопоставки товару на момент, коли останній перетнув борг судна в узгодженому сто-ронами порту відвантаження. Таким чином, ризик втрати або пошкодження товарупереходить від продавця до покупця саме в цей момент.

При відвантаженні на умовах FOB продавець повинен забезпечити очищення то-вару для експорту. За цією умовою товар відправляється морем або внутрішніми вод-ними шляхами. У випадках, коли перетинання товаром борту судна не має великогозначення (наприклад, у разі перевезень на суднах-рокерах або при контейнерних пе-ревезеннях), застосовується умова поставки FСА.

ІІІ. Група «С»-термінів потребує від продавця укласти договір перевезення назвичайних умовах за свій власний рахунок. Договори на цих умовах належать до від-вантажувальних контрактів.

CFR — «вартість і фрахт» (назва порту призначення). У цьому разі продавецьоплачує всі витрати, пов'язані з транспортуванням вантажу в зазначений пункт при-значення. Водночас ризик втрати або пошкодження товару переходить з продавцяна покупця на момент перетинання вантажу борту судна. Покупець бере на себе та-кож інші додаткові витрати, які можуть виникнути вже після навантаження товаруна судно. Продавець, однак, повинен забезпечити вільне вивезення вантажу зі своєїкраїни (сплатити всі митні збори).

Умова поставки СFR застосовується тільки при перевезеннях морським і річко-вим транспортом. Якщо момент перетинання товаром борту судна не має практичногозначення (контейнерні перевезення), відвантаження товару робиться на умовахСРТ — «перевезення оплачено до».

dF — «вартість, страхування і фрахт» (назва порту призначення). За всіма озна-ками OF аналогічне СFR. Відмінність полягає лише в тому, що продавець повинензастрахувати вантаж від ризику пошкодження або втрати в процесі транспортування.Продавець укладає договір зі страхувальником і сплачує йому страхову премію.

Однак при укладенні договору за умовами OF покупець повинен виходити зтого, що продавець забезпечить мінімально можливе страхування товару. Продавецьтакож повинен забезпечити митне очищення товару для експорту.

Умови OF застосовуються в разі морських та річкових перевезень. В інших ви-падках (особливо, коли мова йде про контейнерні перевезення) укладають угоду заумовами СІР.

СРТ — «перевезення оплачене до» (назва місця призначення). Якщо за умова-ми СFR товари транспортуються тільки водним шляхом, то СРТ застосовується прибудь-яких способах перевезень і особливо в разі змішаних перевезень, зокрема принаскрізних контейнерних перевезеннях.

На умовах СРТ продавець оплачує вартість перевезення вантажу в зазначенийпункт призначення. Ризик втрати або пошкодження товару так само. як і всі додат-кові витрати, що виникають після передання товару перевізникові, переходять до по-купця на момент прийняття вантажу перевізником.

При цьому під перевізником розуміють особу, яка, згідно з договором переве-зення, бере зобов'язання здійснити або забезпечити транспортування товару заліз-ницею, автотранспортом, морем, повітряним транспортом або внутрішніми воднимишляхами, або ж шляхом змішаного перевезення. Якщо для транспортування вантажувикористовувались кілька перевізників, ризики переходять з продавця на покупцяпри передаванні товару першому перевізникові. Продавець, однак, повинен забезпе-чити очищення товару для експорту.

CIP — «перевезення і страхування оплачені до» (назва місця призначення).СІР має багато спільного з OF, але застосовується, як правило, при змішаних пере-везеннях. Продавець повинен укласти договори перевезення і страхування, забезпе-чити митне очищення вантажу. Однак так само, як і при транспортуванні за умовамиOF, продавець повинен забезпечити мінімально можливе страхування вантажу.

IV. Група «0»-терміиів, згідно з якою продавець відповідає за прибуття товарув узгоджене місце чи пункт призначення на кордоні або в межах країни імпорту йповинен нести всі витрати та ризики, необхідні для доставки товару в країну призна-чення. Договори на цих умовах належать до доставочних контрактів.

DAF — «франко-кордон», або «поставлено на кордон» (назва місця поставки).Зобов'язання продавця щодо поставки товару вважаються виконаними на момент,коли очищені для експорту товари доставлені на кордон і передані покупцеві, але щене пройшли митного очищення в країні покупця. Під «кордоном» розуміють будь-який кордон, у тому числі кордон країни продавця. Тому в умовах поставки повиннебути вказане точне місце на кордоні (прикордонний пункт), де товар передаєтьсяпокупцеві. За цих умов здійснюються поставки автомобільним і залізничним тран-спортом.

DES — «поставлено на судні» (назва порту призначення). Продавець виконуєсвої зобов'язання щодо поставки товару в момент, коли товар прибуває в порт при-значення на борту судна. Таким чином, ризик втрати або пошкодження товару пере-ходить з продавця на покупця в момент прибуття судна до причалу і розвантаженнявантажу. Умова DES застосовується тільки при поставках водним шляхом.

DEQ — «поставлено з причалу» (назва порту призначення). Поставки з при-чалу в порту призначення відрізняються від поставок з судна насамперед тим, щоперехід ризиків втрати або пошкодження товару з продавця на покупця здійснюєтьсяв момент, коли товар уже вивантажений на причал. Товар при цьому має бути очище-ний для імпорту. Продавець несе витрати з оплати мита, податків і зборів, пов'язанихіз ввезенням товару в країну покупця. Якщо сторони вирішили, що оплату мита здій-снює покупець, то в умовах поставки вказується: «без оплати мита».

DDU — «поставлено без оплати мита» (назва місця призначення). Під даноюумовою розуміють, що продавець виконав свої зобов'язання, передав товар покупцевів зазначеному місці в країні покупця. Таким чином, усі витрати і ризики аж до цьогомоменту несе продавець. При цьому він не повинен сплачувати мито, збори та іншівитрати, пов'язані з ввезенням товару в країну імпортера і проходженням митнихформальностей, DDU застосовується за будь-якого способу транспортування.

DDP — «поставлено з оплатою мита» (назва місця призначення). Фактичноцю умову поставки можна визначити як поставки на склад покупця тобто DDP маєна увазі максимальне зобов'язання продавця щодо поставки товару. Продавець несевсі ризики і оплачує всі витрати (включаючи митні збори, податки та ін.) щодо за-везення товару в країну імпортера. Через це умова постачання DDP не повинна за-стосовуватись, якщо продавець з об'єктивних причин не має можливості отриматиліцензію на ввезення товару в країну покупця.

Таким чином, усі 13 базисних умов розміщені послідовно один за одним за прин-ципом зростання витрат та відповідності продавця з доставки товару, тобто від йогонайменших витрат та обов'язків (умова поставки EXW) до найбільших витрат таобов'язків (умова DDP).

Серед усіх розглянутих базисних умов сторони зовнішньоторговельних операційвіддають перевагу умовам FOB і OF. У міжнародній торгівлі під «ціною FOB» ро-зуміється експортна ціна товару, а під «ціною OF» — імпортна ціна. Для продавцявигідне постачання товару на цих умовах, оскільки ризик випадкової загибелі абоушкодження товару з моменту навантаження товару на судно й одержання коноса-мента переходить на покупця. Крім того, уклавши контракт на умовах OF, продавецьмає право зафрахтувати судно за своїм розсудом. Це дає йому можливість дістати до-датковий прибуток за рахунок різниці між вартістю фрахту, закладеної в ціні, і фак-тично виплаченої судновласнику, а також внаслідок використання зафрахтованоготоннажу для перевезення зворотним рейсом своїх імпортних вантажів.