2.5. Типове форс-мажорне застереження

магниевый скраб beletage

На виконання контрактів можуть суттєво вплинути обставини, передбачити на-стання яких заздалегідь сторони не мали можливості, оскільки вони виникають вна-слідок непередбачених подій надзвичайного характеру. Такі обставини називаютьсяфорс-мажорними обставинами. Міжнародною торговою палатою розроблені реко-мендації щодо відповідної умови в міжнародному контракті, які наведені нижче.

Типове форс-мажорне застереження

Підстави звільнення від відповідальності

Сторона не вважається відповідальною за невиконання якого-небудь зі своїхзобов'язань, якщо вона доведе:

що таке невиконання стало результатом перешкоди, яка перебуває поза їїконтролем;

що від неї не можна було розумно очікувати на момент укладання контрактуприйняття в уваги цієї перешкоди або її наслідків для виконання контракту;

що вона не могла розумно уникнути або подолати таку перешкоду або, при-наймні, її наслідку.

Перешкода, зазначене в параграфі 1, може відбутися через нижчепойменованіподії, перелік яких не є вичерпним:

а)         оголошена або неоголошена війна, громадянська війна, безпорядки й револю-ції, акти піратства, саботаж;

б)         стихійні лиха, урагани, циклони, землетруси, цунамі, повені, руйнування в ре-зультаті блискавки;

в)         вибухи, пожежі, руйнування машин, заводів і будь-яких установок;

г)         бойкоти, страйки й локаути в будь-якій формі, затримка роботи, зайняття під-приємств або їх приміщень, зупинки в роботі сторони, що відбуваються на підпри-ємстві, яка просить про звільнення від відповідальності;

д)         дії влади, законні або незаконні, за винятком тих відношень, які відповідна сто-рона прийняла на себе ризик згідно з умовами контракту, а також за винятком тих,про яких говориться далі в параграфі 3.

Для цілей застосування положень, зазначених у параграфі 1, і оскільки іншене передбачене в контракті, перешкода не включає відсутність дозволу, ліцензії абов'їзної візи, або дозволу на перебування, або необхідних для виконання контрактусхвалень, які повинні бути видані державними органами в державі сторони, що пре-тендує на звільнення від відповідальності.

Обов'язок повідомлення

Сторона, що претендує на звільнення від відповідальності, повинна, як тількице стане можливим відразу після того, як перешкода і її наслідки, що впливають навиконання нею зобов'язання, стануть їй відомі, повідомити іншій стороні про цю пе-решкоду й впливі її наслідків на виконання нею своїх зобов'язань. По припиненнюпідстави звільнення від відповідальності також повинне бути спрямоване повідом-лення.

Підстава для звільнення від відповідальності має чинність з моменту її настан-ня або, якщо повідомлення не було зроблено вчасно, з моменту подачі такого пові-домлення. Відсутність повідомлення покладає на сторону, що порушила, відповідаль-ність, за збитки, яких можна було уникнути.

Наслідки настання підстав звільнення від відповідальності

Підстава для звільнення від відповідальності відповідно до даного застережен-ня звільняє сторону, що порушила, від відшкодування збитків, сплати штрафних іінших договірних санкцій, за винятком сплати відсотків річних по грошових боргахза такий період і в тій мірі, поки має місце це звільнення від відповідальності.

Крім того, така підстава відсуває строк виконання на розумний період, вик-лючаючи тим самим можливе право іншої сторони на розірвання або анулюванняконтракту. При визначенні, що розуміється під розумним періодом, повинна врахо-вуватися здатність сторони, що порушила, відновити своє виконання, а також заці-кавленість іншої сторони в одержанні такого виконання, незважаючи на прострочен-ня. Чикаючи виконання стороною, що порушила, її зобов'язань інша сторона можепризупинити виконання своїх відповідних зобов'язань.

Якщо підстави для звільнення від відповідальності тривають більше часу, пе-редбаченого сторонами (тут сторонами повинен бути зазначений відповідний періодчасу), а за відсутності такого положення — протягом періоду, що перевищує розум-ний строк, то кожна зі сторін має право відмовитися від договору, давши про це по-відомлення.

Кожна зі сторін може удержати все отримане нею в ході виконання контрак-ту до його припинення. Та або інша сторона зобов'язана відзвітуватися перед іншоюстороною за будь-яке безпідставне збагачення, що мало місце в ході такого виконан-ня. Платежі по врегулюванню остаточного сальдо повинні проводитися без затримок.

тч        О         •           • и

Ілава 3. Спрощення процедур у міжнароднійкомерційній діяльності

У галузі регулювання міжнародної комерційної практики великий комплекс пи-тань вирішує Європейська Економічна Комісія ООН (ЄЕК ООН), а саме — її Комі-тет по розвитку торгівлі, промисловості та підприємництву.

Спрощення процедур торгівлі при здійсненні фірмами зовнішньоторговельнихоперацій забезпечується двома шляхами:

спрощенням, узгодженням та стандартизацією процедур експорту та імпорту звикористанням усіх видів транспорту;

розробленням уніфікованої системи експортно-імпортної документації як дляпаперових документів, так і для їхніх електронних еквівалентів на основі міжнарод-них стандартів.

ЄЕК разом з ЮНКТАД видані збірники зі спрощення зовнішньоторговельнихпроцедур, а також документи, які містять їхні рекомендації. У цих рекомендаціях ре-гулюються питання, які пов'язані з розробленням основних форм зовнішньоторго-вельних документів, кодів умов поставки й платежу, одиниць виміру, видів упаковки,а також з електронним обробленням зовнішньоторговельної інформації.