3.2. Стандартизація та уніфікаціязовнішньоторговельних документів

магниевый скраб beletage

Велику увагу ЄЕК ООН надає стандартизації та уніфікації зовнішньоторговель-них документів (ЗТД), що дає змогу застосовувати передову технологію виготовлен-ня, оброблення та передавання зовнішньоторговельних даних за каналами зв'язку звикористанням ЕВМ. У 2001 р. СЕФАКТ ООН були прийняті «Керівні принципизастосування формуляра-зразка ООН для зовнішньоторговельних документів». Цейдокумент ґрунтується на формулярі-зразку ООН(ФО ООН) і складений із враху-ванням взаємозв'язку між паперовими документами та їхніми електронними анало-гами. У ньому також наводиться класифікація зовнішньоторговельних документів ісистема уніфікованих ЗТД ООН.

Формуляр-зразок ООН для зовнішньоторговельних документів

Формуляр-зразок був прийнятий у 1982 р. Він установлює галузь застосуванняЗТД, формати бланків, розміри полів, послідовність та межі розміщення реквізитівдокументів, пояснення щодо заповнення реквізитів.

ФО ООН є основою системи погоджених міжнародних документів і призначенийдля розроблення всіх груп ЗТД: комерційних, транспортних, митних, банківських,страхових тощо. Рекомендації по ФО ООН призначені для забезпечення міжнарод-ної основи для стандартизації ЗТД. Формуляр-зразок є основою для розробленняуніфікованої серії форм документів з використанням основного документа при одер-жанні документів методом одноразового запису. Його також можна застосовувати якмакет для візуального надання інформації на екрані при використанні систем АОД.На підставі ФО ООН розроблено значну кількість міжнародних і національних сис-тем документації.

До реквізитів формуляра-зразка належать: вантажовідправник (експортер); ван-тажоодержувач; адреса для повідомлення або доставки; відомості щодо транспорту-вання; дата, довідковий номер та ін.; покупець (якщо він не є вантажоодержувачем)або інша адреса; відомості щодо країн (походження, відправлення, призначення); умо-ви постачання та платежу; відвантажувальне маркування та номери контейнерів; кіль-кість та вид вантажних місць; опис товару; товарний номер; вага брутто (маса); обсяг(куб. од.); вартість; поле вільного використання; засвідчування справжності (підпис).

Класифікація зовнішньоторговельних документів

Робочою групою по спрощенню процедур міжнародної торгівлі ЄЕК ООН у1982 р. був затверджений перелік назв торговельних документів з описом їхніх функ-цій. Для включення назв документів у перелік використовувалися такі принципи: до-кументи повинні використовуватися в поточній практиці міжнародної торгівлі; вониповинні використовуватися в торгівлі товарами, а не у сфері послуг; вони повинні на-лежать до окремих партій товарів, а не бути зведеними документами, які охоплюютьувесь вантаж повністю або увесь вантаж, який розташований на транспортному засо-бі; використання кодових, а не конкретних назв для уявлення функцій документів, завинятком таких конкретних документів, які широко застосовуються в практиці, щовиправдовує визначення їхньої точної назви в переліку.

Переліки документів згруповані за такими групами: 1) виробництво; 2) закупів-ля; 3) продаж; 4) платежі — банківські операції; 5) страхування; 6) посередницькі по-слуги; 7) транспорт; 8) правила вивезення; 9) правила ввезення та транзиту.

Перелік торгових документів у розрізі груп

Виробництво: доручення на покупку; інструкція з виготовлення; наряд на ви-везення зі складу; таблиці фактурування; інструкції з упакування; пакувальний ар-куш; наряд на внутрішнє транспортування; статистичні та інші внутрішні адміністра-тивні документи.

Закупівля: запит; лист про наміри; замовлення; інструкція з постачання; дозвілна постачання.

Продаж: пропозиція/оферта; контракт; підтвердження замовлення; рахунок-проформа; запит на інструкції з постачання; заявка на фрахтування; інструкція з від-правлення; доручення на відвантаження; ордер на перевезення; повідомлення проготовність до відправлення; ордер на відправлення; повідомлення про відправлення;повідомлення про розподіл документів; комерційний рахунок.

Платежі, банківські операції: інструкції з банківського переведення; інкасоведоручення; платіжне доручення; заявка на товарний акредитив; товарний акредитив.

Страхування: страховий сертифікат; страховий поліс; страхове оголошення(бордеро); рахунок страховика; ковернот.

Посередницькі послуги: транспортно-експедиторські інструкції; повідомлен-ня експедитором агента імпортера; повідомлення експедитором експортера; рахунокекспедитора; експедиторський сертифікат про одержання вантажу (ФІАТА); пові-домлення про відправлення; складська розписка експедитора (ФІАТА); розпискапро одержання товару; документи на портові збори; ордер на видавання товару; ордерна оброблення вантажів; пропуск на товар.

Транспорт: універсальний (багатоцільовий) транспортний документ; роз-писка про одержання вантажу, доставляння; морська накладна; річкова накладна;коносамент; коносамент (внутрішні водні шляхи); штурманська розписка; гаран-тійний лист; залізнична накладна (загальний термін); дорожна відомість; накладнаавтодорожнього перевезення; авіавантажна накладна; супровідна адреса (пошто-ві посилки); документ змішаного/комбінованого перевезення (загальний термін);документ змішаного перевезення; коносамент змішаного перевезення; оборотнийконосамент змішаного перевезення; необоротна накладна змішаного перевезення;наскрізний коносамент; транспортний сертифікат експедитора (ФІАТА); підтверд-ження на фрахтування тоннажу; заява-вимога про відправлення; фрахтовий раху-нок; повідомлення про прибуття вантажу; повідомлення про виникнення перешкоду перевезенні; повідомлення про виникнення перешкод у постачанні; повідомленняпро постачання вантажу; вантажний маніфест; фрахтовий маніфест; бордеро; кон-тейнерний маніфест; ваговий сертифікат вантажовідправника для змішаного пере-везення (ФІАТА).

Правила вивезення: заявка на видавання експортної ліцензії; експортна лі-цензія; декларація валютного контролю, експорт; експортна декларація; вантажнадекларація (загальний термін); вантажна декларація; заявка на свідоцтво про конт-роль якості; свідоцтво про контроль товару; заявка на фітосанітарне свідоцтво; фіто-санітарне свідоцтво; санітарне свідоцтво; заявка на свідоцтво про огляд; свідоцтвопро огляд; заявка на сертифікат про походження товару; сертифікат про походженнятовару (загальний термін); сертифікат про походження товару; сертифікат Загальноїсистеми преференцій (ЮНКТАД); декларація про походження товару; свідоцтво прорайонне найменування; консульська фактура; декларація про небезпечні вантажі;статистичний документ, експорт.

Правила ввезення та транзиту: заявка на видавання імпортної ліцензії; ім-портна ліцензія; заявка на видавання валютної ліцензії; валютна ліцензія; деклараціявалютного контролю, імпорт; декларація про товари для внутрішнього споживання;декларація про негайне митне звільняння; митне повідомлення про постачання; ван-тажна декларація про прибування (загальний термін); вантажна декларація, прибу-вання; декларація про вартість; митна фактура; митна декларація (поштові посилки);податкова декларація (податок на додану вартість); декларація про товари для мит-ного транзиту; книжка МДП; книжка АТА; транзитне гарантійне свідоцтво; статис-тичний документ, імпорт.

Система уніфікованих зовнішньоторговельних документів ООН

Робота щодо стандартизації та уніфікації зовнішньоторговельних документівпроводиться на:

міжнародному рівні (в рамках міжнародних економічних організацій);

національному рівні (в рамках кожної окремої країни);

внутрішньогалузевому рівні (з урахуванням специфіки товарів);

рівні зовнішньоторгових підприємств та організацій (на підставі нормативнихактів у галузі зовнішньої торгівлі).

Ця робота передбачає застосування єдиних елементів даних на підставі такихджерел, як, наприклад, «Довідник елементів зовнішньоторгових даних ООН», «До-відник елементів зовнішньоторгових даних (національний)» та ін. Відбуваєтьсятакож упорядкування термінології відносно назв видів, різновидів та конкретних до-кументів на міжнародному, регіональному, національному та галузевому рівнях.

Формуляр-зразок ООН є основою для створення допоміжних міжнароднихабо національних формулярів-зразків, стандартних форм документів, уніфікованихосновних документів або форм документів, які використовуються на рівні підприєм-ства. Такі похідні формуляри-зразки та форми можуть бути уніфіковані лише в разіврахування ієрархічної структури взаємозалежності та відносин на міжнародному,національному рівнях і рівні підприємства (рис. 3.1).

На рис. 3.1 пунктирною лінією зображені формуляри-зразки, які є основою дляскладання форм документів, але не можуть самі по собі використовуватися як робочідокументи для зовнішньоторговельних операцій, а безперервною — національні ос-новні документи, які слугують для одержання документів, і стандартні форми або іншіуніфіковані форми документів, які призначені для використання як робочі докумен-ти. При проектуванні форми документа слід враховувати наявність на вищому рівніформуляра-зразка, основного документа або стандартної форми. Однак підприємствоможе скласти уніфіковану форму документа безпосередньо на основі ФО ООН, якщона проміжних рівнях немає обов'язкових для застосування формулярів-зразків, осно-вних документів або стандартних форм.

Система уніфікованих ЗТД ООН включає такі документи.

Міжнародні спеціальні та секторні формуляри-зразки. Це — міжурядові абонеурядові стандарти (часто факультативні), що передбачають розміщення додатко-вих елементів даних, які є загальними для конкретних видів застосування, або дляокремих секторів, для яких призначений формуляр-зразок. Вони є основою для роз-роблення уніфікованих форм документів, які призначені для застосування методуодноразового запису. Наприклад, формуляри-зразки Ради митного співробітництвадля митних декларацій.

Уніфіковані міжнародні стандартні форми документів. Це прийняті міжна-родні форми документів (найчастіше обов'язкові), які передбачають розміщеннядодаткових елементів даних, які вимагаються відповідними договорами, конвенція-ми, протоколами та іншими аналогічними угодами. Ці форми не допускають ніякихвідхилень від установленої форми. До цих угод часто додаються зразки стандартнихформ документів, і їм дають назву відповідно до документарної функції, яку вони ви-конують. Наприклад, міжнародна залізнична накладна (Конвенція МГК).

Національні формуляри-зразки. Це рекомендовані на національному рівні(обов'язкові або факультативні) стандарти, які з урахуванням відповідних спеціаль-них або секторних формулярів-зразків або стандартних бланків передбачають роз-міщення будь-яких додаткових елементів даних, які вимагаються на національномурівні з метою розробки національних серій уніфікованих торгових документів.

Національні основні документи. Це рекомендовані на національному рівністандарти (обов'язкові або факультативні), які, з урахуванням застосовуваних спеці-альних або секторних формулярів-зразків та стандартних бланків, містять додатковінеобхідні елементи даних. Вони є основою для погодженої серії торговельних доку-ментів. Копії цих основних документів можуть використовуватися безпосередньодля виготовлення документів. Такі копії називають «бланк основного документа».

Уніфіковані національні стандартні форми документів. Це стандартизованіна національному рівні форми документів, адаптовані до потреб країни, в якій вонизастосовуються. Вони часто ґрунтуються як на національних формулярах-зразках(основних документах), так і на спеціалізованих або секторних формулярах-зразкахі призначені для використання в рамках уніфікованої серії торговельних документів.Наприклад, національні форми митних декларацій.

Уніфіковані основні документи та форми підприємств. Підприємство, яке за-стосовує метод одноразового запису для виготовлення зовнішньоторговельних до-кументів, створює основний документ підприємства для створення всіх відповіднихформ документів, необхідних для зовнішньоторговельної операції. У країнах, де іс-нує національний документ, бланк основного документа може використовуватисяяк основний документ підприємства. Форми документів для зовнішньоторговель-них операцій містять, крім обов'язкових національних та міжнародних стандартнихформ, інші форми, які пристосовані до конкретних потреб відповідного підприєм-ства, із заздалегідь надрукованою назвою підприємства та логотипом, і відображаютьіноді інші характеристики підприємства. Детальне розроблення цих форм підприєм-ства залишається на розсуд самого підприємств.

РОЗДІЛ 2

КОНТРАКТИ МІЖНАРОДНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУТОВАРІВ У МАТЕРІАЛЬНО-РЕЧОВІЙ ФОРМІ

Глава 4. Умови контрактів купівлі-продажусировинних товарів