4.2. Договір міжнародної купівлі-продажу зернових

магниевый скраб beletage

Договір купівлі-продажу зернових розроблений ЄЕК ООН. Наводяться витягиз контракту.

§ ІВ. СІФ (морський)

Про надання надбавок і знижок за якість повними й (або) неповними пароплав-ними партіями. Маса й стан товару, установлені при відвантаженні, є остаточними.

Продано          (надалі іменується Продавець)         (надалі

іменується Покупець)            на наведених нижче умовах як

надрукованих типографським способом, так і спеціально встановлених сторонами вписьмові формі.

Найменування товару          

Кількість         т по 1000 кг,   т по 2240 фунтів, рівних

1016 кг, що підлягають відвантаженню:

повними пароплавними партіями;

неповними пароплавними партіями;

повними й (або) неповними пароплавними партіями на вибір Продавця;

            судами по       т кожне;

у мішках;

насипом;

у мішках й (або) насипом на вибір Продавця.

2.1. Продавець має право відвантажити при продажі:

повними пароплавними партіями до 10%;

при продажі неповними пароплавними партіями 5% більше або менше договірноїкількості за договірною ціною або за ціною    .

При відвантаженні зазначеної вище кількості товару кількома повними паро-плавними партіями на розсуд Продавця допуск 10% буде обчислюватися по кількос-ті, відвантаженій на останньому судні.

Ціна     за одну тонну в 1000 кг,        за одну тонну в 2240 фунтів,

рівних 1016 кг, насипом, включаючи фрахт і страхування до      (найменування

пункту).

За зерно, відвантажене в мішках, розрахунок проводиться за масою брутто, при-чому мішки переходять у власність Покупця.

Однак Продавець може заявити при відправленні повідомлення про відванта-ження товару, що він зберігає за собою право розпоряджатися мішками. У цьому ви-падку вартість розкритих мішків і висипання зерна в трюми судна записується нарахунок Продавця. При цьому маса порожніх мішків повинна бути визначена під часвивантаження в остаточному рахунку. У випадку виявлення недостачі мішків прививантажені Покупець вживає всіх необхідних заходів для забезпечення Продавце-ві можливості пред'явлення претензій про відшкодування збитків до Перевізника й(або) Страховикам і передає Продавцю документи, які дадуть йому можливість одер-жати відшкодування.

Умови платежу

Визначення маси

Фактично поставленою масою вважається:

а)         маса, зазначена в коносаменті;

б)         маса, зазначена в сертифікаті, виданому при відвантаженні в країні експортукомпетентними організаціями цієї країни й мовою, що може бути зрозуміла у країніімпорту;

в)         маса, установлена спільно сторонами або їхніми представниками під час від-вантаженні[3];

г)         маса, зазначена при відвантаженні (вказується контролююча ор-ганізація, призначена за згодою сторін).

Визначена в такий спосіб маса вважається остаточною і не може бути оскар-жена сторонами.

Якщо сторони домовилися про спільне встановлення маси, як зазначено впункті 5. 1 г, а Покупець, завчасно сповіщений, не з'явився й не забезпечив своєчасноїявки свого представника для участі в перевірці, то маса, зазначена в коносаменті, будевважатися остаточною.

Стан і якість

Стан товару.

Товар повинен бути відвантажений у доброму стані.

Якість.

Якість товару повинна відповідати:

а) середній якості зерна (ФАК) у період й у місці відвантаження. У цьому випад-ку якість визначається шляхом порівняння якості відвантажених товарів з офіційнимстандартом середньої якості (ФАК), встановленим для місяця датування коносамен-ту організацією, компетентною у встановленні середньої якості (ФАК) для даногопорту розвантаження по можливості разом з іншими подібними організаціями. Завідсутності офіційного стандарту середньої якості (ФАК) арбітри вирішують, що єсередньою якістю. Середній зразок неушкодженого товару відбирається й опечату-ється в порту розвантаження спільно з представниками Продавця й представникамивласника товаророзпорядчих документів і негайно відправляється для встановленнястандарту середньої якості (ФАК),   (указуєть-ся організація, який довіряється встановлення стандарту середньої якості (ФАК)для зазначеного порту вивантаження).

Витрати по вилученню зразків та їхньому відправленню оплачуються Покупцемі Продавцем нарівно.

б) стандарту

кації

(указується якому), відповідно до офіційної класифі-         (указується якій).

в) зразку за номером

(указується ким)

,запечатаному

(указується кого).

            і перебуває у володінні

Коли натурна маса обумовлена двома числами, перерахунок ціни не провадиться,якщо фактично натурна маса перебуває в обумовлених межах. Якщо натурна масаперебуває поза обумовленими межами, то перерахування проводиться по середньо-му цих чисел. Якщо натурна маса, гарантована при відвантаженні, визначається прививантаженні, то допускається відхилення 1/2 кг на гектолітр.

Сторонні домішки:

бур'яниста      %;

зернова           %.

Сторонньою домішкою зернових вважається все те, що не є зерновою культу-рою, яка поставляється. Вона поділяється на домішку зернову, що складається з ін-шого зерна, ніж зерно, що становить предмет договору, і домішку бур'янисту, тобтовсі домішки, крім зернових, відповідно до наведеного вище визначення. Биті зернаналежать до зерна, від якого вони походять, а оболонки й плівки розглядаються якбур'яниста домішка.

Вологість:

білкова            %;

максимальна  %.

Визначається (указується ким) по методу

(указується якому).

6.4. Перевірка товару.

Перевірка стану товару.

Здоровий стан товару встановлюється при відвантаженні:

а)         компетентними організаціями країни експортера, що видають сертифікат мо-вою, що може бути зрозумілою у країні імпортера;

б)         сторонами або їхніми представниками шляхом спільного огляду;

в          )           (указується контролююча орга-нізація, призначена за згодою сторін).

Результати визначення стану товару в порту навантаження вважаютьсяостаточними й не можуть бути оскаржені сторонами.

Коли сторони домовилися про встановлення стану товару шляхом спіль-ного огляду товару (як зазначено в пункті 6.4.1.1 а, в), але покупець, завчасно спові-щений, не з'явився й не забезпечив своєчасної явки свого представника, то товар будевважатися відвантаженим у здоровому стані.

Перевірка якості товару.

Якість товару і його відповідність умовам договору встановлюються оста-точно:

при відвантаженні:

а)         компетентними організаціями країни експортера, що видають сертифікат мо-вою, що може бути зрозумілою у країні імпортера;

б)         сторонами або їхніми представниками шляхом спільного огляду;

в          )           (указується контролююча органі-зація, призначена за згодою сторін);

при розвантаженні:

г)         сторонами або їхніми представниками шляхом спільного огляду;

д          )           (указується контролююча організа-ція, призначена за згодою сторін).

Результати перевірки якості товару вважаються остаточними й не можутьбути оскаржені сторонами.

У випадку, якщо сторони домовилися про спільне становлення якості това-ру при відвантаженні, як зазначено в пункті 6.4.2.1 а, але Покупець, завчасно сповіще-ний, не з'явився й не забезпечив своєчасної явки свого представника, буде вважатися,що якість товару відповідає умовам договору. Коли спільне встановлення якості пови-нне бути зроблене при вивантаженні, як зазначено в пункті 6.4.2.1 г, але одна із сторін,завчасно сповіщена, не з'явилася або не забезпечила своєчасної явки свого представ-ника, то огляд, зроблений іншою стороною, буде розглядатися як зроблений спільно.

Перехід ризиків

9.1. Перехід ризиків із Продавця на Покупця відбувається в момент фактичногоперетинання товаром борта судна в порту відвантаження.

Повідомлення про відвантаження

10.1. Повідомлення про відвантаження, що містить дату або номер договору, наз-ва судна й порту відвантаження, дату коносамента або коносаментів із вказівкою за-вантаженої кількості товару насипом й (або) у мішках по кожному коносаменту, атакож кількості мішків і маркування (якщо таке є), повинне бути відправлене Про-давцем Покупцеві по телеграфу протягом:

двох робочих днів — при відвантаженні з портів Балтійського моря, Північногоморя, протоки Ла-Манш і європейських портів Атлантичного океану;

трьох календарних днів — при відвантаженні з атлантичних портів узбережжяПівнічної Африки;

п'яти календарних днів — при відвантаженні із чорноморських та азовськихпортів у чорноморські й середземноморські порти, а також при відвантаженнііз середземноморських портів;

семи календарних днів — при відвантаженні із чорноморських й азовськихпортів в усі порти, крім чорноморських і середземноморських;

десяти календарних днів — при відвантаженні з інших неєвропейських портів.

Строки обчислюються від дня, наступного за тим, яким датований коносамент.

При відвантаженні товару повними пароплавними партіями по декількох коносамен-тах на одному судні строки обчислюються від дня, наступного за тим, яким датова-ний останній коносамент.

Наступний продавець зобов'язаний відправити своїм покупцям повідомлен-ня телеграфом або, якщо наступний продавець і покупець перебувають в одному міс-ці, рекомендованим листом у той самий день, якщо воно отримано ним до полудня, іне пізніше наступного робочого дня, якщо воно отримано ним після полудня.

Продавець не відповідає за помилки, допущені при телеграфній передачі.

Повідомлення, що містить передбачені договором відомості й послане увстановлений строк, не може бути відкликано; повідомлення, що містить помилковівідомості, може бути змінене до закінчення обумовленого строку, якщо Продавецьдоведе, що помилка була допущена ним ненавмисно.

Вилучення зразків

20.1. Якщо таке вилучення випливає з умов договору, оплачується сторонами на-рівно й провадиться:

а)         відповідно до правил           

            (указується назва установи або особи, призначеної для

здійснення технічних перевірок);

б)         відповідно до звичаїв порту відвантаження або вивантаження.

Аналізи й інші технічні перевірки

Усі аналізи й перевірки, що випливають із умов цього договору, провадяться  (указується установа або особа, при-значена для виробництва технічних перевірок) на прохання однієї із сторін протягомсеми календарних днів після закінчення розвантаження. Витрати по здійсненню ана-лізів і перевірок оплачуються сторонами нарівно.

Сторона, що заперечує результат першого аналізу, повинна сповістити проце іншу сторону в письмовій формі в 7-денний строк після одержання посвідченняпро результат аналізу. Якщо в 7-денний строк після одержання іншою стороною про-хання про здійснення другого аналізу сторони не домовляться доручити цей аналізіншій установі, ніж передбачено в підпункті 21.1, то після закінчення 21 дня післяодержання посвідчення про результати аналізу прохальна про виробництво другогоаналізу сторона під страхом втрати права на повторний аналіз повинна звернутися вписьмовій формі в арбітраж, обраний відповідно до статті 22, із проханням про здій-снення другого аналізу. Якщо із проханням про здійснення другого аналізу зверта-ються в арбітраж, то аналіз повинен провадитися самими арбітрами або призначени-ми ними установами під їхнім контролем, якщо вони вважатимуть це за необхідне.

Результати першого аналізу вважаються правильними, якщо результатидругого аналізу не відрізняються від першого більше ніж на 1-2%. Витрати по друго-му аналізу ставляться на рахунок сторони, що його вимагала, якщо підтверджуєтьсяправильність результатів першого аналізу. Якщо результат другого аналізу розхо-диться більше ніж на 1-2% з результатами першого аналізу, витрати діляться міжсторонами навпіл.

Наступні продавці й наступні покупці повинні сповістити своїх покупцівабо продавця телеграмою або (якщо зацікавлені особи проживають в одній місцевос-ті) рекомендованим листом про всі отримані ними прохання про здійснення аналізув той самий день (якщо ці прохання отримані до полудня) і не пізніше полудня на-ступного робочого дня (якщо ці прохання отримані після полудня).

22. Арбітраж

22.1. Усі суперечки, що випливають із договору або у зв'язку з ним, які не можутьбути врегульовані дружніми шляхом, підлягають остаточному вирішенню в арбіт-ражному порядку, з виключенням підсудності загальним судам:

а          )           (указується установа, обрана для арбіт-ражу відповідно до його уставу й правил);

б)         відповідно до наступної процедури            .

22.2 Під страхом втрати права звернення до арбітражу сторона, що бажає пред'я-вити претензію іншій стороні, повинна пред'явити таку протягом:

семи календарних днів після закінчення вивантаження, коли суперечка йдепро якість товару в змісті підпункту 6.2;

трьох місяців після закінчення вивантаження або, якщо товар не прибув у міс-це призначення або не був відвантажений, трьох місяців після закінчення вста-новленого в договорі строку для відвантаження, коли спор іде по всіх іншихпитаннях.

Звернення до арбітражу повинне супроводжуватись страхом втрати правзвернення протягом:

двох робочих днів після встановлення факту незгоди сторін або їхніх представ-ників, коли мова йде про стан товару при відвантаженні;

28 днів після закінчення вивантаження, коли йдеться про якість товару (у зміс-ті підпункту 6.2) за всіма угодами, крім укладених на умовах ФАК, а за остан-німи — протягом 28 днів після встановлення стандарту середньої якості ФАКвідповідно до підпункту 6.21 а;

шести місяців після закінчення вивантаження або, якщо товар не прибув умісце призначення або не був відвантажений, шести місяців після закінченнявстановленого в договорі строку для відвантаження, коли спор іде по всіх ін-ших питаннях.

Проте арбітри можуть розглядати претензії і прохання про арбітраж, заяв-лені після закінчення встановленого строку, як заявлені вчасно, якщо вони вважати-муть, що пропуск строку для заяви претензії або звернення до арбітражу відбувся зповажних причин. Якщо претензії або звернення до арбітражу пов'язані з технічноюперевіркою, передбачені в цій статті строки розраховуються з дати одержання сторо-ною, що пред'являє претензію або звертається в арбітраж, результатів технічної пере-вірки в письмовій формі.

Наступні продавці й наступні покупці повинні сповістити своїм покупцям абопродавцям телеграмою або, якщо зацікавлені особи проживають у тій же місце-вості, рекомендованим листом про всі отримані претензії або вимоги арбітражу втой самий день, якщо претензія або вимога про арбітраж отримані до полудня, і непізніше полудня наступного робочого дня, якщо претензія або вимога про арбітражотримані після полудня. Покупець, заявивши претензію або вимогу про арбітраж,не має права ні припиняти платежі, які він повинен здійснювати відповідно до до-говору, ні відмовлятися від прийняття інших партій товару, що становлять пред-мет договору.

При винесенні рішення про недоліки якості арбітри не повинні надавати знижок,якщо такі знижки вже були щодо натурної маси, сторонніх домішок, вологості й (або)інших показників якості відповідно до підпункту 6.2.3.

Кожна із сторін зобов'язується виконати в строки, установлені рішенням або пра-вилами арбітражної установи, рішення, що буде винесено проти неї арбітражем, об-раним відповідно до підпункту 1 цієї статті. Сторони уповноважують арбітражні уста-нови, що винесли рішення, опублікувати ім'я тієї сторони, що не виконала винесеногопроти неї рішення у встановлений термін. Вимогу про розгляд суперечки в арбітражіможе бути відхилено, якщо на момент обігу виявляється, що сторона, яка звертаєтьсяв арбітраж, відмовилася в минулому виконати винесене проти неї арбітражне рішення.