4.4. Договір міжнародної купівлі-продажу свіжихфруктів та овочів, включаючи цитрусові

магниевый скраб beletage

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ МІЖНАРОДНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ СВІЖИХФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЦИТРУСОВІ

(типові, розроблені ЄЕК ООН)

I. Загальні положення

1. Сфера застосування

Мета

Ці Загальні умови належать до купівлі-продажу фруктів і овочів, включаю-чи цитрусові, що надходять у свіжому вигляді на міжнародний ринок, список якихнаводиться в Додатку I цього документа. Вони не поширюються на картоплю і бана-ни, які потребують різних загальних положень.

Необов'язковий характер

Ці Загальні умови носять необов'язковий характер і застосовуються лише втому випадку, якщо сторони, які бажають до них вдатися для регулювання своїх до-говірних відносин, домовилися про це за умови можливої їхньої зміни на підставіконкретної письмової угоди.

Форма продажу

Ці Загальні умови належать до контрактів про твердий продаж, проте в статтях12-18 пункту 4 включені особливі положення, що стосуються продажу за загальнийрахунок і комісійного продажу.

2. Визначення та принципи

Терміни

За відсутності положень, що передбачають зворотне, деякі слова та вирази, щофігурують у цих Загальних умовах, мають такий зміст:

Слово «день» означає будь-який день, як робочий, так і неробочий.

Під терміном «робочий день» мається на увазі будь-який день, крім суботи,неділі та святкових днів.

Поняття «неробочий день» визначається згідно з приписами закону і звичая-ми країни, де здійснюється зобов'язання.

Слово «час» означає час, узаконений у країні, де здійснюється зобов'язання.

Поняття «робочий час» визначається згідно з приписами закону і звичаямкраїни, де здійснюється зобов'язання.

Під виразом «24» години мається на увазі період часу в 24 послідовних го-динах; години, відповідні неробочим дням, не включені в розрахунок цього періоду.

Під словом «тиждень» мається на увазі період в сім днів.

Встановлено, що:

а)         початок місяця — період з 1 по 10 число місяця включно;

б)         середина місяця — період з 11 по 20 число місяця включно;

в)         кінець місяця — період з 21 числа по кінець місяця;

г)         перша половина місяця — період з 1 по 15 число місяця включно;

д)         друга половина місяця — період з 16 числа до кінця місяця.

За відсутності положення про зворотне слово «негайно» має тлумачитися зурахуванням прийнятих звичаїв і означає «якомога швидше».

Закінчення термінів

I) Закінчення строку, встановленого в годинах, залежить від години його по-чатку.

II) Коли термін виражається у днях або робочих днях, він завжди закінчується вкінці дня, тобто о 24 годині.

За умови дотримання положення абзацу I) цієї статті, день, коли відбуваєть-ся подія, у зв'язку з яким визначається термін, як, наприклад, день укладання конт-ракту, день надходження повідомлення за призначенням, день одержання товару іт.д., не входить в розрахунок термінів.

Повідомлення, що надійшло в неробочий день, вважається, що надійшло на-ступного першого робочого дня.

Якщо термін закінчується в неробочий день, то він продовжується до першогонаступного робочого дня.

Якщо не обумовлено інше, то термін вважається безперервним, включаючисвяткові дні.

Повідомлення

I) Повідомлення та повідомлення, що належать до укладання контракту абодо його виконання, робиться в письмовій формі (по телетайпу, телеграмою, листом,рекомендованим листом), по телефону або в усній формі.

II) Якщо одна із сторін того забажає, повідомлення по телефону або словесніугоди підтверджуються в письмовій формі, у разі необхідності — рекомендованимлистом.

3. Контракт

Укладання

I) Контракт вважається укладеним за наявності добровільної угоди сторін наукладання угоди.

II) Він може бути укладений в усній формі, по телефону або в письмовій формі,прямо або через посередника.

Підтвердження

I) Для того щоб бути доказом, договір, укладений в усній формі або по телефо-ну, може підтверджуватися в письмовій формі або однією зі сторін, або обома сторо-нами, він може підтверджуватися маклером, якщо був укладений останнім.

Вважається, що підтвердження в письмовій формі містить всі узгоджені умо-ви; воно може містити посилання на діючі положення.

Сторона, яка вважає, що підтвердження не відповідає усно укладеній угоді,повинна її негайно оскаржити по телетайпу або телеграмою.

Коли розходяться в дорозі два підтвердження, що містять суперечливі умо-ви, перевага надається підтвердження продавця, за відсутністю негайних запереченьпокупця, що відправляються при отриманні підтвердження продавця або телетайпу,або телеграмою.

Зміни

I) Усі Додатки, згадані в контракті, такі, як, наприклад, технічні умови, специ-фікації, вказівки, що стосуються перевезення, сортування, упакування і т.д., є йогоневід'ємною частиною.

II) Додаванням, внесеним в текст у письмовій формі або у формі штемпеля, нада-ється перевага перед друкованим текстом, причому додаванню, внесеному до текстув письмовій формі, надається перевага перед текстом у формі штемпеля.

III) Умови, включені згодом у будь-які документи, за винятком контрактів та під-тверджень, вважаються недійсними.

Передача зобов'язань третім особам

Зобов'язання, що випливають з контракту, не можуть передаватися третімособам, інакше як за згодою на це сторін.

4. Особливі типи контрактів

а)         Продаж за загальний рахунок

Визначення

При продажу за загальний рахунок відправник несе відповідальність за якість,упаковку та відправлення товару, а одержувач несе відповідальність за приймання івивантаження, продаж на найбільш вигідних умовах і оплату рахунків.

Завершення угоди

I) Відправник повідомляє одержувачу або покупну ціну товару, або собівар-тість з доставкою на місце продажу, що включає вартість упакування, а також загаль-ну суму витрат, безпосередньо пов'язаних з відправленням.

Одержувач, якомога швидше після продажу товару, складає рахунок, у якомувказує, крім даних, повідомлених відправником, транспортні витрати, митні збори,збори і різні витрати, а також комісійні за делькредере.

Прибутки та збитки діляться між обома сторонами в погодженій пропорції.За відсутності домовленості відповідна сума ділиться нарівно між сторонами.

Одержувач зобов'язаний направити відправникові після рахунку, передбаче-ного в абзаці II) цієї статті, належну йому суму.

Контроль

Сторони зобов'язані надавати один одному право контролю за проведенимивитратами, а також за детальними звітами про операції з продажу.

б)         Комісійний продаж

Визначення

I) Комісійний продаж має місце в тих випадках, коли операція здійснюєтьсяза розпорядженням відправника-комітента за рахунок і на його відповідальність. Од-нак одержувач-комісіонер бере на себе делькредере.

II) Правила комісійної продажу застосовні навіть у випадку, якщо комісіонер га-рантує мінімальну продажну ціну.

Розрахунок з продажу

I) Комісіонер зобов'язаний провести операцію, за яку він відповідає, з належ-ною ретельністю, зважаючи, зокрема, що продукти є швидкопсувними.

II) Якщо не обумовлено протилежне, комісіонер зобов'язаний представити сво-єму комітенту розрахунок в найкоротший термін. У цьому розрахунку вказуєтьсярезультат продажу. На вимогу комітента цей результат повинен бути зазначений зрозбивкою по днях або за вирученими цінами.

Знецінення товару

І) У разі втрати або псування товару комісіонер зобов'язаний зробити зви-чайні застереження і пред'явити претензію транспортному підприємству, з тим щобзахистити інтереси комітента, якого він негайно повідомляє про це.

Комісіонер має право відмовитися прийняти поставку товару, продажна цінаякого, як він вважає, не може покрити транспортних витрат, за умови, що він негайноповідомить комітентові про цю відмову.

Якщо ж він бере товар і чиста виручка від продажу дає дебетове сальдо, токомітент повинен сплатити йому різницю.

Якщо комісіонер має вагомі підстави вважати, що ймовірна виручка від про-дажу товарів не покриє витрат, пов'язаних з митною очисткою, він повинен залишититовар на митниці. Однак він звільняється від цього зобов'язання, якщо митна очисткане могла бути проведена в місці призначення і якщо він може довести неможливістьдля митного службовця констатувати поганий стан товару.

Комісіонер має право отримати суму відшкодування збитків, яку повинносплатити транспортне підприємство, і зобов'язаний при цьому кредитувати рахуноккомітента на суму, що відповідає належній йому частці.

Зобов'язання комісіонера

I) Комісіонер відповідає за повідомлення комітенту по телеграфу або теле-тайпу відомостей, що спонукали комітента відправити йому товар, якщо в цих відо-мостях вказується відносно продукту певного роду, якості і марки, ціна, яка переви-щує на 10% найвище денне котирування на даний продукт, і якщо відправка товарупричинила комітенту збиток.

Відповідальність знімається з комісіонера у випадку помилки, допущеної по-штою при передачі повідомлення.

Якщо комісіонер направляє письмове повідомлення про продажну ціну, щовідрізняється від ціни, зазначеної в розрахунках з продажу, комітент має право ви-магати суму понесеної у зв'язку з цим шкоди не лише з цієї партії товару, а й наступ-них партій, які постачаються на підставі цін, зазначених у телеграмі або телетайпу.

II. Зобов'язання сторін

1. Постачання та перевезення

Інструкції покупця

I) Покупець повідомляє продавцеві негайно або в термін, передбачений уконтракті, свої інструкції, що відповідають положенням контракту, і що стосуються,зокрема, строків поставки, місця поставки, адреси одержувача, типу упаковки, видутранспорту і т.д.

При морських перевезеннях на комерційних умовах ФОБ покупець своєчасноповідомляє продавцеві назву судна та дату прибуття судна в порт навантаження, за-значений у контракті, яка передбачена судноплавною лінією.

Затримка в наданні інструкцій дає продавцю право відкласти постачання натермін, що відповідає часу затримки в наданні інструкцій покупцем.

Ненадання покупцем повних інструкцій не звільняє сторони від їхніх зобо-в'язань на основі контракту.

Поставки продавцем

I) Під поставкою мається на увазі надання товару або в розпорядження одер-жувача, або в розпорядження перевізника в обумовлені контрактом день і місце на-вантаження або на транспортний засіб.

Після отримання інструкцій покупця продавець зобов'язаний поставити то-вар згідно з цими інструкціями та положень контракту в передбачені терміни.

Якщо не обумовлено протилежне, то вважається, що сторони домовилисящодо «швидкої» поставки.

Строки поставки

Під час перевезення автомобільним або залізничним транспортом продавецьповинен доставити товар в такі терміни, які обчислюються в годинах і робочих днях:

«негайне» постачання: протягом 24 годин з моменту укладення контракту;

«швидка» поставка: у триденний термін;

поставка в «певний» день: доставка в день, зазначений у контракті;

поставка протягом «певного терміну»: постачання всієї партії товару в будь-який день з початку до закінчення терміну, передбаченого в контракті;

постачання в термін, визначений на прохання покупця: постачання в день, за-значений покупцем протягом терміну, встановленого контрактом;

постачання «розстрочене протягом відомого періоду»: дати і партії товарупротягом цього періоду визначаються обома сторонами; у протилежному випадкупродавець приймає відповідне рішення і своєчасно повідомляє про нього покупця,останній може пред'явити претензії.

При морських перевезеннях існують такі терміни постачання:

у випадку «негайного навантаження»: протягом 10 днів після укладання конт-ракту;

у випадку «швидкого навантаження»: протягом 21 дня;

у випадку «навантаження на певне судно»: вказується назва судна і, у разінеобхідності, — дата навантаження або номер рейсу;

у випадку «навантаження на перше судно,яке відпливає»: навантаження наперше судно, що може перевезти товар з порту навантаження до місця призначенняпрямо або з перевантаженням;

у випадку «товар у плаву»: товар знаходиться на борту судна в момент укла-дання контракту;

При повітряних перевезеннях товар постачається або в певний день, або в пев-ний день і годину, або негайно. Вираз «негайно» означає «протягом 24 годин з момен-ту укладання контракту».

Місце поставки

За винятком випадку продажу на умовах «франко-кордон», або «доставка домісця призначення», місцем поставки вважається умовлене місце навантаження товару.

Дата поставки

За винятком випадку продажу на умовах «франко-кордон», або «доставка домісця призначення», дата поставки визначається датою передавання товару перевіз-нику. Вказівки, що містяться в транспортних документах, є в цьому відношенні дій-сними, якщо немає доказів зворотнього.

Ліцензії або відповідні офіційні документи

I) Якщо контракт не укладений із застереженням про отримання ліцензій абовідповідних їм офіційних документів, то продавець і покупець відповідальні за на-слідки, які можуть виникнути при затримці або відсутності необхідних документів,які вони повинні були отримати.

Коли контракт укладено з таким застереженням, необхідно вказати характердокумента або документів, до яких це застереження застосовується.

Якщо необхідні ліцензії або відповідні їм офіційні документи не були отри-мані в належний час або видачі їх було відмовлено, або вони були скасовані післяїх видачі, сторона, відповідальна за їх отримання, повинна сповістити про це іншійстороні якнайшвидше. Виконання цього зобов'язання не звільняє сторону від ви-конання конкретного зобов'язання, за винятком випадків форс-мажору (див. стат-ті 75-77).

Відомості, які повинні бути повідомлені продавцем

I) При автомобільних та залізничних перевезеннях повинна бути складенавідвантажувальна специфікація, яка прикріплюється до вагону і додається до тран-спортних документів. Крім того, продавець повинен повідомити покупцеві в день від-вантаження по телетайпу, телеграмою або по телефону номер вагону або вантажівки,позначення характеру і якості товару, кількість вантажних місць або масу товару івзагалі всі вказівки, необхідні для пізнання товару.

При морських перевезеннях як тільки товар поставлений відповідно до умовконтракту, продавець зобов'язаний негайно сповістити про це покупцеві і повиненякнайшвидше представити йому чистий звичайний документ, який свідчить про по-стачання товару. Якщо цей документ відправлений через банк, то один екземпляр,який не може бути переданий, повинен бути спрямований, у міру можливості, безпо-середньо покупцеві.

При повітряному перевезенні продавець повинен по завершенні навантажен-ня негайно повідомити покупцеві по телетайпу, телеграмою або по телефону про від-правлення товару, вказавши назву авіаційної компанії, номер рейсу, час відльоту іпередбачуваний час прибуття, назву аеропорту, а також обсяг вантажу. Письмове по-відомлення про відправлення товару потрібно лише в тому випадку, коли продавецьвпевнений, що покупець одержить це повідомлення до прибуття товару на місце при-значення.

Вибір способу перевезення та отримання транспортних засобів.

I) Продавець або покупець несе відповідальність за вибір способу перевезенняі за одержання транспортних засобів відповідно до положень, прийнятих у контракті.

Якщо продавець несе відповідальність за одержання транспортного засобу, щоє звичайною практикою, то він забезпечує дотримання інструкцій покупця щодо ви-бору транспортного засобу та вантажні пристрої.

При морських перевезеннях на комерційних умовах ФОБ або ФАС за ви-конання цього зобов'язання відповідальність несе покупець. Однак на практиці дужечасто продавець виконує це зобов'язання, діючи як агент покупця від його імені, зайого рахунок і ризик.

Особливий захист

I) У відношенні допоміжного обладнання (захист від замерзання, захисні при-стосування вагона, покриття стінок, швидке заморожування і т.д.) продавець за від-сутності інструкції з боку покупця повинен сам вжити всіх заходів, що забезпечуютьдостатній захист товару під час перевезення.

II) Витрати по допоміжному обладнанню, про яке йдеться в абзаці I) цього пунк-ту, несе покупець, причому ці витрати включаються покупцеві в рахунок за собівар-тості.

Витрати з перевезення

I) витрати з перевезення, сплату митних зборів, фіскальних зборів та інші до-даткові витрати несе покупець або продавець відповідно з обраним видом операціїкупівлі-продажу.

У разі продажу на умовах «франко-вагон», «франко-місце відправлення на виб-раному транспортному засобі», ФОБ або ФАС транспортні витрати або додаткові вит-рати від станції або місця відправлення, на борту судна або від порту несе покупець.

У разі продажу на умовах СІФ або КАФ транспортні витрати і додаткові вит-рати до встановленого порту призначення несе продавець.

У разі продажу на умовах «доставка з оплатою мита до місця призначення»продавець понад транспортні витрати до місця призначення несе витрати по сплатімитних зборів та імпортних зборів у країні, що імпортує.

У разі продажу на умовах «з оплатою фрахту або перевезення до» або «франко-кордон» транспортні витрати до місця, зазначеного в контракті, несе продавець.

Будь-яка зміна транспортних тарифів, митних зборів, фіскальних зборіві додаткових витрат, що відбувається в ході виконання контракту, припадає начастку (дебіт або кредит) тієї країни, яка, згідно з умовами контракту, несе ці вит-рати.

Якщо сторони посилаються на інші види угоди купівлі-продажу, ніж ті, щозгадані в абзацах II-V, то вони повинні уточнювати, хто саме несе витрати по пере-везенню і додаткові витрати.

При повітряному перевезенні під терміном «кордон» мається на увазі аеро-порт призначення.

Перехід ризику

I) При продажу на умовах «франко-вагон», «франко-місце відправлення навибраному транспортному засобі» або на умовах «з оплатою фрахту або перевезеннядо» ризик переходить у момент фактичного навантаження товару, прийнятого до пе-ревезення транспортним підприємством.

При продажу на умовах ФАС ризик переходить у момент фактичної доставкитовару до борту судна.

При продажу на умовах ФОБ, КАФ або СІФ ризик переходить у моментфактичного проходження вантажу над фальшбортом судна в установленому портувідвантаження.

IV) При продажу на умовах «доставка з оплатою мита до місця призначення»або «франко-кордон» ризик переходить в момент, коли товар передається в розпо-рядження покупця в місці призначення (у першому випадку) або в умовленому місцідоставки на кордоні (у другому випадку).

Страхування

При продажу на умовах СІФ:

продавець повинен за свій рахунок укласти зі страховою компанією договіртранспортного страхування без франшизи (включаючи військовий ризик);

договір страхування полягає, в крайньому разі, на умовах «франко-порт при-буття», що охоплюють непостачання цільних вантажних місць, але не покриває де-фектів і псування, за винятком того випадку, коли псування спричинене порушеннямсистеми охолодження принаймні протягом 24 годин підряд;

це страхування повинне покривати ціну СІФ, збільшену в крайньому разі на10%;

якщо при страхуванні військового ризику страхова премія перевищує 0,5%,то іншу частину премії оплачує покупець.

2. Якість товару

I) У відношенні якості та контролю товару сторони можуть посилатися на по-ложення Женевського протоколу, який стосується вироблення стандартів для фрук-тів і овочів у Європі.

У випадку відсутності посилання на європейські стандарти ЄЕК/ООН слідпосилатися на вимоги, які існують у зацікавлених країнах, або інші міжнародні стан-дарти.

У контракті сторони можуть вносити зміни в ці стандарти, з тим щоб вонивідповідали законоположенням країни-покупця або країни-продавця.

Покупець повинен своєчасно повідомити продавцеві про всі зміни в регулю-ючих положеннях країни-імпортера щодо якісних стандартів.

Якщо в контракті дається посилання на стандарти, але немає достатніх уточ-нень про сортування за якістю, то продавець може поставити товар, що відповідаєнайнижчої категорії, зазначеної в цих стандартах.

У всякому разі, товар повинен бути під час завантаження в такому стані, щобпісля перевезення в звичайних умовах після прибуття в місце призначення він відпо-відав умовам, обумовлених взаємною угодою сторін.

Походження

Якщо в контракті обумовлюється походження товару з певного місця, зониабо району виробництва, то товар повинен бути саме цього встановленого поход-ження.

Упаковка та маркування

I) товар повинен бути упакований у тару, яка забезпечує достатній його захистпід час перевезення.

II) Якщо в контракті не уточнюється тип тари, то йдеться про тару, що не підля-гає поверненню.

Якщо є національні та міжнародні приписи, що стосуються упаковки та мар-кування продуктів, то сторони повинні на них посилатися.

Покупець повинен інформувати продавця щодо регулювальних положень,що стосуються упаковки та маркування у своїй країні.

Санітарні та фітосанітарні заходи

I) Продавець повинен дотримуватися всіх офіційних санітарних та фітосані-тарних приписів, що застосовуються в країні, яка імпортує, до цього товару.

На прохання продавця покупець передає йому відомості про приписи країни-імпортера, недотримання яких може перешкоджати імпорту. Покупець повиненсвоєчасно повідомляти продавцю про будь-які зміни в цих правилах після укладанняконтракту.

На прохання покупця продавець повинен прикласти до транспортного доку-мента виданий компетентними органами країни-експортера свідоцтво про дотриман-ня цих санітарних та фітосанітарних приписів.

Контроль якості

Посвідчення якості продуктів (дотримання і вказівку стандартів), видане офі-ційною контрольною службою, є одним з елементів оцінки якості товару на стадіївідправки.

3. Кількість товару

Оголошена маса

I) Продавець зобов'язаний поставити передбачену в контракті кількість ван-тажних місць або кількість товару за масою або за кількістю штук.

У тому випадку, якщо кількість товару виражена у масі, продавець користу-ється максимальним допуском у розмірі 5% різниці між кількістю товару за масою,передбаченою в контракті, і фактично поставленою кількістю товару.

Для цитрусових, якщо в контракті не обумовлено протилежне, цей допускстановить 5 і -10%.

Тому необхідно забезпечити виписування за цією партією вантажу рахунка-фактури, де вказується кількість ящиків, вантажних місць або маса, оголошені про-давцем при відправленні.

Тара

I) Якщо сторони домовляються про те, що для складання фактури використо-вується маса брутто за нетто, то маса тари не повинна перевищувати певного відсоткамаси брутто товару згідно з домовленістю між сторонами. Якщо маса тари перевищуєвідсоток, зазначений у контракті, покупець не враховує при оплаті товару зайвої маситари, з таким розрахунком щоб відношення маси тари до маси брутто становило пев-ний контрактом відсоток.

II) Якщо в контракті не обумовлено протилежне, всі претензії щодо тари пред'яв-ляються в момент і в місці приймання товару.

Усадка

I) За винятком продажу на умовах «за прийнятою вагою», «доставка з опла-тою мита до місця призначення» або «франко-кордон» і в разі відсутності положеньпро інше, збитки, пов'язані зі звичайною усадкою і невеликими змінами при тран-спортуванні, несе покупець (див. Додаток II).

Якщо належним чином встановлена різниця у вазі понад звичайної усадкиі зміни при транспортуванні, передбачених у абзаці I) і вище, то покупець повиненпредставити транспортному підприємству звичайні застереження з метою захистуможливих прав продавця.

При морських перевезеннях цитрусових покупець несе витрати в розмірі, щоне перевищує 3%, за частку втрат у масі та зіпсованих плодів після прибуття до місцяпризначення.

Визначення маси вантажу при навантаженні

Залізничні перевезення

Якщо на станції відправлення офіційно зважується порожній і завантаженийвагони, то визначена таким чином маса вважається масою вантажу.

Якщо вантаж офіційно не зважується на станції відправлення, то маса ванта-жу, визначена на будь-якій проміжній станції, вважається остаточною. Якщо вантажофіційно не зважується на проміжній станції, то маса, офіційно визначена на станціїприбуття, вважається остаточною.

Якщо на станції відправлення офіційно не проводиться зважування порож-нього вагона, то масою порожнього вагона вважається маса, офіційно визначена настанції прибуття. Якщо офіційне зважування порожнього вагона на станції прибуттяне проводиться і якщо встановлена маса відрізняється не більше ніж на 1%, зазначе-ного на вагоні, остання вважається остаточною масою.

Якщо при відсутності офіційного зважування або при відправленні ванта-жу вагоном-холодильником виникає суперечка між зацікавленими сторонами щодомаси, такий спір повинен по можливості вирішуватися за допомогою пред'явленнядоказів. Такий самий порядок застосовується, коли може бути доведено допущенняпомилки при офіційному зважуванні.

Автодорожні перевезення.

Дійсною вважається маса порожньої і навантаженої вантажівки, яка установ-лена при виїзді зважуванням на офіційно еталонірованних терезах уповноваженимна це вагарем.

Якщо при виїзді зважування не було зроблено, то воно вимірюється зважуван-ням після прибуття в місце приймання, зробленим у тих самих умовах.

В обох випадках маса повинна бути підтверджена транспортним підприєм-ством.

Морські перевезення.

Вказівки, які містяться в коносаменті й стосуються маси брутто, вважаються дій-сними, якщо немає доказів зворотного.

Повітряні перевезення.

У разі перевезення товару літаком дійсною вважається маса брутто, встановленаавіаційної компанією, якщо немає доказів зворотного.

Купівля-продаж за кількістю вантажних місць

У випадку купівлі-продажу «за кількістю вантажних місць» офіційний під-рахунок при відправленні — або рівноважна процедура — визначає розрахунок заугодою, крім випадків протесту з боку покупця, якщо підрахунок після прибуття від-різняється від підрахунку при відправленні.

Купівля-продаж за вагою

Якщо не обумовлено інше, фактура складається на підставі «ваги нетто».

4. Приймання товару

Місце приймання

Якщо не обумовлено особливо,

місцем приймання товару є перший пункт перевантаження;

відносно цитрусових покупець при відправленні товару додатково повідомляєпродавцеві про місце приймання;

перевалка товару, спричинена необхідністю перетранспортування, без пере-вірки товару покупцем не є справжнім перевантаженням;

при контейнерному транспортуванні пунктом першого перевантаження ємісце, де контейнер був уперше відкритий з метою часткового або повного розван-таження;

перевірка, зважування, розвантаження або перевідправлення товару, а такожможливі опротестування та експертиза відбуваються в місці приймання.

Приймання при відправленні

I) Якщо в контракті зазначається «приймання при відправленні», продавецьнадає товар у розпорядження покупця в місці навантаження або відправлення длятого, щоб дозволити йому встановити або виявити разом з продавцем, яким є харак-тер, якість і кондиційність товару перед відправленням.

Покупець або його представник зобов'язаний заявити в цей момент про ви-явлені ним недоліки. Якщо не було зроблено застережень, то товар, що здається, вва-жається прийнятим.

При наявності особливої домовленості сторін така перевірка стає остаточною.

Встановлені таким чином факти дійсні лише у відносинах між договірнимисторонами і не можуть бути підставою для пред'явлення претензій транспортномупідприємству.

Приймання

I) При залізничних або автомобільних перевезеннях покупець повинен як-найшвидше приступити до розвантаження товару, з тим щоб дотриматися терміну,передбаченого для можливого пред'явлення претензій.

Повне розвантаження в пункті приймання або перевідправлення товару озна-чають остаточну прийомку, за умови перевірки товару покупцем під час розванта-ження в першому випадку або до перевідправлення в другому випадку.

При морському або повітряному перевезенні або при залізничному або авто-мобільному перевезення в тій країні, де наземний перевізник розвантажує товар, то-вар приймається після розвантаження і передавання його в розпорядження покупцяі після перевірки покупцем відповідності товару.

Ціна

Ціною вважається ціна, яка визначається контрактом відповідно до обраноїформи купівлі-продажу: за одиницю маси «нетто» або «брутто за нетто» або за «ван-тажне місце».

Платіж

I) Умови та порядок оплати визначаються в контракті.

II) Якщо не обумовлено протилежне, платіж має здійснюватися відразу ж з прий-мання товару.

III. Невиконання зобов'язань за контрактом

1. Право на відшкодування збитків у разі затримки або невиконання зобов'язань

Затримка інструкцій

Коли покупець не надсилає своєчасно продавцеві свої інструкції про поставкутовару, також коли продавець не повідомляє у встановлені терміни покупцеві відо-мості, що стосуються перевезення, та сторона, яка зазнала збитків у зв'язку з цієюзатримкою, може вимагати відшкодування збитків тією мірою, в якій ця затримказавдала їй шкоди.

Затримка, відмова у видачі або анулювання ліцензій

Якщо контракт не укладений, за умови отримання ліцензій або відповіднихїм офіційних документів, і якщо вони не отримані вчасно стороною, відповідальноюза їх отримання, в них відмовляють, або якщо вони відіймаються після видачі, іншасторона може розірвати контракт та/або вимагати відшкодування збитків, за винят-ком тих випадків, коли затримка або відмова у видачі ліцензій або їх вилучення післявидачі розглядаються як форс-мажорні обставини.

Затримка в постачанні

Якщо товар не поставлений продавцем у встановлені контрактом строки, по-купець може розірвати контракт та/або вимагати відшкодування збитків.

Затримка у вивезенні товарів

Якщо покупець залишає товар невикористаним на місці приймання, то про-давець має право володіти ним, як тільки він одержить повідомлення про невикорис-тання товару, що йому має бути терміново направлено транспортним підприємствомабо консигнатором — при наземних перевезеннях, або експедитором — при морськихперевезеннях, за умови повідомлення про це покупця. На наступний день продавецьповинен підтвердити, що контракт розірваний, і вимагати, якщо є на те підстави, від-шкодування збитків.

Затримка платежу

За винятком випадків пред'явлення претензій та проведення експертизи, не-виконання умов платежу, передбачених контрактом, дає продавцю право вимагативід покупця сплати протягом 24 годин, повідомивши його про те, що він залишає засобою право по закінченні цього терміну припинити подальші поставки або розірватиконтракт з відшкодуванням збитків. Якщо продавець вимагає відшкодування збитку,він вказує письмово його розмір покупцю якомога швидше після закінчення термінувимоги сплати.

Відмова від виконання контракту

Якщо одна з договірних сторін, без наявних на те підстав, відмовляється вико-нати контракт, інша сторона повинна письмово повідомити протягом трьох робочихднів:

або просто згоду на розірвання контракту;

або про вимогу відшкодування збитків у зв'язку з невиконанням контракту.

Автоматичне розірвання контракту

За винятком «твердого контракту», кожен договір, виконання якого жодна здоговірних сторін не зажадала протягом 15 днів, після граничного терміну поставкитовару, вважається автоматично розірваним після закінчення цього строку.

2. Претензії у зв'язку з якістю чи кількістю товару

Претензії до якості

I) У разі приймання при відправленні претензії, які можуть виникнути в ре-зультаті відповідного контролю, повинні пред'являтися виключно до приймання.

За відсутності приймання при відправленні претензії пред'являються тількипісля прибуття товару в місце приймання.

Претензія повинна містити точний і детальний опис товару та його дефектіві всіх ознак, за якими можна констатувати, що товар, за яким пред'являється претен-зія, є саме поставленим товаром.

При залізничних або автомобільних перевезеннях контроль повинен бутиздійснений якнайшвидше після отримання повідомлення про прибуття та наданнятранспортного засобу. У таких випадках може бути подана претензія щодо дефектів,виявлених відповідним контролем до початку розвантаження, або претензії щодо де-фектів, які, незважаючи на відповідний попередній контроль, були виявлені лише підчас розвантаження; така претензія повинна пред'являтися відразу ж, а розвантажен-ня негайно припинятися, з урахуванням місцевої практики в цій галузі.

При залізничних або автомобільних перевезеннях особливо швидкопсувнихі досить швидкопсувних продуктів претензія повинна пред'являтися в 6-годиннийтермін; для швидкопсувних і менш швидкопсувних продуктів встановлено 12-годин-ний термін після надання перевізного засобу. Якщо перевізний засіб надається невчасно, то строк для пред'явлення претензії починається тільки з того моменту, колиможе бути проведений огляд товару, з урахуванням місцевих звичаїв у певній галузі.

При морських або повітряних перевезеннях перевірка повинна проводити-ся якнайшвидше після розвантаження товару та надання його в розпорядження по-купця. Претензії повинні пред'являтися у визначений термін після надання товару: 6годин для особливо швидкопсувних і досить швидкопсувних продуктів, 12 годин дляшвидкопсувних і менш швидкопсувних продуктів.

Приховані дефекти

I) Дефекти, які не можуть бути виявлені до або під час розвантаження, але якітим не менш існують у цей момент, вважаються дефектами.

Якщо не обумовлено, що гарантії у відношенні товару немає або що вона маєобмежену дію, покупець має право на відшкодування.

Щоб отримати відшкодування, він повинен пред'являти претензію негайнопісля виявлення дефектів.

Охоронні заходи

I) Факт пред'явлення претензії не звільняє покупця від ухвалення всіх за-ходів для того, щоб захистити всі права продавця, зокрема по відношенню до тран-спортного підприємства, та уникнути в міру можливості будь-якого погіршення ста-ну товару.

II) Якщо покупець відмовляється прийняти товар і якщо продавець погоджуєть-ся з цією відмовою, то покупець зобов'язаний виконати інструкцію продавця щодоперевідправлення товару. Виконання цих інструкцій звільняє покупця від будь-якоївідповідальності.

Відповідь продавця

Продавець повинен відразу ж повідомити свою відповідь покупцеві. У випад-ку відповіді по телефону він направляє йому підтвердження телеграмою або по теле-тайпу; у разі потреби він дає свою згоду на розвантаження або інструкції з охоронитовару, який є предметом претензії.

Претензії до кількості

Претензії до кількості отриманого товару направляються покупцем продавцюв ті самі терміни, що й претензії до якості товару.

Експертиза

Приводи

I) Кожна сторона може вимагати експертизи товару кожен раз, коли вона неможе негайно на основі взаємної згоди з іншою стороною врегулювати претензію,пов'язану з тим чи іншим дефектом товару.

II) Зокрема, покупець може вимагати експертизи, коли продавець не відповів напретензію в межах 6-годинного або 12-годинного терміну з часу її отримання, залеж-но від того, чи йдеться про особливо швидкопсувні і досить швидкопсувні продуктиабо про менш швидкопсувні продукти.

Правила експертизи

Якщо в контракті не обумовлено протилежне, процедура експертизи здійсню-ється згідно з Правилами експертизи ЄЕК/ООН для свіжих фруктів і овочів, вклю-чаючи цитрусові.

Відшкодування шкоди

А. Збиток, спричинений затримкою або невиконанням контракту.

Збиток продавця

Для того щоб домогтися відшкодування понесеної ним шкоди, продавецьможе на свій розсуд:

перепродати товар безпосередньо або доручити його перепродаж за свій раху-нок і зажадати різницю між встановленою в контракті ціною і отриманою продажноюціною;

вимагати в порядку відшкодування збитків різницю між ціною, встановленоюв контракті, і ціною, встановленою за котируванням у день розірвання контракту, неперепродуючи товару;

вимагати відшкодування за неодержаний прибуток.

Збиток покупця

Для того щоб домогтися відшкодування зазнаної ним шкоди, покупець можена свій розсуд:

«замінити» товар, тобто безпосередньо або через маклера на товар того самогопоходження, якості та кондиційність, що й товар, який зазначений у контракті, і за-жадати різницю між його покупною ціною, встановленої в контракті;

вимагати, в порядку відшкодування збитків, різницю між покупною ціною іціною, встановленою за котируванням в день розірвання контракту, не здійснюючипокупці по заміні;

вимагати відшкодування за неодержаний прибуток.

Встановлене котирування

I) Встановлене котирування визначається шляхом експертизи або арбітражу.

II) У деяких країнах це котирування наводиться у зведеннях денних котиру-ваннях; у такому випадку слід враховувати зведення денних котирувань району по-ходження відносно збитку, який зазнає продавець, і зведення денних котируваньпункту перепродажу відносно збитку, який зазнає покупець.

Терміни

У випадку розірвання контракту строк пред'явлення претензій на відшкоду-вання збитків та відсотків становить 30 днів з моменту розірвання контракту.

B. Збиток, спричинений дефектом у якості або кількості товару

Недопущення товару до експорту або імпорту

За винятком випадку дії форс-мажорних обставин при відмові офіційноїслужби контролю якості видати дозвіл на імпорт або експорт, покупець має правопротягом трьох днів після повідомлення про таку відмову розірвати контракт або ви-магати належної поставки.

Перевищення допуску за масою

I) У разі поставки товару, маса якого перевищує більше ніж на 5% маси, перед-баченої в контракті, покупець має право відмовитися від прийняття зайвої кількості.Однак коли мова йде про особливо швидкопсувні, досить швидко або швидкопсувніпродукти, покупець повинен повідомити про це продавцеві та у відповідному випад-ку продати зайву кількість товару за рахунок продавця.

II) При поставці цитрусових покупець може вимагати відшкодування збитків івідсотків лише за умови, якщо маса товару, що постачається менше 90% встановленоїв контракті маси.

Невідповідність товару умовам контракту після прибуття

Якщо після прибуття товару до місця приймання виявлено, що він не відпові-дає умовам контракту, покупець повинен повідомити продавцеві про своє рішення аборозірвати контракт, або ж вимагати знижки, відповідної зменшенню цінності товару.

Псування і усадка

При автомобільних або залізничних перевезеннях

якщо претензія справедлива, покупець має право, залежно від випадку, назнижку у зв'язку зі зниженням вартості, на відмову або відшкодування збитків тавідсотків (поставка в заміну, закупівля за покриттям);

знижка у зв'язку зі зниженням вартості надається тільки в тому випадку, якщоперевищені відсотки псування й усадки, зазначені в Додатку II у вищевикладенихрозділах за кожною категорією;

зниження вартості дорівнює різниці між вартістю товару за контрактом і ре-альною вартістю поставленого товару, незалежно від ситуації на ринку. У зниженнявартості включається частина транспортних витрат і митних зборів, за якими поку-пець може представити виправдувальні документи;

відмова дозволяється лише в тому випадку, якщо перевищені мінімальні від-сотки, зазначені в Додатку II в нижчевикладених розділах за кожною категорією;

якщо покупець наполягає на своєму праві відмови, він зобов'язаний сповіститипро це продавцеві в межах строку пред'явлення претензій по телефону або іншим чиномі вимагати в нього інструкцій. Якщо ці інструкції у відношенні досить швидкопсувнихпродуктів не прибудуть на наступний день до полудня або через два дні у відношеннідо інших товарів, покупець має право і зобов'язаний розпорядитися товаром за належ-ністю. Якщо товар після закінчення зазначеного терміну знаходиться в небезпеці, топокупець має право і зобов'язаний негайно ним розпорядитися, терміново сповістившипро це продавцеві. Це повинно бути зафіксовано в акті, складеному експертом;

право на відшкодування збитків ґрунтується на загальному праві;

у тих випадках, коли покупець має право вимагати відшкодування збитків,він не може вимагати постачання в заміну; з іншого боку, він повинен дати можли-вість продавцю здійснити постачання в заміну за умови, що вона не завдасть шкодипокупцеві.

якщо продавець не використовує можливості здійснити постачання в за-міну або якщо покупець зазнає збиток внаслідок цього запізнілого постачання, то по-купець має право здійснити закупівлю за покриттям, відмовившись від постачання взаміну. У такому випадку покупець повинен прагнути до того, щоб ця закупівля булавигідною, і дотримувати інтереси продавця;

якщо покупець вимагає відшкодування збитків готівкою, то продавець пови-нен покрити весь понесений збиток. Цей збиток відповідає неодержаному прибут-ку, тобто різниці між договірною ціною і ціною дня, яку виручив би продавець, якбитовар був поставлений відповідно до контракту, за вирахуванням витрат, завданихнепостачанням товару.

У відношенні морських перевезень

74.I) Загальні умови поки що не містять положень, що стосуються допуску напсування і усадку у відсотках. Тому сторони повинні передбачити в контрактіположення щодо відсотків допуску або прийняти рішення про те, що це питання будеврегульовано експертами, призначеними сторонами.

II) При морських перевезеннях цитрусових у випадку, якщо частка втрат у масіта зіпсованих плодів після прибуття до місця призначення, встановлена експерти-зою, прийнятою сторонами, перевищує 3%, то додаткові витрати понад цю частку,а також можливі витрати щодо перепакування покриваються продавцем на основіціни, зазначеної в накладній.

Форс-мажорні обставини

Визначення

Форс-мажорні обставини можна визначити як непередбачені і неминучі події,що виникли незалежно від волі сторін після укладання контракту і що перешкоджа-ють виконанню зобов'язань сторонами.

Зобов'язання сторони, що посилається на форс-мажорні обставини

I) Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини, зобов'язана негайноповідомити іншій стороні по телетайпу або телеграмою про виникнення і припинен-ня подібної обставини; якщо вона не повідомила про це, то вона не може посилатисяна такі обставини, за винятком того випадку, коли форс-мажорні обставини переш-коджають також повідомленню.

II) На прохання іншої сторони наявність форс-мажорної обставини повинна бутидоведена.

Наслідки

У разі виникнення форс-мажорної обставини контракт може бути, якщо необумовлено зворотне, розірваний повністю або частково без отримання права на від-шкодування збитків.

Відносно постачання цитрусових у разі виникнення форс-мажорних обставинтерміни виконання контракту можуть бути продовжені або відновлені при взаємнійзгоді сторін. Якщо форс-мажорні обставини перевищать термін, установлений сто-ронами в контракті, кожна сторона має право розірвати контракт без відшкодуваннябудь-яких збитків. Встановлюваний у контракті термін може бути або однаковим,або різним для продавця і покупця. Якщо терміни не однакові для продавця і покуп-ця, та сторона, для якої був визначений коротший термін, зобов'язана негайно пові-домити іншій стороні по телетайпу або телеграмою про рішення, яке вона має намірприйняти після закінчення цього терміну.

Арбітраж

Звернення в арбітраж

Будь-яка пов'язана з контрактом суперечка, яка не могла бути врегульованаполюбовно, вирішується шляхом арбітражу згідно з процедурою, прийнятою сторо-нами.

Правила арбітражу

Правила арбітражу ЄЕК /ООН для деяких категорій швидкопсувних сіль-ськогосподарських продуктів використовуються для врегулювання суперечки, міжсторонами, якщо останні безумовно на це вказали в арбітражній угоді.

Терміни подавання

80. I) Якщо сторони не звели наклеп на зворотне і з обмовкою щодо будь-якогоімперативного положення закону, застосовного до арбітражної процедури, сторони,охочі удатися до Правил арбітражу ЄЕК/ООН для деяких категорій швидкопсувнихсільськогосподарських продуктів, мають у своєму розпорядженні термін давності вшість місяців з моменту виникнення суперечки для направлення прохання про пере-дачу справи в арбітраж.

II) Цей термін відповідає терміну, передбаченому загальним правом у країніборжника для позовів про простий платіж, сума якого не оспорюється.