4.6. Договір міжнародної купівлі-продажу какао-бобів

магниевый скраб beletage

Це типовий контракт, розроблений відповідно із Загальними умовами Асоціації зторгівлі какао — найбільш авторитетною міжнародною бізнес-організацією з торгівлікакао. Наводяться витяги з контракту: зміст і декілька статей.

Зміст контракту:

Кількість какао-бобів, що постачаються.

Какао.

Якість по прибутті.

Ціна.

Пакування.

Порт (і) призначення.

Період відвантаження.

Сплата.

Відвантаження.

Повідомлення про відвантаження (декларація).

Документи.

Контроль, зважування і відбір проб.

а)         контроль;

б)         маса;

в)         підбірка зразків.

Остаточне пред'явлення рахунку.

Страхування.

Пароплавні компанії.

Претензії (рекламації).

Форс-мажор.

Арбітражне застереження.

Застосоване право.

Спеціальні умови.

Цей Контракт на постачання какао-бобів складений, підписаний і набув чинності<дата> між:

Х., компанією створеною і такою, що існує за законодавством ХХХ, має юри-дичну адресу ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, це вираження включає всіх правонас-лідувачів Х, іменоване надалі Продавець.

Z, компанією створеною і такою, що існує за законодавством ZZZ, має юридич-ну адресу ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, це вираження включає всіх правонасліду-вачів Z, що іменується надалі Покупець,

ПРОДАВЕЦЬ І ПОКУПЕЦЬ ЗГАДУЮТЬСЯ НАДАЛІ ОКРЕМО ЯК «СТО-РОНА», А РАЗОМ — ЯК «СТОРОНИ»

Зважаючи, що Сторони підтверджують усний продаж, зроблений через[         ] на підставі замовлення і від імені [  ] відповідно до Загаль-них умов Асоціації з торгівлі какао (Аі.С.С.), які Сторони оголошують відомими ізастосовними.

Сторони спільно роблять заяву, що вони мають повноваження і бажання укластицей Контракт; СЬОГОДЕННЯМ УПЕВНЯЄТЬСЯ, ЩО, зважаючи на вихідні пере-думови і взаємні зобов'язання, викладені нижче, Сторони домовилися про таке:

1. Кількість какао-бобів, що поставляються

[           ] (тонни 1000 кг). З допустимим відхиленням плюс або мінус

2% від маси, вказаної в коносаменті під час відвантаження.

Ціна

Тверда і неподільна.

Включає вартість, страхування і фрахт вивантаженої маси нетто, з допустимимвідхиленням плюс або мінус 2% відносно проданої кількості.

Пакування

У нових експортних, тканих, не підлягаючих поверненню мішках — звичайнатара.

10. Повідомлення про відвантаження (декларація)

Усі повідомлення про відвантаження, зроблені за допомогою телексу або теле-грамою чи рекомендованим листом, вважатимуться дійсними.

Вони повинні визначати: походження товарів, назву судна, включаючи тоннаж,кількість мішків, відвантажувальне маркування і серійні номери, дату і кількість згід-но з коносаментом, пункт призначення і, якщо таке є, ім'я контролера, призначеногопродавцем.

Коносамент повинен містити інформацію про те як, повністю або частково, сфор-мована партія товару. Будь-яка істотна помилка може бути виправлена до відплиття.

У разі транспортування з перевантаженням(ями) найменування основного пере-візника, що доставляє (товар) до порту призначення, повинно бути повідомлено по-купцеві продавцем не пізніше ніж за 7 днів до прибуття судна в згаданий порт.

Декларація, що відповідає умовам цього контракту, буде безвідкличною.

Кожна декларація має бути оголошена, як мінімум, для 25 тонн, враховуючи до-пустимі відхилення від проданої кількості. У разі декількох коносаментів, що нале-жать до однієї декларації, кожен коносамент вважатиметься частковою декларацією.Кожна часткова декларація визнаватиметься виконанням окремого договору.

Кожний продавець повинен відправити декларацію його покупцеві негайно.

Якщо декларація прийде після причалювання в порту призначення, покупець немає права відмовитися від неї, але може покласти на контрагента відповідальність зафінансові наслідки, виходячи із затримки передавання декларації.

Якщо покупець не отримає декларації до півночі 14-го дня наступного за періо-дом відвантаження, він може відмовитися від подальшої декларації і оголосити про-давця таким, що не виконав своїх зобов'язань. Він має право ставити питання проумови розірвання контракту, які будуть установлені за допомогою арбітражу (з усімаціновими відмінностями, штрафами і відсотками, які будуть покладені на продавця).

Претензії (рекламації)

Претензії за якістю: будь-яка претензія у зв'язку з низькою якістю має бутипередана контрагентові максимально в межах 21 дня з моменту остаточного прича-лювання судна. Претензія має бути відправлена негайно телеграмою або телексом.

Технічні претензії: будь-яка претензія має бути вручена контрагентові макси-мально в межах одного року після остаточного причалювання судна або після запла-нованої дати відвантаження, якщо така не мала місця.

Арбітражна процедура і апеляція: сторони керуватимуться правилами Арбіт-ражної палати A.f.c.c.

Форс-мажор

Оголошення форс-мажору має бути зроблене не пізніше ніж через 8 днів післявідвантаження, що не здійснилося. У разі відвантаження, що не здійснилося або від-строченого у зв'язку з непередбаченими і непереборними причинами, таких як за-борони на експорт, пожежа, страйк, локаут, бунт, війна, революція або інші випадкифорс-мажору, період відвантаження має бути продовжений на один місяць.

Якщо затримка відвантаження перевищує один місяць, покупець повинен обратитаке:

або розірвати контракт відносно непоставленої кількості товару;

або продовжувати виконувати цей контракт доти, як первинна причина неви-конання або затримки постачання припинить своє існування, але не пізніше,ніж через 5 місяців з моменту первинного продовження на один місяць. Колицей період скінчиться, цей контракт автоматично припинить свою дію длябудь-якої кількості непоставленого товару.

Цей вибір має бути оголошений у письмовій формі покупцем продавцеві, як тіль-ки останній повідомить про нездатність постачання протягом продовженого (місяч-ного) періоду, але не пізніше ніж 7 днів з кінця місяця після періоду відвантаження,передбаченого в цьому контракті.

Цей контракт вважатиметься дійсним, якщо покупець не оголосить (який-небудь) вищезазначений вибір, будь-яким засобом, викладеним вище. У всіх випад-ках продавець обов'язково швидко повинен надати покупцеві повідомлення і доказифорс-мажору.

19. Застосоване право

Цей контракт і його наслідки будуть підпорядковані ХХХХХ праву.