4.7. Договір міжнародної купівлі-продажу розчинної кави

магниевый скраб beletage

м.                     «ХХ»   20ХХ

ХХХХХХХ, іменований надалі Продавець, з одного боку, і ZZZZZZZ, іменова-ний надалі Покупець, з іншого боку, уклали цей контракт про нижче наведене.

Предмет контракту

Продавець продав, а Покупець купив розчинну каву, іменовану надалі «Товар»,на умовах СІП XXXXXXXXXXXXX в кількості, асортименті, за цінами і термінами,вказаними в Додатку № 1, який є невід'ємною частиною цього контракту.

Ціна

Ціна встановлюється в доларах США згідно з Додатком № 1. До ціни товарувключена вартість тари, упаковки і маркування, навантаження товару на борт судна,укладання товару, страховка, фрахт.

Терміни і умови постачання

Постачання товару по цьому контракту має бути здійснено в терміни, обумовленів Додатку № 1 до цього контракту. Продавцеві надається право достроково відванта-жувати товар з дозволу Покупця.

Платіж

Платіж по цьому контракту здійснюється Покупцем у доларах США таким чи-ном: Покупець переказує на рахунок Продавця авансовий платіж у розмірі       % від

суми цього контракту. Оплата Покупцем суми, що залишилася, в розмірі          % від

вартості контракту, здійснюється через банк протягом 30 днів після здобуття копійтаких документів:

рахунок Продавця в 3-х примірниках;

комплект коносаментів на ім'я торгового дому;

специфікація в 3-х примірниках;

сертифікат якості в 3-х примірниках, наданий Продавцем;

страховий поліс — один оригінал та дві фотокопії;

пакувальний аркуш в 1 примірнику для кожного ящика.

Усі банківські та інші витрати на території Продавця несе Продавець, а на тери-торії Покупця несе Покупець.

Якість товару і гарантія

Якість відвантаженого товару повинна повністю відповідати сертифікату в До-датку № 1 до контракту.

Пакування та маркування

Упаковка повинна забезпечувати повне збереження товару і оберігати його підчас транспортування всіма видам транспорту з урахуванням перевалок.

На кожному ящику має бути нанесене незмивною фарбою таке маркування потрафарету українською мовою:

номер контракту;

номер трансу;

номер місця;

вага брутто в кг;

найменування одержувача;

«Обережно»;

«Не кидати»;

«Тримати в сухому місці».

На ящиках і виробах не допускається будь-яка символіка, що не належить допредмету цього контракту.

У разі постачання товару в дефектній тарі Покупець має право повернути товарПродавцеві. В цьому випадку транспортні та інші витрати, пов'язані з постачаннямі поверненням товару, відносяться на рахунок Продавця. Підставою для поверненнятовару вважатиметься акт, складений у пункті призначення.

Порядок відвантаження

Продавець повідомляє по телеграфу/телефаксу Покупцеві про готовність това-ру до відвантаження не пізніше, ніж за 15 днів до планованої дати відвантаження. Укожній окремій накладній вказується: номер контракту, номер трансу, товар, йогокількість, кількість ящиків, маса брутто і нетто.

Виправлення, дописки і стирання в накладній не допускаються.

Після відвантаження товару, але не пізніше, ніж через 24 години після відванта-ження, Продавець повідомляє Покупцеві по телеграфу/факсу такі дані:

номер контракту;

найменування товару;

номер трансу;

номер коносаменту;

дата відвантаження;

загальна вартість товару;

маса брутто і нетто.

Крім того, Продавець зобов'язаний відправити в день відвантаження кур'єрськоюпоштою на адресу Покупця копії рахунків, детальних специфікацій і накладної в двохпримірниках.

Здавання-приймання товару

Приймання товару здійснюється:

за кількістю місць, згідно з кількістю, вказаною в накладній;

за кількістю виробів, згідно зі специфікацією і пакувальними листами;

за якістю, згідно з якістю, вказаною в сертифікаті якості, і технічними вимога-ми контракту.

Рекламації

Рекламації можуть бути пред'явлені Покупцем Продавцеві не пізніше, ніж через12 місяців з дати постачання відносно якості товару в разі невідповідності його якос-ті, обумовленої в контракті. Відносно кількості — в разі нестачі товару.

Зміст і обґрунтування рекламації має бути підтверджене або актом експертизи,або актом, складеним за участю представника незацікавленої компетентної організа-ції, або комерційним актом.

Цей акт є обов'язковим і остаточним для обох сторін, він підтверджує кількість іякість товару, що поступив у країну Покупця, і є підставою для здійснення можливихперерахунків.

Якщо при прийнятті вантажу на території Продавця виявлена невідповідністьпоставленого товару умовам цього контракту, Покупець має право вимагати від Про-давця зниження вартості Товару у співвідношенні, визначеному сторонами за домов-леністю, або повернути забракований товар Продавцеві для заміни товаром належноїякості. Всі транспортні та інші витрати, пов'язані з постачанням і поверненням де-фектного товару, несе Продавець.

Рекламації на брак можуть бути заявлені Продавцеві у випадку, якщо брак буввиявлений при прийманні товару.

Продавець зобов'язаний розглянути рекламацію і відповісти Покупцеві по сутірекламації протягом 10 днів, рахуючи з дати здобуття її Продавцем, але не пізніше,ніж через 40 днів з дати її відсилання. Розрахунки по рекламаціях робляться перека-зом грошей Продавцем на рахунок Покупця.

До рахунка з рекламації прикладається сама рекламація в 2-х примірниках, до-кумент, що її обґрунтовує, і підтвердження Продавця про визнання рекламації.

10. Санкції

Якщо постачання товару не здійснюється у встановлені в контракті терміни, Про-давець оплачує покупцеві штраф, обчислений у вартості товару, що недопостачаєть-ся в строк, з розрахунку 0,3% вартості за кожен день запізнення.

Якщо запізнення перевищує 20 днів, нарахування штрафу припиняється, і Про-давець сплачує Покупцеві зверх суми нарахованого неустойку в розмірі _ _% вартостінепоставленого в строк товару. Сплата штрафу не звільняє Продавця від обов'язкувиконання контракту.

Якщо прострочення в постачанні всього товару або його частини перевищує 40днів з дня встановленого терміну згідно з Додатком № 1, в цьому випадку Продавецьзобов'язаний сплатити Покупцеві неустойку в розмірі __ _% від суми всього контр-акту або частини контракту, що недопостачається, а Покупець в безакцептному по-рядку має право відкликати свої грошові кошти.

У разі постачання дефектного товару і товару невідповідного за своєю якістю умо-вам контракту, Продавець сплачує Покупцеві неустойку в розмірі       _% від первин-ної вартості забракованого товару, що нараховується на Продавця при пред'явленнійому рекламації. За невідповідне маркування вантажних місць, що не відповідає

умовам контракту, Продавець сплачує Покупцеві штраф у розмірі          _% від вартості

товару, що знаходиться в місцях з невідповідним маркуванням.

За порушення в оформленні товаросупровідних і платіжних документів Про-давець зобов'язаний сплатити Покупцеві штраф у розмірі __ __ % від вартості партіїтовару. За відвантаження товару в дефектній упаковці і упаковці, що не відповідає

умовам контракту, Продавець сплачує Покупцеві штраф у розмірі          _% від вартості

товару, що знаходиться в такій упаковці.

Сплата штрафу за порушення умов контракту з маркування вантажних місць,невідповідне оформлення відвантажувальної документації не звільняє Продавця відвідшкодування збитку, котрий він здійснив Покупцеві через недотримання Продав-цем указаних умов контракту.

Форс-мажор

Жодна зі сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконаннясвоїх обов'язків, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин, як по-вінь, пожежа, землетруси та інші стихійні лиха, а також війни або військові дії різногороду, блокади, заборони на експорт або імпорт.

Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо вплинула на виконання зобо-в'язання в строк, установлений у контракті, то цей термін пропорційно відсуваєтьсяна час дії відповідної обставини.

Сторона, для якої постала неможливість виконання зобов'язання, має негайнов письмовій формі повідомити іншій стороні про передбачуваний термін дії і при-пинення вищезгаданих обставин, але не пізніше ніж через 10 днів з моменту їхньогонастання і припинення. Факти, викладені в повідомленні, мають бути підтвердженікомпетентним органом або організацією відповідної країни.

Неповідомлення або невчасне повідомлення позбавляє Продавця права посила-тися на будь-яку вищезгадану обставину як на підставу, що звільняє його від відпо-відальності за невиконання зобов'язання.

Якщо неможливість повного або часткового виконання зобов'язання існувати-ме понад 3 місяці, Покупець матиме право розірвати контракт повністю або частковобез обов'язку по відшкодуванню можливих збитків (в т.ч. витрат) Продавця.

Арбітраж

Усі суперечності та розбіжності, які можуть виникнути по цьому контракту абоу зв'язку з ним, підлягають вирішенню в Арбітражному Суді відповідно до Регла-менту, вказаного Арбітражного Суду. Вирішення Арбітражного Суду є остаточним іобов'язковим для обох сторін.

Інші умови

Усі збори, податки і митні витрати на території країни Продавця, пов'язані з ви-конанням цього контракту, оплачуються Продавцем і за його рахунок. Здобуття екс-портних ліцензій, якщо таке буде потрібно, є обов'язком Продавця і робиться за йогорахунок. З моменту підписання цього контракту всі попередні переговори і листуван-ня втрачають силу.

Жодна із сторін не має права передати свої права та обов'язки за контрактом тре-тім особам без письмової на те згоди іншої сторони. Всякі зміни і доповнення до цьо-го контракту будуть дійсні лише за умови, якщо вони здійснені у письмовій формі іпідписані уповноваженими на те особами обох сторін.

Цей контракт складений у 2-х примірниках на українською та англійською мо-вами, причому обидва тексти автентичні і мають однакову силу. Контракт набираєчинності з моменту здобуття Продавцем авансового платежу.

Глава 5. Умови контрактів купівлі-продажупромислових товарів