5.1. Особливості міжнародної торгівліпромисловими товарами

магниевый скраб beletage

До промислових товарів, згідно зі Стандартною міжнародною торговельною кла-сифікацією, належать: «Хімічні продукти (розділ 5)», «Оброблені вироби, класифі-ковані переважно за матеріалами» за винятком групи 68 (розділ 6), «Машини, устат-кування і транспортні засоби» (розділ 7), «Різні готові вироби» (розділ 8).

У структурі міжнародної торгівлі промисловими товарами переважає торгівля ма-шинами, устаткуванням і транспортними засобами (майже 51,5%), на другому місці —промислові вироби розділів 6 і 8 — (35,82%) і на третьому — хімічні товари (12,68%).

Висока частка в міжнародній торгівлі промисловими товарами машин, устатку-вання, транспортних засобів свідчить про сучасний рівень виробництва, наукоємнос-ті продукції.

Для міжнародної торгівлі промисловими товарами характерні такі особливості,які зумовлені новими вимогами ринку:

зниження життєвого циклу більшості видів товарів;

зростання виробництва високотехнологічних виробів, що забезпечує неухиль-ну диференціацію напівпродуктів і кінцевих продуктів;

спостерігається процес постійної диверсифікованості виробництва на якомогадрібніші галузі і підгалузі, відгалужування яких автоматично породжують потре-бу в обміні продукцією таких виробництв, що дедалі більш вузько спеціалізуєть-ся. Відбувається постійне відновлення номенклатури й асортименту продукції;

міжнародна торгівля готовими виробами однієї й тієї самої товарної номен-клатури, торгівля продукцією в розібраному вигляді (вузлами, деталями,компонентами готових виробів) породжує новий тип міжнародного обміну —внутрішньогалузеву торгівлю, що витісняє традиційну міжгалузеву. Внутріш-ньогалузевий обмін багаторазово збільшує товаропотоки між країнами. Цятенденція виявляється тим сильніше, чим вищий рівень технологічної склад-ності виробу. Із зростанням частки високотехнологічних виробів у загальномуобсязі виробництва країни збільшується і частка внутрішньогалузевої торгівлів її зовнішньому товарообігу;

зростання у верстатобудівній продукції частки відновленого устаткування;

перехід від одиничних до системних продажів. Основний товар пропонується зкомплектуючими і супутніми виробами;

підвищення вимог до техніко-економічних показників виробів: підвищенняконкурентоспроможності виробів за критерієм «якість/ціна»; зниження екс-плуатаційних витрат на машини і устаткування, забезпечення безперебійної їхексплуатації постачальником упродовж усього терміну служби (10 років і біль-ше); застосування більш жорстких нормативів охорони навколишнього середо-вища, техніки безпеки, ергономіки, що призводять до створення екологічно-чистих виробництв із максимальним рівнем автоматизації щодо «безлюдноїтехнології»; використання у верстатах сучасних систем ЧПУ засобів активногоконтролю (моніторингу), лінійних приводів; розширення технологічних мож-ливостей верстатів із створенням фактично обробляючих центрів, які поєдну-ють механічне, термічне оброблення з наступним шліфуванням загартованихдільниць. Обробляючі центри нового покоління дозволяють відмовитись віджорстких автоматичних ліній і переходити на гнучке сучасне виробництво;

машинно-технічна продукція повинна відповідати вимогам Міжнародної орга-нізації стандартів;

зростання торгівлі товарами виробничого призначення випереджає зростанняторгівлі машинно-технічними виробами культурно-побутового призначення;

посилення тиснення соціального фактора, який виявляється в дефіциті і до-рожнечі кваліфікованої праці, що вимагає створення простіших в експлуатаціїз «дружніми » системами ЧПУ;

розроблення нових, ефективніших, інструментальних конструкційних матері-алів;

потреба швидкого виконання заходів з передаванням креслень виробів замов-нику по Інтернету і поставкою продукції за системою «точно в термін»;

гнітюча частина світового експорту й імпорту машинно-технічної продукції зо-середжена в індустріально розвинутих країнах;

торговельна політика держав спрямована на стимулювання експорту машинно-технічної продукції і захист національного товаровиробника;

зростання на світовому споживчому ринку частки контрафактної (фальсифі-кованої) продукції.

Розвиток міжнародної торгівлі машинно-технічною продукцією в розібраномувигляді обумовлений особливостями міжнародного поділу праці в сучасних умовах.Об'єктивно склалися умови для розчленовування виробничого процесу на окреміоперації і виділення їх у самостійні виробництва, а також обміну між такими ланкамиєдиного технологічного циклу їхньою продукцією (компонентами кінцевого виробу).

Експорт готової продукції в розібраному вигляді підвищує її конкурентоздат-ність; допомагає перебороти різні митні й адміністративні протекціоністські бар'єри,спрямовані на обмеження імпорту готової продукції; знижує майже в 2 рази тран-спортні витрати внаслідок того, що вузли і деталі, як більш компактний вантаж, пере-возяться в контейнерах. Імпорт готової продукції у вигляді вузлів і деталей, зазвичайсупроводжується зниженим митом, що сприяє організації складальних виробництві, отже, розвитку національної промисловості і підвищенню зайнятості робочої сили.Поставляючи вузли і деталі на складання, експортер забезпечує проникнення на ри-нок і збільшення обсягу продаж складених готових виробів.

Така форма торгівлі часто проходить по внутрішніх каналах тієї чи іншої транс-національної корпорації (ТНК).

Розвиток міжнародної торгівлі комплектним устаткуванням пов'язаний з виник-ненням і функціонуванням ринку комплектних об'єктів (товарів-об'єктів). Комп-лектне устаткування являє собою єдиний технологічний комплекс підприємстваабо споруджуваного об'єкта. Його постачання нерозривно пов'язане з наданнямпроектно-дослідницьких, конструкторських, технологічних послуг, виконаннямпусконалагоджувальних робіт, передачею супутніх ліцензій, організацією навчанняадміністративно-виробничого персоналу.

Експортер комплектного устаткування одержує можливість істотно розширитиекспортні можливості за рахунок нестандартного, дорожчого устаткування, супутніхпослуг, у тому числі ноу-хау, патентів.

Імпортеру постачання комплектного устаткування дає змогу в короткий термінодержати технологічно налагоджений набір основного і допоміжного устаткування,навчити виробничий персонал і після пуску об'єкта в експлуатацію приступити довиробництва готової продукції.

Торгівля комплектним устаткуванням здійснюється за таких умов генеральногопідряду:

будівництво об'єктів «під ключ». Під такими постачаннями розуміється угода,за якою контрагент замовника бере на себе відповідальність за спорудженняоб'єктів промислового і невиробничого призначення і представляє замовникау відносинах з іншими юридичними особами, що беруть участь у спорудженніоб'єкта. Контрагент передає замовнику об'єкт, готовий до експлуатації;

будівництво об'єктів за умов «під готову продукцію». Ця угода передбачаєобов'язок підрядчика забезпечити експлуатацію підприємства до досягненняним проектної потужності й освоєння випуску продукції погодженої номенк-латури, якості і кількості;

будівництво об'єктів на умовах «під випуск і реалізацію продукції». Контрактитакого типу припускають широкий спектр зобов'язань і відповідальності по-стачальників. Постачальник забезпечує не тільки експлуатацію підприємствав початковий період, але і збут його продукції;

постачання комплектного устаткування за умов ВОТ (від англійських слівbuild — будувати, operate — експлуатувати, transfer — передавати). Під терміномВОТ розуміється залучення міжнародного консорціуму для фінансування всіхвитрат, пов'язаних з будівництвом об'єкта «під ключ», а також з експлуатацієюй обслуговуванням об'єкта під гарантію уряду в придбанні продукції цього під-приємства упродовж 10-15 років за цінами, що забезпечують відшкодуваннявитрат і одержання встановленого прибутку учасникам будівництва об'єкта.

Світовий експорт промислових товарів становить 70,1% світового експорту то-варів, з них чорні метали та вироби з них — 3,2, хімічні продукти — 10,6, офісне тателекомунікаційне устаткування — 12,3, автомобільні товари — 8,6, текстиль — 1,9,одяг — 2,6%.