5.2. Оферта та загальні умови продажу устаткування

магниевый скраб beletage

Наводяться типові умови продажу устаткування.

№       

На Ваш №       20        р.

Оферта

Шановні панове!

Ми раді можливості запропонувати вам нижчевказане устаткування на умовах,що вказані тут.

СПЕЦИФІКАЦІЯ     

ЦІНА  

УМОВИ ПЛАТЕЖУ

СТРОК ДІЇ    

Оферта є вільною для акцепту протягом    днів з моменту її пропо-нування.

Якщо Ви вважаєте, що наведені дані у якому-небудь відношенні є недостатніми,ми завжди готові негайно надати Вам інформацію, на яку Ви в подальшому можетеоформити запит.

Чекаємо на Вашу негайну та позитивну відповідь. Оферта є дійсною в тому ви-падку, якщо товар не буде продано до отримання відповіді Покупця.

З повагою       Підпис

Загальні умови продажу

Акцепт цієї оферти містить як прийняття умов, що вказані на першій сторінці,так і прийняття нижченаведених загальних умов продажу, якщо не існує спеціальноїдомовленості сторін про зміни, що стосуються будь-якої з цих умов.

Оферта, що є акцептованою, матиме силу договору, якщо Продавець остаточноїї підтвердив.

Датою поставки слід вважати дату коносаменту (дозволено здійснювати до-строкові поставки, часткове відвантаження та перевантаження).

Якість устаткування, що підлягає поставці згідно цієї оферти, має відповідативимогам стандарту або специфікації фірми-виробника, підтверджуватися сертифіка-том про якість, що виданий фірмою-виробником або Продавцем.

Устаткування слід вважати таким, що є поставленим з належною якістю, якщовоно відповідає сертифікату про якість, що є виданим фірмою-виробником або Про-давцем, і в належній кількості, якщо ця кількість відповідає кількості контейнерів тавазі, що вказана у коносаменті.

Продавець гарантує якість устаткування, що поставлене, протягом періоду,що обумовлений в оферті. Якщо в устаткуванні за вказаний період виявляться де-фекти або невідповідність специфікаціям, що перераховані в цій оферті, Продавецьзобов'язується виправити дефекти або замінити пошкоджені частини. Гарантію Про-давця, втім, не слід застосовувати до частин, що швидко зношуються, природногозносу або до ушкоджень, що виникли внаслідок недотримання Покупцем технічнихінструкцій Продавця, що стосуються зберігання, експлуатації та технічного обслуго-вування устаткування, його зборки і (або) монтажу та пуска в експлуатацію. Ніякізаперечення з боку Покупця, що пов'язані із будь-якою з партій устаткування, щопоставлені, не дають йому права відмовитися від прийняття цієї партії або від оплатиподальших партій устаткування, що поставляються згідно цієї або іншої подібної доцієї оферти.

Продавець зобов'язується застрахувати устаткування від звичайних морських

ризиків відповідно до «Правил страхування перевезення»           . Продавець

також має можливість застрахувати устаткування згідно з інструкцією Покупця і найого кошти від воєнного або іншого ризику.

У випадку недотримування Покупцем умов цієї оферти Продавець має пра-во тимчасово призупинити виконання своїх обов'язків за даною пропозицією тапред'явити позов Покупцю за шкоду, що була нанесена невиконанням останнімумов платежу. Усі видатки та банківські витрати, що виникають у зв'язку зі сплатоюустаткування, включаючи можливе продовження строків виконання платіжних до-кументів, здійснюються за рахунок Покупця.

За необхідності Покупець зобов'язаний у належний строк отримати імпортнуліцензію та валютний дозвіл (дозвіл на переказ валюти) від компетентних органів.

Покупець зобов'язується розвантажити устаткування в порту призначенняу середньому по 125 т на день з борту. Демередж (плата за простій) становить 0,14дол. США за кожну бруто-реєстрову тонну водотоннажності судна або його части-ни. Диспач (премія за швидке вивантаження) становить 50% демереджу. У випадкутранспортування вантажу ліхтерами Покупець повинен відшкодувати Продавцю усівидатки останнього, що пов'язані із розвантаженням. Усі податки, збори, мита та іншівидатки, що пов'язані із митницею та правилами, що існують в порту призначення, які видатки, що пов'язані з розвантаженням (у тому числі зі сплатою послуг стивідорів,ліхтерів, платою за зберігання та простій у порту), Покупець сплачує за свій рахунок.

За наявності обставин, що перешкоджають повному або частковому виконан-ню сторонами зобов'язань за дійсною пропозицією, а саме: пожеж, стихійних лих,війни, військових операцій будь-якого характеру, блокади, заборон експорту або ім-порту, або інших незалежних від сторін обставин — строк виконання зобов'язань слідвідкласти відповідно до часу, протягом якого будуть дійсні такі обставини. Якщо ви-щезгадані обставини будуть дійсні протягом періоду, що перевищує шість місяців,кожна зі сторін у подальшому має право відмовитись від виконання своїх зобов'язаньза дійсною офертою. У цьому випадку жодна зі сторін не має права пред'являти ін-шій стороні претензії щодо можливих втрат. Сторона, що втратила таким чиномможливості виконання своїх зобов'язань за дійсною офертою, повинна негайно по-відомити іншій стороні про початок або закінчення дії обставин, що перешкоджаютьвиконанню вищезазначених зобов'язань. Наявність вищезазначених зобов'язань тачас їх дії мають підтверджуватися сертифікатами, що видаються Торговою палатою    країни Продавця або Покупця.

Продавець та Покупець мають ужити всіх необхідних заходів, для того щоббудь-якого роду суперечки та розбіжності, що можуть виникнути у зв'язку з цієюофертою або за якихось інших причин, могли б бути вирішені по-дружньому. Якщосторони не зуміють врегулювати розбіжності, що виникають, самостійно, усі супе-речки та розбіжності (включаючи підсудність загальним судам) повинні бути переда-ні для вирішення до арбітражної комісії      . Вони підляга-ють вирішенню згідно порядку, що встановлений цією комісією. Рішення арбітражує остаточним та обов'язковим для обох сторін.

Покупець зобов'язується зберігати на устаткуванні торгові марки та маркифірми-виробника.

Будь-які зміни або додатки до дійсної оферти вважаються дійсними тількитоді, коли вони представлені у письмовій формі ті підписані уповноваженими осо-бами.

Після підтвердження цієї оферти усі попередні переговори та листування слідвважати недійсними.

Жодна зі сторін не має права передавати свої права та обов'язки за дійсноюофертою третім особам за відсутності письмової згоди іншої сторони згідно з дого-вором.