5.3. Загальні умови експортних поставокмашинного устаткування

магниевый скраб beletage

Ці умови є типовими й розроблені ЄЕК ООН.

Преамбула

Ці Загальні умови будуть застосовуватися в усіх випадках, за винятком тих, якщовони змінені спеціальною письмовою угодою сторін.

Укладання контракту

Контракт вважається укладеним, якщо після одержання замовлення Прода-вець підтверджує в письмовій формі й у межах строку (коли такий передбачається),установленого Покупцем, свою згоду на поставку.

Коли роблячи свою пропозицію, Продавець установлює граничний строкйого прийняття, контракт вважається укладеним, якщо Покупець виявить свою зго-ду в письмовій формі до закінчення цього строку й за умови, що він матиме силулише в тому випадку, якщо згода на його прийняття буде отримана Продавцем непізніше одного тижня після закінчення вищезгаданого строку.

Креслення й пояснювальні документи

Маса, розміри, потужність, ціни, коефіцієнт корисної дії та інші дані, що вка-зують у каталогах, проспектах, циркулярах, рекламних оголошеннях, малюнках іпрейскурантах, є лише приблизною вказівкою. Ці дані не будуть мати обов'язковогохарактеру, за винятком випадків, коли в контрактах є на них спеціальні посилання.

Будь-які креслення або документи технічного характеру, призначені для ви-готовлення устаткування або частини такого й повідомлювані Покупцеві до або післяукладання контракту, є виключною власністю Продавця. Без згоди Продавця вони неможуть бути скопійовані, відтворені Покупцем, передані або повідомлені третій осо-бі. Однак вищезазначені плани й документи переходять у власність Покупця, якщо:

це право передбачене;

вони стосуються окремого попереднього контракту про складання проекту, щоне передбачає виготовлення устаткування як такого, і в якому не застерігаєть-ся право власності Продавця на вищезазначені плани й документи.

Будь-які креслення або документи технічного характеру, які слугують длявиготовлення устаткування або його частини й повідомлювані Покупцем Продавцевідо або після укладання контракту, є виключною власністю Покупця. Без його згодиПродавець не має права ними користуватися, знімати з них копії, відтворювати їх,передавати або повідомляти про них третій особі.

На вимогу Покупця Продавець повинен до початку гарантійного періоду, за-значеного відповідно до статті 9, безкоштовно повідомити Покупцеві досить доклад-ні відомості щодо устаткування й надати креслення (за винятком робочих креслень)для того, щоб Покупець міг зробити монтаж устаткування, ввести його в дію й утри-мувати в справності (включаючи поточний ремонт) усі частини устаткування. Ці ві-домості й креслення залишаються власністю Покупця й до них не застосовуютьсяобмеження, зазначені в п. 3.2. За умови, що цього вимагає Продавець, такі відомості йкреслення повинні залишатися конфіденційними.

Упакування

4.1. За відсутності інших вказівок вважається, що:

а)         ціни, зазначені в прейскурантах і каталогах, належать до устаткування без упа-кування;

б)         ціни, зазначені в пропозиціях і контрактах, включають вартість упакування абоінших засобів забезпечення, необхідних у звичайних умовах перевезення для запо-бігання ушкоджень і поломок устаткування до доставки його в місце призначення,зазначене в контракті.

Огляд і випробування

Огляд

Якщо це прямо обумовлено в контракті, Покупець має право вповноважитисвоїх представників оглядати й перевіряти якість використаних матеріалів й окремихчастин устаткування як під час його виробництва, так і після. За узгодженням з Про-давцем дати й числа цей огляд і перевірка будуть проводитися на місці виробництвау звичайних умовах й у робочі години.

Якщо внаслідок цих оглядів і перевірки в Покупця створюється переконання,що який-небудь матеріал або окремі частини є дефектними або не відповідають умо-вам контракту, він повинен сповістити про це в письмовій формі, указавши, на чомуґрунтуються його заперечення.

Випробування

Виготовлене устаткування повинне піддаватися приймальним випробуван-ням. За відсутності іншої вказівки випробування проводиться на підприємстві Про-давця у звичайні робочі години. Якщо технічні умови цих випробувань не зазначенів контракті, випробування проводитимуться відповідно до звичайної процедури, за-стосовуваної у відповідній галузі промисловості країни, в якій виготовляється устат-кування.

Продавець завчасно сповістить Покупцеві про дату виробництва цих випро-бувань, щоб представники Покупця мали можливість на них бути присутніми; якщоПокупець не присутній на цих випробуваннях, Продавець повідомить Покупцеві звітпро них, правильність якого Покупець не зможе заперечувати.

Якщо в ході якого-небудь випробування (за винятком випробування на міс-ці установки, коли такі передбачаються в контракті) виявиться, що устаткуваннядефектне або не відповідає умовам контракту, Продавець негайно усуває дефект завласний рахунок (включаючи всі витрати по перевезенню) або ж гарантує, що устат-кування відповідає умовам контракту, після чого, якщо цього зажадає Покупець, ви-пробування буде повторено.

За відсутності інших вказівок Продавець несе всі витрати з виробництва ви-пробувань на своєму підприємстві, за винятком особистих витрат представників По-купця.

Якщо контракт передбачає виробництво випробувань на місці установки, умо-ви проведення цих випробувань повинні бути спеціально погоджені між сторонами.

Перехід ризику

6.1. За відсутності в контракті інших вказівок вважається, що устаткування про-дається на умовах «із заводу».

За винятком випадків, передбачених у п. 7.6, момент переходу ризиків, оскіль-ки сторонами не буде обумовлено інакше, встановлюється в такий спосіб:

а)         при продажу на умовах «із заводу» ризики переходять від Продавця до Покуп-ця в момент, коли устаткування було надано в розпорядження Покупця відповіднодо контракту, причому Продавець повинен повідомити в письмовій формі Покупцевідату, починаючи з якої Покупець прийме устаткування. Це повідомлення повиннебути зроблене вчасно, щоб Покупець мав можливість вжити звичайно необхіднихдля цього заходів;

б)         якщо продаж здійснюється на умовах ФОБ або СІФ, ризики переходять відПродавця до Покупця в момент фактичного навантаження устаткування на борт суд-на в домовленому порту навантаження;

в)         при продажі на умовах «франко-границя» ризики переходять від Продавця доПокупця в момент закінчення митних формальностей у прикордонному пункті кра-їни вивозу;

г)         у випадках, передбачених у двох вищевказаних пунктах, Продавець повинензавчасно попередити Покупця про відправлення устаткування, щоб той мав доситьчасу для прийняття всіх необхідних заходів.

За всіх інших умов продажу момент переходу ризику буде передбачений сто-ронами в їхніх контрактах.

7. Поставка

За відсутності іншої угоди період поставки починається з пізнішої з наступ-них дат:

а)         дати укладання контракту, встановленої відповідно до статті 2;

б)         дати одержання Продавцем повідомлення про видачу Покупцеві діючої імпорт-ної ліцензії, якщо така є необхідною для виконання контракту;

в)         дати одержання Продавцем авансового платежу, якщо такий платіж до почат-ку виробництва передбачений у контракті.

Якщо поставка затримується з якої-небудь із зазначених у статті 10 причинабо внаслідок якої-небудь дії чи недогляду з боку Покупця, то строк поставки по-винен бути подовжений з урахуванням усіх обставин цього випадку. За виняткомвипадку, застереженого в п. 7.5, це положення застосовується також, якщо причиназатримки виникла після спливу первісного строку поставки.

Якщо в контракті передбачений певний строк поставки, а Продавець не в змозізробити поставку в межах зазначеного або подовженого відповідно до п. 7.2 строку,Покупець має право, завчасно повідомивши про те в письмовій формі Продавцеві, ви-магати знижки з передбаченої в контракті ціни, якщо тільки з обставин даного випадкуне можна буде зробити обґрунтованого висновку про те, що Покупець не зазнав ніякогозбитку. Ця знижка обчислюється у відсотках до ціни тієї частини устаткування, що неможе бути використана за призначенням внаслідок прострочення Продавцем строкупоставки. Зазначена знижка повинна обчислюватися за кожний повний тиждень про-строчення, починаючи з установленої дати поставки, але її виражені у відсотках роз-міри не повинні перевищувати максимуму. Ця знижка допускається, коли правильнийплатіж повинен здійснюватися в момент поставки або після неї. Крім цієї знижки, завинятком випадків, передбачених у п. 7.5, Покупець не може вимагати від Продавцяяких-небудь інших відшкодувань за невиконання вищевказаних умов поставки.

Якщо зазначений у контракті строк поставки є лише припустимим, то по за-кінченні двох третин цього строку кожна сторона може вимагати в письмовій формівід іншої сторони встановлення певного строку поставки. Якщо в контракті строк по-ставки не зазначений, ця процедура може застосовуватися будь-якою стороною післязакінчення шести місяців після укладання контракту. Якщо в обох випадках сторонине дійдуть згоди, то, відповідно до положень статті 13, кожна сторона може зверну-тися в третейський суд для встановлення розумного строку поставки, і встановленийу такий спосіб строк буде розглянутий як певний строк поставки, передбачений уконтракті, а відповідно до цього буде застосовуватися п. 7.3.

Якщо не поставляється яка-небудь частина устаткування, відносно ціни якоїПокупець одержав право на максимальну знижку, передбачену в п. 7.3, або на макси-мальну знижку за умови, що про це повідомили Продавцеві, як це вказується в томусамому пункті, Покупець може шляхом повідомлення Продавця в письмовій формівимагати від нього здійснення поставки та встановити в цьому повідомленні оста-точний строк поставки з врахуванням відстрочок, які вже мали місце. Якщо з якої-небудь причини Продавець не вживе (у межах встановленого строку) всіх необхіднихдля здійснення поставки заходів, Покупець матиме право, повідомивши в письмовійформі Продавців й не звертаючись до суду, відмовитися відносно вищезгаданої час-тини устаткування від зобов'язань за контрактом і вимагати від Продавця відшкоду-вати збитки, які Покупець отримав внаслідок невиконання вищезгаданої поставкиПродавцем, причому необхідна сума не повинна перевищувати суми, передбаченоїв контракті вартості тієї частини устаткування, що внаслідок невиконання поставкиПродавцем не могла бути використана, як це передбачалося раніше.

Якщо Покупець не приймає поставки, здійснюваної у встановлений строк,він повинен зробити всі передбачені контрактом платежі, так якби поставка булазроблена. Продавець вживе заходів для зберігання устаткування на складі, причомув цьому випадку ризик і витрати по зберіганню несе Покупець. Якщо цього вимага-тиме Покупець, Продавець застрахує устаткування за рахунок Покупця. Однак якщозатримка в прийнятті поставки спричинена однією із згаданих у статті 10 обставині якщо Продавець має можливість складувати устаткування в приміщеннях, що на-лежать йому, без шкоди для свого підприємства, то Покупець не несе витрат по скла-дуванню.

За винятком тих випадків, коли Покупець не приймає поставки через одну іззгаданих у статті 10 обставин, Продавець шляхом повідомлення Покупця в письмо-вій формі може вимагати від нього прийняття поставки в розумний строк. Якщо з тієїабо іншої причини Покупець не приймає поставки в цей розумний строк, Продавецьшляхом повідомлення Покупця в письмовій формі й без звернення до суду матимеправо відмовитися від зобов'язань за контрактом відносно тієї частини устаткування,поставки якої внаслідок відмови Покупця її прийняти не здійснюються, і вимагативід Покупця відшкодувати всі збитки, заподіяні неприйняттям цієї поставки в роз-мірі, що не перевищує суми, передбаченої в контракті вартості цієї частини устатку-вання.

8. Платежі

8.1. Платежі здійснюватимуть в порядку, встановленому в договорі між двомасторонами, і в передбачений строк (або строки).

Авансові платежі, зроблені Покупцем на рахунок вартості замовлення, не по-винні розглядатися як задаток, відмова від якого дала би право відмовитися від ви-конання контракту.

Якщо поставка здійснюється до сплати всієї суми, що належить сплатитивідповідно контракту, поставлене устаткування, оскільки це дозволяється законамикраїни, у якій устаткування перебуває після його поставки, залишається власністюПродавця до сплати всієї суми. Якщо законодавство даної країни не дозволяє Про-давцеві зберегти за собою право власності на поставлене устаткування, Продавецьзможе користуватися всіма іншими правами, якими зазначене законодавство доз-воляє йому користуватися. Покупець всіляко сприятиме Продавцеві для прийнят-тя будь-яких заходів, необхідних для охорони права власності Продавця або іншихправ, як зазначено вище.

Строк платежу, обумовлений виконанням того чи іншого прийнятого Про-давцем на себе зобов'язання, не настає доти, поки воно не буде виконано, якщо тількиневиконання зобов'язання Продавцем не спричинене тією або іншою дією або недо-глядом Покупця.

Якщо Покупець затримує будь-які платежі, Продавець може відкласти ви-конання прийнятих на себе зобов'язань аж до здійснення цих платежів, оскільки не-сплата з боку Покупця зумовлена тим або іншим вчинком або недоглядом Продавця.

Якщо затримка у здійсненні Покупцем будь-яких платежів спричинена од-нією із згаданих у статті 10 обставин, Продавець не має права вимагати сплати відсо-тків на суму, що йому належить.

За винятком зазначених вище випадків, якщо Покупець затримує здійсненнябудь-яких платежів, Продавець, повідомивши про те завчасно Покупцеві в письмовійформі, матиме право вимагати сплати відсотків на суму, що йому належить, причомуці відсотки начисляються з дня настання строку платежу вищезазначеної суми. Якщонаприкінці встановленого періоду Покупець усе ще не сплатить належної суми, Про-давець матиме право, повідомивши про те Покупцеві в письмовій формі й не зверта-ючись до суду, відмовитися від виконання контракту й вимагати потім від Покупцявідшкодування збитків, що не перевищують розмірів, зазначених у Додатку.

9. Гарантія

Відповідно до викладеного нижче, на Продавця покладене усунення будь-яких дефектів, що є результатом погрішностей, допущених у кресленнях і при ви-готовленні устаткування, а також у результаті використання непридатних матеріалів.

Ця відповідальність обмежується дефектами, які виявляються протягом пе-ріоду, зазначеного нижче як гарантійний період.

При встановленні цього періоду було належним чином враховано час, звичай-но необхідний для перевезення, як це передбачається в контракті.

Відносно тих частин устаткування (незалежно від того, виготовлені вони напідприємстві Продавця чи на іншому підприємстві), які спеціально згадуються вконтракті, гарантійним періодом вважається всякий інший період (якщо такий пе-редбачається), що встановлений по відношенню до кожної із цих частин.

Гарантійний період починається з того моменту, коли Покупець одержуєвід Продавця повідомлення в письмовій формі про те, що устаткування готове довідправлення. Якщо відправлення відкладається, гарантійний період подовжуєтьсяна строк, рівний строку затримки відправлення, щоб дозволити Покупцеві повніс-тю використати час, передбачений для випробування устаткування. Якщо затримкаспричинена обставинами, що не залежать від Продавця, це подовження гарантійногоперіоду не повинне перевищувати кількості місяців, зазначених у контракті. За на-явності відповідної угоди між сторонами гарантійний період починається з моментупоставки.

Беручи до уваги характер устаткування, сторони можуть передбачити в конт-ракті скорочення гарантійного періоду у випадку інтенсивного, що не є нормальним,використання устаткування.

Частини, що поставляють для заміни дефектних частин, або нові частини, щопоставляють у порядку виконання дійсної статті, будуть предметом нового гарантій-ного періоду, застосовуваного на тих самих умовах, які передбачені для первісногоустаткування. Цей захід поширюється на частини устаткування, що залишаються, увідношенні яких гарантійний період буде подовжений лише на строк, протягом яко-го устаткування не використалося внаслідок виявлення дефекту, передбаченого дій-сною статею.

Для того щоб мати можливість використати надані йому дійсною статею пра-ва, Покупець негайно повідомить у письмовій формі Продавцеві про всілякі виявленідефекти й надасть йому всі можливості для огляду устаткування й усунення вище-зазначених дефектів.

Після одержання цього повідомлення Продавець негайно усуне виявлені де-фекти за свій рахунок, за винятком випадків, зазначених у п. 10 дійсної статті. Крімтих випадків, коли дефект може бути усунутий на місці установки, Покупець повер-тає Продавцеві для лагодження або заміни будь-яку частину устаткування, в якій буввиявлений дефект, передбачений дійсною статтею; у цьому випадку поставка Покуп-цеві належним чином виправлених частин або частини, що заміняє несправну, будерозглядатися як виконання Продавцем своїх зобов'язань, передбачених у дійсномупункті у відношенні цієї дефектної частини.

За відсутності іншої угоди Покупець несе ризик і витрати за перевезеннядефектних частин, виправлених частин або частин, поставлених для заміни цих де-фектних частин, між місцем перебування устаткування й одним з наступних місцьпризначення:

а)         підприємство Продавця: у випадку продажу на умовах «із заводу», або «франко-вагон»;

б)         порт, з якого устаткування було відправлене Продавцем, якщо контракт укла-дений на умовах ФОБ, ФАС, СІФ або «вартість плюс фрахт»;

в)         кордон країни, з якої Продавець відправив устаткування, в усіх інших випад-ках.

Якщо відповідно до п. 9.9, потрібно зробити ремонт установки на місці, умо-ви, що передбачають присутність представників Продавця на місці установки, повин-ні відповідати тим, які можуть бути спеціально встановлені за згодою між сторонами.

Дефектні частини, замінені відповідно до чинної статті, будуть надані в роз-порядження Продавця.

Якщо Продавець відмовиться виконати передбачені в чинній статті зобо-в'язання або не вживе належних заходів до того, Покупець може виконати необхіднуроботу за рахунок і ризик Продавця, але за умови, що він діє розумно.

Продавець не несе відповідальності за дефекти, виявлені в матеріалах, щопоставляє Покупець, або в результаті виготовлення устаткування за наданим Покуп-цем планом.

Продавець несе відповідальність лише за дефекти, виявлені в результатіексплуатації устаткування (згідно передбаченим у контракті умовам), і лише в томувипадку, коли воно використовується належним чином. Продавець не несе відпові-дальності за дефекти, викликані причинами, які виникли після переходу ризику, якце передбачено в статті 6. Зокрема, Продавець не несе відповідальності за дефекти, яківиявляють у результаті помилок, допущених Покупцем при монтажі устаткування,під час догляду за ним або в результаті переробок устаткування, зроблених без пись-мової згоди на те Продавця, а також у результаті неправильно зробленого Покупцемремонту; Продавець не несе також відповідальності за нормальний знос устаткування.

За винятком зобов'язань і гарантій, передбачених у дійсній статті, Прода-вець не несе відповідальності після переходу ризику, як це передбачено в статті 6,відносно дефектів, навіть якщо вони викликані причинами, що існували до перехо-ду ризику. Обидві сторони заявляють, що Покупець не буде пред'являти претензійвідносно заподіяння особистої шкоди, матеріальних збитків або втрати прибутку,оскільки можливість пред'явлення таких претензій не буде передбачена угодою сто-рін, якщо тільки з обставин справи не доведена груба недбалість Продавця.

Грубою недбалістю буде визнаватися дія або недогляд з боку Продавця, щомає своїм результатом або неприйняття належним чином у розрахунок серйозних на-слідків, які в такому самому випадку були б передбачені всякою сумлінною особою,що є фахівцем у цій галузі, або свідоме ігнорування яких-небудь наслідків такої дії чинедогляду, але не всяка відсутність належної передбачливості або належного вміння.

10. Випадки, що звільняють від відповідальності

Незалежні від обох сторін обставини, якщо вони мають місце після укладан-ня контракту й перешкоджають його виконанню в нормальних умовах, повинні роз-глядатися як звільняючі від відповідальності. Як виходить з цієї статті, незалежнимивід сторін обставинами вважаються ті, які не є результатом провини сторони, що наних посилається.

Сторона, що вимагає звільнення від відповідальності через одну із згаданихобставин, негайно повідомить у письмовій формі іншій стороні як про наявність цихобставин, так і про їхнє припинення.

Вплив згаданих обставин, оскільки вони відбиваються на своєчасному вико-нанні сторонами прийнятих ними зобов'язань, зазначено в статтях 7 і 8. За виняткомвипадків, передбачених у п. 7.5, 7.7 й 8.8, якщо через одну з вищевказаних обставинсвоєчасне виконання контракту стає неможливим, кожна сторона матиме право від-мовитися від виконання контракту, повідомивши про те письмово іншій стороні беззвернення для цього до суду.

У випадку відмови від виконання контракту відповідно до п. 10.3 розподілвитрат, зумовлених укладанням контракту, буде встановлено шляхом угоди між сто-ронами.

У разі відсутності угоди арбітраж визначає, яка із сторін не мала змоги вико-нати своїх зобов'язань, і ця сторона відшкодує іншій стороні її вищезгадані витрати,за винятком суми, що їй належить відповідно до п. 10.7; у тих випадках, коли належнаїй у такий спосіб сума перевищує суму цих витрат, вона має право на відшкодуваннянадлишків. Якщо арбітраж вирішить, що обидві сторони не мають змоги виконатисвоїх зобов'язань, він розподіляє вищевказані витрати між ними з тим розрахунком,що, на його думку, буде найбільш справедливим і розумним, беручи до уваги всі об-ставини цього випадку.

У цій статті під витратами маються на увазі фактичні, розумно обґрунтованівитрати за умови можливо більшого зменшення сторонами своїх втрат. При цьому,оскільки устаткування виявляється поставленим Покупцеві, витрати Продавця ви-значаються тією частиною ціни, що сплачує відповідно до контракту і яка за достат-ньою підставою підлягає віднесенню до такої.

Усі суми, які за контрактом сплачені або повинні бути сплачені ПокупцемПродавцеві, записуються на кредит Покупця для балансування витрат Продавця. Накредит Продавця для балансування витрат Покупцем заноситься та частина ціни, щосплачується по контракту, що у точності ставиться до устаткування, поставленогоПокупцеві, або (у випадку поставки частини устаткування) до вартості цієї частиниустаткування з урахуванням того, що воно не поставлено повністю.

Додаткова стаття

Перегляд цін

Якщо ціни на відповідні матеріали та (або) зарплата змінюються під час виконан-ня контракту, договірна ціна підлягає перегляду шляхом застосування такої формули:

P

P =-P-1 100

( , M. S. ^a + b—L + с—

V М0 s0 у

де P1 — остаточна ціна по рахунку;

Р0 — первісна ціна товару, установлена в контракті, дійсна на   (1);

M1 — середня (2) ціна (середня індексів цін) на (рід відповідних матеріалів)     за період         (3);

М0 — ціни (або індекси цін) на згадані матеріали в зазначений вище для Р0 мо-мент;

S1 — середня (2) зарплата (включаючи витрати й відрахування на соціальне за-безпечення) або відповідні індекси (4) у відношенні        (ука-зати категорії робочої сили, витрати й відрахування на соціальне забезпечення) заперіод         (3);

S0 — зарплата (включаючи витрати й відрахування на соціальне забезпечення)або відповідні індекси (4) у відношенні тих же категорій робочої сили в момент, за-значений вище для Р0:

— сторонам рекомендується приймати (за можливості) як первісну ціну дій-сну ціну в день укладання контракту, а не в який-небудь попередній момент; звичай-но нею є передбачена в контракті ціна, за винятком вартості упакування, перевезенняй страхування;

— середнє арифметичне, або середнє зважене;

— указати дану величину періоду, що може становити частину передбаченогодля поставки періоду або рівнятися йому;

— якщо індекс охоплює встановлені законом витрати й відрахування на со-ціальне забезпечення, їх не слід приймати знову в розрахунок;

а, b, с — виражають установлене в контракті відсоткове співвідношення окремихелементів первісної ціни; їхня сума дорівнює 100:

а + b + с = 100%,

де а — постійна частина витрат, рівна       ;

b — частка витрат на матеріали, рівна        ;

с — частка витрат на зарплату (включаючи витрати й відрахування на соціальнезабезпечення), рівна         .

Там, де це необхідно, b і с можуть бути розбиті на число часткових відсотко-вих відносин (b1, b2, b3 ...), рівне числу прийнятих у розрахунок змінних величин(b+b2+.... + ЬН = b).

Документація

Щоб визначити вартість матеріалів і заробітної плати, сторони погоджуються ко-ристуватися як джерелом такими документами,

Відносно матеріалів — ціни (рід матеріалів або індекси цін), опуб-ліковані        під рубрикою .

Відносно зарплати — зарплата (у тому числі відповідні витрати й відрахування

на соціальне забезпечення або відповідні індекси[4]), опублікована          під

рубрикою       .

Правила застосування статті. У випадку часткових поставок, які ставляться врахунок окремо, остаточна ціна буде розрахована окремо за кожну поставку.

Строк застосування статті. Стаття про перегляд цін охоплює встановлений уконтракті строк поставки й подовжений строк поставки, що передбачає п. 7.2, але вжодному разі її дія не поширюється на період, що йде після закінчення виготовленняустаткування.

Допущені відступи. Ціни не будуть переглядатися, поки застосування формулине приведе до зміни контрактних цін на плюс або мінус %.

Випадки незастосовності статті. Якщо сторони побажають внести виправленняу формулу, що застосовується для перегляду цін, або замінити її більш точним мето-дом розрахунку в тих випадках, коли зниження або підвищення цін перевищує деякувеличину, це слід спеціально оговорити в угоді.