5.5. Загальні умови договору купівлі-продажу для експортута імпорту споживчих товарів тривалого користуваннята інших металовиробів серійного виробництва

магниевый скраб beletage

Ці умови є типовими й розроблені ЄЕК ООН.

Преамбула

1.1. Ці Загальні умови застосовуються до договорів купівлі-продажу в тому разі,якщо сторони у конкретному договорі на них посилаються. Сторонам надається пра-во вносити в Загальні умови зміни та доповнення, які будуть вважатися дійснимитільки в тому разі, якщо вони складені в письмовій формі.

Укладання договору

Договір вважається укладеним, якщо після отримання замовлення продавецьпідтверджує в письмовій формі та в межах строку (якщо такий передбачається), вста-новленого покупцем, свою згоду на поставку.

Коли,пропонуючи, продавець встановлює кінцевий строк для його прийнят-тя, договір вважається укладеним, якщо покупець виявить свою згоду в письмовійформі до закінчення цього строку.

Якщо для виконання договору потрібні експортні та імпортні ліцензії,дозвіл на обмін валюти або інші аналогічні дозволи, то сторона, в обов'язки якоївходить отримання таких, повинна зробити усе можливе, щоб своєчасно отрима-ти потрібні ліцензії або дозвіл. Якщо по закінченні строку, встановленого у пунк-ті А Додатку, починаючи з дати складання договору або, у випадку відсутностівстановлення такої дати сторонами, по закінченні тримісячного строку необхідніліцензії або дозволи, які не були отримані, кожна зі сторін може вважати договіртакий, що не набув чинності, за умов невідкладної інформації іншої сторони просвоє рішення.

Пояснювальні документи та інструкції, відносно використання та обслугову-вання поставленого товару

Маса, розміри, потужність, ціни, коефіцієнт корисної дії та інші дані, зазна-чені в каталозі, проспектах, циркулярах, рекламних оголошеннях, малюнках та прей-скурантах, не будуть носити обов'язкового характеру, за винятком випадків, коли вконтрактах є на них спеціальне посилання.

Продавець надасть покупцеві безкоштовно, не пізніше початку гарантійногоперіоду, свою документацію про використання та обслуговування поставленого то-вару.

Упаковка

4.1. За відсутності інших вказівок вважається, що:

ціни, вказані у прейскурантах та каталогах, відносяться до товару без упаковки;

ціни, вказані у пропозиціях та контрактах, містять вартість упаковки або іншихзасобів запобігання, необхідних у звичайних умовах перевезення для запобіганняпошкоджень або поломок товару до доставки його в місце призначення, яке зазна-чене в контракті.

Перехід ризику

За відсутності в договорі вказівок про форму продажу вважається, що товарпродається «з заводу».

За винятком випадків, передбачених у пункті 6.5, момент переходу ризиків,оскільки сторонами не буде обумовлено інше, встановлюється в такий спосіб:

у випадку продажу «з заводу» ризики переходять від продавця до покупця вмомент, коли товар був наданий у розпорядження покупця у відповідності з дого-вором, до того ж продавець повинен повідомити в письмовій формі покупцю дату,починаючи з якої покупець зможе прийняти товар. Це повідомлення повинно бутизроблено вчасно, для того щоб покупець мав можливість прийняти звичайно необ-хідні для цього заходи;

у випадку продажу, «вагон (вантажівка,баржа) зазначене місце «відправника»або «з оплатою вартості перевезення до          » ризики переходять від продавця до по-купця у момент, коли засоби перевезення з навантаженим на них товаром прийнятіперевізником;

у випадку продажу на умовах «ФОБ» або «СІФ» ризики переходять від про-давця до покупця у момент фактичного завантаження товару на борт судна в умовле-ному порту завантаження;

у випадку продажу на умовах «з доставкою до кордону» (без іншої вказівки)або «з доставкою до кордону країни експорту» ризики переходять від продавця до по-купця в момент закінчення митних формальностей у прикордонному пункті країнививезення;

у випадку продажу «з доставкою до (кордону країни імпорту або узгодженогомісця у країні імпорту)» ризики переходять від продавця до покупця з моменту, колипокупець зобов'язаний прийняти товар після прибуття останнього в узгоджене місце;

у випадках, передбачених у зазначених пунктах «Ь», «с», «d», та «е», продавецьповинен завчасно попередити покупця про відправку товару, для того щоб покупецьмав достатньо часу для прийняття усіх необхідних заходів.

5.3. При всіх інших умовах продажу момент переходу ризику буде передбаченийсторонами в їхніх договорах.

Поставка

За відсутності іншої угоди, період поставки починається з найпізнішої з таких

дат:

дати укладання договору;

дати отримання продавцем авансового платежу, якщо такий платіж до постав-ки передбачений у договорі.

Після закінчення строку, передбаченого в договорі, продавцю надається дляпоставки додатковий строк, зазначений у пункті Б Додатка, або ж, за відсутності та-кої вказівки, строк в один місяць після закінчення строку домовленості.

Якщо поставка затримується з будь-якої з вказаних у статті 10 причин абовнаслідок будь-якої дії або недогляду з боку покупця, то строк поставки повиненбути відповідно продовжений з урахуванням усіх обставин даного випадку. Але цеположення не застосовується, якщо затримка виникла після закінчення додатковогостроку, вказаного в пункті 6.2, за винятком випадку, коли затримка була спричиненадією або недоглядом з боку покупця.

Якщо по закінченню додаткового строку, вказаного у пункті 6.2, товар непоставлений, покупець має право за допомогою письмового повідомлення відмо-витися від зобов'язань за договором у відношенні усіх недопоставлених товарів, атакож у відношенні усіх поставлених товарів, які не можуть бути належним чиномвикористані без товарів, які не були поставлені. У такому випадку покупець маєправо відмовитися від товарів, які не можуть бути використані належним чином,а також право на відшкодування усіх проведених ним платежів за недопоставленітовари, або за товари, які не можуть бути використані належним чином та всіх ви-правданих витрат, зазнаних ним за час виконання договору, до того ж це виключаєправа пред'явлення будь-якого іншого позову до продавця на підставі затримання упоставці товару.

Якщо покупець не приймає товар у місці і в строк, установлений у договорі, таза умови, що його затримка не викликана будь-якою дією або недоглядом продавця,покупець, тим самим, повинен виконати усі передбачені договором платежі, так на-чебто товар був поставлений. У цьому випадку, якщо товар буде індивідуалізований,то продавець вживає заходів для його збереження, причому ризик та витрати за збе-реження несе покупець. Продавець має також право на відшкодування виправданихвитрат, які він зазнав на виконання договору та не покритих отриманими ним плате-жами, але це виключає право пред'явлення будь-якого іншого позову до покупця напідставі затримки у прийманні товару.

Платежі

7.1. Платежі будуть виконуватися в порядку та в строк або строки, встановлен-ні сторонами в договорі. Якщо цього сторони в договорі не встановлять прямо абопобічно, платіж повинен бути виконаним: у випадку продажу «з заводу» — через 30днів після повідомлення продавцем покупця про те, що товар був наданий у розпо-рядження покупця; при інших формах продажу — через 30 днів після повідомленняпродавцем покупця про відправку товару.

Якщо покупець затримує виробництво яких би то не було платежів та оскіль-ки несплата з боку покупця не зумовлена тою чи іншою дією або недоглядом продав-ця, продавець буде мати право:

відкласти виконання прийнятих ним на себе зобов'язань аж до виплати цихплатежів;

повідомивши про те вчасно покупцеві в письмовій формі, вимагати сплати 6відсотків на належну йому суму, якщо сторони не домовляться про інше, причому цівідсотки обчислюються з дня настання строку платежу зазначеної суми.

Якщо по закінченні строку, вказаного у пункті С Додатка, або, за відсутністютакої вказівки, строку в один місяць після закінчення договірного строку платежу по-купець все ще не сплатить належної з нього суми, продавець має право за допомогоюписьмового повідомлення відмовитись від виконання договору та вимагати від покуп-ця сплати усіх належних з нього сум за поставлений товар та відшкодування усіх вип-равданих витрат, понесених ним на виконання договору, причому це виключає правопред'явлення будь-якого іншого позову до покупця на підставі затримки платежу.

Право покупця відмовитися від товару

Упродовж періоду, зазначеного у пункті D Додатка, або, за відсутністю такоївказівки, упродовж періоду, достатнього для огляду товару, покупець може відмови-тися від товару, що не відповідає умовам договору, за винятком товарів, яким був зав-даний дефект після переходу ризику. При цьому, до того як покупець скористаєтьсяцим правом, продавець матиме можливість усунути дефект за власний рахунок зарозумний термін.

Покупець може скористатися своїм правом відмови також і від товару, якийбув поставлений та прийнятий, але який не може бути належним чином використа-ним без товару, зазначеного в пункті 8.1

8.3 Продавець має право вимагати повернення йому за його ризик рахунок за не-прийнятий товар.

Гарантія

Відповідно з нижчевикладеним, на зобов'язанні продавця лежить усуненнябудь-яких дефектів, які є результатом погрішностей, допущених у кресленнях та привиготовленні обладнання, а також в результаті використання неякісних матеріалів.

Це зобов'язання відноситься тільки до дефектів, які виявляються упродовжперіоду (названого «гарантійним періодом»), який починається з моменту переходуризиків та продовжується до закінчення строку, зазначеного в пункті Е, або строку,зазначеного у пункті F Додатка, залежно від того, який з них закінчиться першим.Якщо такі строки не будуть установлені в пунктах E та F Додатка, то продовженнягарантійного періоду, який визначений у пункті E Додатка, буде 12 місяців, а періоду,який визначений у пункті F Додатку, — 6 місяців.

У відношенні тих частин товару, які спеціально згадуються в контракті, га-рантійним періодом буде будь-який інший період (якщо такий передбачається), якийвстановлений у відношенні кожної з цих частин.

Сторони можуть передбачити в договорі, що продавець не несе ніякої відпо-відальності, за винятком відповідальності, що випливає з його грубої недбалості, якце визначено в пункті 9.11.

Для того щоб мати можливість використовувати надані йому цією статеюправа, покупець повинен без зволікання та в письмовій формі повідомити продавцевіпро виявлені дефекти. При отриманні цього повідомлення та якщо дефект покрива-ється постановами цієї статті, продавець повинен буде на свій вибір:

відремонтувати дефектний товар у місці знаходження товару;

отримати назад дефектний товар або дефектні частини для ремонту;

замінити дефектний товар;

або замінити дефектні частини для того, щоб дати можливість покупцю зроби-ти необхідний ремонт за рахунок продавця.

Якщо продавець отримує назад дефектний товар або дефектні частини дляремонту або для заміни, покупець бере на себе, за відсутності іншої згоди, витратита ризик, пов'язані з їхнім перевезенням. Повернення покупцю відремонтованих абозамінених товарів, або частин здійснюється за відсутності іншої згоди, за рахунок таза ризик продавця.

Дефектні товари або частини, замінені відповідно до цієї статті, будуть наданів розпорядження продавця.

Якщо, отримавши повідомлення, згадане у пункті 5, продавець не виконаєсвоїх зобов'язань у розумний строк, покупець має право усунути дефект за рахунокпокупця за умови, що він діє розсудливо.

Зобов'язання продавця належать тільки до дефектів, що виявляються приправильному використанні товару в передбачуваних договором умовах. Ці зобо-в'язання, зокрема, не належать до дефектів, які є результатом неправильного вста-новлення, неправильного догляду або невдало зробленого ремонту, якщо такі вста-новлення, догляд або ремонт не були зроблені ні продавцем, ні за його дорученням, атакож не належать до дефектів, які є результатом змін, що внесенні в товар без пись-мової згоди на те продавця, або нормального зносу.

За винятком зобов'язань та гарантій, які передбачені цією статею, та при дот-риманні положень статті 8, продавець після переходу ризиків не несе відповідальнос-ті у відношенні дефектів, навіть якщо ці дефекти, зумовлені причинами, які існувалидо переходу ризику. Обидві сторони заявляють, що покупець не буде пред'являтипретензій у відношенні завдання особистої шкоди, матеріальних збитків або втратиприбутку, оскільки можливість пред'явлення таких претензій не буде передбаченазгодою сторін, якщо тільки із обставин справи не доведена груба недбалість продавця.

«Грубою недбалістю» буде визнаватися дія або недогляд з боку продавця, щомає своїм результатом або не брати належним чином до уваги серйозні наслідки, яків такому разі були б передбачені будь-якою добропорядною особою, що є фахівцем вконкретній сфері, або свідоме ігнорування будь-яких наслідків такої дії чи недогляду.Однак під «грубою недбалістю» не мається на увазі будь-яка відсутність передбачу-ваності або вміння.

10. Випадки, які звільняють від відповідальності

10.1. Будь-які незалежні від обох сторін зобов'язання, якщо вони мають місце піс-ля укладання контракту і заважають його виконанню в нормальних умовах, повиннірозглядатися як такі, що не звільняють від відповідальності. За змістом цієї статті,яка не залежить від сторін, обставинами вважаються ті, які не є результатом провинисторін, що на них спирається.

Сторона, яка потребує звільнення від відповідальності через одну зі згада-них обставин, негайно повинна повідомити в письмовій формі іншій стороні, як пронаявність цих обставин, так і про їхнє закінчення.

Якщо через одну з обставин, зумовлених у пункті 10.1, виконання договорув розумний строк стає неможливим, то кожна зі сторін матиме право відмовитися відвиконання контракту шляхом повідомлення про те у письмовій формі іншій стороні.В цьому випадку повинно бути зроблене справедливе відновлення (якщо таке взагалівиникає) шляхом повернення коштів або товару, або інакше — як можуть дозволитиобставини, згадані в пункті 10.1.

11. Арбітраж та законодавство, яке застосовується

Будь-яка суперечка, яка виникає з договору або у зв'язку з ним, який сто-ронам не вдалось вирішити мирно, підлягає, не звертаючись до суду, кінцевому ви-рішенню арбітражним органом, який вказаний у пункті G Додатка.

За відсутності іншої згоди до контракту застосовуються закони країни про-давця.

ДОДАТОК

(що підлягає заповненню сторонами, які беруть участь у контракті)

Стаття

Строк, по закінченні якого сторони можуть вважати договір, що не набрав чин-ності, якщо необхідні ліцензії або дозволи не могли бути отримані 2.3.

Додатковий строк поставки 6.2       .

Продовження прострочення платежу, що виправдовує розторгнення контрак-ту продавцем 7.3       .

Період, упродовж якого покупець може користуватися своїм правом відмови-тися від товару 8.1     .

Продовження гарантійного періоду після переходу ризику 9.2.

Продовження гарантійного періоду, вважаючи з дня продажу товару першомукінцевому споживачу 9.2     .

Найменування арбітражного органу, якому сторони доручають вирішувати су-перечки, що виникають з договору або у зв'язку з ним.