5.6. Контракт на постачання й проведеннябудівельно-монтажних робіт заводу та устаткування

магниевый скраб beletage

Контракт розроблений на підставі Загальних умов ЄЕК ООН для постачань іпроведення будівельно-монтажних робіт заводу і устаткування для імпорту та екс-порту. Застосовується для регламентації найскладніших операцій з постачання імонтажу заводів, комплексного устаткування і машин, технологічних і складальнихліній і т.п. Нижче для ознайомлення приводиться зміст і декілька статей контракту.

Зміст контракту

Визначення термінів.

Завод, що постачається, та устаткування.

Креслення та документація описового характеру.

Упаковка.

Місцеве законодавство.

Робочі умови.

Монтажні роботи на почасовій і одночасній основі.

Інспектування і випробування заводу.

Перехід ризику.

Прострочене прийняття постачання.

Виплата.

Підготовча робота.

Уповноважені представники.

Додаткова робоча сила.

Техніка безпеки.

Понаднормові.

Робота за рамками контракту.

Право підрядчика на інспекцію.

Інструктаж робочої сили покупця.

Терміни завершення робіт.

Приймальні випробування.

Приймання.

Гарантія.

Відповідальність за виробничий травматизм і псування майна.

Звільнення від відповідальності.

Обмеження збитку.

Права при анулюванні.

Арбітраж і застосовне право.Додаток.

Додатковий пункт. Перегляд цін.Документація.

Правила, вживані відносно цього пункту.

Допуски.

Внесення змін.

Цей Контракт на постачання і проведення будівельно-монтажних робіт заводу іустаткування (далі — Контракт) складений, підписаний і набрав чинності Х ХХ 200Хроку між:

XXXXX, компанією створеною і існуючою по англійському праву, юридична

адреса , іменована надалі Продавець, таке найменування включатиме

також всіх правонаступників Продавця, і

ZZZZZ, компанією, створеною та існуючою згідно юридичної адреси   ,

іменованою надалі Покупець, таке найменування включатиме також всіх правона-ступників Покупця.

ПОКУПЕЦЬ та ПРОДАВЕЦЬ ЗГАДУЮТЬСЯ НАДАЛІ ОКРЕМО ЯК «СТО-РОНА», А РАЗОМ — ЯК «СТОРОНИ».

Зважаючи, що Продавець володіє правами на збут

описаною в Додатку 1

(«Опис Устаткування») і Додатку 2 («Робочі креслення»), і

Зважаючи, що Покупець бажає придбати Устаткування для організації вироб-ництва і неексклюзивного збуту Продукції (як визначено нижче); і

Зважаючи, що Сторони спільно заявляють, що вони мають повноваження і ба-жання укласти цей Контракт;

ДІЙСНИМ ЗАПЕВНЯЄТЬСЯ, ЩО, зважаючи на вихідні передумови і взаємнізобов'язання, викладені нижче, Сторони домовилися про нижченаведене:

3. Креслення і документація описового характеру

Маса, розміри, потужність, ціни, експлуатаційні характеристики та інша ін-формація, включена в каталоги, проспекти, циркуляри, рекламні матеріали, ілюстра-тивні матеріали і прайс-листи слугують цілям загального ознайомлення з проектом.Вся ця інформація не носить обов'язкового характеру, за винятком випадків, обумов-лених у тексті цього Контракту.

Будь-які креслення, що відносяться до технічної документації, призначеноїдля здійснення будівельно-монтажних робіт, або частини таких, передані покупцевідо або після складання контракту, залишаються виключно власністю підрядчика. Безпопередньої згоди підрядчика покупець не має права користуватися ними, копіюватиїх або передавати в якому-небудь вигляді третій стороні. Проте названі плани і доку-менти стають власністю покупця за умови:

якщо такі дії недвозначно погоджені; або

якщо вони відносяться до окремого попереднього контракту, яким не перед-бачено виконання будівельно-монтажних робіт і не обумовлено використання в ходітаких власності підрядчика.

Будь-які креслення або технічна документація, призначена для проведеннябудівельно-монтажних робіт, або частини таких, і передані підрядчикові покупцемдо або після складання цього контракту, залишаються виключно власністю покупця.Підрядчик не має права користуватися ними, копіювати їх або передавати їх у якому-небудь вигляді третій стороні.

Відповідно до статті 23, підрядчик зобов'язаний на вимогу покупця безко-штовно надавати тому протягом гарантійного терміну інформацію і креслення (крімвиробничих креслень, пов'язаних з вищезазначеними роботами), детальні в тій мірі,яка дозволяє покупцеві здійснювати експлуатацію всіх частин названих робіт (вклю-чаючи поточний ремонт) і (за винятком тих випадків, коли підрядчик відповідно доконтракту відповідає за замовлення на постачання робіт) введення в експлуатаціютаких. Подібна інформація і креслення повинні залишатися власністю покупця і доних не можуть застосовуватися обмеження по їх використанню, викладені в парагра-фі 2. У випадку, якщо підрядчик обумовлює це особливо, вони носять конфіденцій-ний характер.

5. Місцеве законодавство

5.1. На прохання підрядчика Покупець повинен — наскільки це можливо — сприя-ти підрядчикові в здобутті необхідної інформації, в тому, що стосується місцевого за-конодавства, застосовного до вищеназваних робіт, а також відповідних податків і мит.

5.2. Якщо після дати тендеру до такого законодавства були внесені зміни, щоспричинило збільшення або зменшення ціни монтажу, то сума такого збільшенняабо зменшення ціни має бути віднята або бути додана до тієї ціни, яка обумовленаконтрактом.

8. Інспекція і випробування заводу

Інспекція

Якщо це недвозначно обумовлено в тексті цього контракту, то покупецьмає право інспектувати якість використовуваних матеріалів і частин заводу, як вході виробництва, так і після його завершення, довіреними особами, наділенимивідповідними повноваженнями. Подібна інспекція і контроль повинні здійснюва-тися на місці виробництва протягом робочого дня в погоджений з підрядчикомдень і час.

Якщо в результаті такої інспекції покупець дійде тієї думки, що матеріали абочастини мають дефекти або не відповідають умовам контракту, він письмово викла-дає свої заперечення і причину таких.

10. Прострочене прийняття постачання

Якщо Покупець не може прийняти постачання в належний час, він здійснюєплатіж за постачання так, начебто завод дійсно був ним отриманий. При цьому під-рядчик організовує зберігання заводу за рахунок і ризик покупця. Підрядчик на про-хання покупця страхує завод за рахунок останнього.

Якщо така нездатність покупця спричинена обставинами, обумовленими впункті 25, підрядчик може вимагати від покупця, письмово сповістивши йому про це,прийняти постачання в розумно прийнятний термін.

Якщо Покупець виявляється нездатним з якої-небудь причини зробити це в за-значений термін, то підрядчик отримує право, письмово сповістивши покупцеві і невимагаючи згоди якого-небудь суду, анулювати контракт відносно тієї частини за-воду, яка не була поставлена покупцеві з вини останнього, і вимагати від покупцякомпенсацію витрат, понесених внаслідок вищеназваної нездатності, в сумі, що неперевищує суму, обумовлену в параграфі А Додатка, або ж, якщо така сума не обу-мовлена, ту частину ціни, яка, відповідно до контракту, порівняна з цією частиноюзаводу. Покупець не несе витрати за зберігання.

13. Повноважні представники

Підрядчик і Покупець письмово призначають кожен своїх повноважнихпредставників для зв'язку один з одним для повсякденного здійснення робіт на буді-вельному майданчику.

Кожен такий представник під час робочого дня присутній на будівельномумайданчику або поблизу нього.

16. Понаднормові

16.1. Будь-яка понаднормова робота і умови такої повинні — в рамках законо-давства країни підрядчика і країни, де споруджується завод, — бути погоджені обомасторонами.

18. Право підрядчика на інспекцію

18.1. До тих пір, поки роботи не прийняті, а також під час проведення робіт, яківитікають з дії гарантії, підрядчик має право у будь-який час протягом робочого дняінспектувати хід робіт на будівельному майданчику за свій власний рахунок. Привідвідинах майданчика, інспектори зобов'язані дотримувати правил, що діють на те-риторії покупця.

26. Обмеження збитку

У тих випадках, якщо одна сторона зобов'язана компенсувати іншій сторонізбиток, такий не повинен перевищувати збиток, що розумно передбачався винноюстороною під час складання цього контракту.

Сторона, що заявила про порушення положень контракту, зобов'язана прий-няти всі необхідні заходи для зменшення втрат, які мали місце, за умови, що воназдатна зробити це без надмірних незручностей або витрат. Якщо вона не в змозі цезробити, то сторона, винна у вищезазначеному порушенні, може зажадати скорочен-ня компенсаційних виплат.

28. Арбітраж і застосовне право

Будь-яка суперечка, що виникає у зв'язку або поза зв'язком з контрактом,має зрештою бути врегульована арбітражем без звернення до суду. Ця процедураузгоджується обома сторонами.

Якщо не погоджене інше, то контракт, — наскільки це дозволяє законодав-ство країни, в якій здійснюються вищеназвані роботи, — підкоряється законам країнипідрядчика.