5.7. Контракт на постачання й монтаж складнихмашин та устаткування

магниевый скраб beletage

Це типовий контракт, який розроблено відповідно до рекомендацій ЄЕК ООН.Нижче для ознайомлення наводиться зміст і декілька розділів контракту.

Зміст контракту:

Розділ 1. Визначення.

Розділ 2. Сфера дії контракту.

Розділ 3. Вартість контракту.

Розділ 4. Оплата.

Розділ 5. Постачання і страхування.

Розділ 6. Упаковка і маркування.

Розділ 7. Технічна документація.

Розділ 8. Проект і його погодження.

Розділ 9. Стандарти та інспекція.

Розділ 10. Монтаж, пусконалагоджувальні роботи, введення в дію, виробничі ви-пробування й приймання.

Розділ 11. Гарантійні зобов'язання.

Розділ 12. Технічні удосконалення і право на їхнє використання.

Розділ 13. Конфіденційність.

Розділ 14. Претензії.

Розділ 15. Розірвання контракту.

Розділ 16. Форс-мажор.

Розділ 17. Податки і мита.

Розділ 18. Арбітраж.

Розділ 19. Терміни дії контракту й різне.

Додаток 1. Перелік устаткування, що поставляється продавцем.

Додаток 2. Зміст патенту і ноу-хау і графік постачання технічної документації.

Додаток 3. Специфікації, експлуатаційні характеристики, гарантійні параметри ігарантія на устаткування, що поставляється, завод і його продукція.

Додаток 4. Зміст технічного сприяння і умови прийому технічних кадрів продавця.

Додаток 5. Зміст технічного навчання і умови прийому технічних кадрів покупця.

Додаток 6. Графік постачання устаткування.

Додаток 7. Прейскурант на устаткування, що поставляється.

Додаток 8. Умови узгодження проекту і постачання проектної документації.

Додаток 9. Стандарт і коди для проекту.

Додаток 10. Умови монтажу, пусконалагоджувальних робіт, введення в дію, ви-робничих випробувань, приймання.

Додаток 11. Зразок безвідкличного гарантійного листа про авансові платежі, ви-даного банком продавця.

Додаток 12. Зразок безвідкличного гарантійного листа, виданого Банком продавця.

Розділ 2. Сфера дії контракту

Покупець погоджується придбати у Продавця і Продавець погоджується по-ставити Покупцеві XXXXXXX (далі — Завод), включаючи устаткування, ліцензова-ний патент і ноу-хау, проект, технічну документацію, технічне сприяння і здійснитипідготовку технічних кадрів, як це детально обумовлено в Додатках 1, 2, 4, 5, 8, 9.

Продавець поставить устаткування, перераховане в Додатку 1, технічні ха-рактеристики, експлуатаційні і гарантійні параметри, обумовлені в Додатку 3.

Продавець погоджується надати Покупцеві ексклюзивну/неексклюзивну,уступну/неуступну ліцензію на використання патенту і ноу-хау з тим, щоб Поку-пець міг виробляти і продавати вироби на території ХХХ, а також експортувати їх[          ] (вказати країну або країни), як це детально обумовлено в Додатку 2.

Продавець не забороняє Покупцеві використовувати патент і ноу-хау після за-кінчення терміну дії контракту.

Продавець бере на себе роботи по проектуванню заводу, як це детально ви-кладено в Додатку 8.

Продавець передає Покупцеві технічну документацію, як це обумовлено вДодатках 2, 3, 8 і 9.

Продавець направить досвідчений, здоровий і компетентний технічний пер-сонал на місце робіт для надання технічного сприяння, як це обумовлено в Додатку 4.

Продавець здійснить підготовку технічних кадрів, що відряджаються до ньо-го Покупцем. Число працівників, місце проведення підготовки і її об'єм обумовленів Додатку 5.

2.8. Продавець, на прохання Покупця, забезпечуватиме покупця запасними час-тинами для нормальної роботи заводу за сприятливими цінами протягом X роківпісля приймання заводу. З цією метою після приймання сторонами буде підписаноокрему угоду.

Розділ 5. Постачання і страхування

Продавець завершить постачання устаткування Х частками протягом Х міся-ців, починаючи з дати вступу контракту в силу.

Маса-брутто устаткування, що поставляється, становить приблизно     мет-ричних тонн, маса нетто — приблизно      метричних тонн і       метричних тонн у

загальному об'ємі.

Портом відвантаження устаткування вважати       , портом розвантаження —

Продавець відповідно до графіка постачання, обумовленого в Додатку 6, по-винен надати Покупцеві протягом        місяців, починаючи з дати вступу контракту

в силу, шість (6) примірників графіка постачань. Попередній графік постачань пови-нен включати № контракту, № партії, найменування і тип устаткування, що залиша-ється, специфікації, кількість, ціну за одиницю устаткування, що постачається, вар-тість усієї партії, зразкову масу брутто і габарити, передбачуваний час постачання,порт відвантаження, найменування небезпечних і легкозаймистих продуктів та їхнійкод (згідно з Міжнародним морським переліком небезпечних вантажів), габарити(довжину, ширину, висоту і об'єм), зразкову масу занадто важкого устаткування іустаткування особливо великих розмірів, а також спеціальні вимоги і запобіжні засо-би для транспортування і зберігання небезпечних і легкозаймистих продуктів.

П.п. 5.5-5.16 опущені.

Розділ 7. Технічна документація

Зміст технічної документації обумовлений у Додатках 2, 3, 8 і 9. Якщо не обу-мовлене інше, технічна документація має бути складена в метричній системі з пояс-неннями англійською мовою.

Технічна документація, що надається Продавцем, має бути належним чиномупакована, щоб витримати перехід з рук в руки, перевезення на значну відстань; крімтого мають бути вжиті запобіжні засоби проти вологи і дощу. На лицьовій сторонікожної упаковки має бути фарбою вказане таке:

Номер контракту;

Ім'я вантажоодержувача;

Місце призначення;

Відмітка про відвантаження;

Маса брутто;

Ящик №/Тюк №.

У кожну упаковку технічної документації вкладаються два (2) примірники пере-ліку з вказівкою номера серії, коду, назви і кількості сторінок документації.

Уся технічна документація, надана Продавцем, має бути частинами доставле-на на умовах DDU в аеропорт місця призначення протягом           місяців, починаючи з

дати вступу контракту в силу.

П.п. 7.4-7.6 опущені.

Розділ 8. Проект і його погодження

Згідно з Додатком 8, в розробленні і погодженні проекту беруть участь обидвісторони.

Участь кожної із сторін у розробленні проекту і технічної документації обу-мовлено в Додатку 8. За основу проекту береться документація, надана Покупцем.

Порядок денний, графік, місце, витрати, число і кваліфікація учасників кон-сультацій по погодженню проекту обумовлені в Додатку 8.

8.3.1. Протягом Х місяців, починаючи з дати вступу контракту в силу, Продавецьповинен за свій рахунок відправити технічний персонал для участі в першій робочійзустрічі і до її початку представити Покупцеві всю необхідну документацію, включа-ючи стандарти і коди, обумовлені в Додатку 9. Покупець має право висловити своюдумку відносно таких стандартів і кодів.

Рішення по стандартах і кодах буде прийнято на першій загальній зустрічі і по-кладено в основу проекту. На цій зустрічі сторони підпишуть протокол, який будепокладено в основу подальшої розробки проекту.

П.п. 8.4-8.7 опущені.

Розділ 10. Монтаж, пусконалагоджувальні роботи, введення в дію, виробничівипробування й приймання

Монтаж, пусконалагоджувальні роботи, введення в дію і виробничі випро-бування заводу повинні проводитися Покупцем при технічному сприянні з бокуПродавця. Об'єм такого технічного сприяння обумовлено в Додатку 4.

Кожна сторона за      днів до початку монтажу призначає одного (1) свого

представника на місці робіт. Обидві сторони спільно здійснюють монтаж, пусконала-годжувальні роботи, введення в дію, виробничі випробування і приймання заводу, якце обумовлено в Додатку 10, причому подробиці процесу фіксуються в спеціальномужурналі і підписуються обома представниками на місці робіт.

П.п. 10.3-10.9 опущені.

Розділ 11. Гарантійні зобов'язання

Продавець гарантує безперебійну роботу заводу, що поставляється, і якістьвиробів, що випускаються на його потужностях, як те обумовлене в Додатку 3.

Продавець гарантує, що він є законним власником і тримачем ліцензії наноу-хау і патенту і має право передати таку ліцензію Покупцеві.

У випадку, якщо Покупцеві пред'явлено звинувачення в незаконному викорис-танні або порушенні ноу-хау і/або патенту та інтелектуальної власності на обумовле-ній у ліцензії території, Покупець направить Продавцеві повідомлення, і Продавецьвід імені Покупця і за свій рахунок улагодить це питання з третьою стороною і ком-пенсує Покупцеві всі витрати та інші витрати, що виникли з цієї причини.

Продавець гарантує, що ліцензоване ноу-хау і патент буде розроблено і можезастосовуватися відповідно до технічної документації.

Продавець гарантує, що устаткування, яке поставляється, буде абсолютноновим, сучасним у технологічному плані і найвищої якості, без яких-небудь дефектіві виробничого браку.

Продавець гарантує, що використання устаткування, яке поставляється, а такожвиробництво і подальший продаж виробів на ліцензованій території не стане причи-ною претензій жодної третьої сторони. У випадку, якщо Покупцеві буде пред'явленозвинувачення в незаконній експлуатації або порушенні ноу-хау і/або патенту та інте-лектуальної власності на обумовленій у ліцензії території, Покупець направить Про-давцеві повідомлення, і Продавець від імені Покупця і за свій рахунок улагодить цепитання з третьою стороною і компенсує Покупцеві всі витрати та інші витрати, щовиникли з цієї причини.

Продавець гарантує, що технічна документація буде повною, ясною і точноюі відповідати вимогам, що пред'являються до проекту, інспекційної перевірки, пус-коналагоджувальних робіт, введення в дію, виробничих випробувань, експлуатації ітехнічного обслуговування заводу, що поставляється.

Продавець гарантує, що він вчасно відправить кваліфікований технічнийперсонал, а також надасть необхідне технічне сприяння і здійснить підготовку тех-нічних кадрів Покупця.

Гарантійний період для заводу, що поставляється, встановлюється терміном

в          місяців, починаючи з дати приймання заводу. Гарантійні умови обумовлені в

Додатку 3. У випадку, якщо протягом гарантійного періоду в заводі буде виявленийбрак з вини Продавця, Продавець після отримання повідомлення Покупця повиненв найкоротші терміни усунути цей брак або замінити браковане устаткування. Га-рантійний період на таке відремонтоване або замінене устаткування встановлюєтьсяпісля приймання його Покупцем.

Протягом гарантійного періоду, якщо зупинка заводу сталася з вини продавця, тогарантійний період має бути відповідно продовжений. Після закінчення гарантійно-го періоду покупець видасть свідоцтво про закінчення гарантійного періоду для за-воду, що поставляється, в двох примірниках — один (1) оригінал і один (1) дублікат.

Розділ 14. Претензії

Якщо Продавець не в змозі виконати яке-небудь зі своїх зобов'язань по цьо-му контракту в тому, що стосується проекту, виробництва, інспекції, монтажу, пус-коналагоджувальних робіт, введення в дію, випробувань і гарантійного періоду, тоПокупець має право пред'явити Продавцеві претензію і зажадати таке:

За рахунок продавця замінити дефектне устаткування або помилкову тех-нічну документацію на нові або ж додати те, що було недопоставлене або опущене,при цьому Продавець гарантує якість такої заміни протягом заново розрахованогогарантійного періоду. Те, що поставляється в замін дефектного і такого, що недопо-стачає устаткування, має бути поставлене на місце робіт за рахунок і на ризик Про-давця, причому те устаткування, яке потрібно поставити екстрено, має бути відправ-лене повітряним транспортом.

Зниження ціни устаткування, що поставляється, відповідно до наявногобраку, а також розміру збитку, якого зазнав Покупець.

Компенсувати інші витрати і збиток, що виникли внаслідок невиконанняПродавцем своїх зобов'язань.

Повідомлення про такий збиток вважається таким, що має юридичну силу,якщо відправлено не пізніше, ніж через тридцять (30) днів після закінчення гаран-тійного періоду.

У випадку, якщо Продавець протягом чотирнадцяти (14) днів після здобут-тя повідомлення Покупця не дає жодної відповіді, вважається, що претензія Продав-цем прийнята.

ДОДАТОК 5. ЗМІСТ ТЕХНІЧНОГО НАВЧАННЯ І УМОВИ ПРИЙОМУТЕХНІЧНИХ КАДРІВ ПОКУПЦЯ

Продавець погоджується прийняти технічний персонал Покупця в кількості доХ чоловік на Х днів для здобуття ними технічної підготовки, включаючи відвідуван-ня ними підприємств Продавця.

В ході технічного навчання підготовки Продавець виділить своїх кваліфіко-ваних працівників для навчання технічних кадрів Покупця і роз'яснення питань,які можуть виникнути в технічного персоналу Покупця у зв'язку з виконання цьогоконтракту.

За три (3) місяці до початку навчання Продавець представить Покупцеві натвердження програму навчання. За один (1) місяць до початку програми вчення По-купець повідомить Продавцеві ім'я, стать, дату народження, громадянство, рід занятьі спеціальність кадрів, що відряджаються. Остаточний варіант програми навчання за-тверджується обома сторонами в процесі консультацій відповідно до реальних пот-реб технічного персоналу Покупця.

Продавець докладе всіх зусиль до того, щоб навчання технічних кадрів Покуп-ця на зазначених заводах відбувалося на різних постах, з тим, щоб вони могли розі-братися в технології, експлуатації, ремонті і технічному обслуговуванні заводу, щопоставляється. До початку безпосереднього навчання Продавець повинен пояснитипрацівникам, що відряджаються, все, що стосується правил техніки безпеки і запо-біжних засобів.

Продавець безкоштовно забезпечить технічні кадри Покупця контрольно-вимірювальними приладами, технічною документацією, довідниками, робочим одя-гом, засобами захисту та іншими необхідними речами, а також виділить їм на час про-ходження підготовки офісні приміщення.

Продавець за рахунок Покупця забезпечить технічному персоналу Покупцямешкання, харчування і проїзд.

Продавець зобов'язався допомогти технічному персоналу Покупця в залаго-джуванні формальностей для здобуття в'їзної і виїзної віз, а також у період їх пере-бування в країні Продавця.