5.8. Контракт на постачання високотехнологічного устаткування

магниевый скраб beletage

Це типовий контракт, який складений відповідно з положеннями публікації Між-народної торговельної палати «Типовий контракт міжнародної купівлі-продажу».Він носить універсальний характер, тобто застосовний для регламентації будь-якихоперацій в будь-якій юрисдикції на постачання машин і устаткування, які не потре-бують послуг з монтажу і пусконалагоджувальних робіт з боку Продавця. Нижче дляознайомлення приводиться зміст і декілька статей контракту.

Зміст контракту:

Визначення термінів.

Устаткування, що продається.

Умови постачання.

ІНКОТЕРМС.

Креслення і документація описового характеру.

Ціна контракту.

Терміни постачання.

Прострочення постачання.

Упаковка.

Умови платежу.

Документи.

Гарантійні зобов'язання продавця.

Невідповідність устаткування.

Реклама.

Патенти і авторське право.

Гарантії Покупця.

Конфіденційна інформація.

Повідомлення.

Співпраця між сторонами.

Форс-мажор.

Місцеве законодавство.

Вирішення суперечок.

Судові витрати.

Подільність контракту.

Цілісність контракту.

Наступники і правонаступники.

Виконання в примірниках.

Значення заголовків.

Автентичний текст.

Доповнення.

Додаток 1. Опис устаткування.Додаток 2. Робочі креслення.Додаток 3. Товарні знаки.

Цей Контракт на постачання високотехнологічного устаткування (далі — Конт-ракт) складений, підписаний і набрав чинності Х ХХ 200Х року між:

XXXXX, компанією створеною і діючою по англійському праву, юридична адреса

            , іменована надалі Продавець, таке найменування включатиме також

всіх правонаступників Продавця, і ZZZZZ, компанією створеною і діючою по ХХХХправу, юридична адреса            , іменована надалі Покупець, таке найменуван-ня включатиме також всіх правонаступників Покупця.

ПОКУПЕЦЬ І ПРОДАВЕЦЬ ЗГАДУЮТЬСЯ НАДАЛІ ОКРЕМО ЯК «СТО-РОНА», А РАЗОМ — ЯК «СТОРОНИ».

Зважаючи, що Продавець володіє правами на збут ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇПО ПРИГОТУВАННЮ [СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ], описаній у До-датку 1 («Опис устаткування») і Додатку 2 («Робочі креслення»), і

Зважаючи, що Покупець бажає придбати устаткування для організації вироб-ництва і неексклюзивного збуту Продукції (як визначено нижче); і

Зважаючи, що Сторони спільно заявляють, що вони мають повноваження і ба-жання укласти цей Контракт; ДІЙСНИМ ЗАПЕВНЯЄТЬСЯ, ЩО, зважаючи на ви-хідні передумови і взаємні зобов'язання, викладені нижчі, Сторони домовилися пронижченаведене:

Визначення термінів

За винятком випадків, коли передбачено інакше, будь-яке посилання на Стат-тю, Розділ, Додаток або Доповнення буде складено, як заслання на Статтю, Пункт,Додаток або Доповнення до даного Контракту.

У цьому Контракті слова, що вживаються в однині, мають те саме значення, щоі в множині, і навпаки, і за винятком тих місць, де того потребує контекст, терміни, щонаводяться далі, позначають:

Під «Контрактом» розуміється цей Контракт, а також додатки з усіма поправ-ками.

Під «Місцем постачання» розуміється порт Новоросійськ, Російська Федерація.

Під «Додатком» розуміється Додаток, що є частиною цього Контракту.

Під «Продукцією» розуміються сухі будівельні суміші і/або бетони, які виробля-ються за допомогою Устаткування.

Під «Виробником Устаткування», або «Виробником», розуміється компаніяХХХХ, Росія.

Під «Роботами» розуміються будівельні і монтажні роботи по введенню в діюУстаткування на Території.

Під «Територією» розуміється місце остаточного монтажу Устаткування;

Під «Товарним знаком» розуміється будь-який товарний знак, торговельне най-менування, логотип, знак обслуговування або інше зареєстроване або незареєстро-ване комерційне позначення, використовуване для вистави або опису Устаткуваннязгідно з Додатком 3 і що належить Виробникові або Продавцеві.

Під «Ефективною датою» цього Контракту розуміється дата, згадана в першомупараграфі цього документа під заголовком «Контракт постачання технологічній лінії».

Устаткування, що продається

Продавець продав, а Покупець купив Устаткування в кількості, асортименті іза технічними умовами, що вказані в Додатку 1 («Опис Устаткування») і Додатку 2(«Робочі креслення»), є невід'ємною частиною цього Контракту.

Покупець підтверджує, що він ознайомився з технічними характеристикамиі особливостями Устаткування, і ці характеристики не будуть предметом суперечкиза цим Контрактом.

Все Устаткування, придбане Покупцем, не призначено для комерційного пе-репродажу.

7. Терміни постачання

Устаткування буде поставлено в максимально короткий розумний термін піс-ля проведення тестового запуску Устаткування і здійснення платежів відповідно доРозділів 10(a), 10(b) і 10(c).

Тестовий запуск устаткування має бути вироблений не пізніше за три місяціз Ефективної дати.

9. Упаковка

(а) Продавець зобов'язаний за власний рахунок виробити упаковку всього Устат-кування відповідно до норм стандартної упаковки і згідно з вимогами Продавця, якіповинні відповідати вимогам по доставці Устаткування на Територію; проте якщоПокупець розпорядиться про зміну вимог до упаковки, Продавець зобов'язаний ви-робити необхідні зміни, а Покупець — в розумних межах відшкодувати всі витрати,понесені Продавцем, пов'язані з такими змінами, якщо вони перевищують ті витрати,які Продавець поніс би, використовуючи стандартну упаковку.

12. Гарантійні зобов'язання Продавця

Продавець гарантує, що все продане відповідно до цього Контракту Устатку-вання знаходиться в робочому стані, за умови нормальної експлуатації, належноговідходу і при тому, що можлива дефектна частина Устаткування не піддавалося змі-нам і не було пошкоджене внаслідок причин, не пов'язаних з його виготовленням.

Гарантійні терміни на Устаткування наведено в Додатку 1.

15. Патенти і авторське право

Продавець гарантує і роз'яснює, що Устаткування і будь-які інші матеріали,що поставляються Продавцем відповідно до цього Контракту, а також використову-вані Товарні знаки не порушують патентів, авторських прав, товарних знаків або ін-ших подібних майнових прав третіх Сторін де б то не було.

Покупець не набуває в рамках даного Контракту жодних прав відносно будь-яких патентів, авторських прав, зареєстрованої промислової власності, товарних зна-ків, логотипів контрольованих Продавцем або Виробником або що належать Про-давцеві або Виробникові, або використовуваними будь-яким з них. Усі такі права наінтелектуальну власність залишаються у винятковій власності Продавця або Вироб-ника Устаткування.

19. Співпраця між сторонами

Покупець зобов'язався без зволікання сповіщати Продавцеві про будь-яківимоги, пред'явлені Покупцеві його споживачами або третіми особами відносно по-ставленого Устаткування або що відносяться до його прав інтелектуальної власності.

Продавець зобов'язався без зволікання сповіщати Покупцеві про будь-які ви-моги, які можуть спричинити для Покупця відповідальність за продукт.

27. Виконання в примірниках

Дійсний Контракт може бути виконаний у будь-якій кількості примірників і всі-ма Сторонами цього Контракту в окремих примірниках, кожен з яких, виконанийтаким чином, вважатиметься оригіналом, а всі вони, зібрані разом, складають одну йту саму угоду.

"ТІ       Л тт     •           •           • и       ••«_»    ••

Глава о. Умови контрактів у міжнародній зустрічній торгівлі