7.2. Типовий дистриб'юторський контракт.Монопольний імпортер-дистриб'ютор

магниевый скраб beletage

Контракт розроблений Міжнародною торговою палатою у 1993 р., публікація№ 518.

Між    

зареєстрований офіс

(іменований в подальшому «Постачальник») та

зареєстрований офіс

(іменований в подальшому «Дистриб'ютор») домовилися про наступне.

Стаття 1. Територія та Товари.

Постачальник надає, а Дистриб'ютор бере на себе виключне право на роз-міщення та продаж товарів, перерахованих у Додатку I, § 1 (названі в подальшому«Товари»), на території, яка визначена в Додатку I, § 2 (іменований в подальшому«Територія»).

Якщо Постачальник приймає рішення про розміщення будь-яких інших то-варів на Території, він повинен повідомити про це Дистриб'ютора, щоб обговори-ти можливість включення цих товарів до переліку товарів, визначених у статті 1.1.Однак вищезазначене зобов'язання про інформування Дистриб'ютора втрачає силув тому випадку, якщо, з огляду на характеристики нових товарів та спеціалізаціюдистриб'ютора, немає підстав вважати, що він може розміщувати такі товари (напри-клад, товари іншого асортименту).

Стаття 2. Сумлінність і чесність.

При виконанні зобов'язань за цим контрактом сторони будуть діяти сумлінноі чесно.

Положення цього контракту, а також будь-які інші заяви, зроблені сторонамиу зв'язку з їх взаємовідносинами згідно дистриб'юторського контракту, повинні тлу-мачитися сумлінно.

Стаття 3. Функції дистриб'ютора.

Дистриб'ютор продає на Території від свого імені та за свій рахунок Товари,що надаються Постачальником.

Дистриб'ютор зобов'язується докласти всіх зусиль для просування і продажутоварів на Території відповідно до побажань Постачальника і захищати його інтереси.

Дистриб'ютор не має права діяти від імені або за рахунок Постачальника,якщо останній заздалегідь і спеціально не передав йому таких повноважень.

У випадках, коли Дистриб'ютор не хоче купувати та перепродувати Товари,він може передати свої функції Постачальнику для прямого продажу споживачеві. Засвою роботу посередника Дистриб'ютор отримує комісію, встановлену в Додатку II,§ 1 (якщо він заповнений), або відповідно до іншої домовленості з кожного окремоговипадку, яка визначається і виплачується відповідно до Додатку II, § 3. При цьомупрямо вказується, що така функція посередника в тій мірі, в якій вона носить додат-ковий характер, не змінює юридичного статусу Дистриб'ютора як торгового агента,що діє від свого імені та за свій рахунок.

Стаття 4. Зобов'язання не вступати в конкуренцію.

Без попереднього письмового дозволу Постачальника Дистриб'ютор не маєправа надавати, виробляти, розміщувати або продавати на Території будь-яку про-дукцію, яка конкурує з товарами, протягом усього терміну дії контракту.

Дистриб'ютор має право надавати, виробляти, розміщувати або продава-ти будь-яку продукцію, яка не конкурує з товарами, якщо він заздалегідь інформуєПостачальника про такого роду діяльність. Однак вищезазначене зобов'язання проінформування Постачальника втрачає силу за умови, якщо 1) характеристики това-рів, які Дистриб'ютор хоче надавати, і 2) сфера діяльності Постачальника, на якогоДистриб'ютор збирається працювати, не дають підстав вважати, що це вплине на ін-тереси Постачальника.

Дистриб'ютор заявляє про те, що він надає (та/або виробляє, розміщує абопродає прямо або через інших осіб) Товари, перераховані в Додатку III, починаючи здня підписання цього контракту.

Стаття 5. Організація продажів.

Дистриб'ютор створює і підтримує відповідну мережу для продажу в ряді ви-падків для технічного обслуговування всіх Товарів на всій Території.

Сторони можуть вказати імена всіх наявних споживачів у Додатку IV.

Стаття 6. Реклама та ярмарки.

6.1. Сторони заздалегідь обговорюють рекламну програму на кожний рік. Всяреклама повинна відповідати іміджу Постачальника та його маркетинговій політиці.

Витрати на узгоджену рекламу розподіляються між сторонами відповідно до Додат-ка V (якщо воно заповнено); в іншому випадку кожна сторона несе витрати на рекла-му, які вона на себе взяла.

6.2. Сторони домовляються про участь у ярмарках чи виставках в межах Терито-рії. Витрати на участь дистриб'ютора в таких ярмарках і виставках розподіляютьсяміж сторонами, як зазначено в Додатку V, § 2.

Стаття 7. Умови продажу. Ціни.

Постачальник поставляє всі замовлені Товари за їхньої наявності та за умо-ви належних гарантій платежу. Постачальник не може без будь-яких підстав від-мовитися від замовлень, отриманих від дистриб'юторів; зокрема, повторна відмовавід замовлень, що суперечить принципу сумлінності (наприклад, якщо він виклика-ний наміром перешкодити діяльності дистриб'юторів), розглядається як порушенняконтракту з боку Постачальника.

Постачальник зобов'язується докласти всіх зусиль для виконання прийнятихним замовлень.

Продаж Товарів Дистриб'ютору регулюється стандартними умовами прода-жу Постачальника та Конвенцією ООН 1980 р. про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Віденської конвенції), а варіант, що застосовується в конкретномувипадку, додається до цього Контракту (Додаток VI, § 1). У випадку розбіжностейміж такими стандартними умовами та умовами Контракту останні мають переважнусилу.

Ціни, які сплачуються дистриб'юторами, повинні відповідати цінами прей-скуранту Постачальника, чинного в момент отримання замовлення Постачальником,включаючи знижку, зазначену в Додатку VI, § 2. При відсутності інших домовленос-тей такі ціни можуть змінюватися в будь-який час за умови повідомлення про це заодин місяць.

Дистриб'ютор зобов'язується з максимальною пунктуальністю виконуватипогоджені сторонами умови платежу.

Сторони домовляються про те, що Товари, які постачаються, залишаютьсявласністю Постачальника до тих пір, поки не буде сплачена вся належна йому сума.

Стаття 8. Обсяг продажів. Гарантований мінімум продажів.

Сторони щорічно домовляються про обсяг продажів на наступний рік.

Сторони докладають всіх зусиль для досягнення узгодженого обсягу прода-жів, однак його невиконання не розглядається як порушення контракту, за виняткомбезпосередньої провини однієї зі сторін.

У Додатку VII сторони можуть домовитися про гарантований мінімум про-дажів і про наслідки його невиконання.

Стаття 9. Субдистриб'ютори або агенти.

Дистриб'ютор може призначити субдистриб'юторів або агентів для прода-жу товарів на Території, якщо він повідомляє про це Постачальника до їх призна-чення.

Дистриб'ютор несе відповідальність за субдистриб'юторів або агентів.

Стаття 10. Право Постачальника на інформацію.

Дистриб'ютор проявляє належну ретельність, інформуючи Постачальни-ка про свою діяльність, кон'юнктуру ринку та стан конкуренції в межах Території.Дистриб'ютор відповідає на будь-який обґрунтований запит Постачальника, що сто-сується інформації.

Дистриб'ютор повинен намагатися інформувати Постачальника про 1) за-кони та правила, які застосовуються на Території і відносяться до товарів (напри-клад, регулювання імпорту, маркування, технічні характеристики, вимоги до безпекиі т.д.), і 2) закони та правила щодо діяльності Дистриб'ютора в тій мірі, в якій вонистосуються Постачальника.

Стаття 11. Продажні ціни.

Дистриб'ютор має право призначати продажні ціни на Товари. Він намагаєтьсявстановлювати такі ціни, які не можуть негативно вплинути на імідж Товарів.

(не застосовується в ЄС).

Дистриб'ютор зобов'язується не змінювати продажні ціни, які призначаютьсяПостачальником, і ставлять це в обов'язок своїм покупцям-продавцям.

Стаття 12. Продаж за межами Території.

Дистриб'ютор зобов'язується не рекламувати Товарів, не відкривати філію абозбутову базу для розміщення Товарів за межами Території.

(не       застосовується в ЄС).

Дистриб'ютор не продає Товарів споживачам, які знаходяться за межами Тери-торії, а також споживачам, по відношенню до яких у дистриб'ютора є підстави вважа-ти, що вони будуть перепродавати такі Товари за межами Території. Дистриб'юторпередає Постачальнику всі запити споживачів, які знаходяться за межами Тери-торії.

Стаття 13. Товарні знаки та позначення Постачальника.

Дистриб'ютор використовує товарні знаки, фірмові найменування та іншіпозначення Постачальника для підтвердження автентичності та рекламування Това-рів, передбачених цим контрактом, і лише в інтересах Постачальника.

Дистриб'ютор зобов'язується в межах Території або поза її межами не реє-струвати і не допускати реєстрації товарних знаків, фірмових найменувань та іншихпозначень Постачальника (схожих або здатних викликати змішання з тими, які на-лежать Постачальнику).

Право дистриб'ютора на використання товарних знаків, фірмових найме-нувань або інших позначень Постачальника, передбачене першим параграфом цієїстатті, припиняється негайно після закінчення терміну дії контракту або його розір-вання з будь-якої причини. Це не позбавляє Дистриб'ютора прав продавати наявні унього в запасі на момент закінчення терміну контракту Товари з товарними знакамиПостачальника.

Дистриб'ютор повідомляє Постачальникові про будь-яке порушення прававикористання його товарних знаків, фірмових найменувань або позначень на Тери-торії чи інших прав власності, які привернули його увагу.

Стаття 14. Запас Товарів і запасних частин. Технічне обслуговування після про-дажу.

Дистриб'ютор зобов'язується тримати за свій рахунок протягом всього тер-міну дії цього контракту запас Товарів і запасних частин в достатній кількості длянормальних потреб Території і в будь-якому випадку не менше, ніж вказано в До-датку VIII.

Дистриб'ютор зобов'язується забезпечити технічне обслуговування післяпродажу відповідно з умовами, обговореними в Додатку IX, якщо він заповнений.

Стаття 15. Монопольний дистриб'ютор.

Протягом терміну дії цього контракту Постачальник не повинен передаватиіншій особі або підприємству (в тому числі філії Постачальника) в межах Територіїправа на надання або продаж Товару. Постачальник утримується від продажу Това-рів споживачам, розташованим на Території, крім випадків, що відповідають умовам,передбаченим статею 16 контракту.

Постачальник має право продавати Товари покупцям за межами Терито-рії, навіть якщо ці покупці збираються експортувати товари на Територію, але він незобов'язаний активно допомагати або іншим чином сприяти такому продажу третімособам з метою обійти положення про виняткові права, передбачені статтею 15.1.

(не застосовується в ЄС).

Постачальник не продає Товари покупцям за межами Території, якщо вінзнає чи має знати, що такі покупці збираються перепродувати Товари на Території.Постачальник також накладає цей обов'язок на інших дистриб'юторів відповідно доцієї статті.

Стаття 16. Прямі продажі.

Постачальник має право укладати угоди безпосередньо з певними покуп-цями, переліченими в Додатку II, § 2. Що стосується продажу таким покупцям,Дистриб'ютор має право на комісію, передбачену у Додатку II, § 2. Ця стаття не за-стосовується в тому випадку, якщо § 2 Додатку II (Комісія за прямі продажі певнимпокупцям) не заповнений двома сторонами.

За настання терміну платежу Дистриб'ютору розмір комісії повинен бутивизначений і виплачений відповідно до Додатку II, § 3.

Стаття 17. Право дистриб'ютора на інформацію.

Постачальник безкоштовно надає Дистриб'ютору всю документацію, якавідноситься до товару (брошури і т.ін.), яку Дистриб'ютор обґрунтовано вимагає длявиконання зобов'язань за цим контрактом. По закінченні дії контракту Дистриб'юторповертає Постачальнику всі отримані ним документи, які залишаються у власностіПостачальника.

Постачальник надає Дистриб'ютору всю іншу інформацію, яку Дистриб'юторобґрунтовано вимагає для виконання зобов'язань за цим контрактом, в тому числі безобмежень будь-яку інформацію, що стосується погіршення можливостей поставок.

Постачальник надає Дистриб'ютору відомості про будь-які контакти зі спо-живачами на Території, які мають відношення до справи.

Стаття 18. Термін дії Контракту.А.

18.1. Цей контракт укладений на невизначений строк і вступає в силу з

18.2. Цей контракт може бути розірваний будь-якою зі сторін у будь-який часшляхом письмового повідомлення, надісланого через засоби зв'язку, які забезпечу-ють підтвердження факту і дати одержання (наприклад, рекомендованим листом зповідомленням про вручення спеціальним кур'єром), не менше ніж за чотири місяці.Якщо контракт діяв понад 5 років строк продовжується до шести місяців. Закінченнястроку для повідомлення повинно співпадати із закінченням календарного місяця.B.

18.1. Цей контракт вступає в силу з            і залишається в силі до

18.2. Цей контракт автоматично поновлюється на кожен наступний рік, якщовін не розірваний жодною зі сторін шляхом письмового повідомлення через засобизв'язку, що забезпечують підтвердження факту і дати одержання (наприклад, реко-мендованим листом з повідомленням про вручення, спеціальним кур'єром), не пізні-ше, ніж за чотири місяці, до його закінчення. Якщо контракт діяв більше ніж 5 років,то термін повідомлення продовжується до шести місяців.

Стаття 19. Дострокове розірвання контракту.

Кожна зі сторін може розірвати цей контракт з негайним вступом розірван-ня в силу шляхом письмового повідомлення, яке передається через засоби зв'язку,що забезпечують підтвердження факту і дати його отримання (наприклад, рекомен-дованим листом з повідомленням про вручення, спеціальним кур'єром), у випадкупорушення іншою стороною зобов'язань, що випливають з контракту, або в разі ви-никнення виняткових обставин, виправдовують дострокове розірвання.

Невиконання однією стороною всіх або частини зобов'язань за контрактом,що наносять іншій стороні збиток, такий, як позбавлення іншої сторони того, на щовона була вправі розраховувати за умовами контракту, розглядається як істотне по-рушення за статею 19.1. Обставини, за яких немає підстав вимагати від сторони, якарозриває контракт, продовжувати вважати себе пов'язаною цим контрактом, вважа-ються винятковими (відповідно зі статею 19.1).

Цим сторони домовляються про те, що порушення зобов'язань за         

цього контракту розглядається як prima facie — свідоцтво істотного порушенняконтракту. Крім того, будь-яке порушення контрактних зобов'язань можна вважатисуттєвим, якщо таке порушення повторюється, незважаючи на прохання іншої сторо-ни про виконання контрактних зобов'язань.

Сторони домовляються, що наступні ситуації inter alia вважаються виключни-ми, виправдовують дострокове розірвання контракту однією стороною: банкрутство,мораторій, управління майном за дорученням, ліквідація або будь-яка інша домовле-ність між боржником та кредиторами, а також будь-які інші обставини, які можутьістотно вплинути на можливості цієї сторони у виконанні нею зобов'язань за конт-рактом.

Якщо сторони заповнили Додаток I, контракт також може бути розірва-ний Постачальником з негайним вступом розірвання в силу у разі зміни контролю,власності або управління в компанії-дистриб'ютора у відповідності з нормами, вик-ладеними в Додатку X.

19.6. Якщо одна сторона розриває контракт на підставі цієї статті, але висунутінею причини (якщо такі є) не виправдовують дострокового розірвання контракту,то розірвання залишається в силі, проте інша сторона має право на відшкодуваннязбитків за необґрунтоване дострокове розірвання контракту. Розмір відшкодуваннястановить середній прибуток від реалізації Товарів за той період, який залишаєтьсядо нормального закінчення терміну дії контракту. Середній прибуток обчислюєтьсяна основі щорічного обороту якщо потерпіла сторона не доведе, що фактичні збиткиїї перевищують (або відповідно сторона, яка розірвала контракт доведе, що фактичнізбитки були меншими від цього прибутку). Крім того, вищезазначені збитки дода-ються до відшкодування, передбаченого статею 20.

Стаття 20. Відшкодування збитків у разі розірвання контракту.

20.1. Дистриб'ютор не має права на відшкодування збитків або іншу компенсацію(відшкодування збитків) за клієнтуру (Good-WILL) у разі розірвання контракту.

У випадку розірвання контракту Постачальником з причин крім істотногопорушення умов контракту дистриб'ютором, останній має право на відшкодуваннязбитків згідно з Додатком XI.

Попередній пункт не впливає на право Дистриб'ютора вимагати відшкоду-вання збитків за порушення контракту, якщо розірвання контракту Постачальникомє таким порушенням, але не передбачається в статті 19.6.

Стаття 21. Повернення документів і запасів товарів.

Після закінчення терміну дії контракту Дистриб'ютор повертає Постачаль-нику всі рекламні матеріали, а також інші документи та зразки, які були переданійому Постачальником.

За бажанням Дистриб'ютора, Постачальник купує у нього всі запаси Това-рів за ціною, яку спочатку платив Дистриб'ютор, якщо на даний момент Постачаль-ник продовжує їх продавати, за умови, що вони нові і у першій упаковці. Товари, якіне куплені Постачальником, повинні бути продані дистриб'ютором для виконанняконтракту на звичайних умовах.

Стаття 22. Арбітраж. Застосовне право.

2.1. Усі спори, які можуть виникнути із цього контракту або у зв'язку з ним, під-лягають остаточному врегулюванню відповідно до Правил примирення та Регламен-ту Арбітражного суду при Міжнародній Торговій Палаті одним або більше арбітра-ми, що призначаються відповідно до зазначеного Регламентом.

Варіанти:А.

22.2. Усі проблеми, що стосуються цього контракту, які не можна прямо або по-бічно дозволити, використовуючи положення, що містяться в самому контракті,регулюються загальновизнаними в міжнародній торгівлі правовими нормами, якізастосовуються до міжнародних дистриб'юторських контрактів, за винятком (відпо-відно до статті 23.3) національних законів.

В.

22.2. Цей контракт регламентується законом         (назва країни, за-кон якої застосовується).

22.3 У будь-якому випадку враховуються обов'язкові правові норми законодав-ства країни перебування дистриб'ютора; ці норми застосовуються навіть в тому ви-падку, якщо контракт регулюється іноземним правом. Усі ці норми приймаються доуваги тією мірою, в якій вони втілюють загальноприйняті принципи, а також якщоїх застосування представляється розумним і обґрунтованим в контексті міжнародноїторгівлі.

Стаття 23. Автоматичне застосування положень даного контракту.

Якщо сторони не вибрали одне з альтернативних рішень, запропонованих устаттях 11, 12, 15.2, 18, 20 та 22.2 під буквами А і В, та викреслили один з варіантів,і якщо вони не зробили прямого вибору іншим засобом, то застосовним вважаєтьсяваріант А.

Додатки до цього контракту є його невід'ємною частиною. Додатки або час-тини додатків, які не були заповнені, мають силу тільки в тій мірі, в якій вони відпо-відають умовам цього контракту.

Стаття 24. Попередні угоди. Зміни. Недійсність. Передача третім особам.

Цей контракт замінює всі попередні угоди між сторонами з даного предмету.

Доповнення або зміни за даним контрактом не мають сили, якщо вони незроблені у письмовій формі. Проте одна із сторін може своєю поведінкою показати,що не визнає недійсність доповнень та змін, не внесених у письмовій формі, в тій мірі,в якій інша сторона покладається на таку поведінку.

Якщо здається, що будь-яке положення або пункт цього контракту не маєюридичної сили або не може бути здійснено, то контракт в цілому слід тлумачити так,щоб наблизити його, наскільки це доцільно, до початкового наміру сторін. Однак,якщо одна зі сторін з достатніми підставами відмовляється від укладання контракту,знаючи, що його тлумачення виходить з вищевикладеного, сам контракт не має юри-дичної сили.

Цей контракт не може бути переуступлений без попередньої письмової зго-ди обох сторін.

Стаття 25. Автентичний текст.

Англійський текст цього контракту є єдиним автентичним текстом.

Постачальник            Дистриб'ютор

ДОДАТОК IТОВАРИ ТА ТЕРИТОРІЯ

§ 1. Товари (стаття 1, п. 1).

Якщо § 1 Додатку I не заповнений, всі товари, що виробляються та/або реалізу-ються Постачальником у сьогоденні і в майбутньому, розглядаються в цьому конт-ракті в якості «Товарів».

§ 2. Територія.

Якщо § 2 Додатку I не заповнений, вся територія країни, де Дистриб'ютор здій-снює свої операції, розглядається в цьому контракті як «Територія».

Постачальник            Дистриб'ютор

ДОДАТОК IIКОМІСІЯ ЗА ПРЯМІ ПРОДАЖІ

§ 1. Нормальна комісія (стаття 3, п. 4).

Виступаючи в якості посередника відповідно з п. 3.4., Дистриб'ютор має право накомісію в розмірі %.

§ 2. Комісія за прямі продажі певним покупцям (стаття 16).

За всі прямі продажі певним покупцям Дистриб'ютор має право на таку комі-сію:

%%

§ 3. Визначення розміру і виплата комісії.

Комісія обчислюється на підставі чистої суми рахунків-фактур, тобто фак-тичної ціни продажів (будь-яка знижка, крім знижки готівкою, віднімається), безбудь-яких додаткових витрат (таких, як упаковка, транспортування, страхування) ібез всіх мит або податків (включаючи податок на додану вартість) в тому випадку,якщо такі додаткові витрати, мита і податки окремо вказані в рахунку-фактурі.

Дистриб'ютор набуває право на комісію після того, як покупці повністю спла-тять зазначену в рахунку-фактурі ціну. У разі часткової сплати, зробленої відповіднодо контракту про продажі, Дистриб'ютор має право отримати частину грошей у виг-ляді авансу.

Якщо Постачальнику для переказу комісії (або будь-якої іншої суми, на якуДистриб'ютор має право) необхідний дозвіл (наприклад, із-за правил валютногоконтролю в країні Постачальника), то виплата комісії проводиться після його отри-мання. Постачальник вчасно вживає всіх необхідних заходів для отримання такогодозволу.

Якщо не обговорюються інші умови, то комісія виплачується у валюті, зазна-ченій у контракті про продажі, за яким ця комісія належить.

У сі податки на комісію Дистриб'ютора на Території стягуються за рахунокостаннього.

ДОДАТОК III

ТОВАРИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ДИСТРИБ'ЮТОРОМ

(стаття 4, п. 3)

Цим Дистриб'ютор заявляє, що він на момент підписання даного контракту пред-ставляє (та / або виробляє, розміщує або продає, прямо або через інших осіб) певнітовари таких постачальників:

ПОСТАЧАЛЬНИК    ТОВАРИ

ДОДАТОК IVІМЕНА НАЯВНИХ СПОЖИВАЧІВ

(стаття 5, п. 2)

§ 1. Цим Дистриб'ютор заявляє, що до укладення цього контракту він продававтовари такого самого асортименту, як Товари, таким споживачам у межах Тери-торії:

§ 2. Цим Дистриб'ютор заявляє, що до укладення цього контракту він продавав(прямо або через інших осіб) Товари таким споживачам у межах Території:

ДОДАТОК VРЕКЛАМА, ЯРМАРКИ ТА ВИСТАВКИ

(стаття 6)§ 1. Реклама.

Якщо інше не обумовлено в письмовій формі, витрати на узгоджену рекламу ді-ляться між сторонами таким чином:

Постачальник            %

Дистриб' ютор           %

Якщо залишені в § 1 пропуски не заповнені сторонами, кожна сторона несе вит-рати на рекламу, які вона на себе взяла.

§ 2. Ярмарки та виставки.

Якщо інше не обумовлено в письмовій формі, витрати на участь в ярмарках і ви-ставках діляться між сторонами таким чином:

Постачальник            %

Дистриб' ютор           %

Якщо залишені в § 2 пропуски не заповнені сторонами, кожна сторона несе вит-рати на рекламу, які вона на себе взяла.

ДОДАТОК VI

(стаття 7)

§ 1. Загальні умови продажу, висунуті Постачальником.Додаються до контракту.

Умови продажу, висунуті Постачальником, мають силу тільки в тому випадку,якщо вони додаються до цього документу або яким-небудь іншим чином передають-ся Дистриб'ютору в письмовій формі для виконання цього контракту.

§ 2. Знижки та/або ціни, що надаються Дистриб'ютору.

Дистриб'ютору надається знижка у розмірі            % за прейскурантом, згада-ного в статті 7.3.

Якщо залишений у § 2 пропуск не заповнений сторонами і за умови, що для дист-риб'юторів немає спеціального прейскуранта, Дистриб'ютор має право на знижку,яка зазвичай надається Постачальником дистриб'юторам, які знаходяться в такій жеситуації, за таку ж кількість Товарів.

ДОДАТОК VIIГАРАНТОВАНИЙ МІНІМУМ ПРОДАЖІВ

(стаття 8, п. 3)

Даний Додаток застосовується тільки в тому випадку, якщо сторони встановилимінімум продажів, заповнивши один з нижченаведених варіантів.

Дистриб'ютор зобов'язується щорічно розміщувати замовлення не менше ніж

на:

сума в грошовому вираженні           в кількісному вираженні

            % продажів узгоджених відповідно з п. 8.1.

Якщо до кінця року вищезгаданий гарантований мінімум продажів не виконаноі якщо Дистриб'ютор не доведе, що він не несе за це відповідальність, Постачальникмає право на свій вибір за умов повідомлення за один місяць розірвати дію контрак-ту або позбавити Дистриб'ютора виключних прав, або зменшити розміри Території.Однак цим правом можна скористатися не пізніше, ніж через два місяці після закін-чення того року, протягом якого гарантований мінімум продажів не був виконаний.Рішення Постачальника повинно бути викладено в письмовій формі.

Якщо сторони не домовилися про інші цифри, то вищевказаний ГарантованийМінімум Продажів залишається в силі на кожний рік протягом терміну дії цьогоконтракту (включаючи його поновлення).

ДОДАТОК VIIIЗАПАС ТОВАРІВ ТА ЗАПАСНИХ ЧАСТИН

(стаття 14, п. 1)

Дистриб'ютор зобов'язується мати такий мінімальний запас товарів і запаснихчастин:

Якщо сторони не заповнили цей Додаток, мінімальний запас визначається відпо-відно до обґрунтованих потреб Території.

ДОДАТОК IX

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТ, ГАРАНТІЯ

(стаття 14, п. 2)

Цей Додаток має силу лише у випадку, якщо вона підписана сторонами.

Дистриб'ютор зобов'язується за свій рахунок, використовуючи власні технічнізасоби, забезпечувати необхідне технічне обслуговування після продажу, яке розпов-сюджується на всі Товари на Території, які потребують такої допомоги. Таке техніч-не обслуговування здійснюється у відповідності з нормативами, зазначеними Поста-чальником.

Постачальник забезпечує навчання, необхідне персоналу дистриб'юторів дляпроведення вищезгаданого технічного обслуговування. Дистриб'ютор зобов'язуєтьсяза свій рахунок, за допомогою власного технічного персоналу та торгових агентів бра-ти участь у роботі таких курсів з навчання та модернізації, які Постачальник вирі-шить організувати.

Дистриб'ютор безкоштовно проводить усі ремонтні роботи та заміну компо-нентів, передбачені в гарантійних умовах Постачальника, і несе всі витрати по такомуобслуговуванню. Постачальник надає Дистриб'ютору компоненти або запасні части-ни, необхідні для заміни бракованих компонентів або запасних частин у відповіднос-ті з умовами, зазначеними в гарантії.

Після закінчення з будь-якої причини терміну дії цього контракту Дистриб'юторприпиняє будь-яке обслуговування після продажу або за гарантією, якщо іншіумови не обговорюються сторонами в письмовій формі. Всі прохання споживачівДистриб'ютор передає особам, зазначеним Постачальником.

Постачальник           

Дистриб'ютор           

ДОДАТОК X

ЗМІНА КОНТРОЛЮ, ВЛАСНОСТІ ТА / АБО УПРАВЛІННЯУ КОМПАНІЇ-ДИСТРИБ'ЮТОРІ

(стаття 19, п. 5)

Постачальник може розірвати контракт з негайним вступом розірвання в силу,якщо:

Г-н      перестає бути власником більше,

ніж      % акцій компанії-дистриб'ютора.

Г-н      перестає бути (посада правомоч-ної особи)           в компанії-Дистриб'юторі.

ДОДАТОК XI

ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ У РАЗІ РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

(стаття 20, В)

§ 1. У випадку розірвання контракту Постачальником з причин, крім порушен-ня контракту Дистриб'ютором, останній, обґрунтовуючи дострокове розірванняпосиланням на статтю 19, має право на відшкодування збитків у розмірі 50 або         % від щорічного валового прибутку, отриманого від споживачів, запропоно-ваних дистриб'ютором, або від споживачів, за допомогою яких Дистриб'ютор істотнозбільшив обсяг бізнесу. Це відшкодування обчислюється за середніми показникамипопередніх п'яти років (а якщо термін дії контракту був менше п'яти років, то в се-редньому за цей термін).

§ 2. Дистриб'ютор зобов'язується докласти всіх зусиль, щоб передати наявнихспоживачів Постачальнику або його новому дистриб'ютору (або агенту). Виконуючивищевказане зобов'язання, Дистриб'ютор зобов'язується протягом 12 місяців з днярозірвання контракту прямо або через інших осіб не продавати, не розміщувати і непросувати будь-які товари, що конкурують з товарами, споживачам, яким він ранішепродавав Товари або сприяв їх продажу згідно з цим контрактом.

§ 3. Відшкодування збитків виплачується трьома рівними частинами через чоти-ри, вісім і дванадцять місяців після розірвання контракту. Виплата відшкодуванняобумовлена виконанням взятого Дистриб'ютором зобов'язання, передбаченого в § 2.

§ 4. Дистриб'ютор може в будь-який час відмовитися від свого права на відшко-дування. У цьому випадку зобов'язання, передбачені в § 2, не продавати конкурую-чі товари, а також сприяти передачі наявних споживачів Постачальнику або новомуДистриб'ютору (або агента) анулюються. Використання такого права не потребує віддистриб'юторів повернення вже виплачених йому сум.

Постачальник            Дистриб'ютор

7.3. Ексклюзивний дистриб'юторський контракт («м'який»)

Типова форма ексклюзивного дистриб'юторського контракту, яка розроблена зурахуванням рекомендацій Міжнародної торгової палати (публікації №№ 441, 518 і646). Так званий «м'який» дистриб'юторський контракт, або договір «європейсько-го» типу. Постачальник не має права здійснювати збут самостійно або через іншихдистриб'юторів, а дистриб'ютор не має права представляти продукцію інших вироб-ників. У той же час контракт не накладає на Дистриб'ютора зобов'язань за фіксо-ваними обсягами збуту — дистриб'ютор «зобов'язується прикласти всі зусилля дляпросування і продажу Товарів на Території відповідно до побажань Постачальникаі захищати його інтереси», що, безумовно, на користь Дистриб'ютора. З іншого бокуне передбачена і спеціальна відповідальність постачальника за порушення ексклю-зивності Дистриб'ютора (останній має право на стягнення збитків в загальному по-рядку). Може використовуватися для регламентації ексклюзивного збуту машин,устаткування і промислових виробів. Юрисдикція договору — універсальна.

Нижче наводиться перелік статей контракту:

1. Призначення.

Призначення (варіант 2).

Сумлінність і чесність.

Функції Дистриб'ютора.

Інша продукція.

Організація продажів.

Реклама.

Умови продажів. Ціни.

Максимальні зусилля.

Субдистриб'ютори або агенти.

Право Постачальника на інформацію.

Продажні ціни.

Продажі за межами Території.

Товарні знаки і позначення постачальника.

Запас Товарів.

Конфіденційність.

Право Дистриб'ютора на інформацію.

Заборона переуступки.

Дострокове розірвання контракту.

Відшкодування збитків у разі розірвання контракту.

Повернення документів.

Арбітраж. Застосовне право.

Сповіщення.

Зміни. Недійсність.

Автентичний текст.

Значення заголовків.Додаток 1. Опис товарів.Додатку 2. Територія.

Додаток 3. Стандартні умови продажів.

Умови.

Постачання.

Ціни.

Відвантаження.

Страхування.

Претензії.

Product Liability.

Гарантії.

Умови платежу.

Збереження права власності.

Патенти, товарні знаки і т.п.

Підсудність.