7.4. Ексклюзивний дистриб'юторський контракт («жорсткий»)

магниевый скраб beletage

Детально розроблений договір регламентує ексклюзивний збут машин, устатку-вання, промислових виробів і напівфабрикатів. Так званий «жорсткий» контракт, абодоговір «американського» типу.

Сполучені Штати володіють на сьогоднішній день найбільш розробленим зако-нодавством у сфері бізнесу. Як наслідок, американські юристи надзвичайно спеціа-лізовані, важко сказати — це дає більше плюсів чи мінусів. Але можна з упевненістюстверджувати те, що підготовлені американськими юридичними фірмами контрактивідрізняються (від контрактів підготовлених, наприклад, європейськими юристами)складністю структури, детальною опрацьовування різних аспектів операції, «витію-ватістю» стилю, і частково своїми розмірами. Саме тому в практиці міжнародної тор-гівлі виникло поняття «Контракту американського типу», на противагу, наприклад,від контракту «європейського типу».

У цьому контракті жорстко зафіксована відповідальність Постачальника за пору-шення ексклюзивності дистриб'ютора (відшкодування збитків + штрафні санкції). Зіншого боку, Дистриб'ютор зобов'язується не сприяти розповсюдженню на Територіїабо уявленню на ринок яких-небудь виробів, що конкурують з виробами постачаль-ника протягом усього терміну дії угоди. В контракті деталізовані умови майбутніхпостачань, відповідно до яких і полягатимуть закупівлі окремих партій продукції, втому числі правила про доставку продукції постачальником Дистриб'юторові, її упа-ковку і маркування, приймання по кількості і якості, заміну неякісної продукції, га-рантійному обслуговуванню та ін. Юрисдикція договору — універсальна.

Нижче для ознайомлення приводиться зміст і декілька статей контракту.

Стаття 1. Визначення термінів.

Стаття 2. Призначення Дистриб'ютора.

Призначення.

Розгляд запитів.

Відносини сторін.

Реалізація виробів Дистриб'ютором.

Конкуруюча продукція.

Реклама.

Нова продукція.

Торгове устаткування, засоби обслуговування і склади Дистриб'ютора.

Навчання Дистриб'ютора.

Конфіденційна інформація.

Стаття 3. Терміни закупівлі і продажу виробів.

Закупівля виробів.

Закупівлі для перепродажу.

Процедура замовлення.

Відміна замовлень.

Закупівельна ціна.

Зміна цін.

Упаковка.

Доставка і страхування.

Огляд і приймання.

Оплата.

Стаття 4. Гарантійні зобов'язання.

Гарантія.

Ремонт дефектних виробів.

Патенти і авторське право.

Стаття 5. Відповідальність і відшкодування збитків.

Відповідальність.

Відшкодування збитків.

Відповідальність за якість продукції, що випускається.

Стаття 6. Термін угоди і припинення її дії.

Термін виконання.

Припинення угоди.

Результат припинення.

Невиняткова міра.

Стаття 7. Загальна частина.

Форс-мажор.

Відмови і поправки.

Подільність угоди.

Цілісність Угоди.

Наступники і правонаступники.

Письмові повідомлення.

Виконання в примірниках.

Значення заголовків.

Судові витрати.

Вирішення суперечок.

Автентичний текст.

Сповіщення/повідомлення.

Додаток 1. Продукція.

Додаток 2. Знижки.

Додаток 3. Товарні знаки.

Додаток 4. Форма замовлення.

Дана Ексклюзивна дистриб'юторська угода складена, підписана і вступила в силу<дата> між:

Беручи до уваги, що

Постачальник розробляє і проводить ХХХ і має ексклюзивні права на збут цієїпродукції на всій території, як описано в п. 1.7 цієї угоди, і

Дистриб'ютор бажає отримати права на закупівлю у Постачальника і перепродажпродукції, перерахованої в Додатку 1 до цієї угоди під ім'ям і товарним знаком По-стачальника на території, як описано в п.1.7. цієї угоди,

Сторони спільно заявляють, що вони мають повноваження і бажання укласти цейКонтракт;

СЬОГОДЕННЯМ УПЕВНЯЄТЬСЯ, ЩО, зважаючи на початкові передумови івзаємні зобов'язання, викладені нижче, сторони домовилися про нижченаведене:

Х компанією, створеною і такою, що існує за законодавством ХХХ, має юри-дичну адресу ХХХХХХХХХХХХХХХХ, цей вираз включає всіх правонаступниківХ, іменоване надалі «Постачальник», і

Z компанією, створеною і такою, що існує за законодавством ZZZ, що має юри-дичну адресу ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, цей вираз включає всіх правонаступ-ників Z, що іменується надалі «Дистриб'ютор»

ПОСТАЧАЛЬНИК І ДИСТРИБ'ЮТОР ЗГАДУЮТЬСЯ НАДАЛІ ПО ОКРЕ-МОСТІ ЯК «СТОРОНА», А РАЗОМ — ЯК «СТОРОНИ»

Приймаючи до уваги, що

Постачальник розробляє і проводить ХХХ і має ексклюзивні права на збут цієїпродукції на всій території, як описано в п. 1.7 цієї угоди, і

Дистриб'ютор бажає отримати права на закупівлю у Постачальника і перепродажпродукції, перерахованої в Додатку 1 до цієї угоди під ім'ям і товарним знаком По-стачальника на території, як описано в п.1.7 цієї угоди,

Сторони спільно заявляють, що вони мають повноваження і бажання укласти цейКонтракт;

ЦИМ УПЕВНЯЄТЬСЯ, ЩО, зважаючи на початкові передумови і взаємнізобов'язання, викладені нижче, сторони домовилися про нижченаведене:

Відповідно до цієї угоди, використовувані в ній нижченаведені терміни маютьвідповідні значення і застосовні як в однині, так і в множині, до нижченаведенихумов:

Під «Афільованою особою» розуміється будь-яка компанія, яка керується абоперебуває під загальним контролем Постачальника.

Під «Угодою» розуміється ця угода, а також додатки зі всіма поправками.

Під «Конкуруючим товаром» розуміється продукція різних виробників одного

й того самого призначення, приблизно однієї й тієї самої якості, і що входить в однуцінову категорію.

Під «Клієнтом», або «Споживачем», розуміється будь-яка особа, що придбаєПродукції у Дистриб'ютора.

Під «Місцем постачання» розуміється місце знаходження виробничих по-тужностей Постачальника в XXXXXXXX.

Під «Додатком» розуміється додаток, що є частиною цієї Угоди.

Під «Товарами», «Виробами» або «Продукцією» розуміються вироби, описа-ні в Додатку 1 до цієї Угоди.

Під «Територією» розуміється територія таких країн: (їх перелік).

Під «Товарним знаком» розуміється будь-який товарний знак, логотип, знакобслуговування або інше зареєстроване або незареєстроване комерційне позначення,яке використовується для уявлення або опису Продукції Постачальника згідно з До-датком 3.

СТАТТЯ 2. ПРИЗНАЧЕННЯ ДИСТРИБ'ЮТОРА.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Сьогоденням Постачальник призначає Дистриб'ютора ексклюзивним дистри-б'ютором з продажу виробів постачальника на Території, а Дистриб'ютор приймає цепризначення.

Постачальник не може призначити (іншого) дистриб'ютора або підприємство,що надає послуги на Території для збуту виробів, крім Дистриб'ютора;

Постачальник повинен зобов'язати Афільованих осіб не продавати Продукціюіншим особам, крім Дистриб'ютора або стороні, призначеній Дистриб'ютором для ви-користання або перепродажу в межах Території;

(опущений).

РОЗГЛЯД ЗАПИТІВ

Якщо до Постачальника або до Афільованої особі звертаються будь-які фізич-ні або юридичні особи за інформацією з приводу закупівлі Продукції на Території(відмінні від Дистриб'ютора або осіб, призначених Дистриб'ютором), Постачальникзобов'язаний самостійно або за допомогою Афільованої особи перенаправити вище-зазначених фізичних або юридичних осіб до Дистриб'ютора для контакту з ним.

2.3. СТОСУНКИ СТОРІН

Дистриб'ютор є незалежним підрядчиком, він не є ні представником, ні аген-том Постачальника і не володіє іншими правами або повноваженнями (крім ясно по-значених у цій Угоді).

Жоден з пунктів цієї Угоди не може тлумачитися як основа для створення сто-ронами товариства або спільного підприємства.

2.7. НОВА ПРОДУКЦІЯ

Якщо Постачальник або будь-яка його Афільована особа в цей час або в май-бутньому проводять або реалізують, або пропонують третім особам проводити абореалізувати будь-які товари, відмінні від виробів, Постачальник зобов'язаний негай-но самостійно або через Афільовану особу сповістити Дистриб'юторові про продаж іпро всі деталі щодо таких товарів.

Дистриб'ютор має право запитати у Постачальника права на реалізацію ви-щезазначених товарів на Території або її частині, і відповідно до такого запиту По-стачальник зобов'язується надати безпосередньо або через Афільовану особу вказаніправа на реалізацію Дистриб'юторові в терміни і на умовах, не менш сприятливих,ніж обумовлені цією Угодою відносно виробів.

Якщо Дистриб'ютор не отримує вказаних прав на реалізацію або отримує їхтільки на частини Території, а Постачальник або Афільована особа згодом побажаєзапропонувати права на реалізацію на Території або її частині іншій стороні, то По-стачальник зобов'язаний заздалегідь самостійно або через Афільовану особу в пись-мовій формі повідомити Дистриб'юторові про терміни і умови, які будуть повністювизначені в такій пропозиції. Ця пропозиція повинна містити повний опис товаруі його характеристики. Дистриб'ютор може запитати, а Постачальник в найкоротшітерміни надати самостійно або через Афільовану особу всю подальшу інформацію зприводу виробів. Якщо Дистриб'ютор не зможе прийняти таку пропозицію, Поста-чальник або Афільована особа можуть у такому разі запропонувати товар іншій сто-роні для реалізації на Території, але не на сприятливіших умовах, ніж ті, на яких цітовари пропонувалися Дистриб'юторові.

Якщо Постачальник або Афільована особа побажають зробити вигіднішу про-позиція іншій стороні, Постачальник зобов'язаний самостійно або через Афільовануособу виступити з такою пропозицією до Дистриб'ютора відповідно до процедури,викладеної вище.

СТАТТЯ 3. ТЕРМІНИ ЗАКУПІВЛІ І ПРОДАЖУ ВИРОБІВ3.1. ЗАКУПІВЛЯ ВИРОБУ

Кожне замовлення на Вироби, представлене Дистриб'ютором, приймаєтьсяПостачальником у письмовій формі (форма замовлення міститься в Додатку 4 до цієїУгоди).

Усі замовлення на Вироби, направлені Постачальникові Дистриб'ютором,вважаються прийнятими Постачальником у момент надходження такого замовлен-ня, якщо вони відповідають умовам цієї Угоди, і Постачальник зобов'язується ви-конувати зобов'язання згідно з усіма прийнятими замовленнями. Постачальникзобов'язаний підтвердити отримання і прийом кожного письмового замовлення про-тягом трьох робочих днів після надходження замовлення.

3.4. ВІДМІНА ЗАМОВЛЕНЬ

Усі відміни Замовлень Дистриб'ютором мають представлятися в письмовій фор-мі, а якщо вони спочатку не були представлені в письмовій формі, то повинні матипідтвердження в письмовій формі. Якщо Дистриб'ютор відміняє Замовлення, прий-няте Постачальником, Дистриб'ютор зобов'язаний відшкодувати Постачальниковівсі витрати, понесені Постачальником до тих пір, поки той не буде проінформованийпро відміну Замовлення.3.7. УПАКОВКА

Постачальник зобов'язаний за власний рахунок провести упакування всіх Виробіввідповідно до норм стандартної упаковки і згідно вимогам Постачальника, які повин-ні відповідати вимогам по доставці Виробів на Територію; проте якщо Дистриб'юторрозпорядиться про зміну вимог до упаковки, Постачальник зобов'язаний провестинеобхідні зміни, а Дистриб'ютор — у розумних межах відшкодувати всі витрати, по-несені Постачальником, пов'язані з такими змінами, якщо вони перевищують ті вит-рати, які Постачальник поніс би, використовуючи стандартну упаковку.

СТАТТЯ 4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ4.1. ГАРАНТІЯ

Постачальник гарантує, що всі продані Постачальником Дистриб'юторові, від-повідно до цієї Угоди, нові Вироби знаходяться в робочому стані, за умови нормаль-ної експлуатації, належного відходу і при тому, що можливий дефектний Виріб непіддавався змінам і не був пошкоджений внаслідок причин, не пов'язаних з його ви-готовленням.

Гарантія на кожен Виріб, описана в п. 4.1(a), припиняється після закінчення 12місяців після дати первинного відвантаження Постачальником.

Постачальник гарантує, що всі Вироби, продані Дистриб'юторові: (I) є на мо-мент постачання новими Виробами; і (II) не мають яких-небудь дефектів в конструк-ції, якості виконання або матеріалах, з яких вони проведені.

4.3. ПАТЕНТИ І АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Постачальник гарантує і роз'яснює, що Вироби і будь-які інші матеріали, що по-ставляються Постачальником відповідно до цієї Угоди, а також використовувані То-варні знаки і проекти не порушують патентів, авторських прав, товарних знаків абоінших подібних майнових прав третіх сторін на Території.

b) Дистриб'ютор не набуває в рамках даної Угоди ніяких прав відносно будь-якихпатентів, авторських прав, зареєстрованої промислової власності, товарних знаків,логотипів контрольованих Постачальником або що належать Постачальникові абоАфільованим особам або використовуваними будь-яким з них («Права на інтелекту-альну власність»): всі такі права на інтелектуальну власність залишаються у винят-ковій власності Постачальника або Афільованих осіб.

СТАТТЯ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ5.1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Уся повнота відповідальності Постачальника за збиток, дефект або у зв'язку зпред'явленою претензією, якщо це обумовлено контрактом, за спричинення шкоди(включаючи дію або бездіяльність Постачальника) або ж що виникає чи пов'язаноз виконання цієї Угоди, або що відбувається внаслідок виконання цієї Угоди чи їїневиконання, або невиконання замовлення на товари або договору купівлі-продажу,прийнятого або виконаного Постачальником відповідно до цієї Угоди, або що вини-кає внаслідок конструктивних особливостей, виготовлення, продажу, постачання,перепродажу, контролю, збірки, випробування, ремонту, заміни, функціонування,відходу або використання будь-якого Виробу або внаслідок робіт по сервісному об-слуговуванню, не повинна у будь-якому випадку перевищувати 000.000.000,00 USD.Будь-яка така відповідальність припиняється через 3 роки після дати постачання Ви-робів, відносно яких виникли претензії.

СТАТТЯ 6. ТЕРМІН УГОДИ І ПРИПИНЕННЯ ЇЇ ДІЇ6.1. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

Дистриб'юторські відносини, що виникли відповідно до цієї Угоди, діють спочат-ку на встановлений термін 5 років, починаючи з дати на сторінці, що містить підписисторін-учасників Угоди, і можуть бути продовжені протягом подальших річних пе-ріодів; за умови, що будь-яка із сторін має право припинити Дистриб'юторські відно-сини, створені відповідно до цієї Угоди, у будь-який час після спочатку встановлено-го терміну без вказівки причин, відправивши іншій стороні письмове повідомленняпро таке припинення не раніше, ніж за 90 днів від дати набуття чинності такого при-пинення.

6.4. НЕВИНЯТКОВА МІРА

Право будь-якої сторони припинити цю Угоду є невинятковою мірою, і обидвісторони мають право, при відповідних обставинах, на покриття збитків внаслідок по-рушень цієї Угоди, а також на певний порядок виконання зобов'язань Угоди, або наінші заходи і засоби в рамках застосовного законодавства.

СТАТТЯ 7. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА.7.10. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

Будь-яка суперечка, розбіжність або претензія у зв'язку з цим контрактом абойого порушенням, розірванням або недійсністю будуть остаточно вирішені шля-хом арбітражу відповідно до Регламенту Арбітражного Інституту Торгової Палатим. Стокгольма.

Склад арбітражу включає одноосібного арбітра.

Місце проведення арбітражу — місто Стокгольм.

Мовою арбітражного розгляду є англійська мова.

Цей контракт регулюється нормами матеріального права Англії.

7.5. Дистриб'юторська угода

Це типова форма однієї з західноєвропейських компаній, що спеціалізується навиробництві та збуті високотехнологічного устаткування. Неексклюзивний варіантміжнародного дистриб'юторського контракту. Умови продажу постачальника внесе-ні в Додаток до договору. Юрисдикція контракту — універсальна. Нижче для озна-йомлення наводиться зміст і декілька статей контракту.

Зміст:

Стаття 1. Призначення.

Стаття 2. Термін дії.

Стаття 3. Просування.

Стаття 4. Найменування та товарні знаки.

Стаття 5. Умови продажу.

Стаття 6. Перспективи та орієнтовний обсяг продажів.

Стаття 7. Гарантії.

Стаття 8. Права власності та конфіденційність.

Стаття 9. Припинення.

Стаття 10. Форс-мажор.

Стаття Обмеження відповідальності.

Стаття 12. Заключні положення.

Стаття 13. Підсудність і право, що управляє.

Додаток 1. Територія.

Додаток 2. Продукція.

Додаток 3. Товарні знаки.

Додаток 4. Загальні умови продажу.

Умови.

Постачання.

Ціни.

Відвантаження.

Страхування.

Претензії.

Гарантії.

Умови платежу.

Збереження права власності.

Патенти, товарні знаки і т.п.

Підсудність.

Ця угода вступає в силу (дата)між:

ХХХХ, компанією, що діє відповідно з законами, офіс якої зареєстрований уХХХХХХХХ, і чий опис включає в себе всіх правонаступників ХХХХ, іменованадалі «ПОСТАЧАЛЬНИК», і ZZZZ, створена і діє згідно з законами, головне місцепідприємницької діяльності — ZZZ, чий опис включає в себе всіх правонаступників(«ДИСТРИБ'ЮТОР»)

Беручи до уваги те, ЩО ПОСТАЧАЛЬНИК розробляє та виготовляє&lt;          &gt; і має ексклюзивне право розповсюджувати цю продукцію на тери-торії, зазначеної в Додатку 1 цієї Угоди («Територія»), і ДИСТРИБ'ЮТОР бажаєзакріпити за собою право набувати у постачальників і перепродувати на територіїпродукцію, перераховану в Додатку 2 («Продукція»), під назвою та маркою ПОСТА-ЧАЛЬНИКАМ,

Сторони прийшли до угоди про таке:

Стаття 1. Призначення.

1.1. Протягом терміну дії цієї Угоди ПОСТАЧАЛЬНИК передає ДИСТРИ-Б'ЮТОРУ право купувати у ПОСТАЧАЛЬНИКА продукцію і перепродувати/ви-користовувати її на території і тільки на Території під назвою та маркою ПОСТА-

ЧАЛЬНИКА. ПОСТАЧАЛЬНИК не передає на території вищеназване право напродаж іншим особам, крім ДИСТРИБ'ЮТОРА.

1.2. До тих пір, поки Угода залишається в силі, Дистриб'ютор має право прода-вати таку продукцію або її компоненти, які можуть заміняти собою Продукцію, абоскладати їй конкуренцію, лише з попередньої згоди постачальника.

Стаття 2. Термін дії

Ця Угода вступає в силу 200Х.01.01 і може бути продовжена, якщо жодна зісторін не сповіщає письмово другу сторону про свій намір перервати її за 3 місяці допершого числа кожного місяця, або відповідно з положеннями статті 9.

Ця угода не може бути припинена будь-якої з сторін до ХХ ХХХХ 200Х.

Стаття 4. Найменування та товарні знаки.

ДИСТРИБ'ЮТОР не має права використовувати назву та логотип ПОСТА-ЧАЛЬНИКА у своєму імені або логотипі.

ДИСТРИБ'ЮТОР не має права без попередньої згоди ПОСТАЧАЛЬНИКАвикористовувати ім'я, торгову марку та логотип ПОСТАЧАЛЬНИКА, або його до-чірніх компаній, у зв'язку з будь-якою іншою продукцією/послугами, крім Продукції(див. Додаток 2), включаючи (але не обмежуючись виключно нею) будь-яку рекламуПродукції.

Стаття 7. Гарантії.

ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує, що протягом 12 місяців, починаючи з дати їївідвантаження, Продукція не буде мати ніяких дефектів у тому, що стосується си-ровини і роботи, і буде відповідати всім технічним специфікаціям, як це викладено вкаталозі постачальника. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується безкоштовно відремон-тувати або замінити його на свій вибір будь-яку браковану Продукцію протягом га-рантійного періоду, за умови, що з цією Продукцією правильно зверталися і її ніякимчином не змінювали, і не чинили, за винятком тих випадків, на які дав свою згодуПОСТАЧАЛЬНИК. Ця гарантія дійсна не більше 30 днів після поставки.

Період гарантії продовжується до 18 місяців, починаючи з дати інвойс, в томувипадку, якщо продукція відправлена із запасів ДИСТРИБ'ЮТОРА останньому по-купцю.

Гарантія не передбачає допомогу з боку технічних експертів ПОСТАЧАЛЬ-НИКА.

Продукція, готові вироби та запасні частини, які поставляються згідно гарантії,надсилаються звичайною поштою. Витрати по пересилці оплачує ПОСТАЧАЛЬНИК.

Стаття 10. Форс-мажор.

10.1. Жодна із сторін не несе відповідальності за нездатність виконати своїзобов'язання або за затримку їх виконання, якщо це спричинено непідвладними їйбудь-якими обставинами, включаючи, але не обмежуючись виключно, пожежами,військовими діями, заколотом, громадянськими заворушеннями,нещасними випад-ками, поломкою чи пошкодженням техніки та обладнання, повенями, трудовимиконфліктами, адміністративно-правовими втручаннями, неможливістю добути про-мислову сировину або труднощами при здійсненні поставок Продукції.

Стаття 13. Підсудність і право, що управляє.

13.1. Ця угода повинна тлумачитися відповідно до законів Данії і таким чиномсторони підпадають під виняткову юрисдикцію судів Данії.

Додаток 1. Територія

Територія встановлюється в рамках існуючих на сьогоднішній день кордонів СНДДата         

За ПОСТАЧАЛЬНИКА        

За ДИСТРИБ'ЮТОРА