7.6. Субдистриб'юторський контракт

магниевый скраб beletage

Наводиться зразок контракту. Укладання дистриб'юторського контракту з іно-земним виробником або між російським виробником і іноземним дистриб'ютором,лише перший крок на шляху досягнення ефективного збуту товарів (послуг) намісцевих ринках. Наступним кроком на цьому шляху є організація дистриб'юторомефективної взаємодії з кінцевими споживачами, в чому, безумовно, зацікавлені оби-дві сторони — і дистриб'ютор і принципал. Найбільш перспективним способом є за-лучення місцевих (регіональних) торговельних організацій і формування на їхнійоснові, всередині контрактній території, субдистриб'юторської мережі.

Детально пророблений зразок субдистриб'юторського контракту ілюструє одиніз способів регламентації відносин між дистриб'ютором і субдистриб'ютором. Нижчедля ознайомлення наводиться зміст і декілька статей контракту.

Зміст контракту:

Визначення термінів.

Призначення субдистриб'ютора.

Предмет договору.

Початкова закупівля.

Плани закупок продукції.

Гарантований мінімум продаж.

Складські запаси.

Реклама.

Тренінги персоналу субдистриб'ютора.

Торгове обладнання субдистриб'ютора.

Відносини сторін.

Покупна ціна.

Цінова політика компанії.

Процедура замовлення.

Знижки субдистриб'ютора.

Платежі і порядок розрахунків.

Термін та припинення дії договору.

Умови поставки.

Якість та кількість продукції. Упаковка.

Відповідальність сторін.

Обставини непереборної сили.

Арбітраж.

Заключні положення.

Додаток № 1. Специфікація продукції.

Додаток № 2. Товарні знаки.

Додаток № 3. Опис Території.

Додаток № 4. Прейскурант.

Додаток № 5. Форма замовлення на поставку.

Додаток № 6. Гарантований мінімум продаж.

Додаток № 7. Звіт про пряму доставку в роздрібні точки.

Додаток № 8. Цінова політика компанії на Території.

Додаток № 9. План-прогноз закупівель субдистриб'ютора.

Додаток № 10. Квартальний план закупівель субдистриб'ютора.

Додаток № 11. Місячний обов'язковий план закупівель субдистриб'ютора.

Додаток № 12. Умови транспортування і зберігання продукції компанії.

Зразок субдистриб'юторського договору.

м. (назва міста)          200Х р.

ХХХ, іменована надалі Компанія, в особі XXXXXXXXXXXXXXXXX, що діє напідставі Статуту, і ZZZ, іменоване в подальшому Субдистриб'ютор, в особі Генераль-ного директора XXXXXXXXXXXXXXXX, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,спільно іменовані Сторони, а окремо — Сторона.

Беручи до уваги, що Компанія володіє виключними правами на збут продукції,описаної в Додатку 1 (далі — Продукція), і бажає організувати збут продукції на те-риторії (як визначено в Додатку 3), і беручи до уваги, що Субдистриб'ютор бажаєотримати неексклюзивне право на закупівлю в Компанії та перепродажу Продукціїна Території і має для організації такого збуту міцну фінансову основу;

уклали цей Договір про таке:

Призначення субдистриб'ютора

Цим Компанія призначає субдистриб'ютора Неексклюзивним субдистри-б'ютором з продажу продукції на території, а субдистриб'ютор приймає це призна-чення.

Компанія має право призначити інших субдистриб'юторов на Території длязбуту продукції, крім субдистриб'ютора.

Компанія має право продавати Продукцію іншим особам, крім субдистри-б'ютора, для перепродажу в межах Території. У відносинах з третіми особами, в ме-жах Території, Компанія зобов'язана дотримуватися цінової політики, узгодженої ізатвердженої в Додатку № 8 «Цінова політика Компанії на Території».

Якщо до Компанії звертаються будь-які фізичні або юридичні особи з приво-ду закупівлі продукції на території (відмінні від субдистриб'ютора або осіб, призна-чених субдистриб'ютором), Компанія може перенаправити вищезгадані фізичні абоюридичні особи до субдистриб'ютора для контакту з ним.

Субдистриб'ютор зобов'язується     (далі опущено)

Предмет договору

а) Протягом усього терміну дії цього Договору Компанія на підставі заявок субди-стриб'ютора та відповідно до Договорів поставки (як це визначено в пункті 14 (а)),зобов'язується постачати і передавати у власність субдистриб'ютора Продукцію,асубдистриб'ютор зобов'язується приймати Продукцію і сплачувати за неї ціну у по-рядку, передбаченому цим Договором та відповідними Договорами поставки.

Асортимент і кількість продукції, що поставляється, вартість кожної окремої пар-тії Продукції, терміни поставки, а також основні умови поставки й вантажоодержувач(якщо Продукція доставляється іншій особі за вказівкою субдистриб'ютора) фіксу-ються у відповідному Договорі поставки.

Купівля-продаж кожної окремої партії Продукції   (далі опущено)

Гарантований мінімум продаж

Місячний обов'язковий план закупівель і, відповідно до його фактичного ви-конання, не може бути нижче узгодженого Сторонами, Гарантованого мінімуму про-дажів, зафіксованого в Додатку 6 («Гарантований мінімум продажів»).

Якщо протягом трьох місяців або поспіль, або протягом календарного року,вищезгаданий Гарантований мінімум продаж не виконаний, і якщо субдистриб'юторне доведе, що він не несе за це відповідальності, Компанія має право на свій вибір, заумови письмового повідомлення субдистриб'ютора за один місяць: зменшити розмі-ри Території або     (далі опущено).

Складські запаси

З метою максимального збуту продукції на Території субдистриб'ютор зобо-в'язується підтримувати повний асортимент існуючої і майбутньої Продукції Компа-нії, як це зазначено в Додатку № 1 до цього Договору.

Для забезпечення оптимального співвідношення складських запасів і відванта-жень субдистриб'ютор повинен використовувати систему прогнозування власних об-сягів продажів з тим, щоб підтримувати в наявності складський запас Продукції Ком-панії, в обсязі від 5 до 7 днів продажу, виходячи з обсягів складських запасів,планупродажів і маркетингової активності ринку.

У випадку, якщо складський запас Продукції Компанії на складі субдистри-б'ютора знижується до рівня менше 5 днів продажів (виходячи з динаміки продажівза попередні два місяці), Компанія може збільшити відпускну ціну, згідно з п. 12 цьо-го Договору.

Реклама

Компанія здійснює рекламу і просування продукції на Території таким чином,як вона вважає це доречним, з метою стимулювання інтересу споживачів та покупкиними продукції.

Компанія самостійно визначає, які рекламні матеріали, в якій кількості вико-ристовувати, а також канали та способи розповсюдження реклами.

             (далі опущено)

Тренінги персоналу субдистриб'ютора

Компанія, в цілях підвищення ефективності господарської діяльності субдист-риб'ютора і збільшення продажів Продукції, може проводити тренінг-заходи дляперсоналу субдистриб'ютора. Субдистриб'ютор зобов'язується забезпечити відвід-ування свого персоналу таких тренінг-заходів за свій рахунок.

У разі належного виконання субдистриб'ютором своїх обов'язків по пункту 9(а) Компанія може надати субдистриб'ютору привілеї, описані в пункті 8 (K) цьогоДоговору.

10. Торгове обладнання субдистриб'ютора

З метою виконання цього Договору Субдистриб'ютор за власний рахунок набу-ває і містить необхідні складські приміщення, торговельне обладнання, транспортнізасоби для доставки продукції, засоби обслуговування і здійснює їхню комплектаціюна Території, включаючи набір персоналу з необхідним рівнем кваліфікації.

14. Процедура замовлення

Поставка Продукції здійснюється Компанією відповідно з Договорами постав-ки, що укладаються Сторонами на підставі заявок Субдистриб'ютора. Форма Догово-ру поставки міститься в Додатку № 5. Замовлення продукції здійснюється партіями,кратними не менш ніж одному повністю завантаженому вагону.

Компанія зобов'язана приймати і обробляти заявки Субдистриб'ютора за асор-тиментом та строками відвантажень протягом двох робочих днів, з дати їх фактично-го надходження.

У день відвантаження Компанія зобов'язана повідомити (по телефону або вписьмовому вигляді по факсу / електронній пошті) Субдистриб'юторові, а у випадкувказівки про доставку іншому вантажоодержувачу — також цьому вантажоотримува-чу — про відвантаження продукції на його адресу.

Обставини непереборної сили

Жодна із Сторін не буде нести відповідальності за повне або часткове неви-конання своїх зобов'язань, якщо невиконання буде наслідком таких обставин, як по-вінь, пожежа, землетрус та інші явища природи, а також війна, військові дії, блокада,акти або дії державних органів чи інших обставин непереборної сили, що знаходятьсяпоза контролем Сторін,що виникли після укладання Договору. При цьому, термінвиконання зобов'язань за цим Договором відсувається пропорційно часу дії такихобставин та їхніх наслідків.

Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цимДоговором, негайно повідомляє іншій Стороні про несприятливі обставини поза їїконтролем, і передбачуваний термін їхньої дії. Сертифікати, що випускає Торгово-Промислова палата Російської Федерації, є достатнім доказом наявності подібнихобставин та їхньої тривалості.

Арбітраж

Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору або узв'язку з ним, Сторони будуть прагнути вирішити дружнім шляхом за допомогоюпрямих переговорів. Якщо неможливо вирішити суперечки і розбіжності шляхом пе-реговорів, то їх передають на розгляд в арбітражний суд ХХХХХХХХХХХХХХ.

Заключні положення

Цей Договір не може бути змінений, модифікований, виправлений або допо-внений інакше як у письмовій формі і за підписом повноважних представників обохСторін.

Усі повідомлення, рахунки, рекламації, які потрібно вручити відповідно з цимДоговором, повинні бути складені в письмовій формі і передані кур'єром або надіс-лані рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або телефаксом (з підт-вердженням про отримання).

Кожна із Сторін підтверджує і погоджується, що інша Сторона не надала будь-яких заяв, гарантій або угод будь-якого роду, крім тих, що сформульовані в явномувигляді в тексті цього Договору.

Цей Договір відображає повне взаєморозуміння і згода Сторін щодо його пред-мету і скасування будь-яких попередніх домовленостей угоди, укладені в усній абописьмовій формі.

Заголовки статей вставлені виключно для зручності і не є частиною цього До-говору.

Усі Додатки до цього Договору, а також підписані Сторонами замовлення напоставку є частиною цього Договору.

Усе, що не врегульовано цим Договором, регламентується чинним на датуукладення цього Договору цивільним законодавством РФ.

Договір та додатки до нього підписані і передані за допомогою факсимільногозв'язку мають юридичну силу.

I) Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, які мають од-накову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі сторін.

7.7. Договір комісії

(типовий)

м.                     «          »          20        р.

            , організація, що іменується надалі Ко-мітент, в особі       , що діє на підставі     , з одно-го боку, і            (зовнішньоекономічна організа-ція), іменована надалі Комісіонер, в особі         , що діє на підставі

            , з іншого боку, уклали між собою договір про нижчена-

ведене:

I. Предмет договору

Комітент доручає здійснення експортно-імпортних операцій, а Комісіонерздійснює посередницькі операції на користь Комітента від свого імені, за його раху-нок, за винагороду.

Майно (товари), що поступили Комісіонерові від Комітента, або придбаніКомісіонером для Комітента, є власністю останнього, тому ризик випадкової загибе-лі майна (товарів) зберігається за Комітентом до моменту переходу його у власністьіноземного контрагента.

II. Права і обов'язки сторін

2.1. Комісіонер зобов'язаний прийняти на себе доручення Комітента на умовах,найбільш вигідних для останнього. Він не має права відступати від вказівок Комі-тента, крім тих випадків, коли за обставинами справи це необхідно на користь Комі-тента, і Комісіонер не міг своєчасно запитати Комітента або не отримав своєчасноївідповіді на свій запит. У цьому випадку Комісіонер зобов'язаний при першій нагодіповідомити Комітентові про допущені відступи.

Комісіонер приймає на себе поруку за виконання контракту іноземним контр-агентом.

Комісіонер зобов'язаний:

на основі розробленої Комітентом документації і інших даних готувати пропо-зиції іноземним партнерам;

отримувати дозвіл на ввезення (вивіз) товарів і забезпечувати виконання ва-лютних операцій;

отримувати накладні, страхувати майно при перевезеннях;

забезпечувати надходження грошових коштів (валюти);

оформляти фінансові відносини між іноземним покупцем (продавцем) і Комі-тентом;

бути представником в процесах, що порушуються Комісіонером, одержувачемабо третьою особою;

виставляти рахунок іноземному покупцеві (експорт);

звітувати перед Комітентом про платежі, що поступили від іноземного по-купця;

представляти Комітентові проект контракту для візування;

по виконання договору представити Комітентові звіт.

Комітент має право через своїх представників брати участь у переговорах іпідготовці контракту, а також відборі товарів за отриманими з-за кордону зразками(імпорт).

Комітент зобов'язаний:

прийняти від Комісіонера все виконане за дорученням;

оглянути придбане для нього майно (товари) і без зволікання сповістити Комі-сіонерові про виявлені в товарах недоліки (імпорт).

Винагорода Комісіонера

Комітент сплачує Комісіонерові за цією угодою    рублів.

Комітент відшкодовує Комісіонерові витрачені їм при виконанні дорученнясуми.

Комітент зобов'язаний сплатити Комісіонерові     рублів за поруку

виконання контракту іноземним контрагентом.

Відповідальність сторін

У разі втрати, недостачі або пошкодження майна (товарів), що знаходитьсяу Комісіонера, останній зобов'язаний відшкодувати Комітентові заподіяний збиток,якщо не доведе, що втрата, недостача або пошкодження відбулися не з його провині.

Комісіонер, що зробив операцію з іноземним контрагентом на умовах, вигід-ніших, ніж ті, які передбачені договором, зобов'язаний виручені додатково суми пе-рерахувати Комітентові.

Комісіонер, що реалізував майно (товари) за ціною, нижчою від призначеноїйому Комітентом, зобов'язаний відшкодувати останньому різницю, якщо не доведе,що не було можливості продати майно за призначеною ціною і продаж за нижчоюціною запобіг ще більшим збиткам.

Якщо Комітент порушить умови договору, внаслідок чого Комісіонер відмо-виться від виконання прийнятого доручення, Комітент зобов'язаний відшкодуватиКомісіонерові понесені витрати і сплатити комісійну винагороду.

4.5. У разі відхилення призначеної Комітентом ціни (за комісійним договоромекспорту) в бік зниження, Комісіонер зобов'язаний відшкодувати збитки, що зазнавКомітент.

Якщо Комісіонер приймає різницю в ціні на свій рахунок, Комітент не має прававідмовитися від укладеної для нього операції.

Держава за зобов'язання сторін не відповідає

Додаткові умови

6.1. Комісіонер має право відмовитися від укладання зовнішньоторговельногодоговору, якщо доведе, що не в змозі його виконати або що договір вступає в супе-речність з розпорядженнями, які діють, у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

VII. Термін дії цього договору встановлюється з « »

« »        20 г.

VIII. Юридичні адреси і реквізити сторін

20

г. по

Комісіонер:    

Комітент

Комітент:

Комісіонер

М.П.

М.П.

Зразок договору комісії з імпорту

20

м.

« »

1. Зовнішньоекономічна організація (Комісіонер) і її адреса:

Розрахунковий рахунок і найменування банку:     

Замовник (Комітент) і його адреса:

Вантажоодержувач і його адреса:   

Платник і його адреса:         

Розрахунковий рахунок Платника і найменування банку:

Іноземна фірма, країна:         

Умови постачання по імпорту:       

Валюта і умови платежу:     

Підстава укладання цього договору:           

Найменування товару | Марка, вигляд і ін. | К-ть | Ціна    +          +          +         

(Можуть бути визначені в специфікації)

Відповідальний представник Замовника, уповноважений візувати контракт:

Ціна, сума закупівлі:  

Термін ввезення товару:

Комісійна винагорода:         

Платник гарантує переклад платежу у валюті на рахунок Зовнішньоеконо-мічної організації:

Платник гарантує оплату комісійної винагороди: 

Термін дії договору:  

Сторони гарантують дотримання Основних умов договору комісії, викладе-них в Додатку № 1 до цього договору.

Підписи Сторін.

Зразок договору комісії з експорту

м.                     «          »          20        р.

Постачальник (Комітент) і його адреса:

Розрахунковий рахунок № банку

Найменування і адреса банку

Валютний рахунок №.

Найменування та адреса банку

Зовнішньоекономічна організація (Комісіонер) і її адреса:

Розрахунковий рахунок № банку

Найменування та адреса банку

Підстава для постачання на експорт: держзамовлення, договір, надпланове ви-робництво

Найменування товару | Модель, вигляд | К-ть       +          +         

Перелік країн експорту :

Терміни відвантаження інофірмі:

Мінімальна ціна продажу у валюті:

Мінімальна ціна продажу в рублях:

Термін дії договору

Можливі умови продажу: твердий розрахунок (акредитив, з вказівкою видуінкасо, консигнація)

Комісійна винагорода:

а)         у валюті продажу:     

б)         у рублях:        

Інші умови:

Відповідальний представник постачальника, уповноважений візувати договір:          

(посада, п. і. б., телефон)

19. Сторони гарантують дотримання Основних умов договору комісії, викладе-них в Додатку № 1 до цього договору.Підписи і друк Сторін.