7.9. Комерційний агентський контракт

магниевый скраб beletage

Це типовий комерційний агентський контракт, розроблений МТП (публікація№ 496).

Між    

зареєстрований офіс

(іменований в подальшому «Принципал»)

і          

зареєстрований офіс

Агент не повинен шукати замовлення за межами Території, якщо це не до-зволено Принципалом. Якщо Агент веде на Території переговори з покупцями, якізавершуються підписанням договорів купівлі-продажу, зареєстрованими за межамиданої Території1, застосовуються положення п. 15.2.

Якщо інше спеціально не погоджено, Агент не має права укладати контрактиз третіми особами від імені Принципала або іншим чином викладати обов'язки Прин-ципала перед третіми особами[6]. Він тільки збирає замовлення у покупців для Прин-ципала, який має право (як викладено в подальшому в п.4.2) прийняти або відхилити[7].

Під час переговорів з покупцями Агент повинен пропонувати Товари в суво-рій відповідності з умовами та положеннями договору купівлі-продажу, переданогойому Принципалом[8].

Агент не має права отримувати винагороду від імені Принципала без підпи-саних на те раніше Принципалом повноважень. Якщо Агент володіє такими повно-важеннями, він повинен переказати ці гроші так швидко, як це можливо, Принципа-лові, а до тих пір тримати їх окремо на рахунку на ім'я Принципала.

Стаття 4. Прийняття законів Принципалом

Принципал повинен інформувати Агента без невиправданої затримки просвоє прийняття або відмову від замовлень, переданих останнім. Принципал може насвій розсуд прийняти або відхилити будь-яке індивідуальне замовлення, переданейому Агентом.

Принципал, однак, не може безпричинно відкидати замовлення, переданіАгентом. Зокрема, повторна відмова від замовлень, що суперечить сумлінності (на-приклад, зроблений тільки з метою перешкодити діяльності Агента), буде вважатисяпорушенням контракту з боку Принципала.

Стаття 5. Зобов'язання не вступати в конкуренцію

Без попереднього письмового дозволу Принципала Агент не має права на-давати, виробляти або розміщувати будь-яку продукцію, яка конкурує з товарамиПринципала, протягом усього терміну дії контракту.

Агент має право надавати, виробляти, розміщувати будь-яку продукцію, якане конкурує з товарами Принципала, за умови, якщо він заздалегідь інформувавостаннього про такого роду діяльність. Однак вищезазначене зобов'язання про ін-формування Принципала втрачає силу за умови, якщо: 1) характеристики товарів,які Агент хоче надавати і 2) сфера діяльності Принципала, на якого Агент збираєтьсяпрацювати, не дають підстав вважати, що це вплине на інтереси Принципала.

Агент повинен утримуватися від надання або розміщення неконкуренто-спроможних товарів виробника, що є конкурентом Принципала, якщо цього вимагаєПринципал, за умови, якщо вимоги останнього є розумними, беручи до уваги всі об-ставини цього випадку[9].

Агент заявляє, що він надає (та/або прямо чи опосередковано розміщує абовиготовляє) товари, перераховані в Додатку II, на дату підписання цього контракту.

Стаття 6. Організація продажів, реклама та ярмарок

Агент повинен забезпечити відповідну організацію продажів і в разі необ-хідності післяпродажного сервісу за допомогою відповідних засобів і персоналу длятого, щоб гарантувати виконання своїх зобов'язань на Території.

Сторони можуть домовитися про проведення спільної реклами на Території.Зміст будь-якої реклами повинен бути схвалений Принципалом. Витрати на рекла-му, що проводиться Агентом, повинні бути розподілені між сторонами, як вказано вДодатку III, § 1.

Сторони домовляються про участь у ярмарках і виставках у межах Території.Витрати на участь Агента в ярмарках і виставках діляться між сторонами, як вказанов Додатку III, § 2.

Стаття 7. Обсяг продажів. Гарантований мінімум продажів[10]

Сторони можуть щорічно домовлятися про обсяг продажів на наступний рік.

Сторони докладають усіх зусиль для досягнення узгодженого обсягу прода-жів, однак його невиконання не розглядається як порушення контракту, за виняткомбезпосередньої провини однієї зі сторін.

У Додатку IV сторони можуть домовитися про Гарантований мінімум про-дажів і про наслідки його невиконання.

Стаття 8[11]. Субагенти

Агент може залучати субагентів за умови, якщо він інформує про це Принципалапринаймні за місяць.

Агент зобов'язаний здійснювати свою діяльність без залучення субагентів.

Стаття 9. Право Принципала на інформацію

Агент проявляє належну ретельність, інформуючи Принципала про свою ді-яльність, кон'юнктуру ринку та стан конкуренції в межах Території. Агент відповідаєна будь-який обґрунтований запит Принципала, що стосується інформації.

Агент повинен намагатися інформувати Принципала про: 1) закони та прави-ла, які застосовуються на Території і відносяться до товарів (регулювання імпорту,маркування, технічні характеристики, вимоги безпеки і т.д.), і 2) закони та правилащодо діяльності самого Агента в тій мірі, в якій вони стосуються Принципала.

Стаття 10. Фінансова відповідальність

Агент зобов'язаний з необхідною ретельністю переконатися у платоспро-можності покупців, чиї замовлення він передасть Принципалові. Він не повинен пе-редавати замовлення покупців, фінансовий стан яких, як він знає чи йому варто булоб знати, є критичним, без попереднього повідомлення про це Принципалові.

Агент діє як комісіонер делькредере, тільки якщо сторони чітко домовилисяпро це. При цьому вони повинні заповнити і підписати Додаток V.

Стаття 11. Товарні знаки і позначення Принципала

Агент використовує товарні знаки, фірмові найменування та інші позначен-ня Принципала для підтвердження автентичності та рекламування Товарів, перед-бачених контрактом, і лише в інтересах Принципала.

Агент зобов'язується в межах Території або поза її межами не реєструвати іне допускати реєстрації товарних знаків, фірмових найменувань та інших позначеньПринципала (схожих або здатних спаричинювати змішання з тими, які належатьПринципалові).

Право Агента на використання товарних знаків, фірмових найменувань абоінших позначень Принципала, передбачене першим параграфом цієї статті, припиня-ється негайно після закінчення терміну дії контракту або його розірвання з будь-якоїпричини.

Агент повідомляє Принципалові про будь-яке порушення права викорис-тання його товарних знаків, фірмових найменувань або позначень Принципала, якіпривернули його увагу.

Стаття 12. Скарги покупців

Агент повинен інформувати Принципала про будь-які зауваження та скарги по-купців щодо Товарів.

Стаття 13. Виключність

13.1. Протягом терміну дії цього контракту Агент не повинен доручати іншій осо-бі або передавати їй право на надання або продаж Товарів.

Принципал, однак, має право безпосередньо, без втручання Агента (за умо-ви, що він інформував останнього), вести справи з покупцями, що перебувають умежах території; якщо в результаті цього будуть укладені угоди з продажу, Агентможе розраховувати на комісійні.

Принципал може укладати угоди безпосередньо з певними покупцями, пе-реліченими в Додатку VI, § 2; у відношенні продажу певним покупцям Агент, від-повідно Додатку VI, § 2, має право на комісійні в зниженому розмірі. Пункт 13.2 незастосовується, якщо § 2 Додатка («Певні покупці / Скорочені комісійні») не бувзаповнений сторонами.

Стаття 14. Право Агента на інформацію

Принципал представляє Агенту всю письмову документацію, яка належитьдо товару (прейскуранти, прайс-листки, брошури і т.д.), а також інформацію, необ-хідну Агенту для виконання своїх зобов'язань за цим контрактом.

Крім того, Принципал без зволікань інформує Агента про своє прийняття,відмову та / або невиконання будь-яких угод, запропонованих Агентом.

Принципал представляє Агенту відомості про будь-які контакти зі спожива-чами на Території, що мають відношення до справи.

Якщо Принципал вважає, що його можливості забезпечити поставки значнонижче за звичайних очікуваних Агентом, він інформує про це останнього протягомрозумного періоду.

Стаття 15. Комісійні Агента

Агент, згідно з § 1 Додатка VI, має право на комісійні за всі продажі Товарів,здійснені в період дії контракту, покупцям, які знаходяться на Території.

Якщо Агент, ведучи справи з покупцями, що перебувають на Території,виконує замовлення, що є результатом договорів купівлі-продажу, укладених з по-купцями, розташованими за межами Території, і Принципал схвалює такі договори,Агент має право на отримання скорочених комісійних, величина яких визначається вкожному випадку окремо. Аналогічно комісійні Агента можуть бути скорочені, колидіяльність іншого Агента, що прагне отримати замовлення у покупців за межами Те-риторії, завершується підписанням договорів купівлі-продажу з покупцями, що пере-бувають на Території.

Скорочені комісійні можуть бути узгоджені заздалегідь між Агентом і Прин-ципалом, якщо покупцеві пропонуються умови більш сприятливі, ніж ті, які зазвичайнадаються Принципалом. Якщо сторони заповнили § 3 Додатка VI, зазначені цифриможуть бути застосовані у відповідній ситуації.

За відсутності письмової угоди про інше комісійні покривають усі витратиздійснені Агентом під час виконання своїх зобов'язань за цим контрактом (телефон,телекс, офіс, дорожні витрати і т.п.).

Стаття 16. Метод обчислення комісійних та платежів

16.1. Комісійні повинні обчислюватися на підставі чистої суми рахунків, тобтовиходячи з дійсних цін на продажі (віднімається будь-яка знижка, крім знижки заготівковий розрахунок), які очищені від додаткових витрат (таких, як на пакування,транспортування, страхування) і від усіх тарифів або податків (включаючи податокна додану вартість), за умови, що такі додаткові витрати, тарифи та податки окремовказуються в рахунку.

Агент набуває права на отримання комісійних після повної оплати покуп-ця рахунку. У разі часткової оплати, зробленої відповідно до умов договору купівлі-продажу, Агент має право на пропорційний авансовий платіж. Якщо Принципалзастрахований від ризику неплатежу з боку своїх покупців, сторони можуть домови-тися, що комісійні будуть виплачуватися із сум, отриманих Принципалом від страхо-вика (за умови, що сторони заповнили § 4 Додатка VI).

Принципал зобов'язаний сповіщати Агентові про комісійні за кожний квар-тал, які підлягають оплаті, відзначаючи при цьому всі операції, за які вони виплачу-ються. Комісійні видаються не пізніше, ніж в останній день місяця, наступного завідповідним кварталом.

Агент має право на отримання всієї необхідної йому інформації, зокрема,на перегляд витягів з рахункових книг Принципала, з тим щоб перевірити суму на-лежних йому комісійних. Принципал повинен дозволити незалежному аудитору,що призначається Агентом спеціально для цієї мети, інспектувати рахункові книгиПринципала для перевірки даних, що відносяться до обчислення комісійних Агенту.Витрати за такою перевіркою покладаються на Агента.

У ряді випадків (наприклад, внаслідок наявності в країні Принципала пра-вил щодо здійснення контролю валютного обміну) для переказу за кордон комісійних(або інших засобів, які може отримати Агент) сплата цієї суми може бути здійсненатільки після отримання дозволу уряду. Принципал повинен вжити всіх необхіднихзаходів для отримання такого дозволу.

За відсутності іншої домовленості комісійні обчислюються у валюті догово-ру купівлі-продажу, у відношенні якого така комісія належить.

Будь-які податки, якими обкладаються комісійні Агента, сплачуються зайого рахунок.

Стаття 17. Неукладені угоди

За пропозиції і замовлення, що були передані Агентом Принципалові і непідтверджені останнім, комісійні не сплачуються.

Якщо контракт, укладений Принципалом на підставі замовлень, переданихАгентом, не набрав чинності, Агент має право на комісійні тільки тоді, коли невико-нання контракту сталося з причин, за які Принципал відповідальності не несе.

Стаття 18. Термін дії контракту

А.

Цей Контракт укладено на невизначений термін і вступає в силу          .

Цей Контракт може бути розірваний будь-якою зі сторін шляхом письмово-го повідомлення, надісланого через засоби зв'язку, що забезпечують підтвердженняфакту і дати його отримання іншою стороною (наприклад, рекомендованим листомз повідомленням про вручення, спеціальним кур'єром, телексом), менше ніж за чо-тири місяці. Якщо контракт діяв понад 5 років, строк продовжується до 6 місяців.Закінчення строку для повідомлення повинно збігатися із закінченням календарногомісяця. Сторони можуть домовитися в письмовій формі про продовження періодуповідомлення.

В.

Цей контракт набуває чинності       і діє до .

Цей Контракт автоматично поновлюється на кожний наступний рік, якщовін не був розірваний жодною зі сторін шляхом письмового повідомлення, надіслано-го через засоби зв'язку, що забезпечують підтвердження факту і дати його отриманняіншою стороною (наприклад, рекомендованим листом з повідомленням про вручен-ня, спеціальним кур'єром, телексом), не пізніше ніж за чотири місяці. Якщо контрактдіяв понад 5 років, строк для повідомлення становить 6 місяців. Сторони можуть до-мовитися в письмовій формі про продовження періоду повідомлення.

Стаття 19. Незавершені угоди

Замовлення, передані Агентом Принципалові або отримані Принципаломвід покупців, що перебувають на території, до закінчення терміну дії контракту абойого припинення, що призвели до укладення договору купівлі-продажу по закінченніне більше 6 місяців після припинення дії контракту, дають Агенту право на комісійні.

Агент не має права на комісійні щодо договорів купівлі-продажу, укладенихна основі замовлень, отриманих після закінчення терміну дії або припинення цьогоконтракту, за винятком випадків, коли такі угоди виникли внаслідок зусиль Агента,що здійснюються в період дії агентського контракту, і якщо такий договір вступив усилу протягом розумного періоду після закінчення терміну дії або припинення цьогоконтракту. Агент повинен тим не менш інформувати Принципала в письмовій форміперед закінченням терміну дії або припиненням контракту про незакінчені перегово-ри, в результаті яких у Агента може виникнути право на отримання комісійних.

Стаття 20. Дострокове розірвання

Кожна зі сторін може розірвати цей контракт з негайним вступом розірвання всилу шляхом письмового повідомлення, яке передається через засоби зв'язку, що забез-печують підтвердження факту і дати його отримання іншою стороною (наприклад, ре-комендованим листом з повідомленням про вручення, спеціальним кур'єром, телексом),у разі істотного порушення іншою стороною зобов'язань, що випливають з контракту,або при виникненні виняткових обставин, які виправдовують дострокове розірвання.

Невиконання однією стороною всіх або частини зобов'язань за контрактом,що наносять іншій стороні збиток, такий як позбавлення іншої сторони того, на щовона була вправі розраховувати за умовами контракту, розглядається як істотне по-рушення п. 20.1. Обставини, за яких немає підстав вимагати від сторони, яка розри-ває контракт, продовжувати вважати себе пов'язаною цим контрактом, є виключни-ми (відповідно з п. 20.1).

Цим сторони домовляються про те, що порушення зобов'язань за статтями     [12] контракту, що наносять шкоду іншій стороні, якщо не вказано інше, розгляда-ється як prima taice — свідчення істотного порушення контракту. Крім того, будь-якепорушення зобов'язань за контрактом можна вважати суттєвим, якщо таке порушен-ня повторюється, незважаючи на прохання іншої сторони про виконання контракт-них зобов'язань.

Сторони домовляються, що такі ситуації вважаються виключними, тобтоякі виправдовують дострокове розірвання контракту однієї зі сторін: банкрутство,мораторій, управління майном за дорученням, ліквідація або будь-яка інша домов-леність між боржником та кредиторами, а також будь-які інші обставини, які мо-жуть істотно вплинути на можливість однієї зі сторін у виконанні нею зобов'язаньза контрактом.

Якщо сторони заповнили Додаток VII, контракт також може бути розірва-ний Принципалом з негайним вступом розірвання в силу в разі зміни контролю,власності та/або управління в Компанії-агенті відповідно до рекомендацій, викладе-них у Додатку VII.

Якщо одна сторона розриває контракт на підставі цієї статті і арбітри переко-нані, що висунуті нею причини не виправдовують дострокового розірвання контрак-ту, то розірвання залишається в силі, проте інша сторона має право на відшкодуваннязбитків за необґрунтоване дострокове розірвання контракту. Розмір відшкодуваннястановить середній розмір комісійних, які були б виплачені, якби дія контракту небула достроково припинена і якщо тільки сторона, яка потерпіла збитки, не доведе,що її фактичні збитки вищі (або, сторона, яка розірвала контракт, не доведе, що фак-тичні збитки були меншими). Зазначені збитки стягуються додатково як відшкоду-вання, яке може вимагатися на підставі статті 21.

Стаття 21. Відшкодування збитків у разі розірвання контракту

А.

21.1. Агент має право на відшкодування збитків за клієнтуру (goodwill) в такіймірі і у випадку, якщо: а) він сприяв залученню нових покупців для Принципала абозначного збільшення обсягу угод з покупцями, і Принципал продовжує отримуватибільший прибуток від ділових контактів з даними покупцями, і

б) при виплаті такого відшкодування справедливим буде врахувати всі обставиниі, зокрема, комісійні, не отримані Агентом за угодами, укладеними із зазначенимипокупцями.В[13].

Агент не має права на відшкодування збитків або аналогічну компенсацію[14](компенсація за клієнтуру — goodwill) у разі розірвання контракту. Це положення об-межує права Агента вимагати від Принципала відшкодування збитків за розірванняконтракту, якщо розірвання контракту є таким порушенням, але не передбачаєтьсяв статті 20.6.

Сума відшкодування не повинна перевищувати цифру, еквівалентну від-шкодуванню за один рік роботи Агента, яка розраховується на основі його середньо-річної винагороди за попередні п'ять років, якщо термін дії контракту менше п'ятироків, відшкодування виплачується на підставі середньорічної винагороди за зазна-чений у контракті період.

Агент втрачає право на відшкодування, якщо він не подав у письмовій формівимогу про таке відшкодування протягом року з дня припинення дії контракту.

Агент не має права на відшкодування в таких випадках: а) у разі розірванняПринципалом контракту відповідно з умовами, передбаченими в статті 20; в) у разірозірвання Агентом контракту, якщо його припинення не обумовлено причинами,перерахованими у статті 20, або не пов'язано з віком Агента, його слабкістю або хво-робою, внаслідок яких вимога до Агента продовжувати його діяльність буде неви-правданою; с) якщо, у відповідно до статті 26.2, Агент передає свої права та обов'язкиза даним агентською угодою іншій особі.

Відшкодування збитків за клієнтуру (goodwill), передбачених у цій статті,виплачується замість будь-якого іншого відшкодування за втрату або збитки, що ви-никли внаслідок закінчення терміну дії контракту або його розірвання (крім збитківза розірвання контракту).

Стаття 22. Повернення документів і зразків

Після закінчення терміну дії даної угоди Агент повертає Принципалові всі рек-ламні матеріали, а також інші документи та зразки, надані йому Принципалом і якізнаходяться на цей момент у Агента.

Стаття 23. Арбітраж. Застосоване право

Усі спори, які можуть виникнути із цього контракту або у зв'язку з ним,підлягають остаточному врегулюванню у відповідності з Правилами примирення іарбітражу Міжнародної Торгової Палати одним або кількома арбітрами, що призна-чаються відповідно до зазначених Правил.

Арбітри будуть використовувати положення, що містяться в самому конт-ракті, і загальновизнані у міжнародній торгівлі принципи права, що застосовуютьсядо міжнародних агентських контрактів, за винятком (відповідно з п. 23.3) національ-них законів. Якщо країна перебування Агента входить до ЄС, підлягають застосуван-ню також обов'язкові передписання директиви ЄС від 18 грудня 1986 р.

Цей контракт регламентується законами   

(назва країни, закон, який застосовується)[15].

У будь-якому випадку арбітри враховують обов'язкові правові норми за-конодавства країни перебування Агента. Ці норми застосовуються навіть у тому ви-падку, якщо сторони погодилися про те, що їхня угода регламентується іноземнимправом. Усі ці норми беруться до уваги арбітрами тією мірою, в якій вони є загально-визнаними принципами, а також якщо їх застосування представляється розумним іобґрунтованим у контексті міжнародної торгівлі та/або для цілей приведення у ви-конання арбітражного рішення.

Стаття 24. Автоматичне застосування положень цього контракту

Якщо сторони не обрали одне з альтернативних рішень, запропонованих устаттях 8, 18 та п. 23.2 під буквами А і В, викресливши один з варіантів, і якщо вонине зробили прямого вибору іншим способом, то застосовним вважається варіант А.

Якщо сторони не обрали одне з альтернативних рішень, запропонованих устатті 21 (добровільне відшкодування збитків у разі припинення дії контракту) підбуквами А і В, шляхом викреслювання однієї з альтернатив і якщо вони не зробилипрямого вибору іншим способом, вважається застосована альтернатива А за умови,що в країні місця знаходження Агента (відшкодування збитків за клієнтуру goodwill)у разі припинення дії контракту визнається імперативним законом, в іншому випад-ку використовується альтернатива В.

Додатки до цього контракту є його невід'ємною частиною. Додатки або час-тини Додатків, які не були заповнені, мають силу настільки, наскільки вони відпо-відають умовам цього контракту.

Стаття 25. Попередні угоди. Зміни. Недійсність

Цей контракт замінює будь-яку іншу угоду між сторонами з цього предмету,що передує існуючій.

Доповнення і зміни до цього контракту не мають сили, якщо вони не зробле-ні у письмовій формі. Проте одна із сторін може своєю поведінкою показати, що невизнає недійсність доповнень та змін, не внесених у письмовій формі, тією мірою, вякій інша сторона покладається на цю поведінку.

Недійсність одного з положень контракту не означає недійсності всієї угодив цілому, якщо тільки це положення не вважається істотним, тобто якщо таке поло-ження настільки важливе, що сторони (чи одна із сторін, на чию користь воно булоскладено) не уклали б контракту, якщо б знали, що таке положення не буде мати сили.

Стаття 26. Заборона переуступки

Цей контракт не може бути переуступлений без попередньої письмової зго-ди обох сторін.

У випадку застосування статті 21 А і за наявності поступки Агентом за зго-дою Принципу відповідно до п. 21.4 (с) своїх обов'язків відшкодування збитків заклієнтуру (goodwill indemnity) новому Агенту нараховується з урахуванням діяль-ності попереднього Агента згідно статті 21. При обчисленні такого відшкодування непідлягає обліку сума, яка може бути виплачена новим Агентом попередньому[16].

Стаття 27. Автентичний текст.

Англійський текст цього контракту є єдиним автентичним текстом[17].

Здійснено в    Дата   

Принципал    Агент 

(стаття 1, п. 1)§ 1. Товари

Якщо цей параграф Додатка I не заповнений, усі товари, що виробляються та/або реалізуються Принципалом у сьогоденні і майбутньому, розглядаються в цьомуконтракті як «Товари»[18].

§ 2. Територія

Якщо цей параграф Додатка I не заповнений, уся територія країни, на якій Агентмає своє комерційне підприємство, яке розглядається в цьому контракті як «Тери-торії».

ДОДАТОК II

ТОВАРИ І ПРИНЦИПАЛИ, ЩО ПРЕДСТАВЛЯЮТЬСЯ АГЕНТОМ(стаття 5, п.4.)

ДОДАТОК IТОВАРИ І ТЕРИТОРІЯ

Цей Додаток застосовується в тільки в тому випадку, якщо він заповнений Сто-ронами.

Товари

Справжнім Агент заявляє, що він на момент укладення даного контракту прямоабо побічно представляє (та/або розміщує або виробляє) такі товари:

Принципал

ДОДАТОК IIIРЕКЛАМА. ЯРМАРКИ І ВИСТАВКИ

§ 1. Реклама (стаття 6, п. 2)

Якщо інше не обумовлено в письмовій формі, витрати на узгоджену рекламу ді-ляться між Сторонами таким чином:

ПринципалАгент

Якщо залишені в § 1 пропуски не заповнені Сторонами, кожна Сторона несе ви-трати на рекламу, які вона на себе взяла.

§ 2. Ярмарки й виставки (Стаття 6.3)

Якщо інше не обумовлено в письмовій формі, витрати на участь у ярмарках тавиставках на Території діляться між Сторонами таким чином:

Принципал    %.

Агент  %.

Якщо залишені в § 2 пропуски не заповнені сторонами, кожна сторона несе вит-рати на участь у ярмарках і виставках, які вона на себе взяла.

ДОДАТОК IVГАРАНТОВАНО МІНІМУМ ПРОДАЖУ

(стаття 7, п. 3)

Цей Додаток застосовується тільки в тому випадку, якщо сторони встановилимінімум продажів, заповнивши один з нижченаведених варіантів.

Агент зобов'язується щорічно розміщувати замовлення менше ніж на:

            (сума в грошовому виразі)[19];

            (обсяг у кількісному вираженні);

            % продажів, узгоджених відповідно до п. 7.1.

Якщо до кінця року вищезгаданий гарантований мінімум продажів не виконанийз причин, за які Принципал не ніс відповідальності, Принципал має право на свійвибір за умови повідомлення за один місяць розірвати дію контракту та позбавитиАгента виключних прав або зменшити розміри Території. Однак цим правом можнаскористатися не пізніше, ніж через два місяці після закінчення року, протягом яко-го гарантований мінімум продажів не був виконаний. Рішення Принципала повиннобути викладено в письмовій формі. Якщо сторони не домовилися про інші цифри,то вищевказаний гарантований мінімум продажів залишається в силі на кожний рікпротягом терміну дії цього контракту (включаючи його поновлення).

ДОДАТОК VДЕЛЬКРЕДЕРЕ[20]

(стаття 10, п. 2)

Цей Додаток застосовується тільки в тому випадку, якщо він заповнений і під-писаний Сторонами.

Агент виступає як агент делькредере згідно з нижче перерахованими умовами.Зобов'язання делькредере означає, що Агент зобов'язується відшкодовувати Прин-ципалові повністю або частково (згідно з альтернативними варіантами, зазначенимиу п. 2) невиплачені суми, які Принципал має право одержати від покупців і які небули виплачені з причин, за які Принципал відповідальності не несе. Зобов'язанняделькредере не відшкодовує витрат Принципала з повернення своїх кредитів.

Агент несе відповідальність за:

за будь-яку угоду, яка проходить через нього;

тільки за ті угоди або покупців, про яких існує спеціальна домовленість.

Відповідальність Агента повинна бути:

необмеженою;

обмеженою до           % неповернених сум;

обмеженою до           %         кратного узгодженого комісійної ви-нагороди.

Агент має право на додаткові комісійні в розмірі   % всіх угод, за

якими він надав делькредере.

Делькредере не застосовується, якщо збитки виникли з причин, за які несе від-повідальність Принципал.

Агент не має права на комісійні відповідно до п. 16.2. Однак зобов'язання поделькредере не повинно ні в якому разі перевищувати загальної суми, яка залежитьвід покупця, за мінусом комісійних Агента.

Принципал    Агент 

§ 3. Переговорна маржа і знижка (п. 15.3)

Переговорна маржа.

Агент має переговорну маржу в розмірі      % від цін, зазначених у чинно-му прейскуранті. Тому Агент може пропонувати покупцям будь-яку знижку в межахцієї маржі без скорочення розміру комісійних.

Дозволені знижки.

Агент має право запропонувати покупцям такі знижки, які тягнуть за собою ско-рочення його комісійних відповідно нижче вказаного:

переговорна маржа   % повна комісія знижка у розмірі     %,

знижка в розмірі        % комісія         %,

знижка в розмірі        % комісія         %,

знижка в розмірі        % комісія         %.

Знижка, що підлягає узгодженню.

Агент зобов'язується не пропонувати покупцям знижку, розмір якої вищий відмежі, вказаної в п. 3.2 без попередньої письмової згоди Принципала.

§ 4. Комісія із застрахованих кредитів (стаття 16, п. 2)

Якщо Принципал застрахований від неплатоспроможності його покупців і отри-мав належну йому в цьому випадку суму від страховика (замість отримання ціни відПокупця), Агент має право на:

половину комісійних від суми, виплаченої страховиком;

половину комісійних від суми, виплаченої страховиком, за вирахуванням вит-рат, понесених Принципалом у зв'язку з платежами.

ДОДАТОК VII

ЗМІНИ КОНТРОЛЮ, ВЛАСНОСТІ ТА / АБО УПРАВЛІННЯУ КОМПАНІЇ, ЩО Є АГЕНТОМ

(стаття 20, п. 5)

Принципал може розірвати угоду з негайним вступом розірвання в силу, якщо:

Г-н      перестає бути власником більш ніж            % акцій

Компанії-агента.

Г-н      перестає бути [21] Компанії-агента.

Водночас у разі застосування альтернативи А Статті 21 Компанія-агент може при-пинити дію цього контракту внаслідок віку, немочі або хвороби г-на           

згідно зі статтею 21.4 А (в) без втрати права на відшкодування, згідно із зазначенимположенням клієнтури (goodwill indemnity).