7.10. Типовий агентський контракт

магниевый скраб beletage

Контракт складений на основі типової форми агентського договору Міжнародно-го союзу комерційних агентів і брокерів відповідно з директивою Євросоюзу 86/653/ЄС і стосується незалежних комерційних агентів. Проста форма контракту дає змогууспішно використовувати його як основу для оформлення нескладних агентськихоперацій. Нижче наведено скорочену редакцію контракту. У пропусках слід вказатиточне найменування сторін, контрактну територію і перелік продуктів (товарів), від-носно яких планується збут і т.п.

Цей Контракт укладений XX YY 200X року

між:

Компанією     , інкорпорованою в (Англії), такою, що має зареє-стрований офіс, розташований за адресою XXXXXXXXXXXXXXXXXX, що імену-ється надалі Принципал

і

.           , інкорпорованою в (Російській Федерації), такою, що має зареєстро-ваний офіс, розташований за адресою ZZZZZZZZZZZZZZZ, що іменується надаліАгент з винятковими правами агента на Території

(описати територію, наприклад Співдружність Незалежних Держав, Європей-ський Союз в його міжнародно визнаних межах на дату набуття чинності цьогоКонтракту і т.п.)

відносно збуту такої Продукції:

(Якщо йдеться про складні товари — устаткування, програмне забезпечення іт.п. — їх опис краще винести в додаток)

Обов'язки Агента

Агент зобов'язується докладати всіх зусиль до отримання замовлень для Принци-пала і в міру можливостей представляє його інтереси. Він своєчасно надає Принципа-лу інформацію, необхідну для успіху його підприємства, і, зокрема, негайно інформуєПринципала про кожне нове отримане замовлення. Агент не має права змінювати ціни,спосіб доставки і умови оплати, не отримавши на те попередньої згоди Принципала.

Зразки, рекламні матеріали та інформація

Принципал зобов'язується безкоштовно, без стягування з Агента митних зборіві вартості доставки, забезпечити Агента всіма необхідними зразками, друкарськимиі рекламними матеріалами. Зразки залишаються власністю Принципала у випадкуякщо вони не призначені для споживання, і повинні бути повернені Принципалу напершу його вимогу і за його рахунок.

Принципал зобов'язується своєчасно забезпечувати Агента інформацією, необ-хідною для успішного ведення бізнесу. Зокрема, він винен миттєво інформуватиАгента про ухвалення або відхилення його замовлень. Крім того, Принципал пови-нен негайно інформувати Агента про те, що він не в змозі виконати всі замовленняодночасно. Ця вимога стосується також інформації по всіх контрактах з компаніямина обумовленій Території. Агентові прямують копії всієї кореспонденції з фірмами найого Території, а також копії всіх інвойсів.

Збирання грошових коштів

(Опущено)

Комісійні (Агента)

(Опущено)

Компенсація витрат (Агента)

(Опущено)

Відповідальність

Тягар відповідальності за претензії, які можуть бути висунуті проти Агента вна-слідок порушення патенту або авторського права, незаконного використання про-мислового зразка або торгового знака, або про причині несправності продукту, покла-дається виключно на Принципала. Він зобов'язується виплатити Агентові необхідніавансові суми і на прохання Агента надати йому всю необхідну інформацію, яка можебути потрібна на випадок захисту. Принципал зобов'язується також компенсуватиАгентові його власні витрати. Він гарантує Агентові, що буде неухильно дотриму-ватися всіх положень закону про захист кінцевих споживачів на обумовленій конт-рактом Території, а також того, що стосується призначення, маркування і упаковкиПродуктів. Принципал одноособово несе відповідальність за всі претензії і позови,що виникають внаслідок порушення відповідних положень закону.

Термін Контракту

(Опущено)