7.11. Типовий агентський контракт на продаждовгострокових послуг

магниевый скраб beletage

Нижче для ознайомлення наводиться зміст та фрагмент контракту:

Призначення.

Повноваження Агента.

Обмеження повноважень Агента.

Збір і переказ грошових коштів.

Комісійна винагорода.

Передача прав.

Звітність.

Розірвання угоди.

Виплата винагороди після розірвання угоди.

Повідомлення.

Загальні положення.

Застосоване законодавство.

Ця УГОДА укладена ХХ числа ХХ місяця 200Х року і набуває чинності ХХ.ХХ.ХХ між ХХХ (іменованою далі Компанією і YYY (іменованим далі Агентом)

В ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТОГО, ЩО:

Призначення

Починаючи з вказаної дати і відповідно до умов цієї Угоди, Агент зобо-в'язується виступати як агент Компанії з метою надання ХХХХХХХХХХ послуг,а також будь-якої іншої діяльності подібного роду, якою Компанія може доручитийому займатися («Підприємницька Діяльність ХХХ») протягом терміну дії цієї Уго-ди. Агент має право діяти повсюдно на території Російської Федерації, проте ні в од-ній з її областей не наділяється ніякими ексклюзивними правами.

Агент зобов'язується неухильно дотримувати всіх законів, норм і вимог за-стосовного права, а також усіх діючих нині і в майбутньому правил Компанії. Агенттакож зобов'язується виконувати всі умови цієї Угоди.

Сторони визнають, що між Компанією і Агентом не виникає відносин, якіможуть тлумачити як відносини наймача-виконавця, і ніякі положення цієї Угоди недають підстави для виникнення подібних відносин.

Агент діє як Агент Компанії і без попередньої письмової згоди Компанії немає права виступати в ролі агента будь-якої іншої Компанії або окремої особи длянадання послуг ХХХ, обумовлених у Додатку.

Агент зобов'язується сумлінно сприяти діяльності Компанії відповідно до по-ложень ХХХХХХХХХХ.

Повноваження Агента

2.1. На виконання своїх зобов'язань, що висловлюються далі в цій Угоді, Агентзобов'язується використовувати такі форми документації (якщо такі потрібні), якуможе періодично направляти йому Компанією відповідно до її інтересів, і не має пра-ва без попередньої письмової згоди Компанії вносити до такої документації виправ-лення або зміни. Будь-яка заявка, отримана Агентом, повинна негайно відправлятисяКомпанії.

Ніякі положення цієї Угоди не накладають на Компанію зобов'язань прийма-ти заявки від осіб, що представляються Агентом, за винятком випадків, коли Агентмає право це зробити згідно з цією Угодою, або іншим чином, письмово викладенимКомпанією.

До тих пір, поки ця Угода залишається в силі, Агент зобов'язується:

Брати на себе всі витрати, що виникають при здійсненні ним Агентської ді-яльності, за винятком тих випадків, коли Компанія письмово наказує або рекомендуєАгентові інше;

Дотримувати сувору секретність відносно діяльності Компанії або окремихосіб чи компаній, що періодично мають справи з Компанією або Агентом, або тієїінформації, яка стає відома Агентові;

Повідомляти Компанію про всі факти або обставини, які стають відомі йомувідносно ухвалення Компанією ризиків, а також найретельніше сповіщати Компаніїпро всі факти, які можуть стати йому відомі від застрахованих осіб і/або інших осіб,пов'язаних з ризиками, що приймаються Компанією;

Захищати Компанію від будь-яких втрат, позовів, претензій, витрат і іншогозбитку, понесеного Компанією внаслідок порушення Агентом умов цієї Угоди, вклю-чаючи без якого-небудь збитку вищезгаданому заяви, зроблені Агентом порушуючиумови цієї Угоди, або без отримання письмового дозволу Компанією.