7.12. Агентський контракт на надання послуг по збутупромислових виробів і напівфабрикатів

магниевый скраб beletage

Нижче для ознайомлення наводиться зміст та фрагмент контракту:

Визначення.

Предмет угоди.

2.1. Діяльність за договором.

Зобов'язання Агента.

Функції Агента.

Щорічні наради щодо організації збуту.

Надання інформації Агенту.

Процедура розміщення замовлень.

Витрати на стимулювання збуту.

Перевірка якості продукції.

Винагорода Агента.

4.1. Винагорода за надання послуг.

Період дії угоди.

Термін дії Угоди.

Дострокове розірвання Договору.

Наслідки розірвання Договору.

Інші умови.

Допомога Агенту.

Повідомлення.

Повний договір.

Заборона на переуступку.

Конфіденційність.

Несуттєві умови.

Арбітраж та регулююче законодавство.

ДОДАТОК 1. Річний план продажів Продукції на Території.

ДОДАТОК 2. Прогноз на три місяці щодо запланованого обсягу продажів Про-дукції на Території.

ДОДАТОК 3. Щомісячний звіт за наданими послугами.

Цей Договір про надання послуг (далі «Договір») поміщений і підписаний XXXXX 200X р. між:

компанією ZZZZZ (далі «ZZZZZ»), що заснована і діє відповідно до законо-давства /Российской Федерации/, розташованою за адресою: ZZZZZZZZZZZ;

Корпорацією XXXXXX (далі «XXXXX»), що заснована і діє відповідно до за-конодавства /Финляндии/, розташованою за адресою: xxxxxxxxxxxxxxx.

ZZZZZ і XXXXX далі спільно іменуються «Сторони» або окремо «Сторона».

Приймаючи до уваги, що

ZZZZZ пропонує на продаж продукцію — VVVVVVVVVVVV (далі — Про-дукція) і бажає стимулювати збут цієї Продукції на Території (як указано нижче);

ZZZZZ бажає призначити XXXXX як свого представника на Території дляпросування на ринку Продукції ZZZZZ, а XXXXX бажає виконувати функції такогопредставника.

Сторони домовились про нижченаведене:

Визначення

У цьому Договорі терміни мають вказані нижче значення, якщо контекст не ви-магає іншого тлумачення.

«Принципал» — сторона, що уклала договір на постачання Продукції з ZZZZZ.

Термін «Територія» — означає всю Європу, за винятком країн (Росії, Білорусі,України і Молдови).

«Винагороду» означає винагорода за надання послуг, що виплачується XXXXX.

Предмет договору

2.1. Діяльність по договору

Сьогоденням ZZZZZ надає XXXXX право діяти як ексклюзивний представникна Території в просуванні Продукції, а XXXXX сьогоденням приймає ці функції від-повідно до умов, викладених у цьому Договорі.

Обов'язки XXXXX

3.1. Функції XXXXX

XXXXX докладе всіх розумних зусиль для пошуку клієнтів на Територіїдля просування Продукції.

ХХХХХ докладе всіх розумних дій для з'ясування репутації та платоспро-можності Покупців, замовлення яких ZZZZZ передає ХХХХХ.

Протягом дії цього Договору ХХХХХ зобов'язується не продавати продук-ції з полістиролу загального призначення стороннім компаніям, поки не буде укладе-но додаткової угоди між Сторонами.

XXXXX не має повноважень на укладання договорів або інших угод від іме-ні ZZZZZ з третіми Сторонами. Будь-який продаж або контракт повинні бути узгод-жені з ZZZZZ.

XXXXX приймає замовлення від клієнтів і передає їх ZZZZZ. ZZZZZ підт-верджує Покупцеві замовлення у письмовій формі через XXXXX.

ZZZZZ несе відповідальність за складання проектів контрактів з Покупцем.XXXXX зобов'язаний організувати підписання договорів з боку Покупця і переси-лання одного примірника оригінала договору ZZZZZ. Копія договору відправляєтьсяZZZZZ по електронній пошті або факсом.

XXXXX пропонує Продукцію до продажу за цінами, встановленими в євро(EUR) або іншій валюті на вимогу Покупця, якщо це узгоджено з ZZZZZ.

XXXXX за наявності персоналу та інших ресурсів зробить розумні зусиллядля надання Покупцеві технічних консультацій з питань перероблення Продукції.При виникненні проблем ZZZZZ надає технічну підтримку.

XXXXX не несе відповідальності за стягнення боргів, не забезпечує і не га-рантує платежі клієнтів.

Щорічні наради по організації збуту.

3.2.1. XXXXX зобов'язаний, не рідше за два рази на рік, організувати зустрічі ке-рівництва ZZZZZ і регіональних представників збутової мережі на Території для об-говорення ринкової ситуації і питань про розповсюдження Продукції. ПредставникиZZZZZ самостійно оплачують свої витрати, пов'язані з участю в цих нарадах.

Надання інформації ZZZZZ

3.3.1. XXXXX зобов'язується надати ZZZZZ:

Не пізніше за один місяць з моменту підписання договору, нотаріально заві-рене свідоцтво про постановку XXXXX на податковий облік в країні походження Y,видане відповідними податковими органами Фінляндії;

Річний бюджет і план продажів продукції (див. Додаток 1). Надаються і узго-джуються щорічно не пізніше 15 грудня поточного календарного року.

Щомісячний прогноз з продажу Продукції на 3 місяці для розробки плану ви-пуску Продукції підприємством ZZZZZ (див. Додаток 2), надається XXXXX щомі-сячно не пізніше 25 числа поточного календарного місяця.

Короткий порівняльний аналіз ринку по займаній частці і цінам на ПродукціюZZZZZ і аналогічну продукцію конкурентів по різних регіонах Території надаєтьсядвічі на рік на нарадах по організації продажів.

Згадані в цьому пункті додатки є невід'ємною частиною Договору.

Процедура розміщення замовлень.

(далі опущено)

7.13. Агентський контракт на збут машинта високотехнологічного обладнання

Юрисдикція контракту універсальна, тобто може використовуватися як основадля оформлення операцій між компаніями з будь-яких країн.

Контракт складений з урахуванням рекомендацій Міжнародної Торгової Палатиі на підставі таких публікацій: Керівництво по складанню комерційних агентськихконтрактів (публікація МТП № 410), Типовий комерційний агентський контракт(публікація МТП № 496), Типовий комерційний агентський контракт (публікаціяМТП № 644).

Цей типовий контракт враховує інтереси і ризики як потенційного принципала(постачальника), так і потенційного агента. Детально розроблені положення, що ре-гулюють ухвалення замовлень Принципалом, організації передпродажної підготовкиі гарантійного обслуговування. Цей аспект характерний для агентських операцій назбут машин та устаткування, на відміну від операцій на збут готової продукції, сиро-вини і послуг. Передбачена можливість встановлення гарантованого мінімуму про-дажів для агента, гнучко визначені методи розрахунку комісійних й інше.

Цей контракт може використовуватися для оформлення найскладніших опера-цій, пов'язаних із збутом машин і устаткування, а також промислових виробів і на-півфабрикатів.

Нижче наведено перелік статей і фрагмент контракту:

Стаття 1. Територія та Обладнання.

Стаття 2. Сумлінність і чесність.

Стаття 3. Функції Агента.

Стаття 4. Прийняття замовлень Принципалом.

Стаття 5. Зобов'язання не вступати у конкуренцію.

Стаття 6. Організація передпродажної підготовки, продаж і післяпродажного (га-рантійного) сервісу, реклама, ярмарки та інше.

Стаття 7. Обсяг продажів. Гарантований мінімум продажів.

Стаття 8. Субагенти.

Стаття 9. Право Принципала на інформацію.

Стаття 10. Фінансова відповідальність.

Стаття 11. Товарні знаки та позначення Принципала.

Стаття 12. Скарги покупців.

Стаття 13. Винятковість.

Стаття 14. Право Агента на інформацію.

Стаття 15. Комісійні Агента.

Стаття 16. Метод обчислення комісійних і платежів.

Стаття 17. Неукладені угоди.

Стаття 18. Термін дії Контракту.

Стаття 19. Незавершені угоди.

Стаття 20. Дострокове розірвання.

Стаття 21. Відшкодування збитків у разі розірвання Контракту.

Стаття 22. Повернення документів і зразків.

Стаття 23. Арбітраж. Застосовне право.

Стаття 24. Попередні домовленості. Зміни. Недійсність.

Стаття 25. Заборона переуступки.

Стаття 26. Автентичний текст.

Додаток № 1. Товарні знаки.

Додаток № 2. Комісійні.

Додаток №3. Форма замовлення.

Додаток 4. Повідомлення Агента про нараховані комісійні.

Цей Контракт укладено ХХ ХХ 200Х р. між:

Компанією, що зареєстрована у Великій Британії, і має зареєстрований офіс,розташований за адресою ХХХХХХХХХ, яка іменується Принципал, і

Компанією, що зареєстрована у РФ, і має зареєстрований офіс, розташованийза адресою ХХХХХХХХ, яка іменується надалі Агент.

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, ЩО

Принципал є виробником устаткування, поширюваного під товарними знаками,вказаними в Додатку №1 до цього Контракту, та

Агент має досвід і бажання сприяти просуванню вказаного високотехнологічногофармакологічного устаткування на ринки країн СНД,ЗА ДОПОМОГОЮ ЧОГО УЗГОДЖЕНО:

Стаття 1. Територія і Устаткування

Принципал призначає Агента, який погоджується як торговий агент сприятипродажу устаткування під товарними знаками (позначеннями, логотипами або інши-ми найменуваннями), перерахованими в Додатку № 1 до цього Контракту (іменова-ного надалі «Устаткування»), на території СНД (іменованою надалі «Територія»).

Якщо Принципал приймає рішення про розміщення будь-якої іншої продук-ції на Території, він повинен повідомити про це Агентові, щоб обговорити можли-вість включення цієї продукції в перелік Устаткування, визначений в статті 1.1.

Стаття 2. Сумлінність і чесність

При виконанні зобов'язань по цьому Контракту сторони діятимуть сумлінноі чесно.

Положення цього Контракту, а також будь-які інші заяви, зроблені сторонамиу зв'язку з їх взаєминами по агентському Контракту, повинні тлумачитися сумлінно.

Стаття 3. Функції Агента

Агент зобов'язується докласти всіх зусиль для сприяння продажу Устатку-вання на Території відповідно до розумних інструкцій Принципала.

Агент не повинен шукати замовлення за межами Території, якщо це не до-зволено Принципалом. Якщо Агент веде на Території переговори, що завершуютьсяпідписанням договорів купівлі-продажу, з покупцями, зареєстрованими за межамиданої Території, застосовуються положення статті 15.2.

Агент не має права укладати договори з третіми особами від імені Принци-пала або іншим чином висловлювати обов'язки Принципала перед третіми особами.Він тільки збирає замовлення у покупців для Принципала, який має право (як ви-кладено надалі у статті 4.2) прийняти їх або відкинути.

Під час переговорів з покупцями Агент повинен пропонувати Устаткуванняв строгій відповідності з умовами і положеннями договору купівлі-продажу, переда-ного йому Принципалом.

Стаття 4. Ухвалення замовлень Принципалом

4.1. Принципал повинен інформувати Агента без невиправданої затримки просвоє ухвалення або відмову від замовлень, переданих останнім. Принципал може насвій розсуд прийняти або відкинути будь-яке індивідуальне замовлення, переданейому Агентом.

4.2. Принципал, проте, не може безпричинно відкидати замовлення, переданіАгентом. Зокрема, повторна відмова від замовлень, які суперечать сумлінності (на-приклад, зроблений тільки з метою перешкодити діяльності Агента), вважатиметьсяпорушенням Контракту з боку Принципала.

Стаття 5. Зобов'язання не вступати в конкуренцію

Без попереднього письмового дозволу Принципала Агент не має права нада-вати, проводити або розміщувати будь-яку продукцію, що конкурує з УстаткуваннямПринципала, протягом всього терміну дії Контракту.

Агент має право надавати, проводити, розміщувати будь-яку продукцію, щоне конкурує з Устаткуванням, за умови, що він наперед інформував Принципала протакого роду діяльності. Проте вищезазначене зобов'язання про інформування Прин-ципала втрачає силу за умови, якщо 1) характеристики товарів, які Агент хоче нада-вати, і 2) сфера діяльності Принципала, в якій Агент збирається працювати, не даютьпідстав вважати, що це торкнеться інтересів Принципала.