7.14. Агентський контракт на збут природного газу

магниевый скраб beletage

Це форма міжнародного агентського контракту на збут сировини. Документскладається з трьох частин:

коротка форма угоди, що містить суть операції;

основні умови;

Додаток А, в якому визначені обсяги збуту газу.

Особливістю контракту є те, що комісійні Агенту виплачуються у вигляді части-ни прибутку, що отримується від спільного збуту сировини.

Незважаючи на те, що форма контракту складена щодо збуту природного газу,вона може використовуватися для оформлення угод по збуту різних сировинних то-варів (нафта, вугілля, концентрати руди і т.п.).

Нижче наводиться перелік статей та фрагмент Основних умов контракту:

Загальні положення.

Термін.

Кількість.

Збут.

Укладання угоди.

Транспортування (перекачування) газу.

Поточний контроль.

Вимірювання.

Складання рахунків і оплата.

Комісійні.

Участь у прибутках.

Нерозподілені прибутки.

Конверсія в звичайні акції.

Переуступка третім особам.

Конфіденційність.

Відшкодування збитку.

Страхування на випадок порушення зобов'язання.

Застосовне право.

Форс-мажор.

Повнота угоди.

1. Загальні положення

Виробник доручає Агентові затвердити від власного імені програму маркетингу(комплексу заходів щодо збуту) природного газу, при якій Агент набуває або органі-зовує продаж певних кількостей природного газу Виробника відповідно до умов цієїУгоди.

Агент сумлінно робить зусилля для збуту природного газу за максимально висо-кими цінами, розумно досяжними в обставинах конкретної операції. Виробник вжи-ває всіх необхідних заходів і уповноважує Агента для укладання угоди з продажу газуна строк до одного (1) місяця, без якої-небудь додаткової згоди або дозволу з бокуВиробника або будь-яких сторін, від імені яких діє Виробник.

До укладання будь-яких угод з продажу газу, термін яких перевищує один (1)місяць, Агент повинен отримати згоду від представника Виробника. З цією метоюпредставником Виробника призначається [найменування]; проте Виробник можезмінити свого представника, письмово повідомивши про це Агентові.

Первинний термін дії цієї Угоди обчислюватиметься від дати її укладання, прицьому Угода діятиме в повну силу до кінця поточного року, а також ще два (2) кален-дарні роки після закінчення поточного року, якщо Угода не буде пролонгована відпо-відно до вказаних нижче умов. Дія цієї Угоди може бути припинена в будь-який час:

письмовим повідомленням за 60 днів до дати припинення з боку Виробника

або

Агента, якщо Агент припиняє займатися маркетингом природного газу. При-пинення дії Угоди не може перешкодити виконанню умов цієї Угоди з продажу/ку-півлі природного газу.

Кількість

Виробник визначає обсяги видобутку природного газу, що перебувають у влас-ності, контрольовані або керовані ним, які повинні бути охоплені дією цієї Угоди вДодатку А, що є його частиною. Зазначені обсяги видобутку іменуватимуться надалі«виділені обсяги».

Виробник може час від часу вносити до Додатку А поправки, щоб додавати до-даткові кількості газу або видаляти що вже існують.

Додавання або видалення обсягів природного газу Виробником не може пере-шкодити виконання умов існуючих операцій з продажу/купівлі природного газу.

Агент сприяє у визначенні практичної здійсненності календарних постачань газувідповідно до зазначеного обсягу видобутку.

Збут

Агент вивчає і визначає відповідні ринки, пункти приймання і маршрути достав-ки, з тим щоб дати економіко-фізичну оцінку потенційних можливостей.

Глава 8. Міжнародні ліцензійні угоди