8.1. Сутність ліцензійних угод

магниевый скраб beletage

Міжнародна торгівля ліцензіями є основним економічним механізмом міжнарод-ного технологічного обміну і наразі набула широкого і швидкого поширення.

Зростання міжнародної торгівлі ліцензіями зумовлене рядом чинників, що сти-мулюють фірми продавати і купувати ліцензії на світовому ринку:

комерційна зацікавленість у здійсненні технологічного трансферту;

посилення конкурентної боротьби на світовому ринку;

прискорення випуску на ринок нової продукції;

одержання доступу до додаткових ресурсів;

проникнення і завоювання важкодоступних ринків у країнах, де широко ви-користовуються тарифні і нетарифні бар'єри;

одержання прибутку від продажу ліцензій на продукцію, що не відповідає но-вим стратегічним пріоритетам;

країни з обмеженими ресурсами науково-технічного розвитку, беручи участьу міжнародному технологічному обміні, мають можливість зайняти тверду по-зицію на світовому ринку без додаткових витрат;

за допомогою ліцензій створюється реклама вітчизняної продукції, і завдякицьому зростає попит на неї в інших країнах, а також вивчаються закордонніринки;

політичні і правові мотиви.

Міжнародні ліцензійні зв'язки здійснюються переважно між розвинутими краї-нами. У загальній сумі надходжень від міжнародної торгівлі ліцензіями частка розви-нутих країн становить майже 98%.

У цілому оборот ліцензійної торгівлі становить близько 30 млрд дол. на рік. Од-нак значущість цього ринку визначається тим, що вартість продукції, яка випускаєть-ся в різних країнах з іноземними ліцензіями, становить 330-400 млрд дол. щорічно.Лідируюче положення на ринку ліцензій належить США (65% надходжень промис-лово розвинутих країн від експорту ліцензій).

Країни залежно від їхньої ролі в міжнародній торгівлі ліцензіями класифікують-ся на такі групи:

промислово розвинуті країни з домінуючим експортом ліцензій;

промислово розвинуті країни з переважним експортом ліцензій;

промислово розвинуті країни з переважним імпортом ліцензій;

країни, що розвиваються, з експортно-імпортною спрямованістю торгівлі лі-цензіями;

країни, що розвиваються, з імпортною спрямованістю ліцензійної торгівлі;

країни, що розвиваються, з епізодичним характером ліцензійної торгівлі.Об'єкти ліцензій:

запатентований винахід чи технологічний процес;

технологічні знання і досвід, ноу-хау;

промислові зразки (нове художньо-конструкторське рішення, що визначаєйого зовнішній вигляд);

товарний знак.

Ліцензійні угоди в більшості випадків укладають на термін 10-15 років.

Ліцензії бувають патентні, тобто такі, котрі підтверджують передачу права ви-користання патенту без відповідного «ноу-хау», і безпатентні, тобто такі, котрі підт-верджують право використовувати «ноу-хау» без патентів на винахід. Основна часткасвітової торгівлі технологіями припадає на продаж безпатентних ліцензій, оскількивони не потребують проведення додаткових НДДКР і передбачають мінімальний ко-мерційний ризик.

За обсягом переданих прав на використання науково-технічних знань ліцензіарарозрізняють три види ліцензій:

проста (невиняткова), при продажу якої за ліцензіаром залишається право са-мостійно використовувати об'єкт ліцензії, а також надавати ліцензії на данутехнологію й іншим ліцензіатам на даній території;

виняткова, що передбачає монопольне право ліцензіата використовувати тех-нологію і відмовлення ліцензіара від самостійного використання запатентова-них винаходів чи «ноу-хау» і їх продажу на домовленій території;

повна, що надає ліцензіатові виключне право на використання патенту або«ноу-хау» упродовж терміну дії угоди і відмовлення ліцензіара від самостійно-го використання предмета ліцензії упродовж цього терміну.

Ліцензія може бути відкритою, якщо патентом має право скористатися будь-яказацікавлена особа. Відкрита ліцензія оформляється у відповідному патентному ві-домстві, при цьому патентне мито стягується в половинному розмірі.

Ліцензія буває примусовою у випадку, якщо компетентні органи примушуютьпатентовласника передати іншим особам право на використання патенту.

Продаж ліцензій здійснюється на основі укладання ліцензійної угоди.

Ліцензійна угода — це договір, згідно з яким ліцензіар (продавець) надає ліцензі-атові (покупцеві) дозвіл на використання у визначених межах своїх прав на патенти,«ноу-хау», товарні марки і за визначену винагороду.