8.2. Ліцензійна угода загального типу

магниевый скраб beletage

Укладено між

Іноземна фірма           з

            (країна), яку представляє     

(далі по тексту: Ліцензіар)     (назва фірми), (місцезнаходження та адреса) і Ор-ганізацією з     , яку представляє            (далі до тексту: Ліцензіат).

Стаття 1. Предмет договору

Предметом цього договору є відступлення права з патенту на виробництво,(назва виробу), яке належить Ліцензіару, Ліцензіату з метою виробництва і збуту за-патентованих виробів.

Ліцензіар надає в розпорядженнях Ліцензіату технічну документацію і тех-нічну інформацію, яка необхідна для раціонального використання права з патенту.

13. Ліцензіар поступається правом на використання товарного знака    на всіх виробах, виготовлених відповідно до цьо-го договору.

1.4. Ліцензіар зобов'язується забезпечити використання Ліцензіатом відступле-них ліцензійних прав та іншої документації, необхідної для раціонального й ефектив-ного виробництва у встановлені строки так, щоб Ліцензіат міг почати виробництво непізніше         днів з моменту вступу в силу цього договору.

Стаття 2. Навчання персоналу Ліцензіата

Ліцензіар надасть у розпорядження Ліцензіату певну кількість кваліфікова-ного персоналу, інструкторів, які будуть навчати персонал Ліцензіата в ході підготов-ки обладнання до експлуатації (технічне забезпечення праці) і процессу такого пускуобладнання, призначеного для виробництва товарів відповідно з цим договором.

Після пуску в експлуатацію обладнання Ліцензіар залишить певну кількістьфахівців для подальшої технічної допомоги, та особливо з метою контролю якостівиробів, які виготовляються за ліцензією. Цей персонал Ліцензіара залишиться у Лі-цензіата протягом не менше  місяців.

Ліцензіар зобов'язується на своїх заводах, на яких виготовляється запатен-тований виріб до ліцензії, забезпечити вдосконалення фахівців Ліцензіата в періодз            протягом        місяців і виділити необхідну кількість інструкторів, які бу-дуть надавати спеціальну допомогу працівникам, які перебувають на навчанні.

Ліцензіар забезпечить представникам Ліцензіата в період дії договору мож-ливість відвідати підприємство та лабораторії Ліцензіара для отримання необхідноїконкретної інформації, та інструкцій у зв'язку з роботою встановлених машин, з ме-тою досягнення кращої і більш ефективної роботи обладнання Ліцензіата.

Стаття 3. Обсяг відступлених ліцензійних прав

Ліцензіат має виключне право на виробництво та продаж виробів, які виго-товлені за ліцензією, передбаченою цим договором, на всій Території.

Ліцензіат має право продавати (експортувати вироби), що є предметом ліцен-зії, в усіх інших країнах, крім тих, у яких Ліцензіар організував власне виробництвоабо поступився виключним правом на виробництво та продаж третім особам.

Список країн, у яких Ліцензіар поступився виключним правом на виробництвота продаж третім особам, є складовою частиною цього договору. З дня підписанняцього договору Ліцензіар не має права поступатися виключним правом у вигляді лі-цензії в країнах, які наведені у Списку № 2 і в яких Ліцензіат має особливий інтересдо продажу (експорту).

Ліцензіат має право повністю або частково поступитися виробництвом ви-робів за договором, що є предметом ліцензії, іншим спорідненим підприємствам у

            з тим, щоб виробники, яким уступлено право виробництва, забезпечили

якість виробів і постійно підтримували його на достатньому рівні.

Ліцензіат гарантує Ліцензіару, що виробникам, яким він поступився правомна виробництво ліцензованих виробів, будуть дотримуватися всіх прав Ліцензіара тавиконувати всі обов'язки з цього договору.

Ліцензіат має право при виробництві виробів по ліцензії застосовувати власнізнання та досвід з метою поліпшення якості виробів та забезпечення раціонального йефективного виробництва.

Ліцензіат зобов'язаний належним чином сповістити Ліцензіарові про поліп-шення за змістом п. 3.5 цього договору.

Стаття 4. Захисний знак

Ліцензіат зобов'язується на всіх виробах, за договірною програмою, простав-ляти захисний знак. Ліцензіар зобов'язується зареєструвати назву як захисний знаку своїй країні.

Ліцензіат має право в процесі маркетингу виробів, передбачених Виробни-чою програмою на основі цього договору, як на винятковій, так і на невинятковійтериторії вказувати, що товар виготовлений за ліцензією, власником якої (власникомтитулу) є Ліцензіар. Це зазначення здійснюється так: «Виготовлений за ліцензією».

Стаття 5. Відрахування (роялті) і спосіб виплати

Ліцензіат зобов'язується здійснювати Ліцензіару відрахування (роялті) завикористання ліцензії, зокрема, в розмірі _% від нетто продажної ціни франко-заводЛіцензіата за всі вироби, виготовлені за ліцензією.

Ліцензіат має право використовувати вироби за ліцензією для внутрішньогоспоживання на інших підприємствах свого виробництва. У цьому випадку нетто про-дажна ціна зменшується на __ % і на цій основі розраховується ліцензійне відраху-вання (роялті) за п. 5.1 цієї статті.

Ліцензіат зобов'язаний виконувати ліцензійні відрахування не пізніше ніжчерез 90 днів після закінчення кварталу. Виплати починаються після закінчення пер-шого повного кварталу з моменту пуску заводського обладнання в нормальну екс-плуатацію за ліцензійною програмою. Розрахунки здійснюються за фактом продажуз цього тримісячного періоду, в подальшому також регулярно, протягом усього тер-міну дії договору.

Інші виплати за спеціальні послуги, які Ліцензіар може надати Ліцензіату і якібезпосередньо не пов'язані з технічною допомогою щодо використання ліцензії, по-винні здійснюватися на основі спеціальних розрахунків Ліцензіара. Ліцензіат пови-нен забезпечити ці виплати не пізніше ніж через 60 днів після отримання калькуляції.

Стаття 6. Гарантія обсягів виробництва

Ліцензіар гарантує, що на підприємстві Ліцензіата здійснюватиметься якісневиробництво в обсязі, передбаченому Виробничою програмою, яка є складовою час-тиною цього договору.

Гарантія забезпечення параметрів виробництва не (п. 6.1. цієї статті) визна-чається тестом протягом днів на підприємстві Ліцензіата, сам тест повинен бути про-ведений протягом            днів після пуску підприємства в експлуатацію.

Ліцензіат зобов'язується забезпечити запланований обсяг виробництване пізніше ___ днів з моменту пуску підприємства у виробництво, але не пізніше         року.

Якщо результати за п. 6.3. цієї статті не будуть забезпечені без вини Ліцензі-ата, Ліцензіар зобов'язується: відшкодувати йому завдані збитки, які обмежуютьсясумою          .

Ліцензіар зобов'язується відшкодувати збиток третіми особам або Ліцензіату(в тих випадках, якщо останній уже відшкодував збитки третім особам), і який на-став внаслідок застосування технології, що є предметом цього договору, або виробів,отриманих за ліцензією, за умови, що Ліцензіат повністю дотримувався інструкцій таінших рекомендацій Ліцензіара.

6.6. Якщо будь-яка третя особа почне судове переслідування Ліцензіата, у зв'язку зпорушенням патенту, ліцензіар зобов'язується надати йому ефективну допомогу у ви-рішенні спору та відшкодувати збитки і витрати, пов'язані з таким переслідуванням.

6.7 Ліцензіар має право періодично проводити перевірку якості ліцензованих ви-робів та повідомляти свою думку Ліцензіатові, з метою усунення можливих недоліків.

Стаття 7. Поліпшення та удосконалення виробництва та виробів

Сторони в договорі зобов'язані в кінці терміну дії цього договору повідомля-ти один одному про всі поліпшення і вдосконалення виробництва та виробів за лі-цензією.

Сторони в договорі зобов'язуються безкоштовно поступатися один одному завнесені удосконалення та поліпшення у зв'язку з виробництвом ліцензійних виробів.

Стаття 8. Збереження виробничої та комерційної таємниці

Сторони в договорі згодні з тим, що вони вважають секретною всю технічнуі технологічну інформацію, яка належить до виробництва за ліцензією і яка наданаЛіцензіату.

Ліцензіар зобов'язаний надати всі технічні відомості уповноваженим фахів-цям Ліцензіата в тому обсязі, який необхідний для реалізації мети цього договору.

Збереження в таємниці секретної інформації, отриманої від Ліцензіара, три-ває протягом терміну дії цього договору і не менше трьох років після його закінчення.

Ліцензіат має право на безкоштовне використання всієї технічної інформаціїпісля закінчення терміну дії цього договору.

Право на безкоштовне використання технічної та технологічної інформаціїможе виникнути і до закінчення цього договору, якщо буде встановлено, що така ін-формація і знання (ноу-хау) стали загальновідомими.

Стаття 9. Дія, продовження, відмова й припинення договору

Даний договір укладений на термін            .

Договір автоматично продовжується на     років, якщо будь-яка з його сто-рін не відмовиться в письмовій формі від нього не менше ніж за три місяці до закін-чення його терміну.

Цей договір припиняється у зв'язку із закінченням або припиненням патент-них прав Ліцензіара відповідно до загальнообов'язкових норм країн Ліцензіарів таЛіцензіатів.

Відмова від договору, за п. 9.2 цієї статті, оформлюється рекомендованимлистом (крім припинення договору на підставі пунктів цієї статті), будь-яка із сторіндоговору може припинити договір з причин, перелічених у наступних пунктах.

Якщо, на думку Сторони, в договорі у зв'язку з недотриманням договірнихзобов'язань (не виконуються істотні умови, не усуваються виявлені недоліки в розумнітерміни і т.п.) або з настанням обставин за ст. 10 цього договору виникли суттєві трудно-щі у виконанні договору, які ведуть до його припинення, вона зобов'язана направити ін-шій стороні листа, повідомлення із зазначенням причин вимоги припинення договору.

Сторона, яка отримала повідомлення з п. 9.6 цієї статті, зобов'язана в строк небільше ніж 30 днів у письмовому вигляді викласти свою точку зору і надати пропозиціїу зв'язку з труднощами, які виникли. Якщо, на думку Сторін, неможливо подолатитруднощів, які виникли, кожна із сторін має право розірвати договір протягом 30 днівз моменту отримання письмового повідомлення, з якого видно, що труднощі, які ви-никли не усунені.

У разі розірвання договору на підставі попередніх пунктів цієї статті, Сторо-ни в договорі виконають свої зобов'язання, що виникли до дня припинення договору.

Якщо припинення договору відбулося з вини однієї зі Сторін (йдеться пронавмисну провину), друга Сторона має право на відшкодування збитків та упущеноївигоди за загальними правилами зобов'язального права.

Стаття 10. Звільнення від відповідальності (непереборна сила та інші випадки)

Ліцензіар і Ліцензіат можуть бути звільнені від відповідальності в певнихвипадках, які сталися незалежно від їхньої волі.

Обставини, спричинені подіями, які не залежали від волі Сторін у договорі іяких добросовісна Сторона не могла уникнути або усунути їх наслідків, вважаютьсявипадками, що звільняють від договору і перешкоджають його повному або частко-вому виконанню.

Випадками непереборної сили вважаються такі події: війна, військові дії, по-встання, мобілізація, страйк, епідемія, пожежа, вибухи, дорожні природні катастро-фи, акти органів влади, що впливають на виконання зобов'язань, і всі інші події,якікомпетентний Арбітражний суд визнає випадком непереборної сили.

Стаття 11. Урегулювання можливих суперечок

Усі спори, які можуть виникнути з цього договору або у зв'язку з ним, Сто-рони намагатимуться вирішувати за взаємною згодою.

Якщо Сторони не зможуть домовитися, то для вирішення такого спору Сто-рони звертаються до Арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті, який оста-точно вирішує суперечку.

Сторони згодні з тим, що в арбітражному рішенні буде застосовуватися Ре-гламент Арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті.

Сторони застосовують матеріальне право для вирішен-ня спору, який виник.

Сторони зобов'язуються виконати рішення арбітражу у термін, що вказуєть-ся в самому рішенні за змістом правил Арбітражного суду при Торгово-промисловійпалаті.

Стаття 12. Заключні положення

Цей договір вступає в силу після його підписання представниками сторін ісхвалення та реєстрації відповідними державними органами           .

Ліцензіат зобов'язаний письмово сповістити Ліцензіара про день вступу в

силу договору. Якщо Ліцензіат не повідомив Ліцензіарові протягом       днів з дня

вступу в силу договору, останній вважається недійсним.

Сторони в договорі зобов'язуються вжити всіх необхідних заходів, для одер-жання, схвалення та реєстрації в компетентному органі договору згідно з п. 12.1 цієїстатті.

Зміни і доповнення цього договору можуть вноситися тільки письмовимшляхом.

Додаткові додатки та протоколи можуть змінювати або доповнювати цейдоговір за умови, що вони підписані уповноваженими представниками обох Сторіну договорі.

Цей договір укладений у 8 автентичних примірниках, з яких 4  

мовами, та 4   мовою.

Сторони, згодні з тим, що тексти ідентичні і є невід'ємною частиною цього до-говору.

Кожній Стороні в договорі належить по 4 примірники    мо-вою і по 2 примірники    мовою.

Укладено        Дата : 

Ліцензіат         Ліцензіар