8.4. Ліцензійний контракт на передаваннязапатентованої технології

магниевый скраб beletage

Ліцензіар має право і згоден надати Ліцензіату права на використання, виготов-лення і продаж обумовлених у контракті виробів за запатентованою технологією,Ліцензіат на певних комерційних умовах планує використовувати запатентованутехнологію Ліцензіара для виробництва і продажу обумовлених у контракті виро-бів.

Розділ 1. Визначення.

Розділ 2. Предмет контракту.

Розділ 3. Вартість контракту.

Розділ 4. Умови оплати.

Розділ 5. Доставка і удосконалення технічної документації.

Розділ 6. Порушення прав і гарантії.

Розділ 7. Податки і мита.

Розділ 8. Форс-мажор.

Розділ 9. Вирішення спірних питань.

Розділ 10. Термін дії контракту та інше.

Цей Ліцензійний контракт на передачу технології складений, підписаний і набувчинності <дата> між:

Х., компанією створеною і такою, що існує за законодавством ХХХ, має юри-дичну адресу ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, цей вираз включає всіх правонаступ-ників Х, іменується надалі «Ліцензіат», і

Z, компанією створеною і такою, що існує за законодавством ZZZ, що має юри-дичну адресу ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, даний вираз включає всіх правонас-тупників Z, що іменується надалі «Ліцензіар»

ЛІЦЕНЗІАТ І ЛІЦЕНЗІАР ЗГАДУЮТЬСЯ НАДАЛІ ПО ОКРЕМОСТІ ЯК«СТОРОНА», А РАЗОМ — ЯК «СТОРОНИ».

Оскільки права на патент ХХХХХ належать Ліцензіару;

оскільки Ліцензіар має право і згоден надати Ліцензіату права на використання,виготовлення і продаж обумовлених у контракті Виробів за запатентованою техно-логією;

оскільки Ліцензіат сподівається використовувати запатентовану технологію Лі-цензіара для виробництва і продажу обумовлених у контракті Виробів;

оскільки Сторони спільно заявляють, що вони мають повноваження і бажанняукласти цей Контракт,

ЦИМ ЗАПЕВНЯЄТЬСЯ, ЩО, зважаючи на початкові передумови і взаємнізобов'язання, викладені нижче, Сторони домовилися про нижченаведене:

Розділ 1. Визначення

«Запатентована технологія» означає технологію, зазначену в Додатку 1 доКонтракту.

«Ліцензіар» означає компанію (.) міста (.) країни (.), або законного представ-ника, або агентство, або правонаступника Компанії.

«Ліцензіат» означає   , або її законного представника, або правонас-тупника власності Корпорації.

«Обумовлені в Контракті Вироби» означають вироби, позначені в Додатку 2до цього Контракту.

«Обумовлена в Контракті Фабрика» означає фабрику, яка проводить обумов-лені в Контракті Вироби; вона розташована в місті (.), провінції (.) і називається (.).

«Чиста Ціна продажу» означає суму, яка залишається після вирахування зціни по комерційному рахунку-фактурі витрат на упаковку, перевезення, страховівнески, комісійні витрати, комерційні знижки, податки і витрати на викуплені еле-менти і частини, і так далі.

«Патентні Документи» означають усі відповідні документи, наведені в До-датку 1 до Контракту.

«Дата вступу Контракту в силу» означає дату ратифікації цього Контрактукомпетентними уповноваженими обох Сторін залежно від того, яка настає пізніше.

Розділ 2. Предмет контракту

(Опущено)

Розділ 3. Ціна контракту

(Опущено)

Розділ 4. Умови оплати

(опущено)

Розділ 5. Доставка і удосконалення технічної документації

Назва патенту, зміст і подробиці, що належать до цього питання, з приводуяких Ліцензіар подав заявку на патент у ХХХ Патентне Відомство, повинні бути на-дані Ліцензіаром Ліцензіату відповідно до положень Додатка 2 до Контракту.

Патентні документи, обумовлені в пункті 5.1 цього Контракту, повинні бутинадані Ліцензіаром Ліцензіату у момент підписання Контракту. (Примітка: Оскількипатентні документи є в готовій формі, Ліцензіар повинен надати їх Ліцензіату в мо-мент підписання контракту).

Протягом терміну дії Контракту обидві Сторони повинні безкоштовно нада-ти один одному вдосконалені версії Технології, що мають відношення до обумовле-них у Контракті Виробів.

Вдосконалені версії технології є власністю сторони що їх удосконалила і роз-робила; друга сторона не має права подавати прохання на патент або передавати їхтретій Стороні.