8.5. Ексклюзивний ліцензійний контракт на товарний знак

магниевый скраб beletage

Ліцензіар має права на певні цінні зареєстровані товарні знаки і готовий на пев-них комерційних умовах надати ексклюзивну ліцензію на їх використання. Ліцензіатпланує використовувати товарні знаки ліцензіара і у зв'язку з виробництвом, прода-жем і дистриб'юцією контрактної продукції.

Цей Ексклюзивний ліцензійний контракт на товарний знак складений, підписа-ний і набув чинності <дата> між:

Х., компанією створеною і такою, що існує за законодавством ХХХ, має юри-дичну адресу ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, даний вираз включає всіх правонас-тупників Х, іменоване надалі «Ліцензіат», і

Z, компанією створеною і такою, що існує за законодавством ZZZ, що має юри-дичну адресу ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, даний вираз включає всіх правонас-тупників Z, що іменується надалі «Ліцензіар».

ЛІЦЕНЗІАТ І ЛІЦЕНЗІАР ЗГАДУЮТЬСЯ НАДАЛІ ОКРЕМО ЯК «СТОРО-НА», А РАЗОМ — ЯК «СТОРОНИ».

Оскільки Ліцензіар має певні цінні зареєстровані товарні знаки;

оскільки Ліцензіат сподівається використовувати товарний знак і у зв'язку з ви-робництвом, продажем і дистриб'юцією Контрактної Продукції;

оскільки Сторони спільно заявляють, що вони мають повноваження і бажанняукласти цей Контракт,

ЦИМ ЗАПЕВНЯЄТЬСЯ, ЩО, зважаючи на початкові передумови і взаємнізобов'язання, викладені нижче, Сторони домовилися про нижченаведене:

Розділ 1. Визначення

«Зареєстрований товарний знак» означає товарний знак, визначений у Додатку1 і зареєстрований у Комітеті з Товарних знаків ХХХ (дата). Реєстраційний номерХХХХ.

«Ліцензіар» означає   Компанію       країни, або законного представника або

агентство спадкоємця власності Компанії.

«Ліцензіат» означає компанію (корпорацію)           , або законного представника

або агентство або спадкоємця власності Корпорації.

«Контрактна Продукція» означає продукцію, обумовлену в Додатку 2, що дода-ється до цього Контракту.

«Продажна нетто-ціна» означає суму, що залишилася, при вирахуванні з продаж-ної комерційної ціни інвойса витрат на упаковку, транспортних витрат, страховихвнесків, комісійних винагород, комерційних знижок, податків, витрати на покупкуелементів, запасних частин і так далі.

«Дата Вступу Контракту в юридичну силу» означає дату підписання цього Конт-ракту обома Сторонами.

Розділ 2. Предмет контракту

Відповідно до висловлюваних далі в цьому тексті умовами, Ліцензіат погоджу-ється отримати від Ліцензіара, а Ліцензіар погоджується передати Ліцензіату правона використання Зареєстрованого товарного знака виключно з метою виробництва,продажу і дистриб'юції Контрактної Продукції і у зв'язку з такими виробництвом,продажем і дистриб'юцією.

Найменування, артикул, специфікація і технічні параметри Контрактної про-дукції визначені в Додатку 2. Ліцензія і права є ексклюзивними і непередаваними.Сьогоденням передана ліцензія триває тільки до         . Ліцензіат обіцяє не викорис-товувати і не давати повноважень на пряме або непряме використання Зареєстрова-ного товарного знака в будь-якому іншому місці і не продавати навмисно оговоренув цьому Контракті Контрактну Продукцію особам, що мають намір продавати такупродукцію в інших місцях.

(далі опущено).

Розділ 3. Ціна контракту

(опущено)

Розділ 4. Умови виплат

(опущено)

Розділ 5. Пересилка документів

Назва, зміст і відповідна ситуація отримання Ліцензіаром реєстрації в Па-тентному відомстві ХХХ повинні бути повідомлені Ліцензіаром Ліцензіату відповід-но до положень Додатку 2, що додається до цього Контракту.

Документи, обумовлені в Пункті 5.1 цього Контракту, повинні бути переданіЛіцензіаром Ліцензіату під час підписання цього Контракту.

Розділ 6. Контрактна продукція

6.1. Ліцензіат погоджується з тим, що контрактна Продукція, обумовлена в цьо-му Контракті, повинна відповідати високим стандартам якості і тим самим захища-ти Товарний знак і репутацію сторони, що надала її. Якість Контрактної Продукціїповинна відповідати стандарту, обумовленому в Додатку 2, що додається до цього

Контракту, і відповідати всім законам тих місць, де вона проводиться, продається ірозповсюджується. Виробництво, продаж і дистриб'юція Контрактної Продукції неповинні негативно позначитися на доброму імені Ліцензіара або будь-якій з йогопрограм або на Зареєстрованому товарному знаку.

Відповідно до останнього положення розділу 6.1 цього Контракту, Ліцензіатдо продажу або дистриб'юції Контрактної Продукції зобов'язаний безкоштовно на-дати Ліцензіару для його, Ліцензіара, письмового схвалення розумно обґрунтованукількість зразків кожного різновиду Контрактної Продукції, а також усіх готовихупаковок і пакувальних матеріалів. Якість і стиль Контрактної Продукції, а такожбудь-якої готової упаковки і пакувального матеріалу в обов'язковому порядку на-даються Ліцензіару для його схвалення. Предмети, представлені Ліцензіару, вважа-ються схваленими їм тільки в тому випадку, якщо названі зразки письмово схваленіЛіцензіаром. Після такого схвалення Ліцензіат не повинен відхилятися ні від одногоматеріального аспекту такого схвалення без попередньої письмової згоди Ліцензіара,а Ліцензіар не має права відкликати своє схвалення вищеназваних зразків, за винят-ком сповіщення, поданого їм Ліцензіату за ___ днів.

Час від часу, після того як Ліцензіат почав продавати Контрактну Продукціюі згідно вимозі Ліцензіара, Ліцензіат повинен безкоштовно надати Ліцензіару додат-ково не більше          вибраних навмання зразків кожного виробу, виготовлених і про-даних Ліцензіатом відповідно до цього Контракту, а також зразки готової упаковки івідповідних пакувальних матеріалів.