9.1. Рекомендації для складання договорівміжнародного франчайзингу

магниевый скраб beletage

Рекомендації розроблені Міжнародною торговою палатою й містяться в Типово-му контракті франчайзингу (публікація № 557), який спрямований на просуваннятоварів, і містить одноманітні правила для всіх учасників даних правовідносин. Прискладанні типового контракту укладачі прагнули сконцентрувати в ньому основніправа і обов'язки сторін та уникнути застосування національного права будь-якоїкраїни. Основною причиною складання контракту є відсутність міжнародної уні-фікації з франчайзингу та необхідність звернення до національного права, що маєсерйозні недоліки, оскільки право окремих країн не враховує потреб та специфікиміжнародної торгівлі, та його приписи значно різняться в окремих країнах.

Узгоджені на міжнародному рівні (насамперед в ЄС) правила стосуються в основ-ному антитрестовських аспектів договору (наприклад, дійсність деяких обмежуючихстатей відносно винятковості території) і не регламентують цивільно-правових від-носин сторін договору франчайзингу. Багато асоціацій на національному або між-народному рівні проявили активність у поширенні франчайзингу, у вивченні різнихйого аспектів і у формулюванні етичних кодексів поведінки, проте з правової приро-ди вони представляють міжнародні звичаї і застосовуються, як правило, за взаємноюзгодою сторін.

Значна кількість суб'єктів господарювання, які використовують франчайзинг якзасіб розповсюдження товарів та послуг, мають власну практику і свої типові конт-ракти франчайзингу. Найчастіше вони надають перевагу призначати на певну тери-торію в якості франчайзі незалежні або асоційовані компанії, які діють як майстер-франчайзі. Такий майстер-франчайзі має право сам на узгодженій території укладатифранчайзингові угоди. Зазвичай такі субліцензіонні угоди укладаються з місцевимикомпаніями, які знають місцеві умови бізнесу.

Франчайзинг використовується різними учасниками міжнародного комерційно-го обороту — від транснаціональних компаній до малих і середніх підприємств.

Франчайзинг, звичайно, визначається як угода, згідно з якою франчайзер надаєфранчайзі в обмін на пряму чи непряму фінансову компенсацію право на викорис-тання комплексу прав промислової або інтелектуальної власності, що належать, якправило, до ноу-хау і комерційним символам, а також на одержання комерційногоабо технічного сприяння протягом терміну дії контракту. У типовому контракті про-водиться відмінність між двома видами угод про франчайзинг: проста франшиза імайстер-франшиза. Проста франшиза включає два види угод: про промислову фран-шизу і дистриб'юторська угода про франшизу. Промислова франшиза — це дого-вір, який регулює виробництво товарів в обмін на фінансову компенсацію, іншимисловами,франчайзі надається право на виробництво товарів з використанням товар-ного знака або патенту франчайзера згідно з промисловим ноу-хау і за технічногосприяння франчайзера. Дистриб'юторську угоду про франшизу регламентує розпо-всюдження товарів або надання послуг в обмін на фінансову компенсацію; франчайзінадається право або по збуту виробів, які виробляються, або поставляються фран-чайзером чи призначеним ним постачальником, чи з надання послуг (зазвичай на-даються самим франчайзером) під його товарним знаком та з використанням йогокомерційного ноу-хау.

Угода про майстер-франшизу передбачає подальший її розвиток таким чином,що в товаропроводячій мережі є не дві ланки (як у простій франшизі), а три: фран-чайзер, майстер-франчайзі (якому франчайзер надає право використовувати фран-шизу на договірній території шляхом укладання угод про франчайзинг з простимифранчайзі) і прості франчайзі. Для реалізації таких угод можуть бути використанірізні форми договірних зв'язків:

договір доручення, згідно з яким майстер-франчайзі представляє франчайзера;

дистриб'юторський договір, за яким майстер-франчайзі виступає як субфран-чайзер;

договір про спільну діяльність (joint venture).

Типовий контракт МТП міжнародного франчайзингу призначений для міжна-родних дистриб'юторських відносин, які реалізуються шляхом укладення франчай-зингових дистриб'юторських угод (distribution franchise agreements), які не можназастосовувати до інших типів угод про франчайзинг,включаючи угоди про майстер-франчайзинг. Він містить два основні розділи: перший розділ присвячено визначен-ню основних прав і обов'язків сторін за угодою про франчайзинг; другий — про по-ставку товару, що реалізується в рамках угоди.

Комерційна зацікавленість франчайзера полягає в тому, що за допомогою такоїугоди він може:

сконцентрувати свої зусилля на розвитку та адаптації до нового ринку свогоноу-хау;

з мінімальними витратами створити значну дистриб'юторську мережу, якаохоплює географічно значний ринок та мінімізує його витрати;

підвищити за допомогою мережі продуктивність і досягти економії на продажі;

більш ефективно обслуговувати традиційного споживача, використовуючиспільну рекламу і пристосовану до місцевих потреб систему просування;

здійснювати контроль за діяльністю франчайзі з розповсюдження своїх това-рів і послуг;

затвердити свій товарний знак.

Зацікавленість франчайзі пояснюється тим, що він може:

більш успішно здійснювати свою діяльність завдяки новому товарному зна-ку, ноу-хау, сучасному навчанню та підтримці в наданні послуг, пропонованихфранчайзером;

отримувати прибуток від високої репутації товарного знака, зберігаючи своюнезалежність;

розвивати свій бізнес шляхом використання досвіду та ноу-хау франчайзера;

використовувати в період дії контракту отримане від франчайзера адаптованеноу-хау та сприяння з розміщення товару і здійснення менеджменту.

Привабливість такої угоди для споживача полягає в тому, що засновані на фран-чайзингу операції пропонують широкий вибір товарів та послуг на визнаному рівніякості за узгодженими цінами, що стимулює конкуренцію на ринку, який відповідаєінтересам споживача.

Основними обов'язками франчайзера є: передавання ноу-хау, яке включає по-стійно оновлювані посібники по роботі із системою тренінгу; передавання по ліцензіїтоварних знаків і позначень; надання сприяння в реалізації розміщення та менедж-менту.

До основних обов'язків франчайзі належать: здійснення розумного контролюякості товарів і послуг, що надаються франчайзі, для підтримання необхідного рівнята дотримання узгоджених правил користування інтелектуальною власністю;оплатапочаткового і поточних платежів в обмін на право використання нематеріальнихоб'єктів; участь в організованих франчайзером курсах з навчання; використання то-варних знаків і символів франчайзера; суворе дотримання комерційним стандартамфранчайзера; інформування франчайзера про труднощі або про поліпшення.

Угода про франчайзинг передбачає відносно обох сторін систему вирішення спо-рів, включаючи порядок сповіщення про недоліки та способи їх усунення.

Цей типовий контракт грунтується на презумпції того, що він регулюється неяким-небудь національним законом, а положеннями самого договору та загально-прийнятими в міжнародній торгівлі принципами права. Мета такого рішення поля-гає в тому, щоб уникнути на основі колізійних норм застосування будь-якого націо-нального права та використовувати положення Типового контракту у відносинахміж франчайзером і франчайзі з різних країн, не надаючи переваг одній стороні і неущемляючи іншу при застосуванні права однієї зі сторін,що покликано забезпечи-ти сторонам контракту про франчайзинг більшу юридичну безпеку. Це має важливезначення, так як різноманіття різних національних законів рідко може надати до-помогу у вирішенні проблем, пов'язаних з імпортом та міжнародним розміщеннямтоварів або наданням послуг. У більшості країн угоди про франчайзинг не регулю-ються національними законами, а судова практика, яка відноситься до франчайзингу,зазвичай торкається договірних відносин між франчайзі та місцевим франчайзером.Тому наступні з такої судової практики правила не завжди співвідносні з імпортом таміжнародним розміщенням товарів або наданням послуг.

При намірі сторін підпорядкувати їх контракт національному праву певної краї-ни їм слід уважно перевірити, чи не порушують будь-яке положення цієї типової про-форми суворо імперативні приписи (mandatory rules) обраного ними національногоправа. У будь-якому випадку сторонам слід враховувати, що дійсність або викона-ність контракту або арбітражного рішення можуть залежати від дотримання припи-сів застосовного національного права, особливо імперативних і суворо імперативнихнорм (mandatory rules). Укладачі пропонують сторонам погоджувати арбітражне за-стереження на користь Арбітражного суду МТП.

У Типовому контракті відображені наявні в праві Європейського Союзу та у пра-ві окремих країн ЄС приписи про визнання недійсними угод про франчайзинг, якіістотно обмежують конкуренцію на конкретному ринку,наприклад, ведуть до вста-новлення обмежувальної практики у відношенні продажних цін франчайзі на товариабо на надання послуг.

У преамбулі рекомендується привести точні відомості про сторони, характерис-тику системи франчайзера і його бізнес-формат та визначити основи для співробіт-ництва.

Сторонам також слід у загальній формі вказати будь-яку інформацію, яку вонимають повідомити один одному до укладання контракту франчайзингу, включаючиінформацію про організацію дистриб'юторської мережі франчайзера; включити допрограми точну інформацію, що доповнює документи, які передаються франчай-зером франчайзі. Згідно з правом деяких країн, включаючи Францію та СполученіШтати, до обов'язків франчайзера входить зобов'язання за повідомленням франчай-зі детальної інформації часто за кілька тижнів до закінчення узгодження контрактуфранчайзингу,тому сторонам рекомендується отримати підтвердження від націо-нального юридичного радника про те, що вся необхідна, згідно з правом країни міс-ця здійснення франшизи, інформація, а також, згідно з обраним сторонами правом,дійсно буде передана у строки,обумовлені зазначеним правом.

У ст. 1 з метою забезпечення одноманітності і уникнення протиріч при тлумачен-ні рекомендується привести основні визначення, зокрема:

визначення ділової активності, дозволених поставок, основи для обчисленняроялті, наприклад, у вигляді брутто-обороту від будь-яких товарів або послугфранчайзера, незалежно від того, факторовані вони чи ні, за винятком податкуна додану вартість (ПДВ) та/або інших податків з продажу,будь-яких знижок,які надаються франчайзі як спеціальне сприяння;

визначення переліку та категорій товарів, що поставляються франчайзі в пері-од здійснення ділової активності і перерахованих у додатку до контракту, якіперіодично можуть поповнюватися франчайзером на підставі письмового по-відомлення;

перелік об'єктів, що є власністю франчайзера, наприклад, у вигляді комплек-су прав промислової та інтелектуальної власності, що належать до товарнихзнаків, торгових найменувань, вивіски, логотипу, знаків відмінності, кориснихмоделей, дизайну, авторських прав, ноу-хау, рисунків, планів і/або патентів,які використовує франчайзер для здійснення ділової активності, та зареєстро-ваних на договірній території з урахуванням обмеження таких прав;

визначення послуг, які франчайзі може надавати в період здійснення діловоїактивності;

визначення системи як конфіденційної інформації і відмінних від інших і ви-користовуваних франчайзі бізнес-формату і методів, що використовуютьсяним при здійсненні ділової активності, включаючи, але не обмежуючи певніопераційні методи і техніку,технічне сприяння і навчання в процесі її здійснен-ня, менеджмент та сприяння ділової активності, ведення спеціалізованих запи-сів, облікових книг і бухгалтерського обліку та документації, а також програмиреклами та просування;

визначення обсягу послуг, які надаються франчайзером франчайзі для здій-снення ділової активності.

Далі сторонам рекомендується узгодити перелік прав, що надаються франчайзі:право на використання бізнес-формату франчайзера і його товарних знаків з метоюнадання послуг та/або товарів на договірній території, за умови, що франчайзі діє від-повідно з умовами договору і додержується правил та посібника з контролю якості,викладеним у керівництві франчайзера щодо виконання операцій, адаптованому доумов місцевого ринку і переданому франчайзі в рамках програми з навчання. Наданітовари та послуги можуть бути досить різноманітні — починаючи від тих, які пропо-нуються в традиційних місцях роздрібної торгівлі, до нетрадиційних місць скупченняспоживачів; від організовуваної вдома ділової активності до активності, що реалізу-ється з пересувних засобів, і т.д.; причому кожен тип може мати різні умови наданняправ по франшизі. Правовий статус франчайзі полягає в такому: він здійснює своюдіяльність як незалежний бізнес-оператор від свого імені та за свій рахунок; він не єслужбовцем, агентом, торговим представником або партнером франчайзера. Фран-чайзі не виступає як представник франчайзера, не набуває права на укладання конт-рактів від його імені або іншим чином зобов'язує франчайзера перед третіми особами.Він повинен здійснювати ділову активність відповідно до норм застосовного права ідіючих правил, а також за свій рахунок отримувати або відновлювати будь-які дозво-ли та ліцензії, необхідні для здійснення ним ділової активності.

Точне визначення правового статусу франчайзі необхідне як підтвердження са-мостійних юридичних відносин між франчайзером і франчайзі, що полягають у тому,що обидві сторони не виступають у ролі наймодателя і службовця, принципала і аген-та, головних партнерів або мають статус урядового агентства; іншими словами, фран-чайзер є лише ліцензіаром, а франчайзі — ліцензіатом при передачі інтелектуальноївласності, а не службовцем чи агентом франчайзера. Нечіткість у визначенні статусуфранчайзі може ускладнити припинення дії угоди: з точки зору примусового вико-нання угод проти конкуренції, мінімальних вимог про сповіщенні і навіть можливихобов'язкових платежів як компенсації за поділ.

Для франчайзера при першому проникненні на новий іноземний ринок необхідноретельно дослідити національні та місцеві юридичні приписи, що стосуються пропо-зиції та продажу франшизи, реалізації відносин франчайзингу, загальну ситуацію ді-лової активності, особливо будь-які спеціальні національні або місцеві правила, якіможуть торкнутися реалізації його бізнес-формату або його виробничої діяльності.Такі закони можуть стосуватися охорони навколишнього середовища, регулюваннятрудових відносин, антитрестівського законодавства, порядку використання земель-них ділянок або дозволів, пов'язаних з безпекою та охороною здоров'я.

Важливе значення мають територіальні аспекти співробітництва між сторонами.Вони можуть узгодити, що в період дії угоди франчайзер зобов'язується не здійснюва-ти власної діяльності або не надавати будь-якій іншій особі, ніж франчайзі, ліцензіюна здійснення на договірній території ділової активності або на використання праввласності,пов'язаних з аналогічною діловою активністю на такій території;не надава-ти третім особам на договірній території права реалізувати товари за методикою, щозбігається або аналогічна методиці франчайзера. Під третіми особами розуміються(але не обмежуються) будь-які особи або компанії, які юридично або фактично конт-ролюються франчайзером або перебувають під спільним з франчайзером контролем.

При узгодженні договірної території франчайзер враховує динаміку ділової ак-тивності, переданої ним франчайзі. Для однорідних послуг, що періодично надаютьсяроздрібним споживачам, можна надавати значну виключну територію щоб у фран-чайзі було достатнього ринку для виживання та успіху. При бізнес-форматі у виглядімережі магазинів у щільно населеній міській зоні, що передбачає великі прибутки,надаються невеликі невиключні території; в цьому випадку межа виключної терито-рії може обмежуватися торговим приміщенням франчайзі.

У період дії угоди франчайзі зобов'язується:

не здійснювати без попереднього письмового дозволу франчайзера ділової ак-тивності в інших місцях, ніж у призначених поіменно приміщеннях, або не у відпо-відності із системою франчайзера;

не здійснювати без попереднього письмового дозволу франчайзера іншої, крімузгодженої, ділової активності;

використовувати надані права промислової власності тільки в рамках угоди;

не знаходити за межами території споживачів для товарів і/або послуг;

не приймати прямо або опосередковано, діючи незалежно або як службовці, відсвого імені або від імені будь-якої іншої особи на договірній території, зобов'язанняпо відношенню до подібної ділової активності, яка може конкурувати з мережеюфранчайзера;

не купувати частки в капіталі підприємства-конкурента, якщо це передбачаєвплив на економічну поведінку такого господарюючого суб'єкта;

без попереднього письмового дозволу франчайзера не здійснювати іншої ді-лової активності.

При недотриманні франчайзі зазначених правил та неусунення ним такого пору-шення протягом узгодженого періоду після одержання ним від франчайзера письмо-вого повідомлення про це, такий франчайзі несе відповідальність за сплату франчай-зеру заздалегідь оцінених збитків (agreed and liquidated damages). У праві різних країнтрапляються нормативні приписи чи судові прецеденти, що торкаються прийняттятаких умов зазвичай у відношенні терміну дії, обсягу і географічної території застосу-вання. Не є однаковим і визнання дійсності, яка може залежати від таких факторів, якосновний вид виробництва франчайзера, умови місцевого ринку, приписи імператив-них норм і реальний ступінь використання інтелектуальної власності франчайзера.Для визначення розміру збитків у разі порушення договірних приписів щодо некон-куренції також існує багато варіантів, наприклад, у вигляді сплати певного відшкоду-вання або неустойки. При цьому слід враховувати, що в деяких юрисдикціях неустой-ка може розглядатися як штраф, який не можна реалізувати у примусовому порядку.

Типовим контрактом МТП сторонам пропонуються два варіанти для узгодженняперіоду дії угоди: у вигляді певного календарного періоду або у вигляді невизначе-ного періоду. При обранні сторонами календарного періоду необхідно враховувати,що спочатку наданий франчайзеру період пов'язується ним з інвестиціями, які здій-снюються франчайзі для підтримки ділової активності. Наприклад, двадцятирічнийтермін дії не є незвичайним у готельному чи ресторанному секторах, а п'ятирічнийперіод є нормою для діловій активності, що потребує меншого вкладення капіталу.При визначенні належної тривалості початкового та поновлюваних періодів фран-чайзер має враховувати надаваний франчайзі графік розумної амортизації для від-шкодування своїх інвестицій. Природно, що франчайзеру слід враховувати такожкомерційну надійність системи. Крім того, повинні враховуватися умови, на яких по-чатковий договір буде продовжувати або відновлятися; найчастіше трапляється ав-томатичне поновлення договору після закінчення першого терміну дії, якщо тількиодна із сторін не сповістить іншій стороні про свій намір припинити дію угоди. Завідсутності такого повідомлення договір залишається в силі на наступний період напередбачених у ньому умовах.

За загальним правилом відносини сторін розвиваються: з'являються нові товариабо послуги, може знадобитися пристосування до умов ринку методів здійснення ді-яльності і стандартів. Сторони тому можуть узгодити, що протягом певного періодудо закінчення терміну дії угоди франчайзер направляє франчайзі повідомлення продоповнення; при згоді франчайзі з цими умовами договір автоматично відновлюєть-ся на майбутній період, і в нього інкорпоруються всі запропоновані доповнення до-говірних умов.

Традиційним для типових контрактів МТП є включення принципу сумлінностіпри виконанні договірних зобов'язань та дотримання чесної ділової практики. Уго-ду, а також будь-яку заяву або інші дії, що здійснюються сторонами у зв'язку з цим,повинні тлумачитися сумлінно. Хоча взаємини франчайзера і франчайзі в багатьохюрисдикціях не належать до довірчих, у цих відносинах взаємна довіра та сумлін-ність мають особливо важливе значення. Деякі країни або судді в ряді країн, наприк-лад, у США, в деяких випадках передбачають наявність домислених обов'язків сум-лінності та чесного ведення ділових операцій у будь-яких типах комерційних угодна підставі загальних принципів договірного права, навіть якщо такий обов'язок невиражений у такій ясній формі.

Основні зобов'язання франчайзера виникають після вступу угоди в силу і заумови оплати франчайзі початкового внеску і полягають у:

наданні франчайзі початкового комплекту (відповідне ноу-хау, включаючиписьмову технічну інформацію, фінансові дані, керівництво і будь-які іншіхарактеристики, що відносяться безпосередньо до системи і прав власностіта їх використання, які є у франчайзера на дату вступу угоди в силу). Ноу-хаупредставляє будь-яку конфіденційну, цінну і відноситься до прав власностіінформацію, досвід, інструкції по веденню бізнесу та інші знання і всі мате-ріальні об'єкти, такі як посібник, креслення, специфікації, дані, розрахунки,каталоги, дизайн, що відносяться до системи. Якщо ноу-хау передається в ма-теріальній формі, такі матеріали вважаються переданими франчайзі на умо-вах позики;

наданні консультацій щодо вибору місця розташування та сприяння у прид-банні приміщень, якщо буде потрібно, консультацій стосовно планів і специфі-кацій приміщень, внутрішнього інтер'єру, вивісок, деталей оздоблення, якщовони не включені до посібника, а також консультацій щодо початкового запасуна складі для початку ділової активності. Франчайзер може періодично онов-лювати посібник, за умови, що франчайзер передає франчайзі на умовах пози-ки повну письмову інформацію про такі оновлення;

передачі франчайзі звітності та інвойсів, що використовуються при здійсненніділової активності, а також інформуванні його про будь-які вимоги, що вису-ваються до нього;

забезпеченні за свій рахунок початкового навчання персоналу франчайзі про-тягом обумовленого періоду і в певному місці;при цьому франчайзі бере насебе витрати по переміщенню та житла обучаючих осіб.

Основні зобов'язання франчайзі полягають у:

реалізації зусиль для просування і розширення на договірній території діло-вої активності, співпраці з франчайзером і захист його інтересів із сумлінністювідповідального бізнесмена;

оплаті всього, що купується за угодою відповідно з умовами платежів;

здійсненні ділової активності в точній відповідності з операційними система-ми, процедурами, методами та вимогами, передбаченими в системі і в керів-ництві, умови яких становлять невід'ємну частину угоди, так само як з будь-якими бюлетенями, повідомленнями або доповненнями, що доповнюють їх;

здійсненні в період дії угоди ділової активності в дні та години, які визначають-ся франчайзером. Сторони можуть передбачити, що, якщо франчайзі після за-кінчення періоду початкового навчання не забезпечує відповідного стандарту,у франчайзера виникає право на припинення угоди про франшизу з повернен-ням початкового внеску за мінусом понесених ним витрат. Методи, що даютьфранчайзеру можливість забезпечити необхідний рівень якості і допомогтивиділенню товарів і послуг франчайзера від товарів і послуг його конкурентів,реалізуються на практиці за допомогою включених в угоду про франшизу по-ложень, інструкцій, що передбачають одноманітну політику, процедури і спе-цифікації, обов'язкові для всіх франчайзі; початкових і наступних навчальнихпрограм; контролю якості продукції; схвалених програм поставок; технічногоперсоналу на місцях, покликаного встановлювати, забезпечувати і підтриму-вати контроль якості. Сторонам рекомендується приділяти увагу визначеннюправил і одноманітних стандартів діяльності. За загальним правилом такі пра-вила та стандарти розробляються франчайзером і передаються їм франчайзі якпід час вступу угоди в силу, так і в рамках поточних програм навчання, суво-ро дотримуються мережею франчайзі, а франчайзер, особливо його технічнийперсонал на місцях, здійснює необхідний контроль і спостереження;

оновленні та обладнанні за свій рахунок приміщень в суворій відповідностізі специфікаціями франчайзера, вказівками в керівництві та/або приписамифранчайзера і використанні тільки таких вивісок, матеріалів вітрин, рекламноїлітератури, обладнання місць продажу та інших наданих франчайзером мате-ріалів для цілей початку здійснення ділової активності або за умови письмо-вого схвалення франчайзером і негайного припинення на підставі письмовоївимоги франчайзера використання таких вивісок, матеріалів або об'єктів;

підтримці за свій рахунок приміщень у чистоті і в утриманні в робочому станівсіх внутрішніх деталей та оздоблення відповідно з інструкціями франчайзера;

збереженні у незмінному вигляді та невикористанні без попередньої письмо-вої згоди франчайзера приміщень, якщо це не відповідає умовам угоди, у збе-реженні внутрішнього виду чи внутрішніх деталей та оздоблення приміщень,незмінності вивісок, матеріалів, які розповсюджуються в місцях продажу все-редині або поза приміщеннями; в невикористанні додаткового обладнання, атакож внесення доповнень і змін тільки згідно з планами і специфікаціям, по-передньо представленим франчайзером і схваленим ним. Для деяких системфраншизи потрібні приміщення для роздрібного продажу, тоді як інші можутьбути здійснені з офісу або навіть з дому чи з автомобіля. У таких випадках по-ложення про контроль якості можуть бути зменшені або навіть виключені,якщо це необхідно;

прийомі на роботу достатнього і кваліфікованого персоналу відповідно із сис-темою та інструкціями франчайзера, викладеними в керівництві, а також за-доволення можливих вимог споживачів; забезпечення належного виглядуслужбовців та їх охайного виду, а також ввічливості із споживачами. У разінеобхідності службовці франчайзі повинні носити уніформу та/або дотриму-ватися вимоги до одягу, запропонованої франчайзером;

забезпеченні участі своїх службовців у подальшому навчанні, яке може бутинеобхідне з точки зору франчайзера; при цьому франчайзі несе всі пов'язані з

цим дорожні витрати та витрати на проживання, а також відшкодовує витратифранчайзера по здійсненню такого навчання;

наданні франчайзером і його уповноваженим представникам (включаючибудь-якого консультанта, якого франчайзер може призначити для проведенняаудиту ділової активності франчайзі) вільного доступу в приміщення фран-чайзі в час, у звичайні робочі дні та в розумні години роботи для перевіркифранчайзером відповідності дій франчайзі умовам угоди і стандартам фран-чайзера з контролю якості;

задоволенні розумних прохань франчайзера або його належним чином уповно-важеного представника і в доведенні до них інформації, що належить до діловоїактивності франчайзі;

направленні франчайзером завірених копій усіх документів, якщо така інфор-мація необхідна для перевірки достовірності представлених документів;

при внесенні франчайзером змін у систему, він зобов'язаний негайно сповіща-ти про це франчайзі, а франчайзі зобов'язаний без зволікання почати їх ви-користовувати без оплати наступних роялті, зборів або платежів, у період дії іспособом, визначеним франчайзером у письмовій формі. Зі свого боку, фран-чайзер зобов'язаний повідомляти франчайзі про всі поліпшення, внесені ниму систему і корисні для здійснення ділової активності, а також надавати фран-чайзі постійну (без оплати наступних роялті) і діючу повсюдно ліцензію щодозазначених поліпшень, включаючи право на надання субліцензії.

Однією з найважливіших складових успіху діяльності франчайзі є використанняним торговельних позначень, товарних знаків і патентів, що надаються йому фран-чайзером, тому особливий розділ Типового контракту присвячений забезпеченнюгарантій дотримання прав промислової власності. У контексті Типового контрактупід товарним знаком і знаком обслуговування розуміються найменування, символабо девіз, призначені для позначення власника товару або послуги. Товарний знаквикористовується при здійсненні реклами та маркетингу товару, а знак обслугову-вання ідентифікується з наданням послуг. Товарний знак і знак обслуговування ви-значають і виділяють товари або послуги однієї особи від товарів або послуг іншоїособи, а також надають гарантію якості та відповідності товару чи послуги, до якихвони належать. Довіру споживача до товару або послуги, позначені товарним знаком,є життєво необхідним для успішного функціонування системи франшизи.

Франчайзер гарантує, що:

він є власником прав на фірмові найменування, товарні знаки і патенти, вклю-чаючи право на надання ліцензій на їх використання;

фірмові найменування, товарні знаки і патенти зареєстровані на договірній те-риторії відповідно з чинним законодавством;

використання франчайзі наданих промислових прав не торкається прав будь-яких третіх осіб на договірній території;

йому в період дії цієї угоди не відомо про позові, вимоги або процеси, якіпред'явлені або можуть бути висунуті щодо будь-якого фірмового наймену-вання, товарного знака або патенту.

Він зобов'язується в період дії угоди за свій рахунок відновлювати на даній тери-торії реєстрацію фірмових найменувань, товарних знаків і патентів.

У свою чергу, франчайзі гарантує, що:

він визнає франчайзера власником титулів (прав власності) в системі, в томучислі права на товарні знаки, фірмові найменування і патенти, а також на на-лежну йому комерційну репутацію;

він буде використовувати фірмові найменування, товарні знаки та інші наданійому права відповідно з нормами або дозволами франчайзера і тільки у зв'язкузі здійсненням ділової активності, а також розміщувати товарний знак на ви-вісці або позначення, що поміщаються всередині приміщень або поза ними від-повідно з узгодженими умовами;

не буде здійснювати реєстрацію і не робити для цього будь-яких спроб щодотоварних знаків, фірмових найменувань та інших прав на своє ім'я або на ім'ябудь-якої іншої особи, фірми, корпорації або іншої юридичної особи;

не буде здійснювати без попередньої письмової згоди франчайзера реєстраціїнайменування компанії або товарного знака, або будь-якого, що використову-ється у діловій активності, найменування, включаючи товарний знак або фір-мове найменування або інше право власності франчайзера, або подібні з ниминайменування, які можуть призвести до змішанню або до недобросовісної кон-куренції з будь-яким із зазначених товарних знаків, фірмових найменувань абоінших подібних найменувань або знаків;

він буде використовувати тільки ті товарні знаки та/або фірмові найменуван-ня та/або інші позначення, дизайн, логотип, які визначені франчайзером якчастини системи здійснення ділової активності;

він згоден виконувати всі необхідні дії для захисту товарних знаків, фірмовихнайменувань, патентів або інших зареєстрованих прав власності та прийматирішення щодо способу захисту, включаючи пред'явлення позову,проведенняарбітражного процесу чи іншого позасудового врегулювання;

він буде надавати франчайзеру необхідне сприяння і здійснювати співробіт-ництво щодо будь-яких потреб, позову або процедури, яка розпочата або можепочатися щодо будь-яких товарних знаків, фірмових найменувань або патен-тів, а також на прохання франчайзера виступати в такому процесі разом з нимза наявності в нього правової підстави, при цьому розуміється, що франчайзербере на себе всі витрати, пов'язані з таким сприянням або позовами. Моніто-ринг щодо будь-яких можливих порушень або неправильного використан-ня товарних знаків або іншої інтелектуальної власності може здійснюватисяним за трьома напрямами: а) спостереження за діями на ринку, у відношенніяких може бути скоєно порушення; б) повідомлення франчайзера про такі по-рушення або можливі судові вимоги, що визначає подальшу лінію поведінки;в) надання сприяння при пред'явленні таких позовів, в основному за рахунокфранчайзера;

у період дії угоди він зобов'язується в явно вираженій формі визначати себе якліцензіата (а не власника) товарних знаків та фірмових найменувань на всіх ін-войсах, проформ замовлень, розписках, ділових паперах і в контрактах, а такожрозміщувати про це відповідне повідомлення в добре видних приміщеннях, яків письмовій формі позначені франчайзер, а після припинення дії угоди за свійрахунок оформити використання ліцензії на товарний знак і його реєстрацію,а також здійснити для підтвердження його статусу як ліцензіата будь-які інші

необхідні відповідно з національним правом дії. Він зобов'язується діяти від-повідно з інструкціями франчайзера щодо використання та підтримки будь-яких реквізитів, необхідних для реєстрації фірмових найменувань та товарнихзнаків, а також направляти франчайзеру будь-які документи, які можуть зна-добитися для отримання охорони товарних знаків або фірмових найменуваньта підтримання їх у силі;

будь-яка комерційна репутація, що виникає внаслідок використання франчайзіправ власності, реалізується виключно і тільки на користь франчайзеру. У де-яких юрисдикціях це положення може бути недостатнім для усунення дії стро-го імперативних (MANDATORY) норм національного права щодо компенса-ції, яка може розглядатися як пов'язана з угодами про франшизу (наприклад,бельгійський закон про припинення дистриб'юторських угод).

Типовим контрактом рекомендується передбачати надання сторонами однією од-ній сприянню у виконанні окремих зобов'язань.

При наданні франчайзером франчайзі права продажу та/або розміщення договір-них товарів при здійсненні узгодженої ділової активності в приміщеннях франчайзісторони визначають взаємні права та обов'язки у зв'язку з такими поставками, вклю-чаючи узгодження Загальних умов продажу договірних товарів самим франчайзеромабо Загальних умов продажу товарів постачальниками франчайзера.

Основним обов'язком франчайзера є постачання договірних товарів або забез-печення такого постачання на адресу франчайзі протягом узгодженого числа днів здати отримання відповідного замовлення.

Основними обов'язками франчайзі є:

створення та підтримання відповідної системи продажу товарів, включаючи вразі необхідності післяпродажний сервіс, за допомогою засобів та персоналу,які є розумно необхідними для виконання обов'язків;

продаж або розповсюдження товарів чи послуг, які періодично вказуються впосібнику і згідно зі зазначеним у такому керівництві умов;

продаж товарів, придбаних у франчайзера або в обраних їм постачальників. Убільшості систем франшизи товарів є один або декілька товарів власника, яківиготовляються або контролюються франчайзером. Зазвичай франчайзер ви-значає, що франшизні товари повинні купуватися тільки в нього або в спеці-ально схвалених ним постачальників. Однак регулювання категорійних вилу-чень, що здійснюється в рамках ЄС, передбачає право франчайзі на придбанняфраншизних товарів у незалежного постачальника за умови, що придбані то-вари відповідають об'єктивним вимогам франчайзі щодо якості. Це буває тіль-ки тоді, коли внаслідок природи товарів неможливо встановити критерії длятаких об'єктивних вимог;

направлення франчайзеру в узгоджені терміни орієнтовних замовлень на то-вари та недопущення змішування товарів франчайзера з будь-якими іншимитоварами, а також забезпечення необхідного запасу товарів на складі;

здійснення роздрібного продажу відповідно з наданим йому франчайзеромпрайс-листком. Хоча франчайзер має право пропонувати ціни перепродажу натовари, франчайзі залишається вільним у визначенні своїх цін при роздрібно-му продажу товарів.

Це правило визначає обов'язки франчайзі щодо придбання у франчайзера йоговласних товарів. Такі обов'язки можуть варіювати — від обов'язку активно сприя-ти і використовувати ці товари до більш складних, комплексних зобов'язань, такихяк керівництва за цінами перепродажу та мінімум вимог до закупівель. Однак у дусіспівпраці франчайзі зазвичай дотримується таких рекомендацій з метою забезпе-чення певної гармонізації з ринковою політикою та рекламними кампаніями, томуфранчайзі зазвичай не надається знижок або поступок, які можуть завдати шкодиіміджу мережі франшизи. У деяких юрисдикціях можливі обмеження щодо ступеняконтролю над перепродажною ціною франчайзі, а також щодо прибутку, який фран-чайзер може отримати від продажу маркованих товарів і всіх товарів у цілому, якіфранчайзер може позначити як його власні;

— досягнення протягом першого року з дати вступу угоди в силу узгодженогорівня брутто-продажу; при невиконанні цієї вимоги до продажів франчайзерна свій розсуд має право або припинити дію угоди, або замінити виключне пра-во франчайзі на невиняткове.

Плата за отримані франчайзі права користування системою і товарними знакамифранчайзера здійснюється ним у два етапи: у вигляді початкового платежу та у ви-гляді періодичних відрахувань — роялті.

Сторони можуть по-різному узгодити призначення початкового платежу: 1) увигляді платежу для відшкодування витрат франчайзера по навчанню і набору персо-налу франчайзі; 2) як авансу за сплату роялті. Початковий платіж сплачується фран-чайзі франчайзером на момент підписання угоди і є безповоротним. Однак може бутипередбачено його повернення при недосягненні франчайзі мінімального стандарту уздійсненні ділової активності після початкового навчання.

Роялті обчислюється у відсотковому вираженні від обсягу брутто-продажу заквартал, що передує платежу, при цьому франчайзі зобов'язаний представляти фран-чайзеру повний і докладний звіт про обсяг брутто-продажу за квартал і суму належнихроялті. Сума роялті, що підлягає сплаті, включає податок на додану вартість чи інші,що підлягають сплаті, податки. У договорі рекомендується узгодження мінімальногороялті у вигляді суми належних за будь-який квартальний період роялті, обчислюва-ний щорічно за виконання угоди відповідно з узгодженим сторонами індексом. Якщоперелічені на основі зазначеного обсягу брутто-продажів роялті нижчі від розміруузгоджених мінімальних щоквартальних роялті, франчайзі зобов'язується оплачува-ти відсутні суми так само, як і суми, перелічені на основі згаданого обсягу брутто-продажу.

У разі несплати на суму заборгованості нараховуються розраховані помісячновідсотки в узгодженому сторонами розмірі, починаючи з дати, коли платіж повиненбув бути здійснений, і до дати фактичної сплати.

З метою захисту інтересів франчайзера на франчайзі покладається обов'язок поодержанню від узгодженого сторонами банку безумовної гарантії в узгодженому роз-мірі сплати всіх належних франчайзеру за угодою платежів; сторони погоджуютьтермін надання такої гарантії.

За правом деяких країн, доцільно замість посилання на роялті вказати на такіпоточні платежі, як платежі з менеджменту, оскільки посилання на роялті може матизворотний податковий ефект. Існують багато способів обчислення роялті. Наприк-лад, франчайзер, що надає будівельні послуги, може передбачати таку калькуляцію:франчайзі сплачує роялті, починаючи від 2 до 8,5% від загальної суми доходу, якийзазвичай обчислюється протягом розробки пропозиції і грунтується на: а) брутто-прибутку у відсотках по кожному виду роботи або б) на сукупному рівні брутто-продажу франчайзі, виходячи з доходу від продажів за минулий рік (обчислювальнихна основі виконаних робіт). Поєднання двох можливих способів зумовлює відсотокплатежів роялті, що відбувається шляхом множення на контрактний прибуток покожному виду робіт.

Важливе значення має зобов'язання щодо збереження конфіденційності. Фран-чайзі визнає, що будь-яка інформація, яку надає франчайзер за цією угодою, строгоконфіденційна. Однак не розглядається як конфіденційна:

а)         будь-яка інформація, у відношенні якої франчайзі може представити докази,що вона перебувала в його володінні на дату отримання такої інформації або якабула розкрита для широкої публіки, або стала частиною загального надбання іншимчином, ніж шляхом порушення зобов'язання у відношенні франчайзера чи одного зйого агентів;

б)