9.2. Типовий контракт міжнародного франчайзингу

магниевый скраб beletage

Ця угода укладена «   »          20        року між: Фірмою     ,

зареєстрованою за адресою: , що надалі іменується

«Франчайзер», «Надавник франшизи», «ми», «нам», «нами», «наш», в особі      , і фірмою        , зареєстрованою за адре-сою:   , що надалі іменується «Франчайзі», «Одержувач фран-

шизи», «Ви», «Вам», «Ваш», в особі .

Преамбула

Завдяки розробленій нами Концепції мережі закусочних , наші за-кусочні домоглися певної репутації, а у відвідувачів склався про них певний імідж.

Ми є власниками Товарного знака, що уособлює в собі високі стандарти якостізакусочних, орієнтованих на швидке харчування і сімейний відпочинок.

Ми бажаємо розширити нашу франшизну мережу і тому готові наділити вас пра-вами використання фірмового найменування, товарних знаків, вивісок, логотипів,дизайну, що надалі визначаються в письмовій формі, як частину Системи (ст. 1), щодозволить вам відкрити закусочну типу  в обговореній нижче по-слідовності.

Ви бажаєте одержати на час дії цієї Угоди право на використання Системи за-кусочних типу           , а також допомогу у впровадженні цієї Системи, відпо-відно до цієї угоди.

Ви визнаєте, що у відношенні Вашої закусочної типу        ви берете на

себе одноособовий ризик.

У ТАКИЙ СПОСІБ досягнуто згоди про нижченаведене:

1. Терміни

Наступні терміни, які постійно використовуються в цій Угоді, мають значення,що викладається нижче. Значення інших термінів, що трапляються не так часто, да-ються в тексті самої Угоди.

Ділова активність — пов'язана з функціонуванням мережі закусочних

Система — означає методи роботи в мережі наших закусочних, розроблені намина основі нашого ноу-хау.

Закусочні типу           — означає закусочні, що використовують у своїй

діяльності Концепцію Франчайзера.

Концепція Франчайзера — означає обслуговування відвідувачів мережі закусоч-них швидкого харчування в привабливій атмосфері і ретельно розробленій нами ма-нері, в основі яких лежить Система і Товарний знак.

Управління — розроблений нами і доповнюваний нами час від часу опис Систе-ми, що включає вказівки на дозволені товари з інструкцією з експлуатації і посібни-ком з устаткування.

Дозволені франчайзером постачання — означають товари, вироблені і/або реалі-зовані франчайзером або реалізовані франчайзером.

Товарний знак — означає товарні знаки закусочної.

Брутто-продажі — означають брутто-оборот від постачань будь-яких товарів абопослуг франчайзера, незалежно від того, чи фактуровані вони чи ні, за винятком ПДВта інших податків із продажу, будь-яких знижок, здійснюваних або що представля-ються франчайзі як спеціальне сприяння, необхідне від франчайзера або дозволененим.

Надання франшизи

На термін цієї даної Угоди і відповідно до її положень Ми наділяємо Вас правом

відкриття закусочної  і на використання Товарних знаків останньої

відповідно до тексту цієї Угоди.

Правовий статус франчайзі

Стаючи Франчайзі, Ви:

здійснюєте свою діяльність як незалежний бізнес — оператор від свого імені і засвій рахунок; зобов'язується здійснювати ділову активність відповідно до норм пра-ва, що застосовується, і діючих правил, і за свій рахунок звертатися, одержувати абовідновляти будь-які дозволи і ліцензії, необхідні для цього.

Загальні права, надані франчайзі

Винятково для цілей здійснення ділової активності в Приміщенні Ми надає-мо Вам на умовах цієї Угоди такі права:

право і ліцензію на використання прав власності і Системи;

право на одержання ноу-хау, навчання і сприяння, пов'язаного з відкриттямзакусочної типу .

Цими правами Ви наділяєтеся на термін дії контракту.

Загальні обов'язки франчайзі

У період дії цієї угоди франчайзі зобов'язаний не:

здійснювати без попереднього письмового дозволу франчайзера ділової актив-ності у неузгоджених приміщеннях;

здійснювати ділову активність не в точній відповідності із Системою;

здійснювати в Приміщеннях без попереднього письмового дозволу франчайзе-ра іншу, ніж передбачено, ділову активність;

здійснювати ділову активність за межами території, визначеної контрактом.

Територіальна винятковість

У період дії цієї Угоди франчайзер зобов'язується не здійснювати власної ді-яльності або надавати іншій особі, крім Вас, ліцензію на здійснення на території        ділової активності.

Термін і його продовження

Ця Угода набирає сили з      20        року (що надалі іменується «дата

вступу в силу») і продовжує залишатися в силі на період років (у подальшому

іменується «первісний термін дії»).

Ми також надаємо Вам можливість продовження, якщо:

Ви письмово сповістите нам про бажання одержати таке Продовження небільш ніж за          і не менш ніж за            місяців до закінчення вищезгаданого пер-вісного Терміну;

на момент подачі Вами такого повідомлення ця Угода залишається в юридич-ній чинності і протягом дії Терміну Вами не були допущені серйозні порушен-ня зобов'язань, взятих Вами відповідно до дійсної Угоди;

Ви зобов'язуєтеся здійснити за свій рахунок протягом 30 (тридцяти) днів (абобільш тривалого терміну, що може бути обговорений нами), починаючи з дативідправлення нашого повідомлення з визначенням наших вимог до Вас, зазна-чені нами роботи з ремонту, модернізації і відновленню, що без яких-небудьобмежень містять у собі заміну фурнітури, вивісок, меблів, деталей інтер'єру,транспорту й устаткування, з метою приведення Приміщення у відповідністьз поточними стандартами інтер'єру закусочних        і також ін-шими вимогами і положеннями законодавства.

Продовження угоди набирає сили, починаючи з дати закінчення терміну дії цієїУгоди. Угода може бути продовжене на 1 календарний рік.

Після продовження Ви не зобов'язані виплачувати нам винагороду за таке про-довження, крім виплати наших судових і адміністративних витрат, понесених нами узв'язку з таким продовженням і пов'язаною з цим документацією.

7.3. При істотному порушенні однієї зі сторін у будь-який час умов, домовленос-тей або гарантій, що зазначаються в цій Угоді і при неусуненні такого порушення

протягом        днів після одержання письмового повідомлення від іншої сторони ця

угода автоматично припиняє свою дію (без необхідності рішення суду).

Первісні платежі

В обмін на право використання Системи  франчайзі зобов'язаний

виплатити первісний платіж за франшизу в розмірі          (іменований надалі

«первісний платіж»).

Первісний платіж повинен бути цілком виплачений на момент підписанняцієї Угоди. Первісний платіж є безповоротним.

Роялті

В обмін на надані права франчайзі зобов'язується сплачувати франчайзерураз на рік,  роялті в розмірі          % від обсягу брутто за рік.

До       кожного року, протягом терміну Угоди, франчайзі повинен пред-ставити франчайзеру повний і докладний звіт про обсяг брутто за рік і з розрахункомсуми роялті.

Платіж здійснюється переказом з рахунка банку франчайзі          на ко-респондентський рахунок банку франчайзера   кожного року в меж-ах закінчення терміну Угоди, разом зі звітом.

Сума роялті, що підлягає сплаті, не включає податку на додану вартість абоінші податки, що підлягають сплаті.

При припиненні дії даної Угоди франчайзі зобов'язується сплачувати фран-чайзеру всі нараховані і ті, що підлягають сплаті, роялті на день такого припинення зпредставленням письмового звіту.

Зобов'язання франчайзі щодо конфіденційності

10.1. Франчайзі визнає, що будь-яка надана франчайзером інформація має строгоконфіденційний характер і зобов'язується не розкривати її прямо або побічно будь-яким третім особам, за винятком персоналу франчайзі.

Не розглядається як конфіденційна інформація:

інформація, що була розкрита для широкої публіки або стала частиною загаль-ного надбання іншим способом, ніж шляхом порушення зобов'язання відноснофранчайзера;

будь-яка інформація, що необхідна для споживачів з метою здійснення діловоїактивності.

Франчайзі зобов'язується відповідати перед франчайзером за будь-яке роз-криття або використання конфіденційної інформації його персоналом або іншимиконтрольованими ним особами після їхнього звільнення або припинення роботи уфранчайзі.

Франчайзі зобов'язується не розкривати або використовувати конфіденцій-ної інформації не тільки протягом періоду дії цієї Угоди, а й після припинення її діїнезалежно від підстав такого припинення.

Зобов'язання франчайзера щодо ноу-хау

При вступі в силу і за умови оплати франчайзі первісного внеску франчай-зер зобов'язується поставити франчайзі первісний комплект, тобто відповідне ноу-хау, включаючи письмову технічну інформацію, фінансові дані і специфікації, щовідносяться до Системи і прав власності, що знаходяться у франчайзера.

Франчайзі не вправі без письмової згоди франчайзера подавати в будь-якійкраїні світу заявку на реєстрацію патенту, авторського права, дизайну, товарного зна-ку, здобувати будь-які інші права, що стосуються ноу-хау, інтелектуальної власності.

Франчайзер зобов'язується надати франчайзі:

консультації щодо вибору місця розташування і сприяння в придбанні при-міщення;

плани і специфікації приміщень внутрішнього інтер'єру, вивісок, арматури, щооздоблюється;

консультації щодо первісного запасу на складі для початку ділової активності.

Франчайзер пред'являє франчайзі особливі вимоги щодо звітності й інвой-сів, що використовується при здійсненні ділової активності.

При вступі Угоди в силу і за умови сплати франчайзі первісного внескуфранчайзер зобов'язується надати йому первісне навчання щодо Системи. Таке нав-чання надається не менш, ніж         особам протягом       днів у дні та приміщеннях, за-значених франчайзером. Франчайзер бере на себе витрати з такого навчання.

Зобов'язання франчайзі щодо ноу-хау

Франчайзі зобов'язується докладати всіх зусиль для просування і розши-рення на Території ділової активності, співробітничати з франчайзером і сумліннозахищати його інтереси.

Франчайзі бере на себе зобов'язання здійснювати ділову активність у точ-ній відповідності з операційними системами, методами і вимогами, передбаченими вСистемі і Управлінні, умови яких є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Франчайзі визнає, що Управління і будь-які додаткові матеріали є моно-польною і виключною власністю франчайзера.

Франчайзі зобов'язується за свій рахунок обновити й обладнати приміщен-ня відповідно зі специфікаціями франчайзера.

Франчайзі зобов'язується без попередньої письмової згоди франчайзера невикористовувати інше приміщення, не змінювати їхній внутрішній вид. Будь-яке до-повнення, зміна, створення або установка будуть здійснюватися тільки відповідно допланів і специфікацій, попередньо наданих франчайзеру і схвалених ним.

Франчайзі зобов'язується найняти достатню кількість кваліфікованого пер-соналу, відповідно до інструкцій франчайзера, викладених у Системі і Управління, атакож задовольняти усі вимоги своїх споживачів.

Франчайзі гарантує, що всі службовці будуть належним чином одягнені,мати чистий і охайний вигляд, а також увічливі зі споживачами.

Франчайзі зобов'язується надавати франчайзеру і його уповноваженимпредставникам вільний доступ у приміщення франчайзі не менше ніж 2 рази на рік,для того щоб франчайзер міг перевірити відповідність дій франчайзі умовам Угоди істандарту франчайзера з контролю якості.

Удосконалення

При внесенні франчайзеру змін до Системи він зобов'язаний сповістити проце франчайзі, а франчайзі повинен почати використовувати такі вдосконалення, безоплати наступних роялті, зборів і платежів, визначених франчайзером у письмовійформі.

Франчайзі зобов'язується повідомляти франчайзеру про всі вдосконалення,внесені ним до Системи, а також надавати постійну без оплати наступних роялті і ді-ючу повсюдно ліцензію щодо зазначених вдосконалень.

Фірмові найменування, товарні знаки і патенти

14.1. Франчайзер гарантує, що:

він є власником прав на фірмові найменування, товарні знаки і патенти;

фірмові найменування, товарні знаки і патенти реєструються відповідно до за-конодавства на території     ;

він зобов'язується в період дії Угоди за свій рахунок відновляти на території    реєстрацію фірмових найменувань, товарних знаків і патентів.

14.2. Франчайзі визнає, що:

франчайзер є власником усіх прав власності в Системі;

він зобов'язується використовувати фірмові найменування, товарні знаки і па-тенти в точній відповідності з запропонованим франчайзером образом і тількипри здійсненні ділової активності;

не здійснювати без попередньої згоди франчайзера реєстрацію права власностіабо подібним образом звучні з            найменування, що можуть привес-ти до несумлінної конкуренції;

франчайзі зобов'язується не використовувати товарних знаків і/або фірмовінайменування і/або інші позначення, дизайн, логотип інші, ніж ті, котрі вказуєв Керівництві франчайзер як частину Системи здійснення ділової активності;

якщо франчайзі довідається про яке-небудь порушення або погрозу порушен-ня товарних знаків, фірмових найменувань або патентів чи інших зареєстрова-них прав власності або про який-небудь акт, що наносить збиток комерційнійрепутації, то він зобов'язується негайно повідомити франчайзеру всі подроби-ці таких обставин;

франчайзі зобов'язується сприяти і здійснювати співробітництво щодо будь-якої вимоги, позову або процедури, початої або здатної початися щодо виключ-них прав, а також на прохання франчайзера виступати в такому процесі разомз ним за наявності в нього правової підстави відповідно до застосовного права;при цьому франчайзер приймає на себе усі витрати, пов'язані з таким сприян-ням або позовами.

Страхування

Франчайзі зобов'язується звернутися в страхову компанію, схвалену фран-чайзером, і укласти з нею договір страхування від таких ризиків:

у відношенні персоналу;

ушкодженні або руйнуванні приміщень.

Франчайзі зобов'язується надати франчайзеру копії такого страхового по-ліса і документів про продовження його дії.

Франчайзі зобов'язується виплачувати всі необхідні за зазначеним страхо-вим полісом, страхові премії і представляти франчайзеру докази такої оплати.

Передача Угоди

Франчайзер не вправі здійснити передачу третій особі одного або всіх прав іобов'язків, передбачених цією Угодою.

Форс-мажор

У випадку стихійних лих (повінь, землетрус, тайфун, епідемії або інша подія,що має природний характер), війни або збройного конфлікту або серйозної погрозицього (блокада, ембарго, повстання, заколот), урядової заборони або постанови (за-борона або обмеження імпорту чи експорту), трудових суперечок (страйк, саботаж)ні одна зі сторін не буде нести відповідальності за невиконання пов'язаних з цимобов'язків, за умови, що сторона, яка посилається на форс-мажор, проінформує іншув письмовій формі протягом трьох днів із дня настання зазначеної події.

Арбітраж

Будь-які суперечки, що виникають з цього договору, регламентованого нормами        права, підлягають остаточному врегулюванні в            .

Укладено в м.            20        році в двох примірниках, кожна зі сторін

підтверджує одержання свого примірника.

Контракт підписали: