9.3. Контракт на промислову франшизу

магниевый скраб beletage

Наводиться зміст та фрагменти контракту:

Розділ 1. Визначення.

Розділ 2. Предмет контракту.

Розділ 3. Ціна контракту.

Розділ 4. Умови платежів.

Розділ 5. Пересилка документів.

Розділ 6. Контрактна продукція.

Розділ 7. Порушення та гарантії.

Розділ 8. Рекламні матеріали.

Розділ 9. Дистриб'юція.

Розділ 10. Банкрутство і порушення.

Розділ 11. Остаточна заява.

Розділ 12. Право на інвентаризацію.

Розділ 13. Податки і мита.

Розділ 14. Форс-мажор.

Розділ 15. Врегулювання суперечок.

Розділ 16. Юридична сила контракту і загальні положення

Місце підписання     

Контракт №:  

Цей контракт укладений між Компанією ХХХХХХ (далі іменованою «Ліцензі-ат») і Компанією ZZZZZZ (далі іменованою «Ліцензіар»).

Оскільки Ліцензіар володіє певними цінними зареєстрованими товарними зна-ками;

Оскільки Ліцензіат сподівається використовувати товарні знаки і у зв'язку звиробництвом, продажем і дистриб'юцією Контрактної продукції (як визначенонижче);

Повноважні представники обох сторін за допомогою дружніх переговорів пого-джуються укласти цей Контракт на обумовлюваних нижче умовах.

Розділ 1. Визначення

«Зареєстрований товарний знак» означає товарний знак описаний у Додатку 1 ізареєстрований в ХХХ. Реєстраційні номер ХХХ.

«Контрактна продукція» означає продукцію, описану в Додатку 2, що додаєтьсядо цього Контракту.

«Продажна нетто-ціна» означає суму, що залишилася, при вирахуванні з продаж-ної комерційної ціни інвойса витрат на упаковку, транспортних витрат, страховихвнесків, комісійних винагород, комерційних знижок, податків, витрати на покупкузапасних частин і т.д.

«Дата вступу контракту в юридичну силу» означає дату підписання цього Конт-ракту обома Сторонами.

Розділ 2. Предмет контракту

2.1. Відповідно до висловлюваних далі в цьому тексті умов, Ліцензіат погоджу-ється отримати від Ліцензіара, а Ліцензіар погоджується передати Ліцензіату правона використання Зареєстрованого товарного знака виключно і єдино з метою вироб-ництва, продажу і дистриб'юції Контрактної продукції.

Найменування, модель, специфікація і технічні характеристики Контрактноїпродукції деталізовані в Додатку 2 до Контракту. Ліцензія і право (використання)є ексклюзивними і непередаваними. Ліцензіар погоджується, що в період дії цьогоКонтракту він не передаватиме права будь-якій третій стороні використовувати За-реєстрований товарний знак у зв'язку з виробництвом, продажем і збутом Контракт-ній продукції в тій самій галузі, як визначено в цьому Контракті.

Ліцензія по цьому Контракту надається тільки для (території) Росії. Ліцензі-ат погоджується не використовувати і не давати повноважень на пряме або непрямевикористання Зареєстрованого товарного знака в будь-якому іншому місці і не про-давати навмисно обумовлену в цьому Контракті Контрактну продукцію особам, щомають намір продавати таку продукцію в інших місцях.

Ліцензіар несе відповідальність за видачу Ліцензіату документації, що маєвідношення до Зареєстрованого товарного знака, включаючи назву, дизайн, заявкуна реєстрацію і реєстраційний номер і т.д. Специфічна, необхідна документація уточ-нена в Додатку 1 до цього Контракту.

Ліцензіат погоджується з тим, що всі необхідні відомості повинні указува-тися на поверхні або усередині Контрактної продукції, що продається згідно з цимКонтрактом, а також на поверхні або усередині будь-якої рекламної і демонстрацій-ної продукції, що несе на собі Зареєстрований товарний знак і будь-які інші відомостіза бажанням Ліцензіара.

Глава 10. Контракти на міжнародний інжиніринг