10.1. Особливості міжнародної торгівліінжиніринговими послугами

магниевый скраб beletage

Поширеною формою міжнародного технологічного обміну є інжиніринг.

Інжиніринг — це комплекс інженерно-консультаційних послуг щодо використан-ня технологічних та інших науково-технічних розробок.

Сутність міжнародної торгівлі інжиніринговими послугами полягає в наданніоднією стороною іншій на основі договорів комерційних інженерно-розрахункових,консультаційних, інженерно-будівельних послуг щодо:

підготовки виробництва (передпроектні послуги; проектні послуги; після-проектні послуги);

забезпечення процесу виробництва (послуги з організації процесу виробницт-ва, керування підприємством, навчання персоналу);

забезпечення реалізації продукції;

обслуговування будівництва й експлуатації промислових, інфраструктурних,сільськогосподарських та інших об'єктів.

Усі ці послуги носять інтелектуальний характер і спрямовані на оптимізацію ін-вестиційних проектів на всіх етапах їх реалізації.

Основними чинниками, що впливають на розвиток міжнародного ринку інжині-рингових послуг, є:

прискорення науково-технічного прогресу, що призводить до істотних зру-шень у структурі міжнародної торгівлі убік збільшення торгівлі суміжнимивидами устаткування, що потребують спеціальних знань для вирішення техно-логічних і організаційних питань, починаючи від проектування підприємствадо введення його в експлуатацію;

зростання обсягу державних і приватних інвестицій, що дає змогу розширюва-ти будівництво і вводити нові об'єкти, при проектуванні яких можуть знадо-битися інжинірингові послуги;

наявність вільного капіталу, розміщуваного на ринку інжинірингових послуг;

високий попит на інжинірингові послуги з боку країн, що вступили на шляхсамостійного економічного розвитку і не мають необхідного досвіду і кадрівфахівців для розвідки і розробки своїх природних ресурсів, розвитку паливно-енергетичної бази, створення галузей важкої промисловості тощо;

прагнення великих ТНК до зовнішньоекономічної експансії, тобто розширен-ня сфер впливу. Вони використовують надання технічних послуг як один іззасобів проникнення в економіку інших країн. Наприклад, надання інжинірин-гових послуг якій-небудь країні спричиняє згодом постачання машин і устат-кування, вартість яких у 10-20 разів вища від вартості послуг, що обумовилиїхнє постачання;

збільшення числа великих інженерних фірм з великими оборотами і широкоюсферою діяльності, створення національних і міжнародних асоціацій інженер-них фірм, що сприяють розвитку інжинірингу.

До особливостей ринку інжинірингових послуг як ринку технологій належать:

результати торгівлі інжиніринговими послугами втілені не в речовинній фор-мі продукту, як це має місце при торгівлі технологією, а в деякому корисномуефекті, що може мати чи не мати матеріального носія, тобто інжиніринг є не-прямою формою передачі технологій. Наприклад, послуги за навчання фахів-ців, керування процесом будівництва не мають матеріальних носіїв;

інжинірингові послуги пов'язані з підготовкою і забезпеченням процесу ви-робництва і реалізації, розрахованих на проміжне споживання матеріальнихблаг і послуг. Послуги виробничого характеру не належать до інжиніринговихпослуг;

об'єктом купівлі-продажу є послуги, які пристосовані до використання в кон-курентних умовах і передач у середньому доступних науково-технічних, ви-робничих, комерційних та інших знань та досвіду.

Наданням інжинірингових послуг займаються спеціалізовані фірми, великі про-мислові і будівельні компанії, організації. У розвинутих країнах нараховується бага-то тисяч фірм і організацій, що надають інженерно-технічні послуги.

Ринок інжинірингових послуг умовно поділяється на ринок інженерно-консуль-таційних послуг і ринок інженерно-будівельних послуг. Це зумовило розподіл фірм,компаній, що займаються наданням інжинірингових послуг, на інженерно-консуль-таційні й інженерно-будівельні.

Інженерно-консультаційні фірми надають технічні послуги у формі консульта-цій. Сферою їхньої діяльності є цивільне будівництво (порти, аеродроми, транспорт-ні магістралі, міське будівництво тощо) і промислові об'єкти, що використовуютьспецифічні технологічні процеси.

Інженерно-будівельні фірми надають повний комплекс послуг: проектуванняоб'єкта, постачання устаткування, монтаж, налагодження і пуск устаткування в екс-плуатацію. Вони також спеціалізуються на розробленні промислових об'єктів, засно-ваних на використанні специфічних технологічних процесів. Ці фірми, як правило,виконують функції генерального підрядчика, а в субпідрядників виступають маши-нобудівні і будівельні компанії.

Залежно від характеру й обсягу наданих інжинірингових послуг на практиці ви-користовуються різні види договорів. Інженерно-консультаційні послуги оформля-ються контрактом на надання інженерно-консультаційних послуг чи угодою про від-рядження фахівців для виконання визначеного роду робіт.

Інженерно-будівельні послуги найчастіше надаються на основі договору підрядучи контракту про надання технічного сприяння в будівництві.