10.3. Договір підряду на будівництво цивільнихпромислових об'єктів

магниевый скраб beletage

Це типовий договір, розроблений Міжнародною федерацією інженерів-консуль-тантів.

Частина 1. Загальні умови

Визначення сторін і тлумачення

1. У контракті (як визначено тут і далі) такі слова і вирази матимуть значення:

а)         «Замовник» — сторона, яка прийняла заявку на споруду, монтаж або поста-чання заводу і що надає роботу Підрядчику; а також спадкоємці Замовника, але ненаступники в разі неспроможності (виключення в цьому випадку з відома Підряд-чика);

б)         «Підрядчик» — особа або фірма (компанія, що належить цій особі), чия заявкабула прийнята Замовником, що включає всіх особистих представників, спадкоємціві допущених у разі неспроможності правонаслідувачів;

в)         «Інженер» — це Інженер як конкретна особа чи фірма або Інженер, що періо-дично призначається Замовником і письмово засвідчений Підрядчиком і який здій-снює діяльність, вказану в контракті;

г)         «Представник Інженера» — це постійний Представник Інженера або його за-ступника, або виконавця робіт за контрактом, що періодично призначається Замов-ником або Інженером для виконання обов'язків, передбачених п. 2 цього контракту,чиї повноваження повністю письмово засвідчені Інженером Замовника.

Представник інженера

До обов'язків Представника Інженера входить спостереження за виконаннямробіт, випробуванням і перевіркою використовуваних матеріалів або робочої сили,зайнятої у виконанні робіт. Він не має повноважень звільнити Підрядчика від ви-конання яких-небудь його обов'язків або зобов'язань за контрактом і, як передбаченоконтрактом тут і далі, не має права виконувати робіт, що спричинюють затримку втермінах або що вводять Замовника в додаткові витрати, а також робити які-небудьзміни в процесі своїх робіт.

Завжди передбачається

Якщо Представникові Інженера не вдалося переконати Підрядчика або Замовни-ка в низькій якості виконаних робіт, то Інженер не позбавляється повноважень вва-жати матеріал і якість робіт низькими і зробити демонтаж, знос або злам виробленого.

Переуступання прав і передача в субпідряд

Підрядчик не передає права і обов'язків за контрактом іншій особі, а також час-тини контракту, прибутків, доходів (крім випадків на користь осіб, що кредитуютьЗамовника) без попередньої письмової згоди Замовника.

Підрядчик не передає в субпідряд усіх робіт цілком, крім випадків, передбаче-них контрактом, а також частин робіт у субпідряд без письмової згоди Інженера (якувін не може відхилити без підстав), і якщо ця згода буде дана, то вона не звільняєПідрядчика від зобов'язань, передбачених контрактом, і він несе відповідальність завипадки нанесення шкоди субпідряднику, агентам і робітникам останнього так само,як і своїм власним агентам і робітникам.

Сфера поширення контракту

Контракт включає монтаж і введення в експлуатацію заводу і, крім того, забез-печення всіма робочими матеріалами для заводського будівництва, тимчасових робіті інших дій (постійного або тимчасового характеру), потрібних для монтажу і введен-ня в експлуатацію, причому міра їх необхідності вказана в контракті або випливає знього.

Основні зобов'язання

Підрядчик, приступаючи до виконання контрактної угоди (текст і документиугоди готуються за рахунок Замовника), виконує її у формі, до якої зможуть бутиприєднані необхідні додатки або вироблені потрібні зміни.

Якщо заявка на підряд (тендер) містить зобов'язання Підрядчика отриматистрахову або банківську гарантію або (за вибором) забезпечити Замовникові поруч-ництво двох фірм з гарною репутацією, повністю або частково пов'язаних з Підряд-чиком, на суму, що не перевищує 10% від суми, вказаної в заявці на підряд, для на-лежного виконання контракту за умовами боргового зобов'язання, то такі гарантіїабо поручництво й умови боргового зобов'язання мають бути схвалені Замовником,а забезпечення таких гарантій, поручництва, боргового зобов'язання робиться в цихвипадках за рахунок Підрядчика, якщо контракт не передбачає іншого.

Вважається, що заявка на підряд робиться на основі таких даних, які врахо-вують гідрологічні, кліматичні, фізичні дані, повідомлені Замовником у документах,направлених Підрядчикові для прийняття заявки на підряд. Все ж Підрядчик огля-дає будмайданчик і прилеглі території, задовольняючи таким чином свій інтерес пе-ред наданням на розгляд заявки на підряд (як щодо рельєфу і геологічної структурибудмайданчика, так і розмірів і характеру робіт, матеріалів, необхідних для веденняробіт, шляхів підходу до будмайданчика, приміщень, які можуть знадобитися), і восновному сам дістає наведену вище інформацію, що стосується ризику, випадковос-тей та інших непередбачених обставин, які можуть вплинути на підряд.

Підрядчик виконує роботи в точній відповідності з умовами контракту за вка-зівками Інженера і буде підкорятися і точно слідувати його вказівкам з будь-якогопитання (навіть не згаданого в контракті) відносно виконання робіт. Підрядчик ви-конує інструкції лише одного Інженера або Представника Інженера.

У можливо коротші терміни після прийняття його тендеру Підрядчик, якщобуде потрібно, представить на затвердження Інженера програму, що відображає ме-тоди і порядок робіт, за допомогою яких передбачає виконати зобов'язання за контр-актом. Надання і подальше затвердження такого плану або детальної письмової ін-формації Інженером або Представником Інженера не звільняє Підрядчика від йогозобов'язань за контрактом.

Підрядчик забезпечує і використовує на будмайданчику в цілях виробництваробіт:

а)         лише кваліфікованих технічних фахівців, що мають досвід, і виконробів, якіповністю компетентні в забезпеченні належного спостереження за виконанням робіт,над якими встановлений нагляд;

б)         таку кваліфіковану, напівкваліфіковану і некваліфіковану робочу силу, яканеобхідна для належного виконання робіт у встановлений термін.

За Інженером залишається право заперечувати і вимагати від Підрядчика звіль-нення з роботи будь-якої особи, яка, на його думку, невміло поводиться з устаткуван-ням, некомпетентна або непідготовлена для правильного виконання своїх обов'язківабо чиє використання на роботі він вважає небажаними, тому така особа аж дописьмової згоди Інженера не може бути використана на виробництві. Будь-яка осо-ба, звільнена таким чином, має в найбільш короткий термін бути замінена з відомаІнженера компетентною особою.

Підрядчик несе відповідальність за правильне і відповідне виконання будівель-них робіт згідно з письмово вказаними Інженером межами і рівнями, а також за пра-вильність положення, рівня, розміру і за забезпечення всіх необхідних пристосувань таінструментів для правильного виконання будівельних робіт. Якщо в будь-який моменту процесі робіт з'явилося яке-небудь відхилення в положенні, рівні, розмірах, Підряд-чик на вимогу Інженера усуває це відхилення до повного задоволення вимог Інженераабо Представника Інженера за свій рахунок. Якщо відхилення виникло в результатінеправильних даних, повідомлених Підрядчикові Інженером або Представником Ін-женера, то витрати щодо його усунення несе Замовник. Перевірка розмежувальнихліній і рівнів Інженером або його Представником не звільняє Підрядчика від відпо-відальності за викладене вище, і останній зобов'язаний оберігати всі розмежувальнілінії, відмітки рівнів, віхи і тому подібне, використовуване під час будівельних робіт.

19. Підрядчик, здійснюючи будівельні роботи, зобов'язаний за свій рахунок за-безпечувати і утримувати попереджувальні вогні, сторожів огорожі і попереджуваль-ні плакати в необхідних місцях у потрібний час.

Починаючи будівельні роботи, Підрядчик несе повну відповідальність зазбереження виконаних робіт і тимчасових робіт, у разі нанесення ним збитку (пош-коджень або руйнувань з будь-якої причини, окрім обумовлених нижче ризиків)зобов'язаний провести ремонт і відновну роботу за свій рахунок (крім випадків «обу-мовлених ризиком»), щоб до здачі об'єктів якість виконаних робіт була в порядку ігарному стані з усіма пунктами контракту та інструкціями Інженера.

«Оговорені ризики» — це війна, агресія, повстання, революція, страйк, війсь-ковий переворот, громадянська війна, хвилювання, безлади або стихійне лихо, якіПідрядчик не міг передбачати і не в змозі забезпечити захист від них.

21. Підрядчик повинен від свого імені і від імені Замовника застрахувати від усіхущербів і збитків, які можуть бути спричинені внаслідок згаданих вище випадків(крім «обумовлених ризиком») і за яких Підрядчик несе відповідальність за конт-рактом:

а)         роботи і тимчасові роботи — на повну вартість вироблюваних робіт;

б)         матеріали, заводське будівництво та інші доставлені на будмайданчик пред-мети — на їх повну вартість.

Таке страхування здійснює страховий агент з відома Замовника (для відмови ма-ють бути розумні причини), і Підрядчик зобов'язаний у будь-який час представитиІнженерові або Представникові Інженера поліс або поліси, чекові квитанції платежівпоточних страхових премій.

Усі скам'янілості, монети, вироби, що являють собою цінність або антикваріаті тому подібні предмети геологічної або археологічної важливості, які були знайденіна будівництві, є власністю Замовника. Підрядчик вживає всіх заходів з охорони їхвід пошкоджень, які можуть бути зроблені робітниками та іншими особами, і негайнопісля виявлення зобов'язаний ознайомити з ними Представника Інженера і за раху-нок Замовника виконувати доручення Представника Інженера, пов'язане з переве-зенням цих предметів.

Підрядчик захищає Замовника від усіх позовів, пов'язаних з порушеннямправ: патентного, авторського, права на торговельний знак та інших захищених прав,використаних під час виконанняі робіт, а також від позовів по відшкодуванню збит-ків від порушення вказаних прав.

Якщо не обумовлене інше, то Підрядчик за свій рахунок забезпечує все необ-хідне для заводського будівництва, тимчасових робіт, матеріали для тимчасових і по-стійних робіт, робочу силу (включаючи нагляд за нею), транспортування на будмай-данчик і тому подібне, необхідне для виконання робіт

По завершенні всіх робіт Підрядчик згортає заводське будівництво, закінчуєремонтні роботи, прибирає матеріали і будмайданчик відповідно до вимог Інженера.

Робоча сила

Підрядчик сам організовує набір робочої сили (місцевої або іншої) і згідно зконтрактом забезпечує її транспортом, житлом, харчування і зарплатою.

Підрядчик у міру фізичних можливостей, місцевих умов і відповідно до ви-мог Інженера забезпечує свій штат співробітників і робітників питною і технічноюводою.

Підрядчик не повинен здійснювати товарообмінні операції або яким би то нібуло іншим способом передавати якій-небудь особі зброю або боєприпаси будь-якоговигляду, а також дозволяти здійснення подібних дій своїм субпідрядникам, агентамабо робітникам.

При вирішенні виробничих питань з робітниками Підрядчик повинен братидо уваги загальноприйняті вихідні і святкові дні, а також релігійні та інші звичаї.

У випадку спалаху епідемії якого-небудь захворювання Підрядчик повиненкеруватися в своїх діях постановами уряду і місцевих медичних і санітарних властейі виконувати постанови, накази і рекомендації в цілях боротьби з епідемією і її лікві-дації.

Підрядчик повинен постійно вживати необхідних запобіжних заходів з ме-тою запобігання безладам і будь-яким протизаконним діям серед його найманих ро-бітників, а також з метою збереження спокою і захисту людей і власності в околицяхмісця проведення робіт.

Матеріали і якість робіт

35. Усі матеріали і якість робіт повинні відповідати вимогам контракту і вказів-кам Інженера, а також час від часу піддаватися випробуванням у місці виробництва,збирання або будівництва.

36.1. Після завершення кожної стадії будівництва Інженер або його Представникповинні упевнитися в якості виконаної роботи, а Підрядчик повинен надати їм повнуможливість виконувати контроль і оцінку будь-яких завершених робіт.

Інженер має право на весь термін ведення робіт наказати в письмовій формі:

видалити з території будівництва на період будівництва будь-які матеріали,якщо вони, на його думку, не відповідають умовам контракту;

замінити їх належними і необхідними матеріалами;

видалити з території будівництва або передати належним чином будь-якийоб'єкт, який щодо якості виконання або застосованих матеріалів не відповідаєумовам контракту.

У разі невиконання Підрядчиком цієї вимоги Замовник має право найнятидля цих цілей інших осіб, а всі випливаючі з цього витрати і пов'язані з цим неперед-бачені витрати стягуються ним з Підрядчика або відраховуються від суми, що нале-жить останньому.

Початок будівництва і затримки

Підрядчик повинен почати роботи протягом періоду, вказаного в тендері, піс-ля здобуття ним письмового наказу Інженера про початок робіт і повинен присту-пити до них оперативно і без зволікання, за винятком тих випадків, коли затримказалежить від Інженера або коли зволікання не залежить від Підрядчика.

Усі роботи слід завершити протягом установленого періоду, що обчислюєтьсяз моменту, визначеного в тендері як початок робіт, або протягом продовженого часу,як це сказано в статті 40.

За наявності додаткової роботи або обставин, що заважають вчасно завершитироботи, Інженер повинен визначити час продовження робіт.

За наявності суперечливих вказівок робота ні за яких обставин не повиннавестися в нічний час і по неділях без письмового на те дозволу Представника Інже-нера і лише в тому випадку, якщо проведення цих робіт необхідне для охорони жит-тя людей, майна або будівництва, про що Підрядчик повинен негайно повідомити

Представникові Інженера. Передбачено, що умови цієї статті не стосуються тих видівробіт, де робота зазвичай ведеться у дві зміни.

Якщо Підрядчик не в змозі закінчити роботи у встановлених у статті 39 термі-нів або за продовжений час, він повинен сплатити підприємцеві суми, вказані в тен-дері як конвенціональний штраф. Підприємець може утримати суму вказаних збит-ків з будь-якої суми, що належить Підрядчикові.

Як тільки, на думку Інженера, всі основні роботи з будівництва завершені іпройшли завершальні випробування, які можуть бути обумовлені в контракті, він(після здобуття письмового зобов'язання Підрядчика припинити неоплачені роботиз моменту настання періоду експлуатації) складає «Свідоцтво про завершення ро-біт», після чого починається «період експлуатації».

Експлуатація і дефекти

Для того щоб об'єкт після закінчення «періоду експлуатації» був наданий урозпорядження Замовника в такому самому гарному стані (за винятком нормальногозносу), в якому він був до початку цього періоду, Підрядчик повинен виконати всіроботи по лагодженню, виправленню неполадок, реконструкції, очищенню, виправ-ленню дефектів, недоліків, усадки або інших несправностей, якщо це письмово підт-верджено Інженером у ході «періоду експлуатації» або протягом 14 днів після йогозакінчення.

Оцінки і виміри

Об'єми робіт, установлені в кошторисі, передбачувані, а не дійсні, які підляга-ють виконанню за контрактом.

Інженер повинен визначити шляхом оцінки відповідно до контракту вартістьробіт, вироблених за контрактом. Коли потрібно виміряти об'єм якої-небудь части-ни робіт, Інженер подає повідомлення уповноваженому агентові або Представнико-ві Підрядчика, який повинен або сам бути присутнім, або послати кваліфікованогопомічника, який сприяв би Інженерові або його Представникові в проведенні такихвимірів. Підрядчик повинен також надати їм усі необхідні дані. Якщо Підрядчик самне буде присутній при вимірах і не поклопочеться послати туди свого агента, в цьо-му випадку виміри, зроблені Інженером або ним схвалені, вважатимуться справед-ливими. В цілях виміру об'єму поточних робіт ведеться документація і складаютьсякреслення з місяця в місяць під час ведення робіт. Коли Підрядчикові пропонуютьдокументи в письмовій формі, він повинен протягом 14 днів проглянути докумен-ти і креслення, узгодити з Представником Інженера і підписати їх; якщо Підрядчикне зробить цього протягом зазначеного терміну, документи і креслення вважають-ся складеними правильно. Якщо після ознайомлення з документами і кресленнямиПідрядчик заявляє про свою незгоду з ними і їх не підписує, вони все ж, вважаютьсяправильними, якщо лише Підрядчик протягом 14 днів після ознайомлення з доку-ментами і кресленнями не пред'явить у письмовій формі Представникові Інженераповідомлення, яке буде розглянуто Інженером, з вказівкою причин його незгоди звищезгаданими документами і кресленнями.

Виміри мають бути проведені в чистому вигляді, незважаючи на загальні абомісцеві звичаї, якщо в контракті не обумовлене інше.

Сертифікати і платежі

Якщо інший спосіб не обумовлений, платіж слід робити з інтервалом в одинмісяць відповідно до умов, указаних у другій частині контракту.

Якщо для виконання робіт необхідно імпортувати заводське устаткуван-ня і матеріали з іншої країни, або яка-небудь частина цих робіт має бути виконанаробітниками іншої країни, або які-небудь обставини зроблять усе це необхідним ізручним, розміри платежів повинні відповідати контракту і бути виплачені у відпо-відній валюті.

Жодне свідоцтво, крім Сертифікату про експлуатацію, не вважатиметься підт-вердженням якої-небудь роботи або іншого питання, відносно чого воно видається, абобуде узято як визнання належного виконання контракту або якоїсь його частини, аботочність будь-якої вимоги, або претензії, або якого-небудь пункту з них, що висува-ються Підрядчиком, або додаткових або змінених робіт, що замовляються Інженером.

Виконання контракту не вважатиметься закінченим до тих пір, поки Серти-фікат про експлуатацію не буде підписаний Інженером і відправлений Замовнико-ві, де вказується, що роботи завершені і підтверджується їхнє належне виконання.Сертифікат про експлуатації має бути виданий Інженером протягом 28 днів післязакінчення періоду експлуатації або після того, як лише будь-які із замовлених робітпротягом такого періоду будуть завершені і пред'явлені Замовникові і повністю від-повідатимуть цій статті не дивлячись на те, що Замовник раніше вже вступив у воло-діння результатами робіт або частиною їх і використовував в своїх цілях.

Відшкодування збитку і повноваження

63.1. Можуть мати місце такі випадки:

підрядчик виявиться неспроможним: є виконавчий лист, пред'явлений йому,або є свідоцтво про банкротство;

підрядчик виконає передачу на користь своїх кредиторів або погодиться вико-нати контракт під спостереженням інспекційного комітету, складеного з йогокредиторів; може статися (при існуванні корпорації) ліквідація справи (на від-міну від добровільної ліквідації з метою злиття або поглинання);

підрядчик передасть контракт без письмової згоди Замовника; його товари бу-дуть обкладені податками; Інженер у письмовій формі підтвердить Замовни-кові, що, згідно з його рішенням, Підрядчик:

а)         розірвав контракт;

б)         без поважної причини не почав виконувати роботи або припинив їх на 28 днівпісля здобуття від Інженера письмового розпорядження продовжувати роботи;

в)         не прибрав матеріали з будівельного майданчика або не знищив їх;

г)         не виконує роботи або нехтує виконанням своїх зобов'язань за контрактом;

д)         завдав збитку якості або, всупереч інструкціям Інженера, передав частинуконтракту в субпідряд.

Тоді Замовник, як тільки видасть Підрядчикові в письмовому вигляді 14-деннепопередження, має право вступити у володіння будівельним майданчиком і резуль-татами робіт, видалити звідти Підрядчика без розірвання контракту або звільнитийого від будь-яких обов'язків або боргів за контрактом і може закінчити роботи само-стійно або найняти будь-якого іншого підрядчика для завершення робіт. У будь-якийчас Замовник може продати що-небудь з вищезгаданого будівельного устаткуванняі невикористаних матеріалів і використовувати виручену від продажу суму для ви-плати (відповідно до контракту) боргів Підрядчикові.

Якщо внаслідок аварії, нездійсненності або з будь-якої іншої причини, пов'я-заної з роботою або будь-якою її частиною, в період виконання цієї роботи або в пе-ріод експлуатації будь-яке відшкодування збитку або ремонту (на думку Інженераабо його Представника) будуть необхідні для безпеки, а Підрядчик не може чи небажає виконати роботу або ремонт, то Інженер може за допомогою своїх власних ро-бітників або інших виконати цю роботу або ремонт за рахунок Підрядчика.

Вирішення суперечок

Якщо виникнуть які-небудь суперечки або протиріччя між Замовником і Під-рядчиком або між Інженером і Підрядчиком, пов'язані з контрактом або випливаючиз нього, а також пов'язані з виконанням робіт, вони насамперед представляються Ін-женерові і вирішуються ним. Інженер протягом 90 днів після того, як до нього звер-нулися обидві сторони, повинен представити Підрядчикові і Замовникові в письмо-вому вигляді своє рішення. Воно вважатиметься остаточним і обов'язковим як дляЗамовника, так і для Підрядчика до завершення робіт і буде негайно передано Під-рядчикові, який відновить роботи зі всіма належними турботами. Всі спори і проти-річчя, відносно яких рішення Інженера не стало остаточним і обов'язковим, повиннівирішуватися згідно з правилами врегулювання і арбітражу Міжнародної торговель-ної палати одним або великою кількістю арбітрів, що призначаються.

Арбітри мають право переглянути будь-яке рішення, вказівку, свідчення абооцінку Інженера.

Поки не буде підготовлений формальний договір, цей тендер разом з Вашимписьмовим його акцептом складе контрактні зобов'язання між нами.

Ми визнаємо, що Ви не зобов'язані приймати тендер навіть за найнижчою ціноюабо будь-який тендер, який ви отримаєте.

Договір може бути розірваний у тих випадках, коли Замовник:

не виплачує Підрядчикові суми, що належить, за будь-яким документом Інже-нера протягом 30 днів після здобуття такого;

перешкоджає або заважає видачі якого-небудь документа;

стає банкротом або його компанія має бути ліквідована (на відміну від ліквіда-ції з метою реконструкції або злиття).

Форма тендера, що надсилається передбачуваному Підрядчиком Замовникові

Панове!

Вивчивши креслення, умови контракту, специфікації і кошторис на виробництвовищезазначених робіт, ми, що підписалися нижче, пропонуємо виробити весь обсягробіт відповідно до креслень, умовам контракту, специфікацією і кошторисом на суму

            ф. ст. або іншу суму, якщо вона затверджена в контракті. Ми зобов'язалися

(за умови прийняття нашого тендеру) почати роботи протягом  днів після

отримання наказу Інженера про початок роботи, закінчити і представити всі роботи,

вказані в контракті, протягом           днів, рахуючи від останнього дня періоду, коли

роботи мають бути початі.

Якщо наш тендер буде прийнятий, ми, якщо буде потрібно, отримаємо гарантіюстрахової компанії або банка або представимо дві достатні і надійні гарантії (схвалені

Вами) разом і порізно в забезпечення належного виконання контракту на умовах за-стави, прийнятої Вами. Ми згодні бути пов'язані цим тендером на період днів з

дати його отримання і будемо ним пов'язані і згодні в ньому взяти участь у будь-якийчас до закінчення цього періоду.

Поки не буде підготовлений формальний договір, цей тендер разом з Вашимписьмовим його акцептом складе контрактні зобов'язання між нами.

Ми визнаємо, що Ви не зобов'язані приймати тендер навіть за найнижчою ціноюабо будь-який тендер, який ви отримаєте.