10.4. Договір підряду на підготовку кресленьбудівельних об'єктів

Цей Договір підряду на підготовку креслень будівельних об'єктів складений, під-писаний і набув чинності <дата> між:

Х., компанією створеною і такою, що існує за законодавством ХХХ, має юри-дичну адресу ХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХ, цей вираз включає всіх правонас-тупників Х, що іменується надалі «Постачальник», і

Z, компанією створеною і такою, яка існує за законодавством ZZZ, що має юри-дичну адресу ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, цей вираз включає всіх правонаступ-ників Z, що іменується надалі «Замовник»

Постачальник і Замовник ЗГАДУЮТЬСЯ НАДАЛІ ОКРЕМО ЯК «СТОРОНА»,А РАЗОМ — ЯК «СТОРОНИ», Беручи до уваги, що Сторони спільно заявляють, щовони мають повноваження і бажання укласти цей Контракт; цим зазначається,що,зважаючи на початкові передумови і взаємні зобов'язання, викладені нижчі, Сторонидомовилися про нижченаведене:

Предмет Контракту

1.1. Постачальник готує і передає Замовникові робочі креслення будівельнихоб'єктів і споруд, розташованих на території заводу. Вищеназвані робочі кресленнярозробляються відповідно до Технічного завдання Постачальником і затверджують-ся Замовником. Усі зауваження, зміни і доповнення, обумовлені в Меморандумі зат-вердження Технічного завдання, враховуються Постачальником.

У міру розроблення робочих креслень для об'єктів і конструкцій Заводу, по-значених у Додатку № 1 цього Контракту, Замовник дотримується затвердженогоТехнічного завдання. Замовник несе відповідальність за якість проектної документа-ції для об'єктів, що проектуються в країні Замовника.

Замовник надсилає Постачальникові проміжні креслення (загальний вигляд,розміщення устаткування і комунікацій проектних об'єктів) для координації їх із за-гальним планом, комунікації і так далі.

Постачальник забезпечує Замовника технічними завданнями для підготовкиробочих креслень об'єктів і конструкцій, що проектуються Замовником відповіднодо Додатка № 1 цього Контракту.

Графік постачання

Робочі креслення надсилаються Замовникові впродовж  місяців з

дати підписання Контракту згідно з Графіком будівництва, узгодженого Постачаль-ником і Замовником.

Відправка креслень здійснюється окремими партіями авіапоштою. Дата пош-тової квитанції відправки кожної партії робочих креслень з Росії вважається датою їхвідправки Замовникові.

Ціна контракту

Вартість підготовки робочих креслень, здійснюваної Постачальником, стано-вить XXXXXXXXX USD.

До цієї вартості входять витрати на відряджання фахівців Постачальника дляавторського нагляду.

Умови платежу.

Оплата підготовки робочих креслень проводиться за допомогою          (вказати спосіб платежу).

Платежі проводяться 5 частинами таким чином:

перший платіж           проводиться протягом ХХ днів з дати підписання

Контракту;

наступні три (3) платежі       проводяться з 3-х місячним інтервалом

кожен після виплати першого;

останній платіж         проводиться після постачання креслень.

Постачальник направляє безпосередньо Замовникові авіапоштою одну копіюрахунка.

У разі якої-небудь затримки оплати з боку Замовника Постачальник залишаєза собою право затримати передачу робочих креслень або відкласти дату передачі до-кументації.

За кожен тиждень прострочення Замовник виплачує Постачальникові штрафу розмірі           % від суми попередніх виплат.

Інші умови

6.1. Технічна документація, що передана Замовникові, використовується тількидля створення проекту в межах країни Замовника і не видається або переводитьсяіншим особам, організаціям і третім країнам без письмової згоди Постачальника.

(підписи сторін)