Стаття 5. Постачання устаткування

магниевый скраб beletage

Орендар зобов'язується перевірити устаткування і підписати Акт прийманняустаткування в експлуатацію, підготовлений Орендодавцем, не пізніше від дати, обу-мовленої в Додатку.

Орендар може почати використовувати устаткування відповідності до умовцього договору, починаючи з дати підписання Акту приймання устаткування в екс-плуатацію:

а) якщо Орендар виявляє які-небудь дефекти в устаткуванні або в нього вини-кають які-небудь претензії у відношенні устаткування, він повинен негайно повідо-мити про це Орендодавцеві відобразити претензії в Акті приймання в експлуатацію,точно визначивши дефекти. Орендодавець не несе відповідальності за такі дефекти;

б) якщо Орендареві не вдається повідомити Орендодавцеві відповідно з п. 5.3 «а»цієї статті, Орендодавець може вважати, що устаткування передане в бездоганномустані і в Орендаря не виникне претензій із цього приводу в майбутньому.

Відповідно до цього договору Орендодавець зобов'язується вступити в уго-ду з Продавцем для того, щоб устаткування було доставлено Орендареві в очікува-ний день передачі згідно з Додатком. Якщо Орендодавцеві не вдається домовитисяз Продавцем про постачання, Орендодавець повинен повідомити про це Орендаревіі пропрацювати з ним можливість заміни Продавця. Якщо Орендодавець і Орендарне в змозі врегулювати це питання протягом 14 днів після вищезазначеного повідом-лення, Орендодавець, так само як і Орендар, має право розірвати цей договір, післячого договір вважається недійсним і жодна із сторін не нестиме відповідальності і нематиме ніяких претензій до іншої сторони.