Стаття 13. Втрата або пошкодження устаткування

магниевый скраб beletage

Орендар, починаючи з дати підписання Акту приймання устаткування вексплуатацію, визнає і зобов'язується прийняти на себе ризик пошкодження устат-кування або будь-якої його частини незалежно від того, чим це спричинене (за ви-нятком зносу і амортизації устаткування в процесі його експлуатації, відповідно доумов даного договору).

У разі загибелі або пошкодження устаткування Орендар за свій рахунок і повибору Орендодавця повинен негайно:

а)         замінити устаткування аналогічним устаткуванням в прийнятному для екс-плуатації стані;

б)         відновити устаткування і підтримати його в доброму стані і працюючому ре-жимі.

У випадку, якщо все устаткування зіпсоване або стало непридатним, Орен-дар повинен на вимогу Орендодавця негайно перерахувати останньому всі передба-чені, але неоплачені амортизаційні відрахування.

При виникненні ситуації, описаної в п. 2 цієї статті, цей договір залишаєтьсяв повній силі і продовжує діяти без яких-небудь поправок. Орендні платежі в цьомувипадку сплачуватимуться в повній сумі.

У разі ситуації, описаної в п. 3 цієї статті цей договір втрачає силу після пов-ної сплати всіх покладених амортизаційних відрахувань, і з цієї миті жодна із сторінне може мати претензій до іншої сторони. Виняток становлять претензії сторін, щовиникли раніше.

У разі ситуації, описаної в п. 3 цієї статті і після повної виплати обумовленихамортизаційних відрахувань Орендодавець зобов'язується передати Орендареві пра-во власності на устаткування в його існуючому стані разом з правовими претензіями,якщо такі є проти третьої сторони. Тим самим Орендодавець знімає із себе відпові-дальність за стан, функціонування і якість устаткування.