Глава 4. Тлумачення : Правове регламентування : B-ko.com : Книги для студентів

Глава 4. Тлумачення

Стаття 4.1. Наміри сторін

Договір повинен тлумачитися відповідно до загального наміру сторін.

Якщо такий намір не може бути виявлений, договір повинен тлумачитися від-повідно до значення, яке аналогічні сторонам розумні особи надавали б договору затаких самих обставин.

Стаття 4.2. Тлумачення заяв та інших дій

Заяви та інші дії сторін повинні тлумачитися відповідно до її намірів, якщоінша сторона знала або не могла не знати про ці наміри.

Якщо попередній пункт не підлягає виконанню, заяви або інші дії повинні тлу-мачитися відповідно зі знанням, яке аналогічна іншій стороні розумна особа надава-ла б їм у таких самих обставинах.

Стаття 4.3. Обставини, що беруться до уваги

При застосуванні статей 4.1 і 4.2 до уваги повинні бути взяті всі обставини, вклю-чаючи:

попередні переговори між сторонами;

практику, яку сторони встановили у своїх взаємовідносинах;

поведінку сторін після укладання договору;

характер та цілі договору;

загальноприйняте у відповідній галузі підприємницької діяльності значенняумов та виразів;

звичаї.

Стаття 4.4. Загальні посилання на договір або заяву

Умови і вирази повинні тлумачитися в світлі всього договору або заяви, де вониз'являються.

Стаття 4.5. Систематичне тлумачення

Умови договору повинні тлумачитися таким чином, щоб усім їм було надано зна-чення, а не позбавляти чинності якого-небудь з них.

Стаття 4.6. Правило «contra proferentem»

Якщо умови договору, що висунуті однією стороною, є неясними, то перевага на-дається тлумаченню, яке протилежне інтересам цієї сторони.

Стаття 4.7. Лінгвістичні розбіжності

Якщо договір складається двома або більше мовами і кожен з його текстів маєоднакову силу, то в разі розбіжності між текстами перевага надається тлумаченнювідповідно до варіанта тексту договору, який був складений початково.

Стаття 4.8. Заповнення опущеної умови

Якщо сторони договору не узгодили умови, які є важливими для визначенняїхніх прав та обов'язків, договір заповнюється умовою, що представляється відповід-ною за даних обставин.

При визначенні, яка умова є відповідною, крім інших факторів, повинні бутивзяті до уваги:

наміри сторін;

характер і ціль договору;

сумлінність і чесна ділова практика;

розумність.