Питання для самоконтролю знань:

1. Які основні принципи планування.

2. Що передбачає принцип єдності.

3. Що таке координація планової роботи?

4. Що передбачає принцип участі?

5. Що передбачає принцип гнучкості та точності?

6. Які існують типи планування в залежності від часової орієнтації?

7. Назвіть види планів за об'єктами планування.

8. Назвіть види планів в залежності від тривалості плано­вого періоду.

9. Назвіть види планів в залежності від змісту планових рішень.

10. Що передбачає принцип адекватності об'єктивним закономірностям розвитку?

Питання для поглибленого вивчення теми:

1. Координація та інтеграція в плановій діяльності підп­риємства.

2. Суть та значення принципу участі.

3. Типи планування, їх переваги та недоліки.

4. Організація партисипативного планування.

Теми рефератів:

1. Роль принципів планування в діяльності підприємства.

2. Відмінності планування від імпровізації.

3. Переваги і хиби експерименту в плануванні.

Завдання та ситуації для самостійного розв'язку

Ситуація 1.

У кабінеті директора хлібокомбінату відбувалася гаряча дискусія. Тут працювали над розробкою планів на майбутній період та вирішенням проблеми, що останнім часом особливо загострилася: скоротилися обсяги збуту продукції.

Директор комбінату Т. Мальков наголосив на складнос­тях, що переживає підприємство, про необхідність розробки си­стеми заходів для підвищення ефективності діяльності комбіна­ту, можливу перебудову роботи його підрозділів. Він звернув увагу на необхідність присвятити більше уваги питанням ви­вчення ринку та змінам, що на ньому відбуваються.

Начальник виробничого відділу В. Власенко не вважав си­туацію, що склалася на підприємстві, настільки драматичною. Він зазначив: «Ми завжди випускали хлібобулочні вироби, які користувалися підвищеним попитом. Нове обладнання, що най­ближчим часом надійде до комбінату з Франції, дозволить нала­годити виробництво нової продукції - здобних булочок та кек­сів, соломки у новій упаковці та інше. Виробничий відділ приді­ляє велику увагу тому, щоб наше виробництво було сучасним, це, на мою думку, запорука успіху підприємства. Для ліквідації ж проблем збуту продукції треба нарешті налагодити роботу відділу збуту».

На ці зауваження начальник відділу збуту Г. Мащенко ві- дреагував: «Комбінат постійно працює над покращенням своїх виробничих фондів, але це не може вирішити всіх проблем. На­приклад, зараз комбінат може продати тільки 60 % своєї проду­кції. Торгові підприємства підвищили свої вимоги до нас. їх не влаштовує наша продукція не тільки за асортиментом, але й за якістю та ціною. На ринок у великій кількості надходить проду­кція інших підприємств, які значно розширили номенклатуру своєї продукції: крім хлібобулочних, виготовляють ще й конди­терські вироби. Ми могли б також запровадити кондитерське виробництво, але не вистачає складських площ. Проблему не вирішить тільки нова техніка. Необхідне вивчення попиту насе­лення. Ми повинні з'ясувати переваги продукції інших підпри­ємств. Необхідно підвищувати якість продукції, використовува­ти більш якісну сировину, переглянути цінову політику. Поку­пець став сьогодні більш розбірливим».

В. Власенко нервово зауважив: «Це тільки виправдання своєї бездіяльності! Через якусь розбірливість та примхи може більше не купувати сучасну техніку та скоротити обсяги вироб­ництва?» Головний інженер комбінату мав свій погляд на ситу­ацію, що склалася на хлібокомбінаті: «Якість нашої продукції завжди відповідала стандартам, а покупець не дуже й довіряє великій кількості різних назв булок, бо вважає, що то тільки привід для підвищення ціни. Обсяги ж продажу комбінату зни­зилися через збільшення кількості приватних пекарень, та це явище тимчасове. Якість їх продукції покупець скоро належно оцінить та зрозуміє, що продукція нашого комбінату значно краща».

Т. Мальков послухав дискусію уважно і переконався в не­обхідності вдосконалення організаційної структури підпри­ємства.

Як Ви вважаєте, про створення якого підрозділу подумав директор?

Оцініть кожного учасника дискусії з точки зору його при­хильності до того чи іншого типу планування.

Який принцип планування порушується на цьому підпри­ємстві? Як це впливає на його діяльність?

Ситуація 2.

Магазин «Лаванда», що пропонує покупцям парфюмерно- косметичні вироби, відкрився не так давно в центрі міста. Дирек­тор приділила велику увагу оздобленню його інтер'єру, асортиме­нту та якості товару, підібрала колектив молодих дівчат- продавців. Все це давало їй надію на значні обсяги продажу. Але її сподівання не виправдалися. Виторг був невеликим, хоч на кіль­кість покупців не можна було поскаржитися. В чому ж справа?

Директор почала уважно спостерігати за роботою в магазині та помітила, що продавці до виконання обов'язків ставляться бай­дуже, майже не виявляють зацікавленості в активній роботі з по­купцями.

Щоб розбудити творчу ініціативу продавців, вона почала шукати спосіб для мотивації свого молодого колективу. Перше, що спало на думку директора - підвищити заробітну плату, однак істотних змін не відбулося. Директор намагалася якось об'єднати дівчат у дружний колектив, пропонуючи спільне проведення до­звілля.

Ситуація не покращилася, бо вони сприйняли це як виконання вказівок начальства та втручання в їх особисте життя. Директор ус­відомлювала правильність поставленої мети - зацікавити персонал, але не могла збагнути, чому всі її заходи виявлялися марними.

Які помилки, на Вашу думку, допустила директор магази­ну?

Який принцип планування діяльності підприємства сприяв би покращенню ситуації?

Ваші пропозиції щодо впровадження цього принципу в організацію діяльності магазину.

Ситуація 3.

Директор кондитерської фабрики, оцінюючи загалом ви­робничі можливості свого підприємства та існуючу ринкову си­туацію, зробив висновок про реальну можливість задовольнити попит споживача в шоколадній продукції та збільшити обсяги продажу.

Перед плановим відділом було поставлене завдання щодо розробки конкретного плану дій. У зв'язку з цим потрібно було відповісти на широке коло питань. У чому полягає суть стратегії росту? Чому існуючий асортимент продукції не задовольняє по­купця? Яку продукцію необхідно випускати? На які ринки необ­хідно орієнтуватися? Що необхідно для розширення асортимен­ту, організації продажу, реклами? Яку обрати політику ціноут­ворення? Як оцінити витрати, здійснювати контроль за вико­нанням намічених заходів?

Проект плану був готовий досить швидко поданий для ро­згляду та затвердження директору, але той був невдоволений. Він особисто зателефонував начальнику планового відділу та в притихлому кабінеті його чули всі... Річ у тому, що план містив фактично тільки прогнозні цифри майбутніх продажу та фінан­сових витрат. У ньому абсолютно був відсутній аналіз та оцінка попередньої діяльності підприємства, бракувало даних щодо вивчення ринку та оцінки виробничих ресурсів самої фабрики, тобто багатьох конкретних аспектів її діяльності.

Начальник планового відділу тримав свій витвір тремтя­чими руками та намагався виправдатися тим, що керівники під­розділів (виробничих, фінансового, збуту) не схотіли взяти уча­сті в процесі планування, пояснюючи це браком часу та їх не­причетністю до складання планів. Він наголошував на тому, що відірваність діяльності планового відділу від роботи решти під­розділів ніколи не дасть ефективного результату. Директор ви­рішив провести загальні збори...

Якому типу планування відповідає перший варіант плану фабрики? Обґрунтуйте.

Який принцип планування не був врахований при скла­данні плану?

Чому директор призначив загальні збори?

Ситуація 4.

Фірма «Мрія» виготовляє декоративну плит-ку для оздоб­лення стелі з гіпсокартону. її оборот складає 44 млн. грн. Ринок готової декоративної плитки складається з двох частин. Перша - це ринок орієнтований на спеціалізовані фірми, що займаються оздобленням приміщень приватним замовникам. Обсяг ринку - 200 млн. грн. Друга - це ринок, орієнтований на будівельні ор­ганізації. Збут здійснюється через торгові фірми та підрядників, що займаються будівництвом нових та реконструкцією старих будівель. Обсяг ринку - 250 млн. грн.

До цього часу «Мрія» орієнтувалася на фірми, що спе­ціалізуються тільки на оздобленні приміщень. Ці фірми звичай­но пропонують своїм замовникам 2-3 види плитки різних за ці­ною. За цінами «Мрія» займає середнє положення на ринку. Якісні показники не суттєво відрізняються від показників кон­курентів. Завдяки рекламі в журналах «Мрія» стала однією з найбільш відомих торгових марок. Протягом останнього кварта­лу фірмі не вдається досягти запланованого обсягу продажу. Причина досить проста: зросла популярність плитки з синтетич­них матеріалів. Вони можуть бути різних кольорів, з різними малюнками, а плитка з них дешевша на 12 %.

Виробничий процес виготовлення синтетичної плитки майже не відрізняється від того, який запроваджений на фірмі «Мрія». Перегляду вимагають наступні аспекти: закупка нових матеріалів і обладнання для нарізання та поліровки матеріалу. Для забезпечення конкурентоспроможності та запланованих ра­ніше обсягів продажу фірма починає розробляти план для осво­єння виробництва синтетичної плитки.

Який принцип планування найбільш яскраво характеризує цей епізод?

Чи необхідний план взагалі в цьому випадку?

Ситуація 5.

Рік створення ВАТ «Вінм'ясо» - травень 1994 р. Кіль­кість працюючих - 1 766. Основні види продукції: м'ясо, м'ясопродукти, ковбасні вироби. Команда лідерів і колектив ра­зом працюють над іміджем продукції, підприємства, України в цілому.

ВАТ «Вінм'ясо» є лідируючим та найбільш прогресивним акціонерним товариством м'ясної промисловості України з роз­винутою торговельною мережею. Підприємство експортує свою продукцію в Росію, Німеччину, Італію, Румунію, Польщу, Лат­вію. Керівництво підприємства забезпечило такі соціально- економічні та морально-психологічні умови, в яких керівники підрозділів, дільниць, заступники голови правління отримали самостійність у виборі методів і засобів досягнення кінцевого результату.

Кадрова політика націлена на досягнення компромісів між керівництвом і робітниками, бо вони - економічні і соціальні партнери. На підприємстві розроблені і діють Політика якості управління персоналом, Схема управління персоналом, Мето­дологічна інструкція і Схема успіху працівників комбінату. На підприємстві впроваджені матеріальна, статусна, моральна та соціальна мотивації забезпечення якості. Діяльність груп якості забезпечує оперативний діалог «керівник - працівник» та спря­мована на покращення ключових процесів. За результатами останнього опитування визначене ставлення споживачів до ВАТ «Вінм'ясо» і до його продукції. Так 97 % довіряють яко­сті продукції і лише 3 % не знайомі з продукцією підприємства.

В колективі сформована культура поведінки працівників, їх толерантність до споживача. Для споживачів проводяться консультації, демонстрація зразків готової продукції та процесу виробництва.

Кожен працівник орієнтований на реалізацію системи цін­ностей, тому соціально-психологічний клімат і духовність коле­ктиву пов'язані з розумінням стратегічних напрямів. Щорічно проводиться анкетування в усіх підрозділах з питань сукупності індивідуальних цінностей, які складають ціннісно-орієнтаційну єдність колективу.

Внаслідок впровадження зазначених підходів на ВАТ «Вінм'ясо» зросли: обсяги виробництва на 52,2 %, балансовий прибуток на 10 %, обігові фонди на 15,2 %, відрахування до бю­джету на 80,4 %, продуктивність праці на 60,8 %, заробітна пла­та на 30 %.

Яких принципів планування дотримуються на підприємс­тві?

Як вони впливають на ефективність діяльності підприємс­тва?