Завдання для самостійного розв'язку

магниевый скраб beletage

Завдання 1.

Маркетинговий відділ підприємства з'ясував, що можливий обсяг продажу продукції на традиційному для нього сегменті рин­ку може становити 300 одиниць. Ціна 1 виробу - 200 грн. Змінні витрати на виробництво одиниці продукції - 140 грн., постійні витрати підприємства - 20 тис. грн.

Чи окупляться витрати підприємства величиною доходу від реалізації даної кількості одиниць продукції? Скільки потрібно реа­лізувати продукції при даних умовах виробництва для збереження балансу «витрати - доходи» (точка беззбитковості = 0).

Для виконання завдання скористайтеся таблицею аркушу Excel та його засобом «Подбор параметра».

ОК

Методичні рекомендації. Для відповіді на перше питання: на основі даних з умов завдання сформувати таблицю на аркуші Excel (рис. 1). В ячейку, що відповідає показнику «Точка без­збитковості» (наприклад, В6) внести формулу для розрахунку цього показника, за допомогою якої буде отриманий результат, що підлягає оцінці.

 

А

В

 

1

Показники

Дані

 

2

Обсяг продажу, шт

 

3

Ціна, грн

 

4

Постійні витрати, грн

 

5

Змінні витрати (на одиницю продукції), грн

 

6

Точка беззбитковості

0

Рис. 1

Для відповіді на друге запитання скористайтеся засобом Excel «Подбор параметра», для чого виділити ячейку, що міс­тить формулу для розрахунку точки беззбитковості (В6), вибра­ти пункт меню Сервис та команду Подбор параметра, адреса виділеної ячейки (В6) з'явиться у полі Установить в ячейке діа­логового вікна Подбор параметра (рис. 2). У поле Значение вве­сти число 0 (точка беззбитковості).

У полі Изменяя значение ячейки вказати адресу ячейки, що відповідає значенню показника обсяг продажу та натиснути на кнопку ОК для отримання результату.

Завдання 2.

Витрати на виробництво і реалізацію продукції при обсязі 100 штук на рік складають 200 тис. грн., 40 % з них - постійні. Ціна продукції 3 тис. грн.

Визначити точку беззбиковості в натуральному вимірі за допомогою Excel.

Методичні рекомендації. Відповідно до умови завдання створити таблицю на аркуші Excel та занести до неї цифрові да­ні. Ввести формулу для розрахунку значення точки беззбит­ковості у відповідну ячейку таблиці.

Завдання 3.

Керівнику підприємства потрібна інформація для прийнят­тя рішення, правильність якого принесе значний прибуток, для цього він планує обрати один з варіантів: звернутися до інформа­ційно-бібліотечного комплексу, бібліотеки, електронної бібліоте­ки, мережі Інтернет. Інформацію в кожному з них можна отрима­ти двома шляхами: самостійно або за допомогою спеціалістів. Основним критерієм для прийняття підприємцем рішення є вели­чина очікуваного ефекту від використання отриманої інформації.

Визначити оптимальний шлях отримання повної інформації за допомогою дерева рішень за наступних умов:

1. При самостійному пошуку в бібліотеці ймовірність ус­піху - 0,5; в електронній бібліотеці - 0,75; в інформаційно- бібліотечному комплексі - 0,9; в мережі Інтернет - 0,7.

2. При пошуку за допомогою спеціалістів у бібліотеці ймовірність успіху - 0,6; в електронній бібліотеці - 0,85; в інфо­рмаційно-бібліотечному комплексі - 0,95; в мережі Інтернет - 0,8.

3. Використання інформації, отриманої самостійно в біб­ліотеці, принесе підприємцю прибуток - 4 тис. грн.; в електрон­ній бібліотеці - 6,5 тис. грн.; в інформаційно-бібліотечному комплексі - 9 тис. грн.; за допомогою Інтернет - 5,5 тис. грн.; використання інформації, отриманої в бібліотеці за допомогою спеціалістів принесе підприємцю прибуток - 4 тис. грн.; в елект­ронній бібліотеці - 7,5 тис. грн.; в інформаційно-бібліотечному комплексі - 10 тис. грн.; в мережі Інтернет - 6 тис. грн.

4. При відсутності інформації отриманий ефект - 3 тис.

грн.

Методичні рекомендації.

Побудувати дерево рішень та визначити оптимальний шлях отримання повної інформації. Скористайтеся для розрахунків Excel.

Завдання 4.

Фабрика планує побудувати 2 нові цехи. На будівництво заплановано інвестувати 75 000 тис. грн.

Розрахувати чисту дисконтовану вартість проекту за пер­ші 10 років діяльності нових цехів на основі даних, поданих ниж­че. Зробити висновок.

За допомогою засобу Excel «Диспетчер сценариев» зробити аналіз чутливості проекту до можливих змін під впливом наступних чинників: умовно-постійні витрати збільшуються на 10 000 тис. грн.; ціна зменьшується на 300 грн.; змінні витрати зменшуються на 10 000 тис. грн.; попит зменшився до 180 тис. одиниць.

Доходи і витрати підприємства

1-10-й роки

Обсяг продажу шт.

200 000

Ціна, тис. грн.

5

Валовий дохід, тис. грн.

?

Умовно-постійні витрати, тис. грн.

130 000

Змінні витрат, тис. грн.

?

Всього витрати, тис. грн.

?

Податки, тис. грн.

310 000

Чистий прибуток, тис. грн.

?

Норма дисконту

15 %

Коефіцієнт дисконтування

?

Дисконтована вартість, тис. грн.

?

Чиста дисконтована вартість, тис. грн.

?

Методичні рекомендації. Перенести дані таблиці з умови завдання на аркуш Excel. Провести розрахунки відсутніх зна­чень показників за допомогою формул у відповідних ячейках таблиці. Провести аналіз чутливості: у діалоговому вікні Диспе­тчер сценариев (рис. 1) натиснути кнопку Добавить; у діалого­вому вікні

Добавление сценария (рис. 2) ввести ім'я сценарію, що відпові­дає назві першого чинника «Умовно-постійні витрати», вплив якого необідно визначити. В поле Изменяемьіе ячейки ввести адресу ячейки, що буде змінюватися та натиснути кнопку Ок (рис. 3).

ЬІШШМІіШЖ^Н .u*JI

Название сценария:

І-------------------------------------------------

Г

Изменяемьіе ячейки:

ЗІ

Чтобьі добавить несмежную изменяемуга ячейку, укажите еє при нажатой клавише Ctrl,

Примечание:

Автор: 866 , 06,09.2003

 

 

9

Защита

запретить ^

Г~ іскрьіть і

.U2<j

У поле діалогового вікна Значение ячеек сценария ввести нове значення умовно-постійних витрат та натиснути кнопку Ок (рис. 4).

Значення ячеек сценария

 

ок

Отмена

Введите значення каждой изменяемой ячейки. і: $В$5 1140000000І

 

Добавить

Рис. 4

Сценарій буде доданий у знов відкритому діалоговому ві­кні Диспетчер сценариев (рис. 5).

 

jdxj

Диспетчер сценариев

Сценарии:

 

Закрьіть

Добавить...

Удалить

 

Об"ЬЄДИНИТЬ,.

Изменяемьіе ячейки:

 

Отчет...

 

Примечание:

Автор: 866 j 06.09,2003

 

Рис. 5

Аналогічно створити сценарії для визначення впливу інших чинників. За наявними сценаріями створити звіт типу Структу­ра для визначення результату впливу кожного з чинників на значення чистої дисконтованої вартості: у діалоговому вікні Ди­спетчер сценариев натиснути кнопку Отчет (рис. 6).

ЬШЖШ^НЕ^ .и*і|

Сценарии:

Умовно-постійні витрати Ціна

Закрьіть

О&ьединить...

Вмінні витрати

Добавить...

Удалить Изменить...

Изменяемьіє ячеики:

Примечание:

Автор: 866, 06.09.2003

У діалоговому вікні Отчет по сценарию (рис. 7) вибрати тип сценарію Структура, в поле Ячейки результата внести ад­ресу ячейки, що відповідає показнику таблиці: Чиста дискон­тована вартість. Натиснути кнопку Ок.

Завдання 5.

Виробник реалізує свою продукцію через оптову ланку. Оптовик недостатньо активно працює на ринку, тому виробник планує відмовитися від послуг оптовика та реалізовувати про­дукцію в роздрібній мережі через торгового представника. Пос­тійні витрати на представника (зарплата, телефон, відрядження та інше) складають 100 тис. грн. та 2 % з обсягу продажу. Дохід оптовика складає 10 % з обсягу продажу.

При якій величині обсягу продажу підприємству вигідні­ше залучити представника та відмовитися від оптової ланки?

Завдання 7.

Меблева фабрика виготовляє столи з деревостружкових плит. З майбутнього року планується збільшити обсяги вироб­ництва шляхом розширення номенклатури виробів за рахунок введення додаткових виробничих потужностей та двох нових цехів. На будівництво заплановано інвестувати 75 000 тис. грн.

Розрахувати чисту дисконтовану вартість проекту за пер­ші 10 років діяльності нових цехів. Використати дані таблиці 1. Зробити висновок.

Таблиця 1.

Вихідні дані для оцінки ефективності _______ інвестиційного проекту

Доходи і витрати підприємства

1-10-й роки

Валовий дохід, тис. грн.

1 000 000

Постійні витрати, тис. грн.

130 000

Змінні витрат, тис. грн.

250 000

Податки, тис. грн.

310 000

Чистий прибуток, тис. грн.

310 000

Норма дисконту

15 %

Завдання 8.

Автомобільний магазин планує відкрити майстерню з перед­продажного обслуговування та гарантійного ремонту автомобілів. Консультаційна фірма може надати інформацію про стан ринку щодо нових планів магазину. Вартість цієї інформаційної послуги 13 тис. грн. Керівництво магазину вважає, що ця інформація гарантує сприя­тливість ринку з імовірністю 0,5. Якщо ринок буде сприятливим, то велика майстерня принесе прибуток - 60 тис. грн., невелика - 30 тис. грн. При несприятливих умовах на ринку магазин втратить 65 тис. грн., якщо буде відкрита велика майстерня, та 30 тис. грн.— якщо відкриється невелика. Директор не має додаткової інформації, тому оцінює імовірність сприятливості ринку як 0,6. Позитивний резуль­тат дослідження гарантує сприятливість ринку з імовірністю 0,8. При негативному результаті ринок може виявитися сприятливим з імо­вірністю 0,3.

Побудуйте дерево рішень та визначте:

1.Чи необхідно замовляти консультаційній фірмі додаткову ін­формацію, що уточнює кон'юнктуру ринку?

2. Яку майстерню необхідно відкрити при магазині: велику чи

малу?

3. Яка очікуєма грошова оцінка найкращого рішення?

4. Яка очікуєма цінність додаткової інформації?