Тема 4. Система планів підприємства

1. Етапи планування діяльності на підприємстві

2. Система планів підприємства та їх показники.

3. Організація планової роботи на підприємстві.

1. Етапи планування діяльності на підприємстві

Підприємство здійснює процес планування для забезпе­чення стабільності та ефективності своєї діяльності, який охоп­лює всі її напрями та етапи.

Планування на підприємстві здійснюється не просто зара­ди самого процесу, а передбачає й виконання запланованого, досягнення планованих показників. В ході реалізації плану може виникати необхідність у їх корегуванні, тобто відновленні про­цесу планування.

На підприємстві обов'язково потрібен контроль за ходом виконання плану. В кінці планового періоду доцільно здійсню­вати порівняння отриманих результатів із плановими показни­ками, встановлювати ефективність планового процесу. Отрима­ні дані є вихідною інформацією для аналізу попередньої діяль­ності підприємства та проведення нового процесу планування.

Отже планування фактично пов'язане із замкнутим цик­лом діяльності підприємства: визначення стратегії, розробка планів, їх реалізація, контроль, аналіз результатів виконання, визначення стратегії (рис.1).

Планування діяльності підприємства може бути представ­лене декількома етапами:

1. Стратегічне планування.

2. Середньострокове планування.

3. Короткострокове планування.

Перший етап - стратегічне планування. Підприєм­ство приймає рішення щодо своєї місії та комплексу цілей, а також, на основі аналізу про зовнішнє та внутрішнє середо­вище, визначає стратегію та розробляє стратегічний план.

 

 

Визначення стратегії

 

 

Аналіз результатів ви­конання

 

Стратегічний план

 

Контроль за виконанням планів

 

 

 

Середньостокові плани

 

Реалізація планів

 

Оперативно-календарні плани

 

Рис. 1. Цикл діяльності підприємства, що пов'язаний з процесом

планування

Другий етап - середньострокове планування. На основі стратегічного плану готуються середньострокові плани, про­грами, проекти. Мінімальним періодом планування на цьому етапі є рік.

Третій етап - короткострокове планування. З метою конкретизації середньострокових планів підприємство розроб­ляє оперативно-календарні плани на квартал, місяць, тиждень, добу.

Розробка та виконання плана повинні бути для господа­рюючого суб'єкту не самоціллю, а засобом забезпечення його ефективної роботи.