2. Система планів підприємства та їх показники : Планування діяльності підприємства : B-ko.com : Книги для студентів

2. Система планів підприємства та їх показники

Результатом процесу планування на підприємстві є систе­ма планів, що складається з наступних елементів:

1. Стратегічний план чи генеральний план підприємства.

2. Загальні плани підприємства, що складені для реалізації стратегічного плану та визначають головні завдання розвитку організації (план обсягу продажу, план оновлення продукції, план інвестицій).

3. Поточні плани на один рік (план виробництва, план матері­ально-технічного забезпечення, план з праці та персоналу, ін.).

4. Оперативно-календарні плани підрозділів, що узгоджу­ють їх роботу в часі та просторі.

5. Програми та проекти.

У залежності від обраної стратегії система планів підпри­ємства може носити наступальний або оборонний характер.

Наступальні плани спрямовують підприємство на розви­ток, створення нових сфер діяльності: виробництво нових това­рів (послуг), вихід на нові ринки збуту, створення конкурентних переваг та укріплення конкурентних позицій.

Оборонні плани розробляються з метою утримання існую­чих позицій підприємства на ринку та запобігання його банк­рутства. Одним із різновидів оборонних планів є ліквідаційні плани.

Ліквідаційний план передбачає заходи та засоби, які спри­ятимуть ліквідації проблем, що перешкоджають розвитку підп­риємства, реалізації поставлених цілей. Такими проблемними моментами можуть бути: неефективна корпоративна культура, зниження продуктивності праці, збитковість конкретного виду товару (послуги).

Програми розробляються з метою розвитку одного з аспе­ктів діяльності підприємства: програма з удосконалення техно­логії, програма організації контролю за якістю продукції, про­грама по впровадженню системи якості ІСО 9000, програма ав­томатизації бухгалтерського обліку та інші.

Проекти орієнтуються на певний аспект життєдіяльності, але відрізняються від програм тим, що опрацьовуються з біль­шим ступенем конкретності, тобто мають установлену вартість, графік початку, виконання та закінчення робіт. Проекти частіше пов'язані зі створенням і просуванням на ринок нової продукції підприємства.

На підприємстві можуть розроблятися допоміжні плани для покращення організації самого процесу планування: план організації планових робіт, програми оцінки планів.

В залежності від умов, в яких розробляються системи планів, їх поділяють на детерміновані та імовірностні (стохас- тичні).

Детерміновані системи діють у цілком передбачуваному середовищі та не мають нестачі в інформації. Існування таких систем на рівні підприємства в цілому нереальне з огляду на мі­нливість зовнішнього середовища. Однак на рівні підрозділів підприємства, наприклад, при плануванні виробництва, плани мають більш високу визначеність і точність.

Імовірностні (стохастичні) системи планування ство­рюються та існують при недостатній визначеності в зовнішньо­му середовищі та нестачі інформації. При цьому ступінь цієї не­визначеності змінюється в залежності від рівня економічного розвитку, історичного періоду та інших чинників.

При розробці планів використовують систему показників, які можна поділити на натуральні та вартістні, абсолютні та від­носні, кількісні та якісні.

Показник - форма кількісного відображення економічної категорії, процесу або явища.

Натуральні показники встановлюються у фізичних та умовних одиницях виміру (тонах, метрах, штуках, у тисячах умовних банок, у тонах умовного палива і т.д.) та використову­ються при плануванні обсягів виробництва, потреби в ресурсах, наприклад: кількість одиниць продукції в штуках, кількість ма­теріалів у метрах (тонах) та ін.

Вартісні показники визначаються в грошовому вимірі та використовуються для обчислення загальних обсягів виробниц­тва різних видів продукції (м'ясо, молоко, консерви), визначен­ня собівартості продукції, розрахунку доходу та прибутку тощо.

Кількісні показники оцінюють абсолютні обсяги виробни­цтва та ресурсів: обсяг виготовленої продукції, кількість праців­ників, фонд заробітної плати тощо.

Якісні показники характеризують ефективність викорис­тання ресурсів та діяльності підприємства: продуктивність пра­ці, фондовіддача, рентабельність тощо.

Абсолютні показники характеризують абсолютні величи­ни тих чи інших чинників, без порівняння з іншими. Наприклад, в плановому році передбачається виготовити 10 тис. одиниць продукції.

Відносні показники - характеризують динаміку відповід­них величин у часі (темпи росту та приріст), ступінь викорис­тання ресурсів (продуктивність праці, фндовіддача).