2. Аналіз інформації про зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства

Після визначення місії та цілей, перших двох етапів стра­тегічного планування, починаються його діагностичні етапи: аналіз інформації про зовнішнє та внутрішнє середовище підп­риємства. Це третій та четвертий етап стратегічного плану­вання, що відіграє важливе значення у даному процесі.

При стратегічному плануванні не робиться заздалегідь припущення, що майбутнє неодмінне повинно бути краще ми­нулого. Головним чинником виступає реальний стан зовніш­нього середовища. Тому при плануванні важливе місце приділяється аналізу перспектив підприємства та його позицій у конкурентній боротьбі, а також з'ясуванню не­безпек, можливостей, що можуть змінити сформовані тенде­нції у майбутньому.

Процес аналізу та оцінки інформації про організаційне середовище складається з наступних етапів:

1. Визначення елементів внутрішнього та зовнішнього середовища, що можуть впливати на діяльність підприємства.

2. Виділення із встановлених елементів найбільш важ­ливих для підприємства - «критичних точок».

3. Збір інформації про «критичні точки».

4. Оцінка інформації про «критичні точки».

Розглянемо детальніше кожний з цих етапів для

з'ясування їх суті та важливості для підприємства.

1. Визначення елементів внутрішнього та зовнішнього середовища, що можуть впливати на діяльність підприємс­тва.

Середовище, в якому здійснює свою діяльність підприєм­ство, поділяється на зовнішнє та внутрішнє.

Зовнішнє середовище розглядається як сукупність двох просторів: макросередовища та мікросередовища.

Мікросередовище - це середовище прямої дії на підприєм­ство, що безпосередньо впливає на його діяльність:

  • постачальники ресурсів для забезпечення роботи підп­риємства;
  • покупці продукції;
  • конкуренти;
  • державні, фінансові структури.

Вплив постачальників відбувається через залежність підп­риємства від термінів та ритмічності поставок, цін та якості їх продукції.

Саме від покупців залежить, чи відшкодує підприємство свої витрати та отримає прибуток для здійснення свого подаль­шого розвитку. А тому, необхідно вивчати чинники, що впли­вають на поведінку та попит споживача. В багатьох випадках не стільки покупці, скільки політика конкурентів вирішує, що саме та по якій ціні продавати на ринку. Втрата частки ринку спри­чиняє відповідно зниження норми прибутку.

Державні органи впливають безпосередньо на діяльність підприємства через законодавчі акти. Так збільшення податко­вих ставок може обмежувати інвестиційну активність підприєм­ства, сприяти зменшенню обсягів виробництва. Зниження пода­ткового тиску призводить до активізації підприємницької діяль­ності. Підприємства, що пов'язані з банківським фінансуванням, залежать від рівня коливання ставок банківських відсотків. їх різке збільшення може негативно позначитися на підприємстві, а іноді примушує міняти його напрями своєї діяльності. Так при зростанні банківського відсотку деякі будівельні організації ви­мушені були відмовитися від зведення будинків за індивідуаль­ними проектами, а перейти на спорудження звичайних багато­поверхівок.

Макросередовище - це середовище опосередкованої дії на підприємство:

  • політико-правові реформи;
  • економічний стан регіону та країни;
  • соціальні та культурні чинники;
  • міжнародний стан.

Виділяють наступні основні чинники впливу на підпри­ємство зовнішнього середовища:

  • економічні;
  • політичні;