3. Стратегічний аналіз

Стратегічний аналіз сприяє визначенню майбутніх стратегій діяльності підприємства.

Керівництво, яке приймає рішення щодо подальшої стратегії, повинно володіти повною інформацією про тепері­шній стан його підприємства. Таку інформацію надає ретель­но проведена діагностика сильних і слабких сторін діяльності підприємства, а також можливостей та загроз за його межами.

Стратегічний аналіз передбачає:

  • аналіз теперішніх стратегій підприємства;
  • аналіз можливих варіантів майбутньої діяльності підприємства, визначення стратегічних альтернатив;
  • порівняння намічених підприємством цілей з реа­льними можливостями їх досягнення.

На основі стратегічного та конкурентного аналізу підпри­ємство приступає до вибору остаточного варіанта стратегії й підго­товки стратегічного плану.

Методи стратегічного аналізу

Розглянемо деякі методи стратегічного аналізу, що найчас­тіше застосовуються підприємствами.

1. Аналіз динаміки ринку. Цей метод грунтується на жит­тєвому циклі товару на ринку, що поділяється на декілька основ­них етапів:

  • впровадження на ринок, що відповідає невеликому об­сягу збуту (підприємство відповідно обирає стратегію росту);
  • зростання, що передбачає суттєве збільшення збуту (зазвичай обирається стратегія швидкого росту);
  • зрілість, а відповідно стійкість збуту товару (стратегія в цьому випадку орієнтована на стабільність);
  • насиченість та занепад, через що обсяги збуту значно знижуються (підприємство обирає стратегію скоро­чення.)

Модель «життєвого циклу» дозволяє правильно визначити стратегію для кожного етапу існування товару на ринку.

2. Модель «продукт - ринок». Це матриця, в якій ринки та продукти поділяються на існуючі; нові, що пов'язані з існуючими; зовсім нові (рис. 2).

Продукти

Ринки

існуючі

нові, що пов'я­зані з існую­чими

зовсім нові

існуючі

Ризик незначний

 

Високий ризик

нові, що пов'яза­ні з існуючими

 

 

 

зовсім нові

Високий ризик ,

 

Надзвичайно висо­кий ризик