Вступ

магниевый скраб beletage

Людина ще з самого дитинства засвоює ази планування. Ми, навіть не усвідомлюючи, постійно плануємо, бо це невід'ємна влас­тивість кожного з нас. Згадайте, закінчується день, і якось непоміт­но, спочатку несвідомо, ви вже замислюєтесь над тим, яким буде день завтрашній: події, в яких будете брати участь; зустрічі ділові або з друзями; покупки і далі, далі... Ми плануємо протягом всього життя та всі аспекти життя: роботу, навчання, відпочинок.

Оскільки основою економічної діяльності суспільства є під­приємство, то цілком логічне перенесення людської потреби до планування на його діяльність. І тут цей процес отримує додаткове забарвлення: планування виступає як наука та як мистецтво.

Планування як наука передбачає отримання нових знань про той чи інший предмет (ринок, галузь, технологію і т.д.), а також систему понять, що його розкривають. Мета планування як науки - пояснення, передбачення процесів та явищ. Нарешті, планування як наука має власний предмет та об'єкт, методи до­сліджень та прийняття планових рішень.

Процес планування - це мистецтво, мистецтво приймати правильні рішення, що сприятимуть розвитку та процвітанню підприємства. Яка б підготовча робота не була проведена, яка б повна інформація не була зібрана, планові рішення мають зав­жди елемент творчості, а суть їх багато в чому залежить від осо­бистості керівника (плановика).

Оскільки планування - це попереднє прийняття рішення, то його роль особливо зростає в ринкових умовах господарю­вання і нині на підприємствах це все більше розуміють.

Негативне ж ставлення до планування обумовлено багато в чому його директивністю в минулі десятиліття. Перехід в ни­нішній час до індикативної форми планування підсилює його значимість в діяльності підприємства.

В умовах ринкової економіки планування для підприємців стає засобом забезпечення становлення та розвитку бізнесу, не­обхідною складовою для приведення діяльності у відповідність до вимог ринку.

Планування забезпечує підприємству основу для прийнят­тя правильних управлінських рішень та знижує ризик, сприяє пошуку найбільш придатних напрямів дій. У зв'зку з цим керів­ники, фахівці підприємств різних галузей економіки повинні розвивати економічне та управлінське мислення, володіти сис­темою спеціальних знань у галузі планування господарсько- економічної діяльності підприємств.

Мета написання даного посібника - допомогти вивчити за­соби та методи прийняття планових рішень на підприємствах всіх типів (промислового, торговельного, сфери послуг), сформувати навички та вміння розробляти стратегічні й тактичні плани. Його зміст відповідає структурно-логічній схемі підготовки спеціалістів з напряму економіки та підприємництва, висвітлює всі основні етапи процесу планування діяльності підприємства, нові методи планування на основі економіко-математичного моделювання з використанням інформаційних технологій.

Посібник містить практичні завдання після кожної теми, значна кількість яких передбачає використання в процесі плану­вання засобів Excel, методів математичного програмування, а також методів, які засновані на використанні теорії імовірності та математичній статистиці. Це сприяє оволодінню методами планування в ринкових умовах за допомогою ПЕОМ, дозволяє оцінити їх переваги в розробці планів. Рішення деяких завдань та ситуацій потребують не тільки математичних розрахунків, а й вміння прийняття вірного рішення.

До кожної теми надаються питання та теми рефератів, що за­цікавлять читачів у подальшому поглибленому вивченні методики планування діяльності підприємства. При викладенні матеріалу ав­тор виходив з того, що читачі вже ознайомлені з економікою підп­риємства, статистикою, теорією економічного аналізу, маркетингом.

Книга розрахована на широке коло читачів: студентів вузів та коледжів, фахівців підприємств різних галузей, підприємців, аспіра­нтів, магістрів, що вивчають економічні та управлінські дисципліни.

Автор щиро дякує шановним рецензентам - д.е.н., профе­сору Крисальному Олександру Васильовичу, д.е.н., професору Макаренку Петру Миколайовичу, д.е.н., професору Опрі Анато­лію Трохимовичу за слушні зауваження, а також шановним ко­легам Нікітіній Ганні Олександрівні за користні поради й творче натхнення та Березіну Олександру Вікторовичу за постійну під­тримку та неоцінену допомогу.