Тема 7. Планування оновлення продукції та організаційно-технічного розвитку : Планування діяльності підприємства : B-ko.com : Книги для студентів

Тема 7. Планування оновлення продукції та організаційно-технічного розвитку

1. Інвестиції як об'єкт планування

2. Планування інновацій та інвестиційної діяльності

3. Методика оцінки інвестиційних проектів

1. Інвестиції як об'єкт планування

До комплексу функціональних стратегій підприємства входить й інвестиційна стратегія, яка передбачає напрями здійс­нення інвестиційної діяльності для забезпечення реалізації зага­льної стратегії підприємства. Інвестиційні рішення, майже зав­жди є стратегічними, бо частіше всього передбачають довго­строкові вкладення ресурсів.

Діяльність підприємства з формування та використання інвестиційних ресурсів (інвестицій) називають інвестиційною діяльністю.

Згідно Закону України «Про інвестиційну діяльність» - «...інвестиціями є усі види майнових та інтелектуальних цінно­стей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток або досяга­ється соціальний ефект.»

До таких цінностей, зокрема, відносять:

 • цінні папери;
 • основні виробничі фонди (рухоме та нерухоме майно);
 • нематеріальні активи;
 • сукупність технічних та технологічних знань у вигляді технічної інформації та виробничого досвіду.

Інвестиційна діяльність має циклічний характер (рис.1). Етапами цього циклу є: формування інвестиційних ресурсів, ін­вестування (вкладення інвестицій), формування капіталу підп­риємства за рахунок інвестицій, використання капіталу для здій­снення основної діяльності, отримання доходу, отримання чис­того прибутку та амортизації, формування інвестиційних ресур­сів.

 

 

Формування інвестиційних ресурсів

 

Л

прибутку та амортизації

 

Інвестування (вкладення інвестицій)

ї\

ґ

 

 

 

 

 

 

 

і

 

 

 

 

Отримання доходу

 

Формування капіталу підприємства за раху­нок інвестицій

V

 

 

 

 

 

V

 

 

лу для здійснення основної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Етапи інвестиційного циклу

Інвестиції класифікують за певними ознаками.

1. Відповідно до об'єкта інвестицій їх розрізняють:

 • реальні— ресурси, що використовуються для придбан­ня реальних активів підприємства (матеріальні та не­матеріальні);
 • фінансові - вкладення коштів у цінні папери, у частку (пай) іншого підприємства, видача кредиту за рахунок власних коштів.

2. За зв'язком із процесом відтворення інвестиції поділя­ються:

 • нетто-інвестиції - початкові інвестиції, що вклада­ються при створенні або придбанні підприємства, а також призначені для розширення виробництва;
 • реінвестиції - кошти, що направляються на віднов­лення зношених і вибувших виробничих фондів підп­риємства.

3. За періодом інвестування вони розділяються:

 • короткострокові, на період до 1 року;
 • довгострокові, на період більше 1 року.

4. За джерелами фінансування інвестиції можуть бути:

 • власні, що формуються з амортизаційних відрахувань, чистого прибутку, коштів від реалізації активів, коштів акціонерів;
 • запозичені, що включають банківські, облігаційні по­зики;
 • залучені, а саме внески вітчизняних інвесторів до ста­тутного фонду підприємства, внески іноземних інвес­торів, кошти держбюджету.

4. У залежності від рівня ризику інвестиції поділяються:

 • інвестиції, для яких рівень ризику не визначають (обо­в'язкові інвестиції, що направляються на заміну вибу- вших виробничих потужностей);
 • інвестиції з рівнем ризику нижчим за середній (спрямовані на зниження витрат виробництва);
 • інвестиції із середнім рівнем ризику (вкладаються в ро­зширення виробництва);
 • інвестиції з рівнем ризику, що вищий за середній (інвестиції в розробку та виробництво нової продук­ції);
 • інвестиції з найвищим рівнем ризику (наприклад, в на­укові дослідження і розробки).