2. Планування інвестиційної діяльності

Планування інвестиційної діяльності спрямоване на ре­алізацію обраної стратегії підприємства та узгодження її з необ­хідними для цього ресурсами. Місце плану інвестицій в загаль­ній системі плані підприємства представлене на рис.1.

Рис.1. Система планів підприємства

Потреба в інвестиціях при реалізації стратегії підприємст­ва обумовлена необхідністю:

 • відновлення та розширення матеріально-технічної бази підприємства;
 • збільшення обсягів виробничої діяльності;
 • освоєння нових видів діяльності;
 • підвищення якості продукції.

Планування інвестиційної діяльності є необхідним проце­сом з ряду причин:

 • для реалізації стратегій підприємство може використо­вувати різні види інвестицій, різний обсяг інвестицій­них коштів, тому доцільно розробляти декілька альте­рнативних проектів;
 • необхідність вибору з альтернативних інвестиційних проектів найбільш ефективного;
 • необхідність якнайшвидшого отримання віддачі від ін­вестицій;
 • планування сприяє зниженню ризику, що пов'язаний із прийняттям інвестиційних рішень. Збільшення вартос­ті інвестиційного проекту підвищує ступінь його ризи­ку, що обумовлює різну глибину опрацювання інвес­тиційних рішень при плануванні інвестицій.

Вхідними даними для планування інвестицій на підприєм­стві є:

 • інформація про стратегію підприємства;
 • результати оцінки обраної стратегії та виявлення в ній «вузьких місць».

Планування інвестиційної діяльності складається з на­ступних етапів:

1. Розробка плану інновацій.

2. Розробка плану інвестицій за окремими напрямами.

3. Складання зведеного плану інвестицій.

Розглянемо дані етапи більш детально.

1.Розробка плану інновацій. Планування інвестицій починається з аналізу проблеми в стратегії підприємства, що не дозволяє її реалізувати. Це призводить до необхідності запровадження інновацій на підприємстві. Крім того, забезпечи­ти міцну конкурентну позицію йому неможливо тільки завдяки скороченню витрат, зниженню цін, підвищенню попиту за ра­хунок рекламних акцій. Необхідно запроваджувати те, чого ба­жають покупці, і що є несподіванкою для конкурентів, тобто інновації. Це дозволить підприємству захопити та утримувати лідерство.

Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність»: «ін­новації - це новостворені і (або) вдосконалені конкурентноздат- ні технології, продукція або послуги, а також організаційно- технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери».

Рішення про запровадження інновацій та розробку інно­ваційного проекту є завжди стратегічним рішенням. Перед його прийняттям необхідно оцінити, наскільки інновації відповіда­ють стратегії підприємства. Протиріччя між ними та прийнятим стратегічним напрямом принесуть підприємству більше про­блем, ніж користі. Але, з іншої сторони, зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищі можуть призвести до необхідності перегляду раніше прийнятої стратегії. В цьому випадку запрова­дження інновацій допоможе реалізації нових стратегічних цілей підприємства.

Перед прийняттям рішення щодо запровадження іннова­цій, крім узгодження його із стратегією, необхідно оцінити вну­трішні та зовнішні чинники можливості їх реалізації.

До зовнішніх чинників можна віднести:

попит;

 • галузева динаміка;

ринок ресурсів.

1. Попит. При цьому розглядаються ріве