3. Методика оцінки інвестиційних проектів

магниевый скраб beletage

Процес планування інвестицій та прийняття інвестиційно­го проекту передбачає оцінку його ефективності, насамперед, на основі порівняння витрат на проект та результатів від його впровадження.

Для цього необхідно враховувати наступне:

  • при оцінці ефективності інвестицій порівнюється гро­шовий потік, який надходить в процесі здійснення ін­вестицій та сума інвестицій. Проект вважається прибу­тковим за умови повернення інвесторам вкладених коштів при прийнятній для них нормі доходності;
  • здійснення інвестицій та одержання доходів здійсню­ється в різні періоди, що вимагає забезпечення їх порі­внянності шляхом приведення (дисконтування) до те­перішньої вартості як суми інвестованих коштів, так і суми грошового потоку;
  • дисконтування здійснюється за певними дисконтними ставками, що обираються в залежності від інвестицій­ного проекту;
  • дисконтні ставки можуть дорівнювати: ставці банків­ського депозиту, кредитній ставці, граничній нормі ре­нтабельності в галузі;
  • якщо по закінченні реалізації проекту планується отримання доходу від ліквідації обладнання або виві­льнення оборотних коштів, то ці надходження також враховуються як доходи відповідного періоду.

Розглянемо деякі показники оцінки ефективності інвести-

цій.

Чистий приведений дохід

(чистий дисконтований дохід)

Даний показник фактично є різницею між сумою вкладе­них інвестиції та загальною сумою доходу від цієї інвестиції протягом планованого періоду. Оскільки грошові потоки розпо­діляються в часі, то вони повинні бути дисконтовані (приведені до теперішньої вартості) за допомогою норми дисконту, що встановлюється інвестором на основі щорічного відсотка, який він хоче мати на інвестований капітал.

Загальна сума отриманого дисконтованого доходу розра­ховується за наступною формулою:

T Д(

Дд = 5 а^)7,

де Дд - приведений (дисконтований) дохід, тис. грн.;

Д( - щорічний грошовий потік у t-ому році, тис.грн.;

Кд - ставка дисконту;

t - кількість років, протягом яких генерується дохід.

Чистий приведений (дисконтований) дохід розраховується як різниця між сумою дисконтованого доходу та сумою інвестицій:

т Дt

NPV = І ^ Iv,

t(1 + КДУ

де Iv - сума інвестицій.

Якщо NPV > 0, то проект вважається ефективним; при NPV < 0 - проект неефективний; якщо NPV= 0, то даний проект не забез­печить підприємству прибутку, хоча не принесе й збитків.

У випадку, коли проект передбачає не разове інвестуван­ня, а вкладання інвестиційних коштів протягом к років, чистий приведений дохід буде розраховуватися за наступною то фор­мулою:

т Д t к Iv, NPV = І ^ І- k

t-1 (1 + КдУ k=1(1 + Kд)t'

При плануванні інвестицій чистий приведений дохід ви­значається за різними проектами з наступним підсумовуванням, що дозволяє давати інтегровану оцінку плану інвестицій підп­риємства в цілому за певний період.

Рентабельність інвестицій

Рентабельність інвестицій є відносним показником на ві­дміну від чистого приведеного ефекту, за допомогою якого та­кож можна здійснювати оцінку та вибір одного проекту з декі­лькох альтернативних. Він розраховується як відношення дис­контованого доходу до суми інвестицій:

Дд

PI- д

Iv

де ДД - дисконтований дохід;

Iv - сума інвестицій.

При цьому розрахунок може здійснюватися як на основі доходу (прибутку) без урахування виплати податків та сплати суми кредиту так і після сплати податків до сплати суми креди­ту. Останній метод більш точніше характеризує вигоду власника або інвестора від вкладених інвестицій. Даний показник може розраховуватися як відношення суми чистого прибутку та амор­тизації до суми інвестицій.

Термін окупності інвестицій

Термін окупності - це період часу (кількість років), протя­гом якого відбудеться відшкодування суми інвестицій, тобто вона повернеться інвестору як чистий дохід (чистий прибуток плюс амортизація). Термін окупності може бути розрахований декількома способами в залежності від рівномірності отримання планованих доходів в часі.

1. Дохід розподіляється за роками рівномірно. У цьому випадку термін окупності визначається як відношення загальної суми інвестицій до річного доходу:

Iv

Т =

Ді

де Д1 - дохід за t-й рік.

2. Дохід розподіляється за роками нерівномірно. Термін окупності в цьому випадку визначається підрахунком кількості періодів часу (кількості років та місяців), протягом яких інвес­тиція буде погашена кумулятивним доходом (наростаючим під­сумком).

Наприклад, сума вкладених в проект інвестиційних коштів складає 24 млн. грн.. Дохід від проекту в перший рік становити­ме 6 млн.грн., в другий - 10 млн.грн., в третій - 12 млн.грн. Ви­значити термін окупності інвестицій.

Для розрахунків побудуємо таблицю 2.

Таблиця 2.

Рік

0

1

2

3

Інвестиції, млн..грн

-24

-

-

-

Доходи, млн.грн.

-

6

10

12

На основі даних таблиці можна зробити висновок, що ін­вестиції окупляться на 3-му році діяльності підприємства (6+10+12=28), але для визначення більш точного періоду прове­демо додаткові розрахунки:

1) . Розмір коштів, які потрібно отримати підприємству на третьому році для окупності проекту:

24 - (6+12) = 6 млн.грн.

2) . Період, за який протягом третього року підприємство отримає 6 млн.грн., визначимо через пропорцію:

12 млн.грн - 12 місяців

6 млн.грн - х місяців

х = (6 х 12): 12 = 6 місяців

Таким чином, термін окупності становитиме 2 роки та 6 місяців.

При нерівномірному надходженні доходу від інвестицій за роками термін окупності може бути розрахований як відношен­ня суми інвестованих коштів до середньорічного доходу (чисто­го прибутку).

Т - Iv Дср

де Дсер - середньорічний дохід від інвестицій. При використанні даного показника для оцінки ефектив­ності інвестицій необхідно мати на увазі, що він не враховує доходів, які може отримувати підприємство за межами тер­міну окупності. Крім того, проекти з однаковими термінами окупності можуть мати різну ефективність в залежності від роз­поділу суми доходу за роками. Наприклад, проект з річними до­ходами 800 тис.грн, 700 тис.грн, 300 тис.грн після їх дисконту­вання виявляється більш ефективним, ніж проект з річними до­ходами 300 тис.грн, 500 тис.грн, 1000 тис.грн.

Внутрішня норма прибутку (внутрішній коефіцієнт окупності інвестицій)

Даний показник фактично є верхньою межею відсоткової ставки, за якою підприємство може окупити кошти, що вкладені в інвестиційний проект. Внутрішній коефіцієнт окупності інвес­тицій визначається як ставка дисконтування, при якій NPV=0. Він може виступати як перевірочний дисконт, що дозволяє ви­значити граничне значення

коефіцієнту дисконтування для поділу інвестиції на ефек­тивні або неефективні.

т Д1

X - IV = 0

t -1 (1 + Кд)1

При вкладанні коштів в інвестиційний проект доцільно визначити вплив інфляції на оцінку інвестицій. При зростанні інфляції реальна вартість грошових потоків падає. Для оцінки ефективності інвестицій із врахуванням інфляції можна скорис­татися двома способами:

Скорегувати грошові потоки спочатку на середньоріч­ний індекс інфляції, а потім на ставку дисконту.

Скорегувати ставку дисконту на індекс інфляції, роз­рахувати дисконтований дохід (грошовий потік) за допомогою отриманої ставки. Визначити ставку дисконту з урахуванням інфляції можна за формулою:

Кі = (1 + К) х (1 + і) - 1,

де К - ставка дисконту без врахування інфляції;

і - середньорічний індекс інфляції.

Наприклад, ставка дисконту дорівнює 15%, середньоріч­ний індекс інфляції - 10%. Нова ставка дисконту буде дорівню­вати:

Кі = (1 + 0,15) х (1 + 0,1) - 1 = 0,265 або 26,5%.

Для прийняття планового рішення про інвестування доці­льно провести аналіз чутливості інвестиційного проекту. Даний метод розглядався в попередніх темах.