Питання для самоконтролю знань:

1. Що передбачає планування інвестиційної діяльності?

2. Чому необхідні інвестиції при реалізації стратегії під­приємства?

3. Що є причиною запровадження інновації на підприєм­стві?

4. Назвіть етапи планування інновацій.

5. Що таке заявка-пропозиція? Як називається комплект таких заявок?

6. Від чого залежить прийняття рішення про джерела фі­нансування?

7. За якими критеріями оцінюється план інвестицій?

8. Що таке інвестиційний паспорт?

9. Що таке грошовий потік?

10. Які показники використовуються для оцінки ефектив­ності інвестиційних проектів?

Питання для поглибленого вивчення теми:

1. Основні стадії інвестиційного циклу.

2. Чинники активізації інвестиційної діяльності.

3. Методика оцінки інвестиційних проектів.

4. Складання зведеного плану інвестицій.

5. Переваги та загрози при освоєнні нових видів продук­ції на підприємстві.

6. Організація взаємодії учасників інвестиційних проек­тів.

Теми рефератів:

1. Планування та діагностика ефективності запроваджен­ня виробництва нової продукції.

2. Моніторинг інвестиційного проекту з точки зору інве­стора.

3. Потенційні джерела фінансування інвестицій на підприємстві.

4. Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначено­сті

Приклад розв'язування задач

Завдання 1. За розрахунками планового відділу вартість проекту склала 700 тис. грн. Норма прибутку приймається - 10 % річних. Грошовий потік на кінець першого року 300 тис. грн., на кінець другого року - 200 тис. грн., на кінець третього року - 500 тис. грн. Розрахуйте чистий приведений дохід по проекту.

Коефіцієнт дисконтування = -------------------- 1-------- г------ .

(1 + Ставка дисконту)Л Рік

Розв'язок:

1. Дисконтований дохід першого року:

300

----------------------------------- г=272,7тис.грн.

(1+0,1)

2. Дисконтований дохід другого року:

200 (1+0,1)

3. Дисконтований дохід третього року:

500

3

(1 + 0,1)

4. Загальна сума доходу від інвестицій:

272,7 + 165,29 + 375,66 = 813,67 тис. грн.

5. Чистий приведений дохід:

813,67 - 700 = 113,67 тис. грн.

Завдання 2. Підприємство планує в наступному році реалізу­вати 200 тис. шт. своєї продукції за ціною 10 грн. Річні витрати за розрахунками становитимуть 160 тис. грн. В плановому році пе­редбачається отримання валового прибутку - 2 000 тис. грн. Визна­чити, чи відповідає величина валового прибутку, який підприємство отримає при даних показниках сподіванням керівництва. Визначити, при яких значеннях показників обсягу продажу та ціни можливе отримання бажаної величини валового прибутку.

Розв'язок.

165,29тис. грн

= 375,66 тис. грн.

На основі даних завдання створити на аркуші Excel табли­цю (рис. 1). Для розрахунку величини валового прибутку ввести в ячейку В5 відповідну формулу. Отриманий результат не від­повідає очікуванням к