Завдання та ситуації для самостійного розв'язку

магниевый скраб beletage

Завдання 1.

Інвестор вирішив придбати деревообробне підприємство вартістю 600 млн. грн. Щорічні, прогнозовані протягом наступних 10 років, вільні від боргів надходження складуть 1 300 млн. грн. Наприкінці 10-го року інвестор планує продати підприємство за ціною 900 млн. грн. Ставка дисконтування приймається на рівні мінімального прийнятного для інвестора доходу і дорівнює 13 % річних.

Потрібно розрахувати величину NVP і прийняти рішення про інвестування.

Завдання 2.

Компанія планує придбати фасувальну машину за 16 тис. грн. Навчання працівника обійдеться в 300 грн. Компанія буде заощаджувати 5 500 тис. грн. на рік на розфасовці. Термін служ­би машини - 6 років, після чого вона може бути продана за 5 тис. грн. (амортизація і податки в розрахунок не беруться). Норма прибутку приймається рівною 12 % річних.

Знайти чисту приведену вартість.

Завдання 3.

Підприємець замислився над тим, як краще використати інвестиційні кошти: придбати кіоск для торгівлі морозивом або палатку для торгівлі хлібобулочними виробами. Інвестування в кіоск забезпечить прибуток 5 тис. грн. на рік з імовірністю 0,5, прибуток 10 тис. грн. - з імовірністю 0,2, прибуток 3 тис. грн. - з імовірністю 0,3. Інвестування в палатку забезпечить прибуток 5,5 тис. грн. на рік з імовірністю 0,6, прибуток 5 тис. грн. - з імо­вірністю 0,3, прибуток 6,5 тис. грн. - з імовірністю 0,1.

В якому випадку математичне очікування річного прибут­ку більше?

Завдання 4.

Визначити дисконтовану вартість надходжень у результаті реалізації інвестиційного проекту за кожний з трьох років та за­галом за весь період.

Ставка дисконту - 10 %. Очікувані надходження станови­тимуть: перший рік - 4 тис. грн., другий рік - 6 тис. грн., третій рік - 2 тис. грн.

Завдання 5.

Керівництвом олійно-екстракційного заводу було прийня­то рішення щодо будівництва нового екстракційного цеху за рахунок інвестицій. Згідно з проектом початкові інвестиційні вкладення становитимуть 1 200 тис. грн. Крім того, в перший рік сума інвестицій становитиме 50 тис. грн., в другий - 80 тис. грн., в третій - 20 тис. грн. Норма дисконту 10 %. Сума надходжень за проектом в перший рік - 450 тис. грн., в другий - 750 тис. грн., в третій - 420 тис. грн.

Визначити суму чистої дисконтованої вартості проекту.

Завдання 6.

Визначити економічну ефективність реалізації інвестицій­ного проекту за участю зарубіжного партнера на основі наступ­них даних.

Підготовка виробництва - 2006-2007 рр., освоєння вироб­ництва в 2008 році 50 % від виробничої потужності. Повномас- штабне виробництво з 2009 року по 2017 рік. У 2017 році умов­на ліквідація підприємства. Виробнича потужність підприємства 100 тис. од. продукції на рік. Ціна за одиницю продукції 33 грн. Зовнішньоторгова ціна 20 дол. по курсу 5,5 грн. за 1 дол. Експо­ртна квота 30 %. Вклад підприємства: земля та підготовка площі - 1 500 тис. грн. у 2006 році; будівля, споруди - 250 тис. грн. у 2006 році та 100 тис. грн. у 2007 році; машини та обладнання 140 тис. грн. у 2007 році. Внесок зарубіжного партнера: машини, обладнання, ноу-хау на суму 120 тис. дол. у 2007 році. Підпри­ємство планує взяти кредит на придбання машин та обладнання терміном на 5 років під 20 % річних з поверненням рівними ча­стками починаючи з 2008 року. Витрати на виробництво: мате­ріальні - 15 грн. на одиницю продукції; трудові - 6 грн. на оди­ницю продукції; річні адміністративні - 50 тис. грн.; транспорт­ні - 10 грн. на одиницю продукції.

Завдання 7.

У зв'язку з підвищенням на ринку платоспроможного по­питу на продукцію підприємство планує збільшити обсяг її ви­робництва, для чого придбати додаткове обладнання. Його вар­тість (капітальні вкладення за проектом) - 15 430 тис. грн. Підп­риємство планує через 5 років реалізувати дане обладнання та отримати від цього прибуток у розмірі 526 тис. грн. Протягом же цих років завдяки його використанню планується отримати прибуток в наступних розмірах: перший рік - 5 400 тис. грн., другий рік - 6 100 тис. грн., третій рік - 5 700 тис. грн., четвер­тий рік - 5 506 тис. грн., п'ятий рік - 5 406 тис. грн. Ставка дис­конту - 12 %. Підприємству необхідно, щоб термін окупності проекту не перевищив 5 років.

Визначити чисту дисконтовану вартість проекту та з'ясувати, чи доцільним буде його реалізація за даних умов.

Завдання 8.

На підприємстві «Горизонт» розглядають два проекти розвит­ку підприємства: освоєння випуску нових віконних блоків та осво­єння випуску меблів. За попередніми розрахунками вартість першо­го проекту - 500 тис. грн., другого - 700 тис. грн. (табл. 1). «Гори­зонт» має 1 млн. грн. власних інвестиційних коштів, і директор планує використати їх з максимальною вигодою. Сумарна вар­тість проектів перевищила наявні кошти. Було вирішено обрати лише один проект, а залишок коштів інвестувати на стороні з дохідністю, не нижчою за 10 % (вартість власного інвес­тиційного капіталу 10 % - не нижче зовнішньої).

Таблиця 1.

(тис. грн.)

Проект

Інвестиції

Грошовий потік на кі­нець 1-го року

Грошовий потік на кі­нець 2-го року

Грошовий потік на кі­нець 3-го року

Меблі

700

300

200

500

Блоки

500

400

200

100

Розрахувати чистий приведений дохід по кожному проек­ту. Який проект обрав директор з огляду на максимальну ефек­тивність використання інвестиційних коштів. Обґрунтувати мо­жливе рішення директора. Зробити аналіз чутливості проектів при можливих коливаннях розміру грошових потоків ±10 %. Використати Диспетчер сценариев Excel.

Методичні рекомендації. Створити таблицю на аркуші Excel та занести до неї дані щодо вартості проектів. Створити таблицю на аркуші Excel з метою проведення розрахунків пока­зників для оцінки ефективності запропонованих проектів за до­помогою відповідних формул.

Дані про вартість проектів підприємства

Завдання 9.

Сума початкових інвестицій, яку отримало підприємство складає 6 800 тис. грн. На основі даних, поданих нижче, розрахувати щорічні грошові потоки та недисконтований період окупності. За планами підприємства він не повинен перевищувати трьох років. При необхідності коректування періоду окупності можливе за раху­нок зміни витрат на рекламу та дослідження ринку.

Показники

1-й рік

2-й рік

3-й рік

Обсяг продажу, шт.

800 000

820 000

840 000

Ціна, грн.

30

30

30

Витрати на виробництво, тис. грн.

16 000

16 250

16 300

Витрати на рекламу, тис. грн.

5 350

4 735

4 525

Витрати на дослідження ринку, тис. грн.

2 000

1 600

1 550

Амортизація, тис. грн.

200

210

235

Валовий дохід, тис. грн.

?

?

?

Грошовий потік, тис. грн.

?

?

?

Період окупності, рік

?

Скористатися засобом Excel ПОИСК РЕШЕНИЯ для про­ведення розрахунків згідно з прикладом.

Завдання 10.

Підприємство реалізує інвестиційний проект, для чого планує інвестувати 200 тис. грн.. Освоєння інвестицій відбува­ється протягом 3 років. В перший рік 25%, в другий - 30%, в третій 45%. Ставка дисконту - 10%. Скористайтеся даними таб­лиці 1 та визначить можливість запровадження проекту за кри­терієм NVP. Проаналізуйте його чутливість до змін обсягів ви­робництва на ± 5%, цін на ± 5%, змінних витрат на ± 5%, пос­тійних витрат на ± 5%.

Зробити остаточні висновки щодо можливості реалізації проекту.

Таблиця 1.

Дані для оцінки ефективності проекту. _______

Показники

1-й рік

2-й рік

3-й рік

Сума інвестицій, грн.

 

 

 

Обсяг виробництва, шт..

2000

3000

4000

Ціна продукції, грн.

120

120

120

Виручка від реалізації, грн.

 

 

 

Постійні витрати, грн.

50000

50000

50000

Змінні витрати на од. продукції, грн.

50

50

50

Змінні витрати всього, грн.

 

 

 

% за кредит, грн.

2860

1250

 

Всього витрати, грн.

 

 

 

Сума кредиту, грн.

28600

12500

 

Прибуток, грн.

 

 

 

Податок на прибуток (25%), грн.

 

 

 

Чистий прибуток, грн.

 

 

 

Коефіцієнт дисконтування

 

 

 

Дисконтована вартість, грн.

 

 

 

NVP проекту, грн.

 

 

 

Завдання 11.

Підприємство планує збільшити обсяг випуску продукції. Для цього необхідне будівництво нового цеху, нове обладнання, на­вчання персоналу. Керівництво прийняло рішення про підготовку інвестиційного проекту. Тривалість реалізації проекту 5 років. Поча­ткові інвестиції складають 40% від загальної суми. Решта коштів буде інвестована рівними частками протягом трьох років. Ставка дисконту 15%. Початок випуску та реалізації продукції - другий рік реалізації проекту. Податок на прибуток 25%.

Визначить ефективність проекту. Скористайтеся даними таблиць 1 та 2.

Таблиця 1.

Обсяги необхідних інвестицій____________

Перелік робіт

Інвестиції, тис.грн.

Попередні роботи

250

Будівництво

940

Обладнання

2480

Грошові кошти

1550

Навчання персоналу

30

Разом

5250

 

Обсяги виробництва та витрат підп

Таблиця 2. риємства

Показники

Продук­ція 1

Продук­ція 2

Продук­ція 3

Продук­ція 4

Обсяг виробництва (за рік), шт.

7800

910

1170

1300

Ціна, грн.

390

3400

2900

2400

Вартість матеріалів, грн.

84

810

732

605

Прямі трудові витрати, грн.

38,5

400

360

330

Постійні витрати, тис.грн.

840

800

740

700

Витрати на збут, тис.грн.

800

Загальногосподарські витрати, тис.грн.

2300

Завдання 12.

Вартість інвестиційного проекту складає 20 млн. грн. Реа­лізація його дозволить отримати підприємству наступні грошо­ві надходження: перший рік - 5 млн. грн., другий рік - 12 млн. грн., третій рік - 10 млн. грн. Ставка дисконту - 12%. Визначити чистий дисконтова ний дохід за проектом.

Завдання 13.

Керівництво підприємства прийняло рішення щодо будівниц­тва нового цеху безалкогольних напоїв за рахунок інвестиційних коштів. Початкові інвестиції становитимуть 1 500 тис. грн. В друго­му році планується інвестувати 80 тис. грн., в третьому - 20 тис. грн. Норма дисконту 10 %. Сума надходжень за проектом в перший рік - 400 тис. грн., в другий - 470 тис. грн., в третій - 750 тис. грн. Визна­чити суму чистої дисконтованої вартості проекту.