Завдання та ситуації для самостійного розв'язку

Завдання 1.

Інвестор вирішив придбати деревообробне підприємство вартістю 600 млн. грн. Щорічні, прогнозовані протягом наступних 10 років, вільні від боргів надходження складуть 1 300 млн. грн. Наприкінці 10-го року інвестор планує продати підприємство за ціною 900 млн. грн. Ставка дисконтування приймається на рівні мінімального прийнятного для інвестора доходу і дорівнює 13 % річних.

Потрібно розрахувати величину NVP і прийняти рішення про інвестування.

Завдання 2.

Компанія планує придбати фасувальну машину за 16 тис. грн. Навчання працівника обійдеться в 300 грн. Компанія буде заощаджувати 5 500 тис. грн. на рік на розфасовці. Термін служ­би машини - 6 років, після чого вона може бути продана за 5 тис. грн. (амортизація і податки в розрахунок не беруться). Норма прибутку приймається рівною 12 % річних.

Знайти чисту приведену вартість.

Завдання 3.

Підприємець замислився над тим, як краще використати інвестиційні кошти: придбати кіоск для торгівлі морозивом або палатку для торгівлі хлібобулочними виробами. Інвестування в кіоск забезпечить прибуток 5 тис. грн. на рік з імовірністю 0,5, прибуток 10 тис. грн. - з імовірністю 0,2, прибуток 3 тис. грн. - з імовірністю 0,3. Інвестування в палатку забезпечить прибуток 5,5 тис. грн. на рік з імовірністю 0,6, прибуток 5 тис. грн. - з імо­вірністю 0,3, прибуток 6,5 тис. грн. - з імовірністю 0,1.

В якому випадку математичне очікування річного прибут­ку більше?

Завдання 4.

Визначити дисконтовану вартість надходжень у результаті реалізації інвестиційного проекту за кожний з трьох років та за­галом за весь період.

Ставка дисконту - 10 %. Очікувані надходження станови­тимуть: перший рік - 4 тис. грн., другий рік - 6 тис. грн., третій рік - 2 тис. грн.

Завдання 5.

Керівництвом олійно-екстракційного заводу було прийня­то рішення щодо будівництва нового екстракційного цеху за рахунок інвестицій. Згідно з проектом початкові інвестиційні вкладення становитимуть 1 200 тис. грн. Крім того, в перший рік сума інвестицій становитиме 50 тис. грн., в другий - 80 тис. грн., в третій - 20 тис. грн. Норма дисконту 10 %. Сума надходжень за проектом в перший рік - 450 тис. грн., в другий - 750 тис. грн., в третій - 420 тис. грн.

Визначити суму чистої дисконтованої вартості проекту.

Завдання 6.

Визначити економічну ефективність реалізації інвестицій­ного проекту за участю зарубіжного партнера на основі наступ­них даних.

Підготовка виробництва - 2006-2007 рр., освоєння вироб­ництва в 2008 році 50 % від виробничої потужності. Повномас- штабне виробництво з 2009 року по 2017 рік. У 2017 році умов­на ліквідація підприємства. Виробнича потужність підприємства 100 тис. од. продукції на рік. Ціна за одиницю продукції 33 грн. Зовнішньоторгова ціна 20 дол. по курсу 5,5 грн. за 1 дол. Експо­ртна квота 30 %. Вклад підприємства: земля та підготовка площі - 1 500 тис. грн. у 2006 році; будівля, споруди - 250 тис. грн. у 2006 році та 100 тис. грн. у 2007 році; машини та обладнання 140 тис. грн. у 2007 році. Внесок зарубіжного партнера: машини, обладнання, ноу-хау на суму 120 тис. дол. у 2007 році. Підпри­ємство планує взяти кредит на придбання машин та обладнання терміном на 5 років під 20 % річних з поверненням рівними ча­стками починаючи з 2008 року. Витрати на виробництво: мате­ріальні - 15 грн. на одиницю продукції; трудові - 6 грн. на оди­ницю продукції; річні адміністративні - 50 тис. грн.; транспорт­ні - 10 грн. на одиницю продукції.

Завдання 7.

У зв'язку з підвищенням на ринку платоспроможного по­питу на продукцію підприємство планує збільшити обсяг її ви­робництва, для чого придбати додаткове обладнання. Його вар­тість (капітальні вкладення за проектом) - 15 430 тис. грн. Підп­риємство планує через 5 років реалізувати дане обладнання та отримати від цього прибуток у розмірі 526 тис. грн. Протягом же цих років завдяки його використанню планується отримати прибуток в наступних розмірах: перший рік - 5 400 тис. грн., другий рік - 6 100 тис. грн., третій рік - 5 700 тис. грн., четвер­тий рік - 5 506 тис. грн., п'ятий рік - 5 406 тис. грн. Ставка дис­конту - 12 %. Підприємству необхідно, щоб термін окупності проекту не перевищив 5 років.

Визначити чисту дисконтовану вартість проекту та з'ясувати, чи доцільним буде його реалізація за даних умов.

Завдання 8.

На підприємстві «Горизонт» розглядають два проекти розвит­ку підприємства: освоєння випуску нових віконних блоків та осво­єння випуску меблів. За попередніми розрахунками вартість першо­го проекту - 500 тис. грн., другого - 700 тис. грн. (табл. 1). «Гори­зонт» має 1 млн. грн. власних інвестиційних коштів, і директор планує використати їх з максимальною вигодою. Сумарна вар­тість проектів перевищила наявні кошти. Було вирішено обрати лише один проект, а залишок коштів інвестувати на стороні з дохідністю, не нижчою за 10 % (вартість власного інвес­тиційного капіталу 10 % - не нижче зовнішньої).

Таблиця 1.

(тис. грн.)

Проект

Інвестиції

Грошовий потік на кі­нець 1-го року

Грошовий потік на кі­нець 2-го року

Грошовий потік на кі­нець 3-го року</